<-
->

Nom / Fan 16:1 Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men: Ary Kora, zanak' i Jizara, zanak' i Kehata, zanak' i Levy, ary Datana sy Abìrama, zanak' i Eliaba, sy Ona, zanak' i Peleta, izay samy taranak' i Robena, dia nandrendri-bahoaka, Kore, zanak' i Isaara, zanak' i Kaata, zanak' i Levì, dia nitarika olona hiandany aminy, miaraka amin' i Datàna sy Abirona, zanak' i Eliaba, ary Hona, zanak' i Feleta, izay zana-dRobena, Coré, fils de Yiçhar, fils de Qehat, fils de Lévi, Datân et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélèt Éliab et Pélèt étaient fils de Ruben furent orgueilleux ;
Nom / Fan 16:2 And they rose up before Moses, with certain of the children of Israel, two hundred and fifty princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown: ka nitsangana teo anatrehan' i Mosesy izy ireo sy ny Zanak' Isiraely dimam-polo amby roan-jato, izay samy lohan' ny fiangonana avokoa, dia olona voafidin' ny fiangonana sady nanan-daza; ary nikomy teo anatrehan' i Moizy izy ireo, dia lehilahy dimam-polo sy roan-jato amin' ny zanak' Israely, filohan' ny fiangonana, sy voafidy hanatrika ny fivorian' ny mpanolo-tsaina ary olona manan-daza. ils se dressèrent contre Moïse, ainsi que deux cent cinquante des Israélites, princes de la communauté, considérés dans les solennités, hommes de renom.
Nom / Fan 16:3 And they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, Ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them: wherefore then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord? koa niangona hiodina amin' i Mosesy sy Arona ireo ka nanao taminy hoe: Aoka izay ianareo! fa masina avokoa ny fiangonana rehetra, sady Jehovah no eo aminy; koa nahoana no dia manandra-tena ho ambonin' ny fiangonan' i Jehovah ianareo? Nivory hiodina amin' i Moizy sy Aarona izy ireo, ka nanao taminy hoe: Aoka izay, fa masina avokoa ny fiangonana rehetra, ny olon-drehetra, ary eo afovoan' izy ireo Iaveh. Nahoana hianareo no manandra-tena ho ambonin' ny fiangonan' ny Tompo? Ils s' attroupèrent alors contre Moïse et Aaron en leur disant : " Vous passez la mesure ! C' est toute la communauté, ce sont tous ses membres qui sont consacrés, et Yahvé est au milieu d' eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de la communauté de Yahvé ? "
Nom / Fan 16:4 And when Moses heard it, he fell upon his face: Ary raha nandre izany Mosesy, dia niankohoka izy Nony nandre izany Moizy dia nidaboka niankohoka, Moïse, l' ayant entendu, tomba face contre terre.
Nom / Fan 16:5 And he spake unto Korah and unto all his company, saying, Even to morrow the Lord will shew who are his, and who is holy; and will cause him to come near unto him: even him whom he hath chosen will he cause to come near unto him. ka niteny tamin' i Kora sy ny namany rehetra nanao hoe: Rahampitso dia hasehon' i Jehovah izay Azy sy izay masina ka hampanakekeny Azy; dia izay fidiny no hampanakekeny Azy. ka niteny tamin' i Kore sy ny tariny rehetra nanao hoe: Rahampitso dia hasehon' ny Tompo izay azy sy izay masina, ka hampanakekezany azy; dia izay nofidiny no hampanakekezany azy. Puis il dit à Coré et à tout son groupe : " Demain matin, Yahvé fera connaître qui est à lui, qui est l' homme consacré qu' il laissera approcher de lui. Celui qu' il fera approcher de lui, c' est celui-là qu' il choisit.
Nom / Fan 16:6 This do; Take you censers, Korah, and all his company; Izao no ataovy, ry Kora sy ianareo namany rehetra: Makà fitondran' afo ho anareo rahampitso. Izao no ataovy: Makà fanembohana hianareo, ry Kore sy ny tariny rehetra. Voici ce que vous ferez : prenez les encensoirs de Coré et de tout son groupe,
Nom / Fan 16:7 And put fire therein, and put incense in them before the Lord to morrow: and it shall be that the man whom the Lord doth choose, he shall be holy: ye take too much upon you, ye sons of Levi. dia asio afo eo anatiny ka asio ditin-kazo manitra eo aminy eo anatrehan' i Jehovah; ary ny lehilahy izay fidin' i Jehovah, dia izy no ho masina; fa aoka izay ianareo, ry taranak' i Levy! Rahampitso dia hasianareo afo ireo, ary zava-manitra no hataonareo eo amboniny, eo anatrehan' ny Tompo: izay hofidin' ny Tompo dia izay no masina. Ka aoka izay, ry zanak' i Levì. mettez-y du feu et, demain, déposez dessus de l' encens devant Yahvé. Celui que choisira Yahvé, c' est lui l' homme consacré. Vous passez la mesure, fils de Lévi ! ".
Nom / Fan 16:8 And Moses said unto Korah, Hear, I pray you, ye sons of Levi: Dia hoy koa Mosesy tamin' i Kora: Henoy, ry taranak' i Levy: Ary hoy Moizy tamin' i Kore: Henoy àry, ry zanak' i Levì: Moïse dit à Coré : " Écoutez donc, fils de Lévi !
Nom / Fan 16:9 Seemeth it but a small thing unto you, that the God of Israel hath separated you from the congregation of Israel, to bring you near to himself to do the service of the tabernacle of the Lord, and to stand before the congregation to minister unto them? Moa ataonareo ho zavatra kely va ny nampisarahan' Andriamanitry ny Isiraely anareo tamin' ny fiangonan' ny Isiraely hitondrany anareo ho akaiky Azy, hanaovanareo ny fanompoam-pivavahana momba ny tabernakelin' i Jehovah sy hitoeranareo eo anatrehan' ny fiangonana hanompo azy? Ataonareo ho zavatra kely va ny nanavahan' ny Andriamanitr' Israely anareo tamin' ny fiangonan' Israely, ka nampandrosoany anareo ho akaiky azy, mba hanao ny fanompoana momba ny Fonenan' ny Tompo sy hitoetra eo anatrehan' ny fiangonana hanao ny fanompoany. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d' Israël vous ait distingués de la communauté d' Israël, vous appelant auprès de lui pour faire le service de la Demeure de Yahvé, vous plaçant en face de cette communauté quand vous officiez pour elle ?
Nom / Fan 16:10 And he hath brought thee near to him, and all thy brethren the sons of Levi with thee: and seek ye the priesthood also? Dia napanakekeny Azy ianao sy ny rahalahinao taranak' i Levy rehetra miaraka aminao, ary mitady ho mpisorona koa va ianareo? Nampandrosoiny ho akaiky azy hianao, mbamin' ny rahalahinao rehetra, ny zanak' i Levì miaraka aminao, ka dia mbola mitsiriritra ny ho mpisorona koa ve? Il t' a appelé auprès de lui, toi et avec toi tous tes frères les Lévites, et vous voulez en plus être prêtres !
Nom / Fan 16:11 For which cause both thou and all thy company are gathered together against the Lord: and what is Aaron, that ye murmur against him? Ary noho izany ianao sy ny namanao rehetra dia tafangona hiodina amin' i Jehovah; fa Arona moa no inona, no imonomononanareo? Izany no hiraisanareo tetika hiodina amin' ny Tompo hianao sy ny tarikao rehetra? Ary Aarona moa no inona no izy no imonomononanareo? C' est donc contre Yahvé que vous vous êtes ligués, toi et ton groupe : qu' est donc Aaron, pour que vous murmuriez contre lui ? "
Nom / Fan 16:12 And Moses sent to call Dathan and Abiram, the sons of Eliab: which said, We will not come up: Ary Mosesy naniraka nampaka an' i Datana sy Abìrama, zanak' i Eliaba; fa hoy izy roa lahy: Tsy hiakatra izahay. Dia nampiantso an' i Datàna sy Abirona i Moizy, fa hoy ireo: Izahay tsy hiakatra. Moïse envoya appeler Datân et Abiram, fils d'Éliab. Ils répondirent : " Nous ne viendrons pas.
Nom / Fan 16:13 Is it a small thing that thou hast brought us up out of a land that floweth with milk and honey, to kill us in the wilderness, except thou make thyself altogether a prince over us? Moa zavatra kely va ny nitondranao anay niakatra niala tany amin' izay tany tondra-dronono sy tantely hahafaty anay atý an-efitra, no dia manao anao ho lehibenay koa ianao? Tsy ampy va ny namoahanao anay tany amin' ny tany tondra-dronono sy tantely mba hahafaty anay aty an' efitra, no dia manangan-tena ho lehibenay koa hianareo? N' est-ce pas assez de nous avoir fait quitter une terre qui ruisselle de lait et de miel pour nous faire mourir en ce désert, que tu veuilles encore t'ériger en prince sur nous ?
Nom / Fan 16:14 Moreover thou hast not brought us into a land that floweth with milk and honey, or given us inheritance of fields and vineyards: wilt thou put out the eyes of these men? we will not come up. Ary koa, ianao tsy nitondra anay ho any amin' izay tany tondra-dronono sy tantely tsinona, na nanome anay saha sy tanim-boaloboka ho fanananay; hopotsirinao va ny mason' ireto lehilahy ireto? Tsy hiakatra izahay. Eh, tsy tany tondra-dronono sy tantely no nitondranao anay; tsy saha aman-tanim-boaloboka no natolotrao ho fanananay! Heverinao hopotsirina angaha ny mason' ireto olona ireto? Izahay tsy hiakatra. Ah ! ce n' est pas une terre qui ruisselle de lait et de miel où tu nous as conduits, et tu ne nous as pas donné en héritage champs et vergers ! Penses-tu rendre ces gens aveugles ? Nous ne viendrons pas. "
Nom / Fan 16:15 And Moses was very wroth, and said unto the Lord, Respect not thou their offering: I have not taken one ass from them, neither have I hurt one of them. Dia tezitra indrindra Mosesy ka nanao tamin' i Jehovah hoe: Aza mijery ny fanatiny akory Hianao; tsy naka na dia boriky iray akory aza taminy aho, ary tsy nanisy ratsy na dia tamin' ny anankiray aminy akory aza. Tezitra indrindra Moizy, ka hoy izy tamin' ny Tompo: Aza asianao raharaha akory izay fanatitr' ireo, fa tsy mba naka tamin' ireo aho, na dia ampondra iray aza, ary tsy nisy nasiako ratsy ireo na dia iray aza. Moïse entra dans une violente colère, et il dit à Yahvé : " Ne prends pas garde à leur oblation. Je ne leur ai pas pris un âne, et je n' ai fait de tort à aucun d' eux.
Nom / Fan 16:16 And Moses said unto Korah, Be thou and all thy company before the Lord, thou, and they, and Aaron, to morrow: Dia hoy Mosesy tamin' i Kora: Aoka ianao sy ny namanao rehetra ho tonga eo anatrehan' i Jehovah rahampitso, dia ianao sy ireo ary Arona. Hoy Moizy tamin' i Kore: Rahampitso hianao sy ny tarikao rehetra mitoetra eo anatrehan' ny Tompo, dia izy ireo sy hianao mbamin' i Aarona. Moïse dit à Coré : " Toi et tout ton groupe, venez demain vous mettre en présence de Yahvé, toi et eux, ainsi qu' Aaron.
Nom / Fan 16:17 And take every man his censer, and put incense in them, and bring ye before the Lord every man his censer, two hundred and fifty censers; thou also, and Aaron, each of you his censer. Ary samia maka ny fitondrana fony avy ianareo rehetra, ka asio ditin-kazo manitra eo anatiny, ary samia mitondra ny fitondran' afony avy ianareo rehetra ho eo anatrehan' i Jehovah, dia fitondran' afo dimam-polo amby roan-jato; dia ianao sy Arona samy hitondra ny fitondran' afony avy. Samia maka ny fanembohanareo hianareo; ka asio zava-manitra, ary samia mitrondra ny fanembohanareo ho eo anatrehan' ny Tompo dia ho fanembohana dimampolo sy roan-jato izany; ary hianao sy Aarona koa dia samy hitondra ny fanembohanareo. Que chacun prenne son encensoir, y mette de l' encens, et que chacun apporte son encensoir devant Yahvé - deux cent cinquante encensoirs. Toi et Aaron aussi, apportez chacun votre encensoir. "
Nom / Fan 16:18 And they took every man his censer, and put fire in them, and laid incense thereon, and stood in the door of the tabernacle of the congregation with Moses and Aaron. Ary samy naka ny fitondran' afony avy izy rehetra ka nanisy afo teo anatiny, dia nanisy ditin-kazo manitra teo anatiny; ary nijanona teo anoloan' ny varavaran' ny trano-lay fihaonana izy mbamin' i Mosesy sy Arona. Dia samy naka ny fanembohany avy izy rehetra, ka nasiany afo tao anatiny, sy norarahany zava-manitra koa; dia nijanona teo am-baravaran' ny trano lay fihaonana izy, mbamin' i Moizy sy Aarona. Chacun prit son encensoir, y mit du feu et déposa de l' encens par-dessus. Puis ils se tinrent à l' entrée de la Tente du Rendez-vous, ainsi que Moïse et Aaron.
Nom / Fan 16:19 And Korah gathered all the congregation against them unto the door of the tabernacle of the congregation: and the glory of the Lord appeared unto all the congregation. Ary Kora nanangona ny namany rehetra ho eo anoloan' ny varavaran' ny trano-lay fihaonana hanohitra azy roa lahy; dia niseho tamin' ny fiangonana rehetra ny voninahitr' i Jehovah. Nantsoin' i Kore ho eo am-baravaran' ny trano lay fihaonana ny fiangonana rehetra, hanohitra an' i Moizy sy Aarona. Dia niseho tamin' ny fiangonana rehetra ny voninahitry ny Tompo. Coré rassembla en face de ces derniers toute la communauté à l' entrée de la Tente du Rendez-vous, et la gloire de Yahvé apparut à toute la communauté.
Nom / Fan 16:20 And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: Ary niteny tamin' i Moizy sy Aarona Iaveh ka nanao hoe: Yahvé parla à Moïse et à Aaron. Il dit :
Nom / Fan 16:21 Separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment. Mihataha amin' ity fiangonana ity ianareo handringanako azy amin' ny indray mipi-maso monja. Mialà eo afovoan' ity fiangonana ity hianareo, handringanako azy indray mihelina monja. " Séparez-vous de cette communauté, je vais la détruire en un instant. "
Nom / Fan 16:22 And they fell upon their faces, and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt thou be wroth with all the congregation? Dia niankohoka izy roa lahy ka nanao hoe: Andriamanitra ô, Andriamanitry ny fanahin' ny nofo rehetra, olona iray no nanota, ka ho tezitra amin' ny fiangonana rehetra va Hianao? Ary niankohoka tamin' ny tany izy ireo ka nanao hoe: Andriamanitra ô, ry Andriamanitry ny fanahin' ny nofo rehetra, olona iray no nanota, ka no dia tezitra amin' ny fiangonana rehetra hianao? Ils tombèrent la face contre terre et s'écrièrent : " O Dieu, Dieu des esprits qui animent toute chair, vas-tu t' irriter contre toute la communauté quand un seul pèche ? "
Nom / Fan 16:23 And the Lord spake unto Moses, saying, Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe: Niteny tamin' i Moizy Iaveh ka nanao hoe: Yahvé parla à Moïse et dit :
Nom / Fan 16:24 Speak unto the congregation, saying, Get you up from about the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram. Mitenena amin' ny fiangonana, ka lazao hoe: Mihataha tsy hanodidina ny lain' i Kora sy Datana ary Abìrama. Mitenena amin' ny fiangonana, lazao hoe: Mihataha hianareo rehetra, mialà amin' ny manodidina ny lain' i Kore sy Datàna ary Abirona. Parle à cette communauté et dis : " Éloignez-vous de la demeure de Coré. "
Nom / Fan 16:25 And Moses rose up and went unto Dathan and Abiram; and the elders of Israel followed him. Dia nitsangana Mosesy ka nankeo amin' i Datana sy Abìrama; ary nanaraka azy ny loholon' ny Isiraely. nitsangana nankeo amin' i Datàna sy Abirona i Moizy ary nisy nanaraka azy ny loholon' Israely. Moïse se leva et s' en vint auprès de Datân et Abiram ; les anciens d' Israël le suivirent.
Nom / Fan 16:26 And he spake unto the congregation, saying, Depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of their' s, lest ye be consumed in all their sins. Dia niteny tamin' ny fiangonana izy ka nanao hoe: Mialà amin' ny lain' ireo olon-dratsy ireo, ka aza mikasika izay azy akory, fandrao haringana koa ianareo noho ny fahotany rehetra. Ary niteny tamin' ny fiangonana izy, nanao hoe: Manalavira hianareo ny lain' ireto olon-dratsy ireto, ary aza mikasika izay azy, na inona na inona, fandrao dia ringana koa hianareo, azon' ny fahotany rehetra. Il parla à la communauté et dit : " De grâce, écartez-vous des tentes de ces hommes pervers, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que tous leurs péchés ne vous emportent. "
Nom / Fan 16:27 So they gat up from the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram, on every side: and Dathan and Abiram came out, and stood in the door of their tents, and their wives, and their sons, and their little children. Dia nihataka ny olona mba tsy ho eo akaikin' ny lain' i Kora sy Datana ary Abìrama; ary Datana sy Abìrama nivoaka ka nijanona teo anoloan' ny varavaran' ny lainy mbamin' ny vadiny sy ny zananilahy ary ny zanany madinika. Nihatahan' ny olona ny manodidina ny fonenan' i Kore sy Datàna ary Abirona. Dia nivoaka Datàna sy Abirona, ary nitoetra teo am-baravaran' ny lainy, miaraka amin' ny vady aman-janany, ary ny zafiny. Ils s'écartèrent des alentours de la maison de Coré. Datân et Abiram étaient sortis et se trouvaient à l' entrée de leurs tentes, avec leurs femmes, leurs fils et leurs jeunes enfants.
Nom / Fan 16:28 And Moses said, Hereby ye shall know that the Lord hath sent me to do all these works; for I have not done them of mine own mind. Dia hoy Mosesy: Izao no hahafantaranareo fa Jehovah no naniraka ahy hanao ireny asa rehetra ireny, fa tsy avy tamin' ny saiko izany: Hoy Moizy: Izao no hahafantaranareo fa Iaveh no naniraka ahy mba hanao ireny zavatra rehetra ireny, fa tsy avy amiko izany. Moïse dit : " A ceci vous saurez que c' est Yahvé qui m' a envoyé pour accomplir toutes ces oeuvres, et que je ne les fais pas de mon propre chef :
Nom / Fan 16:29 If these men die the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men; then the Lord hath not sent me. Raha maty toy ny fahafatin' ny olona rehetra ireo olona ireo, na valiana araka ny famaliana ny olona rehetra izy, dia tsy Jehovah no naniraka ahy. Raha toy ny fahafatin' ny olona rehetra ihany no ahafaty an' ireo olona ireo, ary raha sahala amin' ny an' ny olona rehetra ihany no hanjo azy, dia tsy Iaveh no naniraka ahy. si ces gens meurent de mort naturelle, atteints par la sentence commune à tous les hommes, c' est que Yahvé ne m' a pas envoyé.
Nom / Fan 16:30 But if the Lord make a new thing, and the earth open her mouth, and swallow them up, with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit; then ye shall understand that these men have provoked the Lord. Fa raha hanao zavatra vaovao kosa Jehovah, ka hisokatra ny tany ary hitelina azy mbamin' izay azy rehetra, ka ho latsaka velona any amin' ny fiainan-tsi-hita' izy, dia ho fantatrareo fa efa nandà an' i Jehovah ireo lehilahy ireo. Fa raha manao zavatra tsy fandre kosa Iaveh, raha ny tany no manoka-bava sy mitelina an' ireo mbamin' izay azy rehetra, ka midina velona any amin' ny fonenan' ny maty ireo, dia ho fantatrareo fa naniratsira an' ny Tompo ireo olona ireo. Mais si Yahvé fait quelque chose d' inouï, si la terre ouvre sa bouche et les engloutit, eux et tout ce qui leur appartient, et qu' ils descendent vivants au shéol, vous saurez que ces gens ont rejeté Yahvé. "
Nom / Fan 16:31 And it came to pass, as he had made an end of speaking all these words, that the ground clave asunder that was under them: Ary rehefa tapitra voalazany izany teny rehetra izany, dia nivava ny tany izay teo ambaniny; Raha vantany vao tapitra voalazany izany teny izany dia nivava teo ambanin' izy ireo ny tany, Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol se fendit sous leurs pieds,
Nom / Fan 16:32 And the earth opened her mouth, and swallowed them up, and their houses, and all the men that appertained unto Korah, and all their goods. eny, nisokatra ny tany ka nitelina azy sy ny ankohonany mbamin' ny olona rehetra izay an' i Kora ary ny fananany rehetra. nanoka-bava ny tany, ka nitelina azy ireo, dia izy mbamin' ny finakaviany ary ny ankohonan' i Kore rehetra sy ny fananany rehetra. la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs familles, ainsi que tous les hommes de Coré et tous ses biens.
Nom / Fan 16:33 They, and all that appertained to them, went down alive into the pit, and the earth closed upon them: and they perished from among the congregation. Dia latsaka velona ho any amin' ny fiainan-tsi-hita izy mbamin' izay azy rehetra; ary ny tany dia nikatona taminy, ka fongotra tsy ho amin' ny fiangonana intsony izy. Latsaka velona teny amin' ny fonenan' ny maty ny tenan' izy ireo mbamin' izay azy rehetra, dia nikatona taminy ny tany, ka fongotra teo amin' ny fiangonana izy. Ils descendirent vivants au shéol, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l' assemblée.
Nom / Fan 16:34 And all Israel that were round about them fled at the cry of them: for they said, Lest the earth swallow us up also. Ary ny Isiraely rehetra izay nanodidina azy dia nandositra noho ny fidradradradrany; fa hoy izy: Andrao hitelina antsika koa ny tany. Nandositra Israely rehetra nanodidina azy ireo, noho ny fidradradradrany; fa hoy izy: Ndrao dia hatelin' ny tany koa isika. A leurs cris, tous les Israélites qui se trouvaient autour d' eux s' enfuirent. Car ils se disaient : " Que la terre ne nous engloutisse pas ! "
Nom / Fan 16:35 And there came out a fire from the Lord, and consumed the two hundred and fifty men that offered incense. Ary nisy afo nivoaka avy tamin' i Jehovah ka nandevona ny lehilahy dimam-polo amby roan-jato izay nanatitra ditin-kazo manitra. Ary nisy afo nivoaka avy ao akaikin' ny Tompo nandevona ireo dimampolo sy roan-jato lahy nanatitra zava-manitra. Un feu jaillit de Yahvé, qui consuma les deux cent cinquante hommes porteurs d' encens.
Nom / Fan 16:36 And the Lord spake unto Moses, saying,
Nom / Fan 16:37 Speak unto Eleazar the son of Aaron the priest, that he take up the censers out of the burning, and scatter thou the fire yonder; for they are hallowed.
Nom / Fan 16:38 The censers of these sinners against their own souls, let them make them broad plates for a covering of the altar: for they offered them before the Lord, therefore they are hallowed: and they shall be a sign unto the children of Israel.
Nom / Fan 16:39 And Eleazar the priest took the brasen censers, wherewith they that were burnt had offered; and they were made broad plates for a covering of the altar:
Nom / Fan 16:40 To be a memorial unto the children of Israel, that no stranger, which is not of the seed of Aaron, come near to offer incense before the Lord; that he be not as Korah, and as his company: as the Lord said to him by the hand of Moses.
Nom / Fan 16:41 But on the morrow all the congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, saying, Ye have killed the people of the Lord.
Nom / Fan 16:42 And it came to pass, when the congregation was gathered against Moses and against Aaron, that they looked toward the tabernacle of the congregation: and, behold, the cloud covered it, and the glory of the Lord appeared.
Nom / Fan 16:43 And Moses and Aaron came before the tabernacle of the congregation.
Nom / Fan 16:44 And the Lord spake unto Moses, saying,
Nom / Fan 16:45 Get you up from among this congregation, that I may consume them as in a moment. And they fell upon their faces.
Nom / Fan 16:46 And Moses said unto Aaron, Take a censer, and put fire therein from off the altar, and put on incense, and go quickly unto the congregation, and make an atonement for them: for there is wrath gone out from the Lord; the plague is begun.
Nom / Fan 16:47 And Aaron took as Moses commanded, and ran into the midst of the congregation; and, behold, the plague was begun among the people: and he put on incense, and made an atonement for the people.
Nom / Fan 16:48 And he stood between the dead and the living; and the plague was stayed.
Nom / Fan 16:49 Now they that died in the plague were fourteen thousand and seven hundred, beside them that died about the matter of Korah.
Nom / Fan 16:50 And Aaron returned unto Moses unto the door of the tabernacle of the congregation: and the plague was stayed.

<-
->