<-
->

Nom / Fan 17:1 And the Lord spake unto Moses, saying, Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe: Niteny tamin' i Moizy Iaveh nanao hoe: Yahvé parla à Moïse et dit :
Nom / Fan 17:2 Speak unto the children of Israel, and take of every one of them a rod according to the house of their fathers, of all their princes according to the house of their fathers twelve rods: write thou every man' s name upon his rod. Mitenena amin' i Eleazara, zanak' i Arona mpisorona, mba hotsimponiny eo anatin' ny may ny fitondran' afo, ary ny afo dia aelezo lavitra; fa masina ireny; Ilazao Eleazara, zanak' i Aarona mpisorona, hanala ny fanembohana eny amin' ny may sy hanely ny afo any lavitra any, fa zava-masina ireny. " Dis à Éléazar, fils d' Aaron, le prêtre, qu' il enlève les encensoirs du milieu des braises et disperse au loin ce feu,
Nom / Fan 17:3 And thou shalt write Aaron' s name upon the rod of Levi: for one rod shall be for the head of the house of their fathers. ary ny fitondran' afon' ireo mpanota nanimba tena ireo dia aoka hatao takelaka manify hapetaka amin' ny alitara; fa nateriny teo anatrehan' i Jehovah ireny ka masina; ary ho famantarana ho an' ny Zanak' Isiraely ireny. Aoka ny fanembohan' ireo olona nanota nihatra amin' ny ainy ireo hofisahina ho takelaka manify mba handrakofana ny otely, fa efa naterina teo anatrehan' ny Tompo ireny, ka tonga zava-masina; dia ho famantarana ho an' ny zanak' Israely izany. car ces encensoirs de péché sont sanctifiés, au prix de la vie de ces hommes. Puisqu' on les a apportés devant Yahvé et qu' ils sont consacrés, qu' on en batte le métal en plaques pour recouvrir l' autel. Ils serviront de signe aux Israélites. "
Nom / Fan 17:4 And thou shalt lay them up in the tabernacle of the congregation before the testimony, where I will meet with you. Ary nalain' i Eleazara mpisorona ny fitondran' afo varahina, izay efa nanateran' ireo olona may ireo, ka nofisahiny ho takelaka hapetaka amin' ny alitara Dia nalain' i Eleazara mpisorona ny fanembohana varahina naterin' ireo olona levon' ny afo, ka nofisahiny ho takelaka handrakofana ny otely. Éléazar, le prêtre, prit les encensoirs de bronze qu' avaient apportés les hommes que le feu avait détruits. On les battit en plaques pour recouvrir l' autel.
Nom / Fan 17:5 And it shall come to pass, that the man' s rod, whom I shall choose, shall blossom: and I will make to cease from me the murmurings of the children of Israel, whereby they murmur against you. ho fahatsiarovana ho an' ny Zanak' Isiraely mba tsy hisy olon-kafa afa-tsy ny taranak' i Arona ihany no hahazo manakaiky handoro ditin-kazo manitra eo anatrehan' i Jehovah; fandrao ho tahaka an' i Kora sy ny namany izy, dia araka ny tenin' i Jehovah izay nampitondrainy an' i Mosesy. Fahatsiarovana ho an' ny zanak' Israely izany, mba tsy hisy olon-kafa, tsy anisan' ny taranak' i Aarona handroso hanatitra zava-manitra eo anatrehan' ny Tompo, ka dia ho tahaka an' i Kore sy ny tariny, araka izay nolazain' ny Tompo taminy, tamin' ny alalan' i Moizy. Elles rappellent aux Israélites qu' aucun profane, étranger à la descendance d' Aaron, ne doit s' approcher pour faire fumer l' encens devant Yahvé, sous peine de subir le sort de Coré et de son groupe, selon ce qu' avait dit Yahvé par l' intermédiaire de Moïse.
Nom / Fan 17:6 And Moses spake unto the children of Israel, and every one of their princes gave him a rod apiece, for each prince one, according to their fathers' houses, even twelve rods: and the rod of Aaron was among their rods. Ary nony ampitso dia nimonomonona tamin' i Mosey sy Arona ny fiangonana, dia ny Zanak' Isiraely rehetra, ka nanao hoe: Hianareo efa nahafaty ny olon' i Jehovah. Nony ampitso dia nimonomonona tamin' i Moizy sy Aarona ny fiangonan' ny zanak' Israely rehetra nanao hoe: Hianareo efa nahafaty ny vahoakan' ny Tompo. Le lendemain, toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron, en disant : " Vous avez fait périr le peuple de Yahvé. "
Nom / Fan 17:7 And Moses laid up the rods before the Lord in the tabernacle of witness. Ary raha niangona hanome tsiny an' i Mosesy sy Arona ny fiangonana, dia nijery ny trano-lay fihaonana izy, ka, indro, nanarona azy ny rahona, ary niseho ny voninahitr' i Jehovah. Fa raha ilay nivory hanohitra an' i Moizy sy Aarona iny ny fiangonana, dia nitodika ny trano lay fihaonana Moizy sy Aarona, ka indro fa nanarona an' io ny rahona ary ny voninahitry ny Tompo niseho. Or, comme la communauté s' attroupait contre Moïse et Aaron, ceux-ci se tournèrent vers la Tente du Rendez-vous. Voici que la Nuée la recouvrit et que la gloire de Yahvé apparut.
Nom / Fan 17:8 And it came to pass, that on the morrow Moses went into the tabernacle of witness; and, behold, the rod of Aaron for the house of Levi was budded, and brought forth buds, and bloomed blossoms, and yielded almonds. Ary Mosesy sy Arona dia nankeo anoloan' ny trano-lay fihaonana. Nandroso teo anoloan' ny trano lay fihaonana Moizy sy Aarona, Moïse et Aaron se rendirent alors devant la Tente du Rendez-vous.
Nom / Fan 17:9 And Moses brought out all the rods from before the Lord unto all the children of Israel: and they looked, and took every man his rod. Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe: ka niteny tamin' i Moizy Iaveh nanao hoe: Yahvé parla à Moïse et dit :
Nom / Fan 17:10 And the Lord said unto Moses, Bring Aaron' s rod again before the testimony, to be kept for a token against the rebels; and thou shalt quite take away their murmurings from me, that they die not. Mialà amin' io fiangonana io handringanako azy amin' ny indray mipi-maso monja. Dia niankohoka izy roa lahy. Mialà hianareo eo afovoan' ity fiangonana ity, handringanako azy indray mihelina. Dia niankohoka tamin' ny tany izy. " Sortez du milieu de cette communauté ; je vais la détruire en un instant. " Ils tombèrent face contre terre.
Nom / Fan 17:11 And Moses did so: as the Lord commanded him, so did he. Ary hoy Mosesy tamin' i Arona: Alao ny fitondran' afo, ka asio afo avy eo ambonin' ny alitara izy, dia asio ditin-kazo manitra, ka ento faingana eo amin' ny fiangonana, ka manaova fanavotana ho azy; fa efa mivoaka avy tamin' i Jehovah ny fahatezerana, ary efa miantomboka ny areti-mandringana. Ary hoy Moizy tamin' i Aarona: Alao ny fanembohana ary asio afo avy eo ambonin' ny otely, asio zava-manitra, ka mandehana faingana ho eo amin' ny fiangonana, dia manaova ny fanonerana ho azy ireo, fa efa nivoaka avy eo anatrehan' ny Tompo ny fahatezerana, ary efa manomboka ny loza. Puis Moïse dit à Aaron : " Prends l' encensoir, mets-y du feu pris sur l' autel, dépose dessus l' encens et hâte-toi d' aller près de la communauté pour faire sur elle le rite d' expiation. Car la Colère est sortie de devant Yahvé : la Plaie a commencé. "
Nom / Fan 17:12 And the children of Israel spake unto Moses, saying, Behold, we die, we perish, we all perish. Dia nalain' i Arona izany, araka izay nandidian' i Mosesy, ka nihazakazaka ho eo afovoan' ny fiangonana izy; ary, indro, efa niantomboka teo amin' ny olona ny areti-mandringana; ary nandoro ny ditin-kazo manitra teo izy ka nanao fanavotana ho an' ny olona. Nalain' i Aarona araka ny voalazan' i Moizy ny fanembohana, ka nihazakazaka nankeo afovoan' ny fiangonana izy; ary indro, efa nanomboka ny loza eo amin' ny vahoaka. Dia nasiany zava-manitra ny fanembohana, ka nataony ny fanonerana ho an' ny vahoaka. Aaron le prit, comme avait dit Moïse, et courut au milieu de l' assemblée ; mais la Plaie avait déjà commencé parmi le peuple. Il mit l' encens et fit le rite d' expiation sur le peuple.
Nom / Fan 17:13 Whosoever cometh any thing near unto the tabernacle of the Lord shall die: shall we be consumed with dying? Dia nijanona teo anelanelan' ny maty sy ny velona izy, ka dia nitsahatra ny areti-mandringana. Ary izay efa matin' ny areti-mandringana dia fiton-jato amby efatra arivo sy iray alina, afa-tsy izay efa maty noho ny amin' i Kora. Ary Arona niverina ho eo amin' i Mosesy teo anoloan' ny varavaran' ny trano-lay fihaonana; ary ny areti-mandringana dia nitsahatra. Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe: Mitenena amin' ny Zanak' Isiraely, ka analao tehina iray avy araka ny fianakaviany izy, ka ny lohan' ny fireneny rehetra araka ny fianakaviany avy no hanalana azy, dia tehina roa ambin' ny folo; ary samy soraty eo amin' ny tehiny avy ny anaran' izy rehetra. Fa ny anaran' i Arona no hosoratanao amin' ny tehin' i Levy; fa tehina iray avy no ho an' ny lohan' ny fianakaviany. Dia hataonao ao amin' ny trano-lay fihaonana ireo, dia eo anoloan' ny Vavolombelona, izay ihaonako aminareo. Ary ny tehin' ny lehilahy izay hofidiko dia hitsimoka; ka dia hampanginiko ny fimonomononan' ny Zanak' Isiraely amiko, izay imonomononany aminareo. Ary Mosesy dia niteny tamin' ny Zanak' Isiraely, ka ny lohan' ny firenena dia samy nanatitra tehina iray avy teo aminy araka ny fianakaviany, dia tehina roa ambin' ny folo; ary ny tehin' i Arona dia teo afovoan' ireo tehiny ireo. Dia napetrak' i Mosesy teo anatrehan' i Jehovah, dia tao amin' ny trano lain' ny Vavolombelona ireo tehina ireo. Ary nony ampitso dia niditra tao amin' ny trano-lain' ny Vavolombelona Mosesy, ary indro fa nitsimoka ny tehin' i Arona, izay ho an' ny taranak' i Levy, dia nanaroka sy namony ka namoa amygdala. Dia nentin' i Mosesy nivoaka hiala eo anatrehan' i Jehovah ny tehina rehetra, ho eo amin' ny Zanak' Isiraely rehetra; dia nijery izy, ka samy nandray ny tehiny avy. Dia hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Avereno ny tehin' i Arona ho eo anoloan' ny Vavolombelona, hotehirizina ho famantarana ho an' ny mpiodina, ka dia hatsahatrao hiala amiko ny fimonomononany, mba tsy ho faty izy. Dia nataon' i Mosesy izany; araka izay efa nandidian' i Jehovah azy no nataony. Dia niteny tamin' i Mosesy ny Zanak' Isiraely ka nanao hoe: Indro, maty izahay, ringana izahay, eny, ringana avokoa izahay rehetra. Ho faty izay rehetra manakaiky, dia izay manakaiky ny tabernakelin' i Jehovah; ho lany maty va izahay? Nijanona teo anelanelan' ny maty sy ny velona izy, dia nitsahatra ny loza. Puis il se tint entre les morts et les vivants ; la Plaie s' arrêta.
Nom / Fan 17:14 Fiton-jato sy efatra arivo sy iray alina, no matin' io loza io, afa-tsy ireo maty noho ny amin' i Kore. Il y eut quatorze mille sept cents victimes de cette plaie, sans compter ceux qui étaient morts à cause de Coré.
Nom / Fan 17:15 Dia niverina nankeo amin' i Moizy teo anoloan' ny trano lay fihaonana Aarona ary efa nitsahatra ny loza. Puis Aaron revint auprès de Moïse à l' entrée de la Tente du Rendez-vous : la Plaie s'était arrêtée.
Nom / Fan 17:16 Niteny tamin' i Moizy Iaveh nanao hoe: Yahvé parla à Moïse et dit :
Nom / Fan 17:17 Mitenena amin' ny zanak' Israely, ary angalao tehina izy ireo, dia tehina iray avy isam-pokom-pianakaviany, dia tehina roa ambin' ny folo. Samy soraty amin' ny tehina ny anarany tsirairay avy. " Parle aux Israélites. Qu' ils te remettent, pour chaque famille, un rameau ; que tous leurs chefs, pour leurs familles, te remettent douze rameaux. Tu écriras le nom de chacun sur son rameau ;
Nom / Fan 17:18 Ny anaran' i Aarona no soraty amin' ny tehin' i Levì, fa ho iray ny tehina isam-pilohan' ny fokom-pianakaviany avy. et sur le rameau de Lévi tu écriras le nom d' Aaron, car il y aura un rameau pour le chef des familles de Lévi.
Nom / Fan 17:19 Dia hapetrakao ao an-trano lay fihaonana ireo, eo anoloan' ny vavolombelona, izay ihaonako aminareo. Tu les déposeras ensuite dans la Tente du Rendez-vous, devant le Témoignage où je me rencontre avec toi.
Nom / Fan 17:20 Izay lehilahy tompon' ny tehina hamony, dia izy no hofidiko, ka dia hampanginiko ny fimonomononan' ny zanak' Israely aminareo eo anatrehako. L' homme dont le rameau bourgeonnera sera celui que je choisis ; ainsi je ne laisserai pas monter jusqu'à moi les murmures que les Israélites profèrent contre vous. "
Nom / Fan 17:21 Niteny tamin' ny zanak' Israely Moizy, ka nanatitra tehina iray taminy ny filohany rehetra, tehina iray isam-pilohany, araka ny fokom-pianakaviany avy, dia tehina roa ambin' ny folo izany, ary ny tehin' i Aarona dia teo afovoan' ny tehin' izy ireo. Moïse parla aux Israélites, et tous leurs princes lui remirent chacun un rameau, douze rameaux pour l' ensemble de leurs familles patriarcales ; parmi eux était le rameau d' Aaron.
Nom / Fan 17:22 Napetrak' i Moizy teo anatrehan' ny Tompo ny tehina, tao an-trano lay fihaonana. Moïse les déposa devant Yahvé dans la Tente du Témoignage.
Nom / Fan 17:23 Nony ampitso, niverina tao an-trano lain' ny vavolombelona Moizy, ka indro fa ny tehin' i Aarona, dia naniry vony ho an' ny fokon' i Levì, naniriam-bokony sy nivelaram-bony ary namoazana amandy. Le lendemain, quand Moïse vint à la Tente du Témoignage, le rameau d' Aaron, pour la maison de Lévi, avait bourgeonné : des bourgeons avaient éclos, des fleurs s'étaient épanouies et des amandes avaient mûri.
Nom / Fan 17:24 Nentin' i Moizy avy teo anatrehan' ny Tompo ny tehina rehetra ho eo amin' ny zanak' Israely rehetra, dia nahita izany izy ireo, ka samy naka ny tehiny avy. Moïse reprit tous les rameaux de devant Yahvé et les apporta à tous les Israélites ; ils constatèrent, et chacun reprit son rameau.
Nom / Fan 17:25 Hoy Iaveh tamin' i Moizy: Avereno ho eo anoloan' ny vavolombelona ny tehin' i Aarona, hotehirizina ho famantarana ho an' ny zanaky ny fikomiana, mba hampitsaharanao ny fimonomononan' izy ireo eo anatrehako, mba tsy ho faty izy. Yahvé dit alors à Moïse : " Remets le rameau d' Aaron devant le Témoignage où il aura sa place rituelle, comme un signe pour ces rebelles. Il réduira à néant leurs murmures qui ne monteront plus jusqu'à moi, et eux ne mourront pas. "
Nom / Fan 17:26 Dia nataon' i Moizy izany, nataony araka ny nandidian' ny Tompo azy. Moïse fit comme Yahvé le lui avait ordonné. Il fit ainsi.
Nom / Fan 17:27 Hoy ny zanak' Israely tamin' i Moizy: Indro fa maty izahay, ringana izahay, ringana avokoa izahay rehetra. Les Israélites dirent à Moïse : " Nous voici perdus ! Nous périssons ! Nous périssons tous !
Nom / Fan 17:28 Fa maty izay rehetra manakaiky ny Fonenan' ny Tompo, ka dia ho faty avokoa izany izahay? Quiconque s' approche de la Demeure de Yahvé pour une offrande meurt. Allons-nous à notre perte jusqu' au dernier ? "

<-
->