<-
->

Joe / Jl 4:1 Fa amin' izany andro izany, sy amin' izany fotoana izany, izay hampodiako ireo lasan-ko babo avy amin' i Jodà sy Jerosalema, " Car en ces jours-là, en ce temps-là, quand je rétablirai Juda et Jérusalem,
Joe / Jl 4:2 dia indro fa hovoriko ny firenena rehetra, ka hoentiko midina ho eo amin' ny lohasahan' i Josafata; ary eo no hifandaharako amin' izy ireo, noho ny amin' Israely vahoakako sy lovako, izay naeliny tany amin' ny firenena, sy noho ny amin' ny taniko izay nozarazarainy. je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre à la Vallée de Josaphat; là j' entrerai en jugement avec elles au sujet d' Israël, mon peuple et mon héritage. Car ils l' ont dispersé parmi les nations et ils ont partagé mon pays.
Joe / Jl 4:3 Satria nanaovany loka ny vahoakako, zazalahy no nataony takalon' ny vehivavy janga, ary zazavavy no namidiny divay, ka nisotro izy ireo. Ils ont tiré mon peuple au sort; ils ont troqué les garçons contre des prostituées, pour du vin ils ont vendu les filles, et ils ont bu! "
Joe / Jl 4:4 Ny aminareo koa dia mifaninona izaho sy hianareo, ry Tira sy Sidona, mbaminareo faritany rehetra any Filistina? Mitady ny hamaly ahy va hianareo? Raha mba mihaika ahy hianareo, dia vetivety foana tsy ampy toy inona no hanatsingerenako eo an-dohanareo ny fihaikanareo; " Et vous aussi, Tyr et Sidon, que me voulez-vous ? Et vous tous, districts de Philistie ? Vous vengeriez-vous sur moi ? Mais si vous exerciez sur moi votre vengeance, bien vite je ferais retomber la vengeance sur vos têtes!
Joe / Jl 4:5 fa hianareo no naka ny volafotsy amam-bolamenako, hianareo no nitondra ho any an-tempolinareo ny firavako sarobidy indrindra; Vous qui avez pris mon argent et mon or, qui avez emporté dans vos temples mes trésors précieux,
Joe / Jl 4:6 hianareo no nivarotra tamin' ireo zanak' i Javàna ny zanakalahin' i Jodà sy ny zanakalahin' i Jerosalema, mba hitondrana azy lavitra ny taniny. vous qui avez vendu aux fils de Yavân les fils de Juda et de Jérusalem, pour les éloigner de leur territoire!
Joe / Jl 4:7 Fa indro aho kosa efa hampitsangana azy any amin' ny tany nivarotanareo azy, sy hampitsingerina ny fihaikanareo ho eo an-dohanareo. Eh bien! Je vais les appeler du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber vos actes sur vos têtes!
Joe / Jl 4:8 Hamidiko ny zanakalahy aman-janakavavinareo ho eo an-tanan' ny zanak' i Jodà, ka hamidiny amin' ny Sabeana amin' ny firenena lavitra any; fa Iaveh efa niteny. Je vendrai vos fils et vos filles, je les livrerai aux fils de Juda; ils les vendront aux Sabéens, à une nation éloignée, car Yahvé a parlé! "
Joe / Jl 4:9 Miantsoa izao any amin' ny firenena: Miomàna hiady hianareo! Asaovy mitsangàna ny lehilahy mahery! Aoka hanatona, aoka hiakatra avokoa, ny lehilahy mpiady rehetra! Publiez ceci parmi les nations : Préparez la guerre! Appelez les braves! Qu' ils s' avancent, qu' ils montent, tous les hommes de guerre!
Joe / Jl 4:10 Manaova sabatra amin' ny angadinareo; sy lefona amin' ny antsinareo; aoka ny osa hilaza hoe: olo-mahery fo aho! De vos socs, forgez des épées, de vos serpes, des lances, que l' infirme dise : " Je suis un brave! "
Joe / Jl 4:11 Faingàna hianareo, tongava avokoa hianareo firenena manodidina rehetra, ka mivoria. Tompo o, ento midina ao ny maherinao! Hâtez-vous et venez, toutes les nations d' alentour, et rassemblez-vous là! Yahvé, fais descendre tes braves.
Joe / Jl 4:12 Aoka hitsangana ny firenena, ary aoka hiakatra izy ho eny amin' ny lohasahan' i Josafata! Fa any no hipetrahako hitsara ny firenena rehetra manodidina. " Que les nations s'ébranlent et qu' elles montent à la Vallée de Josaphat! Car là je siégerai pour juger toutes les nations à la ronde.
Joe / Jl 4:13 Raiso ny antsy fijinjana fa masaka ny vary; avia hanosihosy fa feno ny famiazam-boaloboka, mihoatra ny barika; satria be ny haratsian' izy ireo. Lancez la faucille : la moisson est mûre; venez, foulez : le pressoir est comble; les cuves débordent, tant leur méchanceté est grande! "
Joe / Jl 4:14 Vahoaka be, vahoaka be, ao amin' ny lohasahan' ny fanapahana! Foules sur foules dans la Vallée de la Décision! Car il est proche le jour de Yahvé dans la Vallée de la Décision!
Joe / Jl 4:15 Ny masoandro amam-bolana, nihamaizina, afaka amin' ny kintana ny famirapiratany. Le soleil et la lune s' assombrissent, les étoiles perdent leur éclat.
Joe / Jl 4:16 Hierona avy ao Siona Iaveh, ary hampandre ny feony avy eo Jerosalema izy; hihorohoro ny tany aman-danitra. Nefa Iaveh no ho fialofana ho an' ny vahoakany, ho fiarovana ho an' ny zanak' Israely. Yahvé rugit de Sion, de Jérusalem il fait entendre sa voix; les cieux et la terre tremblent! Mais Yahvé sera pour son peuple un refuge, une forteresse pour les enfants d' Israël!
Joe / Jl 4:17 Dia ho fantatrareo fa Iaveh Andriamanitrareo aho, izay monina ao Siona, tendrombohitro masina; ho fitoerana masina, Jerosalema, ka tsy hodiavin' ny hafa firenena intsony. " Vous saurez alors que je suis Yahvé, votre Dieu, qui habite à Sion, ma montagne sainte! Jérusalem sera un lieu saint, les étrangers n' y passeront plus! "
Joe / Jl 4:18 Amin' izany andro izany dia hitete avy amin' ny tendrombohitra rehetra ny divay vaovao; ny havoana handriaka ronono; ary ny lohasahan-driaka any Jodà, hitsororohan' ny rano avokoa. Hisy loharano hivoaka avy ao an-tranon' ny Tompo, ka handena ny lohasahan' ny Akasià. Ce jour-là, les montagnes dégoutteront de vin nouveau, les collines ruisselleront de lait, et dans tous les torrents de Juda les eaux ruisselleront. Une source jaillira de la maison de Yahvé et arrosera le ravin des Acacias.
Joe / Jl 4:19 Ejipta kosa, hanjary tany lao, Edoma ho efitra faharavana, noho ny fahasiahana namelezany ny taranak' i Jodà, fa nandatsaka ny ra tsy manan-tsiny teo amin' ny taniny izy ireo. L'Égypte deviendra une désolation, Édom une lande désolée, à cause des violences exercées contre les fils de Juda dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays.
Joe / Jl 4:20 Ary Jodà, honenana mandrakizay, ary Jerosalema koa mandritra ny taona mifandimby. Mais Juda sera habité à jamais et Jérusalem d'âge en âge.
Joe / Jl 4:21 Fa hosasako ny ran' izy ireo, izay mbola tsy voasasako. Dia honina ao Siona Iaveh. " Je vengerai leur sang, je n' accorderai pas l' impunité ", et Yahvé aura sa demeure à Sion.

<-
->