<-
->

Amo / Am 8:1 Thus hath the Lord GOD shewed unto me: and behold a basket of summer fruit. Izao no nasehon' i Jehovah Tompo tamiko; Indro, nisy harona feno voankazo masaka fahavaratra. Izao no nasehon' ny Tompo Iaveh tamiko: dia indreto voankazo masaka iray sobika. Voici ce que me fit voir le Seigneur Yahvé : C'était une corbeille de fruits mûrs.
Amo / Am 8:2 And he said, Amos, what seest thou? And I said, A basket of summer fruit. Then said the Lord unto me, The end is come upon my people of Israel; I will not again pass by them any more. Ary hoy Izy: Inona no hitanao, ry Amosa? Dia hoy izaho: Harona feno voankazo masaka fahavaratra. Dia hoy Jehovah tamiko: Tonga amin' ny Isiraely oloko ny farany; Tsy handefitra aminy intsony Aho. Ary hoy izy: Inona no hitanao, ry Amosy? Dia hoy ny navaliko: Voankazo masaka iray sobika. Ka hoy Iaveh tamiko: Tonga ny farany ho an' Israely vahoakako: Tsy hamela azy intsony aho, izao sisa izao. Il dit : " Que vois-tu, Amos ? " Je dis : " Une corbeille de fruits mûrs. " Yahvé me dit : " Mon peuple Israël est mûr pour sa fin, désormais je ne lui pardonnerai plus.
Amo / Am 8:3 And the songs of the temple shall be howlings in that day, saith the Lord GOD: there shall be many dead bodies in every place; they shall cast them forth with silence. Ho tonga naonaona ny hira ao an-dapa amin' izany andro izany, hoy Jehovah Tompo; Ho be ny faty, Hatraiza hatraiza no hanariany azy. Mangina re! Amin' izany andro izany, ny hira ao an-dapa ho zary finaonaonana - teny marin' ny Tompo Iaveh. Ny faty ho betsaka, ary hazera hatraiza hatraiza amim-pahanginana ireny. Les chants du palais seront des hurlements en ce jour-là - oracle du Seigneur Yahvé - Nombreux seront les cadavres, on le jettera en tous lieux. Silence !
Amo / Am 8:4 Hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail, Mihanoa izao, ianareo izay mihanahana te-hitelina ny malahelo sy hahafongana ny mpandefitra amin' ny tany Mihainoa izao, hianareo mihinana ny mahantra, sy mitady hamongotra ny mavomavo amin' ny tany, Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre et voudriez faire disparaître les humbles du pays,
Amo / Am 8:5 Saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn? and the sabbath, that we may set forth wheat, making the ephah small, and the shekel great, and falsifying the balances by deceit? Ka manao hoe: Rahoviana no ho tapitra ny voaloham-bolana, hivarotantsika vary, sy ny Sabata, hanokafantsika ny lava-bary, ka hanakelezana ny efaha sy hanalehibiazana ny sekely, ary hanaovana mizana mandainga manao hoe: Rahoviana no ho tapitra ny voaloham-bolana; mba hahazoantsika mivarotra vary; ary ny sabata mba hamohantsika ny tranom-bary, ka ny efah hakelezina; ny sikla hampitomboina; ny mizàna, hatao mandainga, hamitahana. vous qui dites : " Quand donc sera passée la néoménie pour que nous vendions du grain, et le sabbat, que nous écoulions le froment ? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le sicle, nous fausserons les balances pour tromper.
Amo / Am 8:6 That we may buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes; yea, and sell the refuse of the wheat? Mba hovidintsika volafotsy ny mahantra sy kiraro iray lomisy ny malahelo, ary hivarotantsika ny loha-kororoky ny vary? Dia novidintsika vola ny fadiranovana, ary ny mahantra, noho ny amin' ny kapa iray lomisy, sady hivarotantsika ny vary loha-kororoka? Nous achèterons les faibles à prix d' argent et le pauvre pour une paire de sandales; et nous vendrons les déchets du froment. "
Amo / Am 8:7 The Lord hath sworn by the excellency of Jacob, Surely I will never forget any of their works. Jehovah nianiana tamin' ny Reharehan' i Jakoba ka nanao hoe: Tsy hisy hobadinoiko mandrakizay ny asany na dia iray akory aza! Efa nianiana tamin' ny reharehan' i Jakoba Iaveh: Raha hohadinoiko mandra-pihavin' ny farany, izay rehetra nataon' izy ireo. Yahvé l' a juré par l' orgueil de Jacob : Jamais je n' oublierai aucune de leurs actions.
Amo / Am 8:8 Shall not the land tremble for this, and every one mourn that dwelleth therein? and it shall rise up wholly as a flood; and it shall be cast out and drowned, as by the flood of Egypt. Tsy hihorohoro noho izany va ny tany, sy hitomany ny mponina rehetra ao aminy? Eny, ny tany rehetra hihatondraka tahaka an' i Neily sy hihena indray toy ny Neilin' i Egypta. Noho izany, tsy hihorohoro va ny tany, ary tsy hisaona va ny mponina rehetra eo aminy? Hisondrotra tahaka an' i Nila ny tany manontolo, hisondrotra sy hietry tahaka an' i Nilan' i Ejipta izy. A cause de cela la terre ne tremble-t-elle pas ? Tous ceux qui l' habitent ne sont-ils pas en deuil ? Elle monte, comme le Nil, tout entière, elle gonfle et puis retombe, comme le Nil d'Égypte.
Amo / Am 8:9 And it shall come to pass in that day, saith the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day: Ary amin izany andro izany, hoy Jehovah Tompo, dia halentiko mitataovovonana ny masoandro, ary hohamaiziniko antoandrobenanahary ny tany; Amin' izany andro izany, izao no hitranga, - teny marin' ny Tompo Iaveh: Ny masoandro halentiko mitatao vovonana; ary ny tany hosaronako aizina amin' ny andro tony tsara. Il adviendra en ce jour-là - oracle du Seigneur Yahvé - que je ferai coucher le soleil en plein midi et que j' obscurcirai la terre en un jour de lumière.
Amo / Am 8:10 And I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation; and I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head; and I will make it as the mourning of an only son, and the end thereof as a bitter day. Hampodiko ho fitomaniana ny andro firavoravoanareo, ary ho hira fahalahelovana ny hiranareo rehetra, hofeheziko lamba fisaonana ny valahana rehetra, sady hokakasako ny loha rehetra; Ary hataoko ho toy ny fisaonana zanakalahy tokana izany, Ka ny farany dia ho tahaka ny andro mangidy. Ny fetinareo hampodiko ho fisaonana; ny hira fifalianareo, ho fitomaniana; ny valahana rehetra hosikinako lasaka, ny loha rehetra hataoko sola; ny tany hataoko hoatra ny misaona zanakalahy tokana; ary ny farany, ho tahaka ny andro mangidy. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentations; je mettrai le sac sur tous les reins et la tonsure sur toutes les têtes. J' en ferai comme un deuil de fils unique, sa fin sera comme un jour d' amertume.
Amo / Am 8:11 Behold, the days come, saith the Lord GOD, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord: Indro, avy ny andro, hoy Jehovah Tompo, izay hanaterako mosary amin' ny tany, tsy fanirian-kanina anefa, na hetahetan-drano, fa faniriana handre ny tenin' i Jehovah; Indro tamy ny andro, - teny marin' ny Tompo Iaveh, hanirahako hanoanana amin' ny tany; tsy mba hanoanana momba ny mofo, na hetaheta momba ny rano, fa ny faniriana te-handre ny tenin' ny Tompo. Voici venir des jours - oracle de Yahvé - où j' enverrai la faim dans le pays, non pas une faim de pain, non pas une soif d' eau, mais d' entendre la parole de Yahvé.
Amo / Am 8:12 And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. Ary hivembena hatrany amin' ny ranomasina ka hatrany amin' ny ranomasina ny olona ary hatrany amin' ny avaratra ka hatrany amin' ny atsinanana, eny, hivezivezy hitady ny tenin' i Jehovah izy, nefa tsy hahita. Dia hirenireny hatrany amin' ny ranomasina izy ireo, hatrany amin' ny avaratra, ka hatrany amin' ny atsinanana; hivezivezy atsy ary, hitady ny tenin' ny Tompo, nefa tsy hahita izany izy ireo. On ira titubant d' une mer à l' autre mer, du nord au levant, on errera pour chercher la parole de Yahvé et on ne la trouvera pas !
Amo / Am 8:13 In that day shall the fair virgins and young men faint for thirst. Amin' izany andro izany dia ho jemby noho ny hetaheta ny virijina tsara tarehy sy ny zatovolahy, Amin' izany andro izany, dia ho reraka ny virjiny tsara tarehy, mbamin' ny tovolahy, azon' ny hetaheta. En ce jour-là s'étioleront de soif les belles jeunes filles et les jeunes gens.
Amo / Am 8:14 They that swear by the sin of Samaria, and say, Thy god, O Dan, liveth; and, The manner of Beersheba liveth; even they shall fall, and never rise up again. Dia ireo izay mianiana amin' ny fahotan' i Samaria, ka manao hoe: velona koa ny andriamanitrao, ry Dana, ary raha velona koa ny fanaon' i Beri-sheba; eny, ho lavo izy ka tsy hiarina intsony. Ry zareo mianiana amin' ny fahotan' i Samaria, ka manao hoe: Amin' ny Andriamanitrao, ry Dàna! Amin' ny làlan' i Bersabea! dia samy ho lavo tsy haharina intsony. Ceux qui jurent par le péché de Samarie, ceux qui disent : " Vive ton dieu, Dan ! " et : " Vive le chemin de Bersabée ! " ceux-là tomberont pour ne plus se relever.

<-
->