<-
->

Amo / Am 2:1 Thus saith the Lord; For three transgressions of Moab, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he burned the bones of the king of Edom into lime: Izao no lazain' i Jehovah: Noho ny fahotana telon' i Moaba, eny, efatra aza, dia tsy havelako izy, satria nodorany ho sokay ny taolan' ny mpanjakan' i Edoma; Izao no lazain' ny Tompo: Noho ny heloka telo nataon' i Moaba, sy noho ny efatra - tsy hahemotro ny didy. Satria nodorany ny taolan' ny mpanjakan' i Edoma, nataony zary sokay, Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Moab et pour quatre, je l' ai décidé sans retour ! Parce qu' il a brûlé les os du roi d'Édom jusqu'à les calciner,
Amo / Am 2:2 But I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of Kirioth: and Moab shall die with tumult, with shouting, and with the sound of the trumpet: Fa hataoko afo ao Moaba, ka handevona ny tranoben' i Kiriota izany; Ary Moaba ho faty amin' ny tabataba sy amin' ny akora ary ny fanenon' ny anjomara; dia handefa ny afo ho ao amin' i Moaba aho, ka handevona ny lapan' i Kariota izany; ary Moaba ho faty ao anatin' ny tabataba be, sy ny akoran' ady, mbamin' ny feon-trompetra. j' enverrai le feu dans Moab, il dévorera les palais de Qeriyyot, et Moab mourra dans le tumulte, dans la clameur, au son du cor;
Amo / Am 2:3 And I will cut off the judge from the midst thereof, and will slay all the princes thereof with him, saith the Lord. Ary hofoanako tsy hisy mpitsara ao aminy, ary hiaraka hovonoiko izy sy ireo mpanapaka rehetra ao aminy, hoy Jehovah. Hofoanako tsy hisy mpitsara ao aminy ary hovonoiko miaraka aminy avokoa ny mpanapaka ao aminy, hoy Iaveh. je supprimerai le juge de chez lui, et tous ses princes, je les tuerai avec lui, dit Yahvé.
Amo / Am 2:4 Thus saith the Lord; For three transgressions of Judah, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have despised the law of the Lord, and have not kept his commandments, and their lies caused them to err, after the which their fathers have walked: Izao no lazain' i Jehovah: Noho ny fahotana telon' i Joda, eny, efatra aza, dia tsy havelako izy, satria nataony tsinontsinona ny lalàn' i Jehovah, ary ny didiny tsy notandremany, ary nampahadiso azy ny laingany, izay fanaon' ny razany; Izao no lazain' ny Tompo: Noho ny heloka telo nataon' i Jodà, sy noho ny efatra - tsy hahemotro ny didy. Satria nanary ny lalàn' ny Tompo izy, sady tsy nitandrina ny didiny, ka nety havilivilin' ny sampin-daingany, dia ireo izay narahan' ny razany, Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Juda et pour quatre, je l' ai décidé sans retour ! Parce qu' ils ont rejeté la loi de Yahvé et n' ont pas observé ses décrets, parce que leurs Mensonges les ont égarés, ceux que leurs pères avaient suivis,
Amo / Am 2:5 But I will send a fire upon Judah, and it shall devour the palaces of Jerusalem. Fa haterako afo ao Joda, ka handevona ny tranoben' i Jerosalema izany. dia handefa ny afo ho ao amin' i Jodà aho ka handevona ny lapan' i Jerosalema izany. J' enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Israël.
Amo / Am 2:6 Thus saith the Lord; For three transgressions of Israel, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they sold the righteous for silver, and the poor for a pair of shoes; Izao no lazain' i Jehovah: Noho ny fahotana telon' Isiraely, eny, efatra aza, dia tsy havelako izy, satria namidiny volafotsy ny olona marina sy kapa iray lomisy ny malahelo, Izao no lazain' ny Tompo: Noho ny heloka telo nataon' Israely sy noho ny efatra - tsy hahemotro ny didy. Satria namidiny vola ny marina; ary ny mahantra koa noho ny kapa iray lomisy; Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes d' Israël et pour quatre, je l' ai décidé sans retour ! Parce qu' ils vendent le juste à prix d' argent et le pauvre pour une paire de sandales;
Amo / Am 2:7 That pant after the dust of the earth on the head of the poor, and turn aside the way of the meek: and a man and his father will go in unto the same maid, to profane my holy name: Ary mihanahana mitsiriritra ny vovo-tany eo an-dohan' ny malahelo izy sady mamily ny alehan' ny mpandefitra, ary olona mianaka dia samy mandry amin' ny zazavavy iray ihany mba handoto ny anarako masina; satria iriny mafy ny mahita ny vovo-tany eo an-dohan' ny olona ory; sy ataony izay hiketrahan' ny làlan' ny madinika; satria olo-mianaka izy samy mandeha amin' ny zazavavy iray ihany mba handotoany ny anarako masina; parce qu' ils écrasent la tête des faibles sur la poussière de la terre et qu' ils font dévier la route des humbles; parce que fils et père vont à la même fille afin de profaner mon saint nom;
Amo / Am 2:8 And they lay themselves down upon clothes laid to pledge by every altar, and they drink the wine of the condemned in the house of their god. Amin' ny lamba azony tamin' ny tsatòka izy no mitsilailay eny anilan' ny alitara rehetra, ary misotro divay novidina tamin' ny sazy ao an-tranon' ireo andriamaniny izy. satria lamba azony tamin' ny tsatòka no iamparany eny anilan' ny otely rehetra eny; ary ny divay avy amin' izay nosaziny lamandy no sotroiny ao an-tranon' Andriamaniny. parce qu' ils s'étendent sur des vêtements pris en gage, à côté de tous les autels, et qu' ils boivent dans la maison de leur dieu le vin de ceux qui sont frappés d' amende.
Amo / Am 2:9 Yet destroyed I the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was strong as the oaks; yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath. Nefa Izaho no nandringana ny Amorita teo anoloany, dia olona izay lava tsanganana toy ny hazo sedera sy natanjaka toy ny ôka; Eny, nosimbako ny voany teny ambony sy ny fatany tao ambany. Teo anoloan' izy ireo anefa no nandringanako ny Amoreana izay avo be hoatra ny sedera, sy matanjaka hoatra ny oaka. Noravako avokoa ny voany teny ambony, sy ny fakany teo ambany. Et moi, j' avais anéanti devant eux l' Amorite, lui dont la taille égalait celle des cèdres, lui qui était fort comme les chênes ! J' avais anéanti son fruit, en haut, et ses racines, en bas !
Amo / Am 2:10 Also I brought you up from the land of Egypt, and led you forty years through the wilderness, to possess the land of the Amorite. Ary Izaho no nitondra anareo niakatra avy tany amin' ny tany Egypta sady nitari-dalana anareo efa-polo taona tany an-efitra, mba handovanareo ny tanin' ny Amorita, Nitondra anareo niakatra avy any amin' ny tany Ejipta anefa aho, sy nitari-dàlana anareo, efapolo taona, tany an' efitra, mba hametrahako anareo ho tompon' ny tanin' ny Amoreana. Et moi, je vous avais fait monter du pays d'Égypte, et pendant quarante ans, menés dans le désert, pour que vous possédiez le pays de l' Amorite !
Amo / Am 2:11 And I raised up of your sons for prophets, and of your young men for Nazarites. Is it not even thus, O ye children of Israel? saith the Lord. Ary ny zanakalahinareo nisy natsangako ho mpaminany, ary ny zatovonareo ho Nazirita. Tsy izany va no izy, ry Zanak' Isiraely? hoy Jehovah. Nanangana mpaminany, tamin' ireo zanakalahinareo aho, sy nazareana tamin' ireo zatovonareo, - sa tsy izany va, ry zanak' Israely? - teny marin' ny Tompo. J' avais suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes gens des nazirs ! N' en est-il pas ainsi, enfants d' Israël ? Oracle de Yahvé.
Amo / Am 2:12 But ye gave the Nazarites wine to drink; and commanded the prophets, saying, Prophesy not. Kanjo nampisotroinareo divay ny Nazirita, ary ny mpaminany noraranareo hoe: Aza maminany. Kanjo ny nazareana nampisotroinareo divay; ary ny mpaminany, nomenareo didy hoe: Aza maminany! Mais vous avez fait boire du vin aux nazirs, aux prophètes, vous avez donné cet ordre : " Ne prophétisez pas ! "
Amo / Am 2:13 Behold, I am pressed under you, as a cart is pressed that is full of sheaves. Indro, Izaho no hitambesatra aminareo toy ny fitambesatry ny sariety feno amboara. Indro aho efa hanosihosy anareo, hoatra ny fanosihosin' ny sarety raha feno amboara. Eh bien ! moi, je vais vous broyer sur place comme broie le chariot plein de gerbes;
Amo / Am 2:14 Therefore the flight shall perish from the swift, and the strong shall not strengthen his force, neither shall the mighty deliver himself: Koa tsy ho afa-mandositra ny faingam-pandeha, ny mahery tsy hampiseho hery, ary ny lehilahy mahery tsy hahavonjy ny ainy; Ka ny faingam-pandeha, tsy ho afa-mandositra; ary ny matanjaka, tsy hahita ny heriny intsony; ary ny mahery fo, tsy hahavonjy ny ainy; la fuite manquera à l' homme agile, l' homme fort ne déploiera pas sa vigueur et le brave ne sauvera pas sa vie;
Amo / Am 2:15 Neither shall he stand that handleth the bow; and he that is swift of foot shall not deliver himself: neither shall he that rideth the horse deliver himself. Izay mitana tsipìka tsy hahajanona, ary ny faingan-tongotra tsy hahavonjy tena, izay mitaingin-tsoavaly tsy hahavonjy ny ainy; ary ny mpahay tsipìka tsy hahatohitra; ary ny faingan-tongotra, tsy ho afa-mitsoaka; ary ny mpitaingin-tsoavaly, tsy hahavonjy ny ainy. celui qui manie l' arc ne tiendra pas, l' homme aux pieds agiles n'échappera pas, celui qui monte à cheval ne sauvera pas sa vie,
Amo / Am 2:16 And he that is courageous among the mighty shall flee away naked in that day, saith the Lord. Ary na dia izay sahy ao amin' ny mahery aza dia handositra mitanjaka amin' izany andro izany, hoy Jehovah. Ary ny mahery fo amin' ny mahery handositra miboridana amin' izany andro izany, - teny marin' ny Tompo. et le plus courageux d' entre les braves s' enfuira nu, en ce jour-là, oracle de Yahvé.

<-
->