<-
->

Nom / Fan 2:1 And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: Ary niteny tamin' i Moizy Iaveh nanao hoe: Yahvé parla à Moïse et à Aaron et dit :
Nom / Fan 2:2 Every man of the children of Israel shall pitch by his own standard, with the ensign of their father' s house: far off about the tabernacle of the congregation shall they pitch. Samy eo amin' ny fanevany sy eo amin' ny faneva kelin' ny fianakaviany avy no hitobian' ny Zanak' Isiraely; manodidina ny trano-lay fihaonana sady manandrify azy no hitobiany. Ny zanak' Israely dia samy hitoby eo akaikin' ny fanevany, sy ho eo ampototry ny sainan' ny fokom-pianakaviany avy. Manandrify sy manodidina ny trano lay fihaonana no hitobian' izy ireo. " Les Israélites camperont chacun près de son étendard, sous les emblèmes de leurs familles. Ils camperont autour de la Tente du Rendez-vous, à une certaine distance.
Nom / Fan 2:3 And on the east side toward the rising of the sun shall they of the standard of the camp of Judah pitch throughout their armies: and Nahshon the son of Amminadab shall be captain of the children of Judah. Ary ny hitoby eo amin' ny lafiny atsinanana, tandrifin' ny fiposahan' ny masoandro, dia izay momba ny fanevan' ny tobin' i Joda, araka ny antokony; ary ny lohan' ny taranak' i Joda dia Nasona, zanak' i Aminadaba; Ny fanevan' ny tobin' i Jodà no hiorin-dasy eo anoloany eo amin' ny lafiny atsinanana mbamin' ny antokony avy. Ny filohan' ny taranak' i Jodà dia Nahasona zanak' i Aminadaba Ceux qui camperont à l' est :A l' orient, l'étendard du camp de Juda, selon leurs unités. Prince des fils de Juda : Nahshôn, fils d' Amminadab.
Nom / Fan 2:4 And his host, and those that were numbered of them, were threescore and fourteen thousand and six hundred. ary ny miaramilany izay nalamina dia enin-jato amby efatra arivo sy fito alina. ary enin-jato amby efatra arivo sy fito alina ny antoko-miaramilany araka ny lehilahy voaisa. Son contingent : soixante-quatorze mille six cents recensés.
Nom / Fan 2:5 And those that do pitch next unto him shall be the tribe of Issachar: and Nethaneel the son of Zuar shall be captain of the children of Issachar. Ary ny hitoby eo anilany dia ny firenen' Isakara; ary ny lohan' ny taranak' Isakara dia Netanela, zanak' i Zoara; Ny fokon' Isakara no hitoby eo anilany. Ny filohan' ny taranak' Isakara dia Natanaela zanak' i Soara, Campent près de lui :La tribu d' Issachar. Prince des fils d' Issachar : Netanéel, fils de Çuar.
Nom / Fan 2:6 And his host, and those that were numbered thereof, were fifty and four thousand and four hundred. ary ny miaramilany izay nalamina dia efa-jato amby efatra arivo sy dimy alina. ary efa-jato amby efatra arivo sy dimy alina ny antoko-miaramilany, araka ny lehilahy voaisa. Son contingent : cinquante-quatre mille quatre cents recensés.
Nom / Fan 2:7 Then the tribe of Zebulun: and Eliab the son of Helon shall be captain of the children of Zebulun. Dia vao ny firenen' i Zebolona; ary ny lohan' ny taranak' i Zebolona dia Eliaba, zanak' i Helona; Manaraka nizany dia ny fokon' i Zabolona. Ny filohan' ny taranak' i Zabolona dia Eliaba zanak' i Helona, La tribu de Zabulon. Prince des fils de Zabulon : Éliab, fils de Hélôn.
Nom / Fan 2:8 And his host, and those that were numbered thereof, were fifty and seven thousand and four hundred. ary ny miaramilany izay nalamina dia efa-jato amby fito arivo sy dimy alina. ary efa-jato amby fito arivo sy dimy alina ny antoko-miaramilany araka ny lehilahy voaisa. Son contingent : cinquante-sept mille quatre cents recensés.
Nom / Fan 2:9 All that were numbered in the camp of Judah were an hundred thousand and fourscore thousand and six thousand and four hundred, throughout their armies. These shall first set forth. Ny tontalin' izay nalamina teo amin' ny tobin' i Joda dia efa-jato amby enina arivo sy valo alina sy iray hetsy, araka ny antokony. Ireo no loha-lalana. Araka ny lehilahy voaisa dia efa-jato amby enina arivo sy valo alina sy iray hetsy no totalin' ny eo amin' ny tobin' i Jodà, araka ny antokony avy. Ireo no ho lohalàlana rahefa hiainga. Les recensés du camp de Juda, selon leurs unités, sont en tout cent quatre-vingt-six mille quatre cents. Ils lèveront le camp les premiers.
Nom / Fan 2:10 On the south side shall be the standard of the camp of Reuben according to their armies: and the captain of the children of Reuben shall be Elizur the son of Shedeur. Ary ny fanevan' ny tobin' i Robena no ho eo amin' ny lafiny atsimo, araka ny antokony; ary ny lohan' ny taranak' i Robena dia Elizora, zanak' Sedeora; Ny fanevan' ny tobin-dRobena no ho eo amin' ny lafiny atsimo; mbamin' ny antokony avy. Ny filohan' ny tarana-dRobena dia Elizora zanak' i Sedeora. Au sud, l'étendard du camp de Ruben, selon leurs unités. Prince des fils de Ruben : Éliçur, fils de Shédéur.
Nom / Fan 2:11 And his host, and those that were numbered thereof, were forty and six thousand and five hundred. ary ny miaramilany izay nalamina dia diman-jato amby enina arivo sy efatra alina. Ary diman-jato amby enina arivo sy efatra alina ny antoko-miaramilany, araka ny lehilahy voaisa. Son contingent : quarante-six mille cinq cents recensés.
Nom / Fan 2:12 And those which pitch by him shall be the tribe of Simeon: and the captain of the children of Simeon shall be Shelumiel the son of Zurishaddai. Ary ny hitoby eo anilany dia ny firenen' i Simeona; ary ny lohan' ny taranak' i Simeona dia Selomiela, zanak' i Zorisaday; Ny fokon' i Simeona no hitoby eo anilany. Ny filohan' ny taranak' i Simeona, dia Salamiela zanak' i Sorisadaia; Campent près de lui :La tribu de Siméon. Prince des fils de Siméon : Shelumiel, fils de Çurishaddaï.
Nom / Fan 2:13 And his host, and those that were numbered of them, were fifty and nine thousand and three hundred. ary ny miaramilany izay nalamina dia telon-jato amby sivy arivo sy dimy alina. ary telon-jato amby sivy arivo sy dimy alina ny antoko-miaramilany, araka ny lehilahy voaisa. Son contingent : cinquante-neuf mille trois cents recensés.
Nom / Fan 2:14 Then the tribe of Gad: and the captain of the sons of Gad shall be Eliasaph the son of Reuel. Dia vao ny firenen' i Gada; ary ny lohan' ny taranak' i Gada dia Eliasafa, zanak' i Roela; Manaraka izany dia ny fokon' i Gada. Ny filohan' ny taranak' i Gada dia Eliazafa zanak' i Doela, La tribu de Gad. Prince des fils de Gad : Élyasaph, fils de Réuel.
Nom / Fan 2:15 And his host, and those that were numbered of them, were forty and five thousand and six hundred and fifty. ary ny miaramilany izay nalamina dia dimam-polo amby enin-jato sy dimy arivo sy efatra alina. ary dimam-polo amby enin-jato sy dimy arivo sy efatra alina ny antoko-miaramilany, araka ny lehilahy voaisa. Son contingent : quarante-cinq mille six cent cinquante recensés.
Nom / Fan 2:16 All that were numbered in the camp of Reuben were an hundred thousand and fifty and one thousand and four hundred and fifty, throughout their armies. And they shall set forth in the second rank. Ny tontalin' izay nalamina teo amin' ny tobin' i Robena dia dimam-polo amby efa-jato sy arivo sy dimy alina sy iray hetsy, araka ny antokony. Ireo no mandeha faharoany. Ka dia dimam-polo amby efa-jato sy arivo sy dimy alina sy iray hetsy no totalin' ny eo amin' ny tobin-dRobena, araka ny lehilahy voaisa manaraka ny antokony avy. Ireo no ho laharana faharoa eny an-dàlana. Les recensés du camp de Ruben, selon leurs unités, sont en tout cent cinquante et un mille quatre cent cinquante. Ils lèveront le camp les seconds.
Nom / Fan 2:17 Then the tabernacle of the congregation shall set forward with the camp of the Levites in the midst of the camp: as they encamp, so shall they set forward, every man in his place by their standards. Dia handroso ny trano-lay fihaonana sy ny tobin' ny Levita, eo afovoan' ny toby rehetra; ka araka ny itobiany ihany no handrosoany, samy eo amin' ny filaharany avy, araka ny fanevany. Izay vao handroso ny trano lay fihaonana, ny antokon' ny Levita eo afovoan' ny toby rehetra. Ary araka ny filaharany eo an-dasy ihany no ho fandehany eny an-dàlana koa, samy eo an-daharany manaraka ny fanevany avy. C' est alors que la Tente du Rendez-vous partira, le camp des Lévites se trouvant au milieu des autres camps. On part dans l' ordre où l' on campe, chacun sous son étendard.
Nom / Fan 2:18 On the west side shall be the standard of the camp of Ephraim according to their armies: and the captain of the sons of Ephraim shall be Elishama the son of Ammihud. Ary ny fanevan' ny tobin' i Efraima, araka ny antokony, dia ho eo amin' ny lafiny andrefana; ary ny lohan' ny taranak' i Efraima dia Elisama, zanak' i Amihoda; Ny fanevan' i Efraima no ho eo andrefana, mbamin' ny antokony. Ny filohan' ny taranak' i Efraima, dia Elisamà zanak' i Amioda; A l' ouest, l'étendard du camp d'Éphraïm, selon leurs unités. Prince des fils d'Éphraïm : Élishama, fils d' Ammihud.
Nom / Fan 2:19 And his host, and those that were numbered of them, were forty thousand and five hundred. ary ny miaramilany izay nalamina dia diman-jato amby efatra alina. ary diman-jato amby efatra alina ny antoko-miaramilany, araka ny lehilahy voaisa. Son contingent : quarante mille cinq cents recensés.
Nom / Fan 2:20 And by him shall be the tribe of Manasseh: and the captain of the children of Manasseh shall be Gamaliel the son of Pedahzur. Ary ny firenen' i Manase ho eo anilany; ary ny lohan' ny taranak' i Manase dia Gamaliela, zanak' i Pedazora; Ny fokon' i Manase no hitoby eo anilany. Ny filohan' ny taranak' i Manase dia Gamaliela zanak' i Fadasora, Près de lui :La tribu de Manassé. Prince des fils de Manassé : Gamliel, fils de Pedahçur.
Nom / Fan 2:21 And his host, and those that were numbered of them, were thirty and two thousand and two hundred. ary ny miaramilany izay nalamina dia roan-jato amby roa arivo amby telo alina. ary roan-jato amby roa arivo sy telo alina ny antoko-miaramilany, araka ny lehilahy voaisa. Son contingent : trente-deux mille deux cents recensés.
Nom / Fan 2:22 Then the tribe of Benjamin: and the captain of the sons of Benjamin shall be Abidan the son of Gideoni. Dia vao ny firenen' i Benjamina; ary ny lohan' ny taranak' i Benjamina dia Abidana, zanak' i Gideony; Manaraka izany, dia ny fokon' i Benjamina. Ny filohan' ny taranak' i Benjamina dia Abidàna zanak' i Jedeona, La tribu de Benjamin. Prince des fils de Benjamin : Abidân, fils de Gidéoni.
Nom / Fan 2:23 And his host, and those that were numbered of them, were thirty and five thousand and four hundred. ary ny miaramilany izay nalamina dia efa-jato amby dimy arivo amby telo alina. ary efa-jato amby dimy arivo sy telo alina ny antoko-miaramilany, araka ny lehilahy voaisa. Son contingent : trente-cinq mille quatre cents recensés.
Nom / Fan 2:24 All that were numbered of the camp of Ephraim were an hundred thousand and eight thousand and an hundred, throughout their armies. And they shall go forward in the third rank. Ny tontalin' izay nalamina teo amin' ny tobin' i Efraima dia zato amby valo arivo sy iray hetsy, araka ny antokony. Ireo no mandeha fahatelony. Ka dia zato amby valo arivo sy iray hetsy no totalin' ny eo amin' ny tobin' i Efraima, araka ny lehilahy voaisa, manaraka ny antokony avy. Ireo no laharana fahatelo eny an-dàlana. Les recensés du camp d'Éphraïm, selon leurs unités, sont en tout cent huit mille cent. Ils lèveront le camp les troisièmes.
Nom / Fan 2:25 The standard of the camp of Dan shall be on the north side by their armies: and the captain of the children of Dan shall be Ahiezer the son of Ammishaddai. Ary ny fanevan' ny tobin' i Dana, araka ny antokony, dia ho eo amin' ny lafiny avaratra; ary ny lohan' ny taranak' i Dana dia Ahiezera, zanak' i Amisaday; Ny fanevan' ny tobin' i Dana no ho eo avaratra, mbamin' ny antokony. Ny filohan' ny taranak' i Dana dia Ahiesera zanak' i Amisadaìa; Au nord, l'étendard du camp de Dan, selon leurs unités. Prince des fils de Dan : Ahiézer, fils d' Ammishaddaï.
Nom / Fan 2:26 And his host, and those that were numbered of them, were threescore and two thousand and seven hundred. ary ny miaramilany izay nalamina dia fiton-jato amby roa arivo sy enina alina. ary fiton-jato amby roa arivo sy enina alina ny antoko-miaramilany, araka ny lehilahy voaisa. Son contingent : soixante-deux mille sept cents recensés.
Nom / Fan 2:27 And those that encamp by him shall be the tribe of Asher: and the captain of the children of Asher shall be Pagiel the son of Ocran. Ary ny hitoby eo anilany dia ny firenen' i Asera; ary ny lohan' ny taranak' i Asera dia Pagiela, zanak' i Okrana; Ny fokon' i Asera no hitoby eo anilany. Ny filohan' ny taranak' i Asera dia Fegiela zanak' i Okrana, Campent près de lui :La tribu d' Asher. Prince des fils d' Asher : Pagiel, fils d' Okrân.
Nom / Fan 2:28 And his host, and those that were numbered of them, were forty and one thousand and five hundred. ary ny miaramilany izay nalamina dia dimam-jato amby arivo sy efatra alina. ary diman-jato amby arivo sy efatra alina ny antoko-miaramilany, araka ny lehilahy voaisa. Son contingent : quarante et un mille cinq cents recensés.
Nom / Fan 2:29 Then the tribe of Naphtali: and the captain of the children of Naphtali shall be Ahira the son of Enan. Dia vao ny firenen' i Naftaly; ary ny lohan' ny taranak' i Naftaly dia Ahira, zanak' i Enana; Manaraka izany dia ny fokon' i Neftalì. Ny filohan' ny taranak' i Neftalì dia Ahira zanak' i Enàna, La tribu de Nephtali. Prince des fils de Nephtali : Ahira, fils d'Énân.
Nom / Fan 2:30 And his host, and those that were numbered of them, were fifty and three thousand and four hundred. ary ny miaramilany izay nalamina dia efa-jato amby telo arivo sy dimy alina. ary efa-jato amby telo arivo sy dimy alina ny antoko-miaramilany, araka ny lehilahy voaisa. Son contingent : cinquante-trois mille quatre cents recensés.
Nom / Fan 2:31 All they that were numbered in the camp of Dan were an hundred thousand and fifty and seven thousand and six hundred. They shall go hindmost with their standards. Ny tontalin' izay nalamina teo amin' ny tobin' i Dana dia enin-jato amby fito arivo sy dimy alina sy iray hetsy. Dia ireo kosa no vodi-lalana. Ka dia enin-jato amby fito arivo sy dimy alina sy iray hetsy no tontalin' ny eo amin' ny tobin' i Dana, araka ny lehilahy voaisa. Ireo kosa no ho vody làlana manaraka ny fanevany avy. Les recensés du camp de Dan sont en tout cent cinquante-sept mille six cents ; ils lèveront le camp les derniers. Tous selon leurs étendards. "
Nom / Fan 2:32 These are those which were numbered of the children of Israel by the house of their fathers: all those that were numbered of the camps throughout their hosts were six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty. Ireo no nalamina avy tamin' ny Zanak' Isiraely, araka ny fianakaviany; ny tontalin' izay nalamina tamin' ny toby rehetra, araka ny antokony, dia dimam-polo amby dimanjato amby telo arivo sy enina hetsy. Ireo no isan' ny zanak' Israely voasoratra tamin' ny fanisana azy, araka ny fokom-pianakaviany avy. Dimam-polo amby diman-jato sy telo arivo sy enina hetsy no tontalin' ny lehilahy voaisa, voatokotoko isan-tobiny araka ny antoko-miaramilany avy. Tels furent les Israélites dont on fit le recensement par familles. Les recensés de ces camps, selon leurs unités, sont en tout six cent trois mille cinq cent cinquante.
Nom / Fan 2:33 But the Levites were not numbered among the children of Israel; as the Lord commanded Moses. Fa ny Levita dia tsy mba niaraka nalamina tamin' ny Zanak' Isiraely, araka izay efa nandidian' i Jehovah an' i Mosesy. Tsy anisan' ny voaisa niaraka tamin' ny zanak' Israely ny levita, araka ny nandidian' ny Tompo an' i Moizy. Mais, comme Yahvé l' avait commandé à Moïse, les Lévites ne furent pas recensés avec les Israélites.
Nom / Fan 2:34 And the children of Israel did according to all that the Lord commanded Moses: so they pitched by their standards, and so they set forward, every one after their families, according to the house of their fathers. Ary ny Zanak' Isiraely dia nanao araka izay rehetra efa nandidian' i Jehovah an' i Mosesy ka nitoby araka ny fanevany avy, ary samy nandroso araka ny fokony avy sy ny fianakaviany avy izy. Notanterahin' ny zanak' Israely avokoa izay rehetra nandidian' ny Tompo an' i Moizy. Toy izany no nitobiany samy araka ny fanevany avy. Toy izany no nilaharany teo am-pandehanana araka ny fianakaviany avy sy ny fokom-pianakaviany avy. Les Israélites se conformèrent en tout point à ce que Yahvé avait ordonné à Moïse. C' est ainsi qu' ils campèrent, répartis par étendards. C' est ainsi qu' ils levèrent le camp, chacun dans son clan, chacun avec sa famille.

<-
->