<-
->

Amo / Am 6:1 Woe to them that are at ease in Zion, and trust in the mountain of Samaria, which are named chief of the nations, to whom the house of Israel came! Lozan' ireo miadana ao Ziona sy ireo matokitoky foana ao an-tendrombohitr' i Samaria, dia ireo malaza eo amin' ny firenena malaza indrindra sady hatonin' ny taranak' Isiraely. Loza ho an' ireo mandry fahizay ao Siona, sy mitoetra matoky ao an-tendrombohitr' i Samaria; dia ireo malaza indrindra amin' ilay firenena, lohan' ny firenena, ireo izay hatonin' ny taranak' Israely! Malheur à ceux qui sont tranquilles en Sion, à ceux qui sont confiants sur la montagne de Samarie, ces notables des prémices des nations, à qui va la maison d' Israël.
Amo / Am 6:2 Pass ye unto Calneh, and see; and from thence go ye to Hamath the great: then go down to Gath of the Philistines: be they better than these kingdoms? or their border greater than your border? Mankanesa any Kalne ianareo, ka mijere, dia mandrosoa ihany ho any Hamata lehibe; Ary midina ho any Gatan' ny Filistina; Tsara noho ireo fanjakana ireo va izy? Sa lehibe noho ny tanin' ireo va ny taninareo? Miampità ho any Kalne hianareo ka zahao; avy ao dia mankanesa any Hamata ilay lehibe: midìna koa ho any Geta ao amin' ny Filistina: moa miadana noho ireto fanjakana ireto va ireo tanàna ireo, ary lehibe noho ny anareo va ny tanin' izy ireo? Passez à Kalné et voyez, de là, allez à Hamat la grande, puis descendez à Gat des Philistins : valent-elles mieux que ces royaumes-ci ? leur territoire est-il plus grand que le vôtre ?
Amo / Am 6:3 Ye that put far away the evil day, and cause the seat of violence to come near; Hianareo izay mihevitra ny andro mampahory ho mbola lavitra sy mampanakaiky ny seza fandozana, Hianareo manao ny andro mahory ho mbola lavitra ary mampanatona ho akaiky ny fanjakan' ny fahasiahana! Vous pensez reculer le jour du malheur et vous hâtez le règne de la violence !
Amo / Am 6:4 That lie upon beds of ivory, and stretch themselves upon their couches, and eat the lambs out of the flock, and the calves out of the midst of the stall; Dia ireo izay mandrimandry ao amin' ny farafara ivoriny sy mitsilailay eo amin' ny fandriandriany ary homana ny zanak' ondry avy amin' ny andian' ny ondry sy ny zanak' omby avy ao am-pahitra, Mandrimandry eo ambony farafara ivoara izy ireo; sy mivalandotra eo, amin' ny sofà-ny; mihinana ny zanak' ondry avy amin' ny andian' ondry izy ireo, sy ny zanak' omby voafahy ao an-tranon' omby. Couchés sur des lits d' ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau et les veaux pris à l'étable.
Amo / Am 6:5 That chant to the sound of the viol, and invent to themselves instruments of musick, like David; Dia ireo izay mivovo foana manaraka ny feon-dokanga ary mamorona zava-maneno toy ny nataon' i Davida, Mandihindihy manaraka ny feon-dokanga izy; namorona zava-maneno, toa an' i Davida. Ils braillent au son de la harpe, comme David, ils inventent des instruments de musique;
Amo / Am 6:6 That drink wine in bowls, and anoint themselves with the chief ointments: but they are not grieved for the affliction of Joseph. Dia ireo izay misotro divay amin' ny lovia famafazana sady mihosotra diloilo tsara Indrindra, nefa tsy onena ny fahasimban' i Josefa. Kaopy lehibe no isotroany divay; diloilo manitra faran' izay tsara no ihosorany; ary tsy mankararirary azy akory ny loza manjo an' i Josefa. ils boivent le vin dans de larges coupes, ils se frottent des meilleures huiles, mais ils ne s' affligent pas de la ruine de Joseph !
Amo / Am 6:7 Therefore now shall they go captive with the first that go captive, and the banquet of them that stretched themselves shall be removed. Koa amin' izao dia ho voalohany amin' izay hobaboina ireo, ary hatsahatro ny hobin' izay mitsilailay foana. Koa ho lasa izy ireo hatao sesin-tany ho lohan' ny lasan-ko babo; ary tsy hisy intsony ny hobim-pifalian' ireo mpanaram-batana ireo. C' est pourquoi ils seront maintenant déportés, en tête des déportés, c' en est fait de l' orgie des vautrés ! Le châtiment sera terrible.
Amo / Am 6:8 The Lord GOD hath sworn by himself, saith the Lord the God of hosts, I abhor the excellency of Jacob, and hate his palaces: therefore will I deliver up the city with all that is therein. Jehovah Tompo dia efa nianiana tamin' ny tenany, hoy Jehovah, Andriamanitry ny maro: Fahavetavetana eo anatrehako ny reharehan' i Jakoba, ary halako ny tranobeny; Koa dia hatolotro ny tanàna mbamin' izay rehetra ao anatiny. Efa nianiana tamin' ny tenany, ny Tompo Iaveh, - teny marin' ny Tompo Andriamanitry ny tafika. Tsy tiako mainty ny avonavon' i Jakoba, ary halako ny lapany; ka hatolotro mbamin' izay rehetra ao aminy ny tanàna. Le Seigneur Yahvé l' a juré par lui-même : - oracle de Yahvé, Dieu Sabaot - J' abhorre l' orgueil de Jacob, je hais ses palais, et je livrerai la ville et tout ce qui la remplit.
Amo / Am 6:9 And it shall come to pass, if there remain ten men in one house, that they shall die. Ary raha hisy folo lahy sisa ao an-trano iray, dia samy ho faty ireo. Ary raha misy folo lahy no sisa ao amin' ny trano iray, dia ho faty ireo. S' il reste dix hommes dans une seule maison, ils mourront.
Amo / Am 6:10 And a man' s uncle shall take him up, and he that burneth him, to bring out the bones out of the house, and shall say unto him that is by the sides of the house, Is there yet any with thee? and he shall say, no. Then shall he say, Hold thy tongue: for we may not make mention of the name of the Lord. Ary ny havan' izay maty, na izay handevina azy, dia hambeta azy ka hitondra ny faty hiala ao an-trano, dia hiteny amin' izay ao anaty trano hoe: Mbola misy ihany va ato aminao? Ary raha hoy izy: Tapitra! Dia hovaliana hoe: Mangina re! fa tsy tokony hotonenina ny anaran' i Jehovah. Ho tonga ny havany anankiray mbamin' izay mandoro ny faty, ka hitondra ny faty, dia hoesoriny ny taolam-paty, hiala ao an-trano; ary ny anankiray hilaza amin' izay ao amin' ny faran' ny trano: Mbola misy ihany va ato miaraka aminao? ka hovaliany hoe: Tsy misy olona intsony! Dia hataon' ilay voalohany hoe: Mangina! Fa tsy tokony hotononina ny anaran' ny Tompo. Il n' y aura qu' un petit nombre de rescapés pour sortir les ossements de la maison; et si l' on dit à celui qui est au fond de la maison : " En reste-t-il avec toi ? " il dira : " Plus personne " et il dira : " Silence ! il ne faut pas prononcer le nom de Yahvé ! "
Amo / Am 6:11 For, behold, the Lord commandeth, and he will smite the great house with breaches, and the little house with clefts. Fa, indro, Jehovah no mandidy, ka horavana ny trano lehibe, ary hotresatresahina ny trano madinika. Satria, indro Iaveh fa efa mandidy, ka nampianjerany trano lehibe ho rava foana, ary ny madinika ho montsana. Car voici que Yahvé commande, sous ses coups la grande maison se crevasse et la petite se lézarde.
Amo / Am 6:12 Shall horses run upon the rock? will one plow there with oxen? for ye have turned judgment into gall, and the fruit of righteousness into hemlock: Mihazakazaka eny amin' ny sola-bato va ny soavaly. Misy olona mampihosy omby va eny, no efa navadikareo ho zava-mangidy ny rariny, ary ny vokatry ny fahamarinana ho zava-mahafaty? Moa ny vatolampy ihazakazahan' ny soavaly, na ampiasaina ny omby va izany? no dia navadikareo ho poizina ny hitsiny, ary ho abisinta, ny vokatry ny rariny. Les chevaux courent-ils sur le roc, laboure-t-on la mer avec des boeufs, que vous changiez le droit en poison et le fruit de la justice en absinthe ?
Amo / Am 6:13 Ye which rejoice in a thing of nought, which say, Have we not taken to us horns by our own strength? Dia ianareo izay mifaly amin' ny zava-poana ka manao hoe: Moa tsy ny herinay va no ahazoanay tandroka ho anay? Dia mifaly hianareo amin' izay zava-poana; hianareo manao hoe: Tsy tamin' ny herinay va, no nahazoanay fahefana? Vous vous réjouissez à propos de Lo-Debar, vous dites : " N' est-ce point par notre force que nous avons pris Qarnayim ? "
Amo / Am 6:14 But, behold, I will raise up against you a nation, O house of Israel, saith the Lord the God of hosts; and they shall afflict you from the entering in of Hemath unto the river of the wilderness. Fa, indro, hanangana firenena hamely anareo Aho, ry taranak' Isiraely, hoy Jehovah, Andriamanitry ny maro, dia hampahory anareo hatrany akaikin' i Hamata izy ka hatramin' ny lohasahan-driaka any amin' ny tani-hay. Fa indro hanangana hamely anareo aho, ry taranak' Israely, - teny marin' ny Tompo, Andriamanitry ny tafika - hanangana firenena anankiray hampahory anareo, hatrany amin' ny hadilalan' i Hamata ka hatrany amin' ny lohasan-driaky ny efitra. Or voici que je suscite contre vous, maison d' Israël - oracle de Yahvé, Dieu Sabaot - une nation qui vous opprimera depuis l' Entrée de Hamat jusqu' au torrent de la Araba.

<-
->