<-
->

Amo / Am 1:1 The words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash king of Israel, two years before the earthquake. Ny tenin' i Amosa, izay isan' ny mpiandry ondry tao Tekoa, dia izay hitany ny amin' ny Isiraely tamin' ny andro nanjakan' i Ozia, mpanjakan' ny Joda, sy tamin' ny andro nanjakan' i Jeroboama, zanak' i Joasy, mpanjakan' ny Isiraely, roa taona talohan' ny horohorontany. Tenin' i Amosy, isan' ireo mpiandry ondry tao Tekoe. Izay hitany momba an' Israely, tamin' ny andron' i Oziasa, mpanjakan' i Jodà, sy tamin' ny andron' i Jeroboama, zanak' i Joasa, mpanjakan' Israely, roa taona talohan' ny horohoron-tany. Hoy izy: Paroles d' Amos, qui fut l' un des bergers de Téqoa. Ce qu' il vit sur Israël au temps d' Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d' Israël, deux ans avant le tremblement de terre.
Amo / Am 1:2 And he said, The Lord will roar from Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the habitations of the shepherds shall mourn, and the top of Carmel shall wither. Ary hoy izy: Jehovah mierona ao Ziona ary mampikotroka any Jerosalema; Ny saha fiandrasana ondry dia mitomany ary maina ny tampon' i Karmela. Hierona avy ao Siona Iaveh; ary hampandre ny feony avy ao Jerosalema izy; ny tany fiandrasan' ny mpiandry ondry, hisaona; ary ny tampon' i Karmela, ho maina. Il dit : De Sion, Yahvé rugit, et de Jérusalem, il donne de la voix; les pacages des bergers sont en deuil et le sommet du Carmel se dessèche.
Amo / Am 1:3 Thus saith the Lord; For three transgressions of Damascus, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have threshed Gilead with threshing instruments of iron: Izao no lazain' i Jehovah: Noho ny fahotana telon' i Damaskosy, eny, efatra aza, dia tsy havelako izy, satria kodia vy no nivelezany an' i Gileada; Izao no lazain' ny Tompo: Noho ny heloka telo nataon' i Damasa, ary noho ny efatra - tsy hahemotro ny didy. Satria izy ireo nanorotoro an' i Galaada tamin' ny ambarambana vy, Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Damas et pour quatre, je l' ai décidé sans retour ! Parce qu' ils ont foulé Galaad avec des traîneaux de fer,
Amo / Am 1:4 But I will send a fire into the house of Hazael, which shall devour the palaces of Benhadad. Fa haterako afo ny tranon' i Hazaela, ka handevona ny tranoben' i Beni-hadada izany. dia handefasako afo ny tranon' i Hazaely ka handevona ny lapan' i Ben-Hadada izany. j' enverrai le feu dans la maison d' Hazaèl et il dévorera les palais de Ben-Hadad;
Amo / Am 1:5 I will break also the bar of Damascus, and cut off the inhabitant from the plain of Aven, and him that holdeth the sceptre from the house of Eden: and the people of Syria shall go into captivity unto Kir, saith the Lord. Hotorotoroiko koa ny hidin' i Damaskosy, ary hofoanako tsy hisy mponina ny lohasahan' i Avena, ary Bet-edena tsy hisy hitana tehina fanapahana; Ary ny vahoakan' i Syria dia ho lasan-ko babo any Kira, hoy Jehovah. Homontsaniko ny hidin' i Damasa, haringako ny mponina ao Bikata Avena, ny mitana ny tehim-panjakana any Beta-Edena; ary ho entina babo ho any Kira ny vahoaka any Siria, hoy Iaveh. je briserai le verrou de Damas, de Biqeat-Aven je supprimerai l' habitant, de Bet-Éden, celui qui tient le sceptre, et le peuple d' Aram sera déporté à Qir, dit Yahvé.
Amo / Am 1:6 Thus saith the Lord; For three transgressions of Gaza, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they carried away captive the whole captivity, to deliver them up to Edom: Izao no lazain' i Jehovah: Noho ny fahotana telon' i Gaza, eny, efatra aza, dia tsy havelako izy, satria lasany ho babo avika ny olona hatolony ho any Edoma; Izao no lazain' ny Tompo: Noho ny heloka telo nataon' i Gazà, sy noho ny efatra, - tsy hahemotro ny didy. Satria olona babo an' andiany mihitsy no nentiny nataony sesitany mba hatolony ho any Edoma, Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Gaza et pour quatre, je l' ai décidé sans retour ! Parce qu' ils ont déporté des populations entières pour les livrer à Édom,
Amo / Am 1:7 But I will send a fire on the wall of Gaza, which shall devour the palaces thereof: Fa haterako afo ny mandan' i Gaza, ka handevona ny tranobeny izany; dia handefa ny afo ao anatin' ny mandan' i Gazà aho ka handevona ireo lapany izany; j' enverrai le feu dans le rempart de Gaza et il dévorera ses palais;
Amo / Am 1:8 And I will cut off the inhabitant from Ashdod, and him that holdeth the sceptre from Ashkelon, and I will turn mine hand against Ekron: and the remnant of the Philistines shall perish, saith the Lord GOD. Ary hofoanako Asdoda tsy hisy mponina, ary Askelona tsy hisy hitana tehina fanapahana; Dia haveriko ny tanako hamely an' i Ekrona, ka ho faty izay sisa amin' ny Filistina, hoy Jehovah Tompo haringako ny mponina rehetra ao Azota, sy izay mitana tehim-panjakana ao Askalona; dia hafotitro amin' i Akkarona indray ny tànako; ka ho faty izay sisa amin' ny Filistina, hoy ny Tompo Iaveh. d' Ashdod je supprimerai l' habitant, et d' Ashqelôn, celui qui tient le sceptre; je tournerai ma main contre Eqrôn et ce qui reste des Philistins périra, dit le Seigneur Yahvé.
Amo / Am 1:9 Thus saith the Lord; For three transgressions of Tyrus, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they delivered up the whole captivity to Edom, and remembered not the brotherly covenant: Izao no lazain' i Jehovah: noho ny fahotana telon' i Tyro, eny efatra aza, dia tsy havelako izy, satria natolony ho any Edoma ny babo rehetra, ary tsy notsarovany ny fanekem-pirahalahiana; Izao no lazain' ny Tompo: Noho ny heloka telo nataon' i Tira sy noho ny efatra - tsy hahemotro ny didy. Satria nanolotra olona babo an' andiany mihitsy ho any Edoma izy, fa tsy nahatsiaro ny fanekem-pirahalahiana, Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Tyr et pour quatre, je l' ai décidé sans retour ! Parce qu' ils ont livré à Édom des populations entières de captifs, sans se souvenir d' une alliance entre frères,
Amo / Am 1:10 But I will send a fire on the wall of Tyrus, which shall devour the palaces thereof. Fa haterako afo ny mandan' i Tyro, ka handevona ny tranobeny izany dia handefa ny afo ao ambonin' ny mandan' i Tira aho, ka handevona ireo lapany izany. j' enverrai le feu dans le rempart de Tyr et il dévorera ses palais.
Amo / Am 1:11 Thus saith the Lord; For three transgressions of Edom, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath for ever: Izao no lazain' i Jehovah: noho ny fahotana telon' i Edoma, eny, efatra aza, dia tsy havelako izy, satria nanenjika ny rahalahiny tamin' ny sabatra izy, ka nofoanany ny fiantrany, ny fahatezerany dia namiravira mandrakariva, ary ny fahavinirany notehiriziny lalandava; Izao no lazain' ny Tompo: Noho ny heloka telo nataon' i Edoma, sy noho ny efatra - tsy hahemotro ny didy. Satria nanenjika ny rahalahiny tamin' ny sabatra izy, fa namono ny fangoraham-po ary satria mamiravira lalandava ny hatezerany, Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes d'Édom et pour quatre, je l' ai décidé sans retour ! Parce qu' il a poursuivi son frère avec l'épée, étouffant toute pitié, parce qu' il garde à jamais sa colère et conserve sans fin sa fureur,
Amo / Am 1:12 But I will send a fire upon Teman, which shall devour the palaces of Bozrah. Fa haterako afo ao Temana, ka handevona ny tranoben' i Bozra izany dia handefa afo ho ao Temàna aho ka handevona ny lapan' i Bosrà izany. j' enverrai le feu dans Témân et il dévorera les palais de Boçra.
Amo / Am 1:13 Thus saith the Lord; For three transgressions of the children of Ammon, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have ripped up the women with child of Gilead, that they might enlarge their border: Izao no lazain' i Jehovah: noho ny fahotana telon' ny taranak' i Amona, eny, efatra aza, dia tsy havelako izy, satria notatahany izay bevohoka tao Gileada, hanitarany ny fari-taniny; Izao no lazain' ny Tompo: Noho ny heloka telo nataon' ny taranak' i Ammona, sy noho ny efatra - tsy hahemotro ny didy. Satria notatahany ny kibon' ny vehivavy bevohoka teo Galaada, mba hanitarany ny faritaniny, Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes des fils d' Ammon et pour quatre, je l' ai décidé sans retour ! Parce qu' ils ont éventré les femmes enceintes du Galaad afin d'élargir leur territoire,
Amo / Am 1:14 But I will kindle a fire in the wall of Rabbah, and it shall devour the palaces thereof, with shouting in the day of battle, with a tempest in the day of the whirlwind: Fa hampirehitra afo ao amin' ny mandan' i Raba Aho, ka handevona ny tranobeny izany, sady hisy akora amin' ny andro iadiana sy rivo-mahery amin' ny andron' ny tadio; hampirehitra afo ao ambonin' ny mandan' i Rabaha aho, ka handevona ny lapany izany, eo amin' ny akoran' ady toy ny amin' ny andro iadiana, sy eo amin' ny rivo-mahery mitambolombolona amin' ny andron' ny tafio-drivotra. je mettrai le feu au rempart de Rabba et il dévorera ses palais, dans la clameur, en un jour de bataille, dans la tempête, en un jour d' ouragan;
Amo / Am 1:15 And their king shall go into captivity, he and his princes together, saith the Lord. Dia ho lasan-ko babo ny mpanjakany mbamin' ireo mpanapaka rehetra ao aminy, hoy Jehovah. Ary ho lasan-ko babo ny mpanjakany, dia izy sy ireo mpanapaka ao aminy koa, hoy Iaveh. et leur roi s' en ira en déportation, lui, et ses princes avec lui, dit Yahvé.

<-
->