<-
->

Amo / Am 9:1 I saw the Lord standing upon the altar: and he said, Smite the lintel of the door, that the posts may shake: and cut them in the head, all of them; and I will slay the last of them with the sword: he that fleeth of them shall not flee away, and he that escapeth of them shall not be delivered. Nahita ny Tompo nitsangana teo anilan' ny alitara aho, ka hoy Izy: Asio ny kapitaly hihetsiketsehan' ny tokonana, ary torotoroy hianjera amin' ny lohan' izy rehetra, ka izay sisa aminy dia hovonoiko amin' ny sabatra; Ary tsy hisy afa-mandositra izy, sady tsy hisy izay sisa ho afaka akory. Nahita ny Tompo nitsangana teo akaikin' ny otely aho, ka hoy izy: Asio ny koronosy, ary aoka hihozongozona ny tokonana; dia torotoroy izy mamely ny lohan' izy rehetra! Ary izay sisa dia hovonoiko amin' ny sabatra; tsy hisy ho afaka, tsy hisy ho afa-mandositra. Je vis le Seigneur debout près de l' autel, et il dit : " Frappe le chapiteau et que les seuils s'ébranlent; brise-les sur leur tête à tous, et ce qui restera d' eux, je les tuerai par l'épée; ils ne s' enfuira point parmi eux de fuyard, il ne se sauvera point parmi eux de rescapé.
Amo / Am 9:2 Though they dig into hell, thence shall mine hand take them; though they climb up to heaven, thence will I bring them down: Na dia mibosesika ho any amin' ny fiainan-tsi-hita aza izy, dia any no hanalan' ny tanako azy; Ary na dia miakatra ho any an-danitra aza izy, dia avy any no hampidinako azy. Raha mitsofoka ho any amin' ny seoly izy ireo hotsoahan' ny tànako avy any; raha miakatra any an-danitra, hampidiniko avy any. S' ils forcent l' entrée du Shéol, de là ma main les prendra; et s' ils montent aux cieux, de là je les ferai descendre;
Amo / Am 9:3 And though they hide themselves in the top of Carmel, I will search and take them out thence; and though they be hid from my sight in the bottom of the sea, thence will I command the serpent, and he shall bite them: Ary na dia miery any an-tampon' i Karmela aza izy, dia any no hitadiavako sy hangalako azy; Ary na dia manafin-tena any ambanin' ny ranomasina aza izy, mba tsy ho hitan' ny masoko, dia any no handidiako ny menarana, ka hanaikitra azy. Raha miery any an-tampon' i Karmela izy, hotadiaviko any, sy halaiko ihany; ary raha miafina ny masoko any anaty ranomasina izy, hodidiako hanaikitra any ny bibilava. s' ils se cachent au sommet du Carmel, là j' irai les chercher et les prendre; s' ils se dérobent à mes yeux au fond de la mer, là je commanderai au Serpent de les mordre;
Amo / Am 9:4 And though they go into captivity before their enemies, thence will I command the sword, and it shall slay them: and I will set mine eyes upon them for evil, and not for good. Ary na dia lasan-ko babo eo anoloan' ny fahavalony aza izy, dia any no handidiako ny sabatra, ka hamono azy; Ary hampanandriniko azy ny masoko hahatonga ny loza aminy, fa tsy ny soa. Ary raha lasan-ko babo eo anoloan' ny fahavalony izy, hodidiako hamono azy any ny sabatra. Ka hifantoka aminy ny masoko, nefa tsy hahatonga soa, fa loza ho azy izany. s' ils s' en vont captifs devant leurs ennemis, là je commanderai à l'épée de les tuer, je fixerai les yeux sur eux, pour leur malheur et non pour leur bonheur.
Amo / Am 9:5 And the Lord GOD of hosts is he that toucheth the land, and it shall melt, and all that dwell therein shall mourn: and it shall rise up wholly like a flood; and shall be drowned, as by the flood of Egypt. Ary Jehovah, Tompon' ny maro, no manendry ny tany, ka dia miempo izany, ka misaona ny mponina rehetra ao aminy; Ary dia hihatondraka tahaka an' i Neily avokoa Izany, ary hihena indray izy toy ny Neilin' i Egypta, Ny Tompo Iavehn' ny tafika mikasika ny tany ka miempo izy, ary misaona avokoa ny mponina eo aminy; misondrotra tahaka an' i Nila izy manontolo, ary mietry tahaka ny onin' i Ejipta, izy. Et le Seigneur Yahvé Sabaot... Il touche la terre et elle se dissout, et tous ses habitants sont en deuil; elle monte comme le Nil, tout entière, et puis retombe comme le Nil d'Égypte.
Amo / Am 9:6 It is he that buildeth his stories in the heaven, and hath founded his troop in the earth; he that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The Lord is his name. Ary manao ny tranony ambony any an-danitra Izy, sady manorina ny andohalambony eny ambonin' ny tany; Ary miantso ny rano eny an-dranomasina ka mampilatsaka azy eny amin' ny tany, Jehovah no anarany. Manao ny ambaratongany any an-danitra izy, ary manorina ny andohalambony ety ambonin' ny tany; miantso ny rano eo amin' ny ranomasina izy, dia nampiely azy ety ambonin' ny tany; Iaveh no anarany. Il bâtit dans le ciel ses chambres hautes, il a fondé sa voûte sur la terre; il appelle les eaux de la mer et les répand sur la face de la terre; Yahvé est son nom. Tous les pécheurs périront.
Amo / Am 9:7 Are ye not as children of the Ethiopians unto me, O children of Israel? saith the Lord. Have not I brought up Israel out of the land of Egypt? and the Philistines from Caphtor, and the Syrians from Kir? Moa tsy toy ny taranaky ny Etiopiana va ianareo raha amiko, ry Zanak' Isiraely? hoy Jehovah. Tsy ny Isiraely va no nentiko nivoaka avy tany amin' ny tany Egypta. Ary ny Filistina avy tany Kaftora, Ary ny Syriana avy tany Kira? Moa tsy toy ny taranaky ny Kosita va hianareo, raha amiko, ry zanak' Israely, - teny marin' ny Tompo? Moa Israely va, tsy nentiko niakatra avy any amin' ny tany Ejipta, sy ny Filistina avy tany Kafitora, ary ny Siriana avy tany Kira? N'êtes-vous pas pour moi comme des Kushites, enfants d' Israël ? - oracle de Yahvé - N' ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte, et les Philistins de Kaphtor et les Araméens de Qir ?
Amo / Am 9:8 Behold, the eyes of the Lord GOD are upon the sinful kingdom, and I will destroy it from off the face of the earth; saving that I will not utterly destroy the house of Jacob, saith the Lord. Indro, ny mason' i Jehovah Tompo no manandrina ity fanjakana feno ota ity, ka dia hofongorako tsy ho eo ambonin' ny tany izy; Kanefa tsy dia hofongorako avokoa ny taranak' i Jakoba, hoy Jehovah. Indro, ny mason' ny Tompo Iaveh mifantoka amin' ny fanjakana mpanota; ka ho fongorana tsy ho eo ambonin' ny tany izy; nefa tsy dia hofongorako manontolo tsy akory ny taranak' i Jakoba, - teny marin' ny Tompo Iaveh. Voici, les yeux du Seigneur Yahvé sont sur le royaume pécheur. Je vais l' exterminer de la surface du sol, toutefois je n' exterminerai pas complètement la maison de Jacob - oracle de Yahvé.
Amo / Am 9:9 For, lo, I will command, and I will sift the house of Israel among all nations, like as corn is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth. Fa, indro, Izaho no handidy, ka hosivaniko any amin' ny firenena rehetra ny taranak' Isiraely, tahaka ny fanasivana vary amin' ny sivana; Nefa tsy hisy voam-bary ho latsaka amin' ny tany na dia iray akory aza. Fa indro efa hamoaka didy aho, ka hosivaniko any amin' ny firenena rehetra any ny taranak' Israely toy ny fanasivana vary amin' ny sivana, ka tsy hisy latsaka amin' ny tany ny voa tsara. Car voici que je vais commander et je secouerai la maison d' Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, et pas un grain ne tombe à terre.
Amo / Am 9:10 All the sinners of my people shall die by the sword, which say, The evil shall not overtake nor prevent us. Sabatra no hamonoana ny mpanota rehetra amin' ny oloko, dia ireo izay manao hoe: Ny loza tsy hanakaiky na hahatratra anay. Ho fatin' ny sabatra avokoa ny mpanota, amin' ny vahoakako, izay manao hoe: Tsy hanakaiky anay akory ny loza tsy hahatratra anay akory ny loza. Tous les pécheurs de mon peuple périront par l'épée, eux qui disent : " Le malheur n' avancera pas, il ne nous atteindra pas. "
Amo / Am 9:11 In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches thereof; and I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old: Amin' izany andro izany dia hatsangako indray ny trano-bongon' i Davida izay efa nianjera, ary hotampenako ny efa banga ao; Ary hamboariko izay efa rava aminy, ka hataoko tahaka ny taloha izy, Amin' izany andro izany ny tranobongon' i Davida efa nianjera, hatsangako indray, ny banga hotapenako, ny rava hamboariko; ka haoriko indray ho tahaka ny tamin' ny andro taloha; En ces jours-là, je relèverai la hutte branlante de David, je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je la rebâtirai comme aux jours d' autrefois,
Amo / Am 9:12 That they may possess the remnant of Edom, and of all the heathen, which are called by my name, saith the Lord that doeth this. Mba hananany izay sisa amin' i Edoma sy amin' ny jentilisa rehetra, izay hantsoina amin' ny anarako, hoy Jehovah, Izay manao izany. mba hananan' izy ireo izay sisa amin' i Edoma, mbamin' ny firenena rehetra niantsoana ny anarako, - teny marin' ny Tompo, izay manao izany zavatra izany. afin qu' ils possèdent le reste d'Édom et toutes les nations qui furent appelées de mon nom, oracle de Yahvé qui a fait cela.
Amo / Am 9:13 Behold, the days come, saith the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt. Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, Izay hahatraran' ny mpiasa tany ny mpijinja, ary ny mpanosihosy voaloboka hahatratra ny mpamafy; Ny tendrombohitra hipoipoitra ranom-boaloboka, ary ny havoana rehetra hiempo. Indro avy ny andro, - teny marin' ny Tompo, ka ny mpiasa tany hahatratra ny mpijinja; ary ny mpanosihosy voaloboka, hahatratra ny mpanely voa famafy; hitete avy amin' ny tendrombohitra ny divay vaovao, ary ny havoana rehetra hitsonika. Voici venir des jours - oracle de Yahvé - où se suivront de près laboureur et moissonneur, celui qui foule les raisins et celui qui répand la semence. Les montagnes suinteront de jus de raisin, toutes les collines deviendront liquides.
Amo / Am 9:14 And I will bring again the captivity of my people of Israel, and they shall build the waste cities, and inhabit them; and they shall plant vineyards, and drink the wine thereof; they shall also make gardens, and eat the fruit of them. Ary hampodiko ny Isiraely avy amin' ny fahababoana, dia hanangana ny tanàna efa rava izy ka honina ao, ary hanao tanim-boaloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy; Hanao saha koa izy ka hihinana ny vokatra. Hampodiko indray ny babo amin' Israely vahoakako; ka ny tanàna rava, haoriny sy honenany indray; ny voaloboka hamboleny, hisotroany ny divay avy aminy; hanao tanimboly izy ireo, hihinanany ny vokany. Je rétablirai mon peuple Israël; ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits.
Amo / Am 9:15 And I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled up out of their land which I have given them, saith the Lord thy God. Eny, hamboleko ao amin' ny taniny izy, ka tsy hongotana amin' ny taniny izay nomeko azy intsony izy, Hoy Jehovah Andriamanitrao. Hamboleko eo amin' ny taniny izy, ka tsy hongotana intsony hiala amin' ny tany, izay efa nomeko azy, hoy Iaveh, Andriamanitrao. Je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés de dessus la terre que je leur ai donnée, dit Yahvé ton Dieu.

<-
->