<-
->

Nom / Fan 25:1 And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. Ary nitoetra tao Sitima ny Isiraely, dia niantomboka nijangajanga tamin' ny zanakavavin' ny Moabita izy. Nandritra ny nipetrahan' Israely tao Setima, dia rafitra nijangajanga tamin' ny zanakavavin' i Moaba ny vahoaka, Israël s'établit à Shittim. Le peuple se livra à la prostitution avec les filles de Moab.
Nom / Fan 25:2 And they called the people unto the sacrifices of their gods: and the people did eat, and bowed down to their gods. Fa ireo nanasa ny olona hihinana tamin' ny zavatra novonoiny ho fanatitra ho an' ny andriamaniny, ka nihinana ny olona sady niankohoka tamin' ny andriamaniny. ary ireo nanasa ny vahoaka ho amin' ny fisoronana nataony tamin' ny andriamaniny, ka nihinana sy niankohoka tamin' ny andriamaniny ny vahoaka. Elles l' invitèrent aux sacrifices de leurs dieux ; le peuple mangea et se prosterna devant leurs dieux ;
Nom / Fan 25:3 And Israel joined himself unto Baalpeor: and the anger of the Lord was kindled against Israel. Dia niray tamin' i Bala-peora ny Isiraely, ka nirehitra taminy ny fahatezeran' i Jehovah. Niray tamin' i Beelfegora Israely, ka nirehitra tamin' Israely ny fahatezeran' ny Tompo. Israël s'étant ainsi commis avec le Baal de Péor, la colère de Yahvé s' enflamma contre lui.
Nom / Fan 25:4 And the Lord said unto Moses, Take all the heads of the people, and hang them up before the Lord against the sun, that the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel. Dia hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Alao ny loholona rehetra, ary ahantòny tandrifin' ny masoandro eo anatrehan' i Jehovah ireo nijangajanga ireo, mba hitsaharan' ny firehetan' ny fahatezeran' i Jehovah amin' ny Isiraely. Hoy Iaveh tamin' i Moizy: Vorio daholo ny filohan' ny vahoaka rehetra, ka ahantony tandrifin' ny masoandro, eo anatrehan' ny Tompo, ireo ratsy, mba hitsaharan' ny firehetan' ny fahatezeran' ny Tompo amin' Israely. Yahvé dit à Moïse : " Prends tous les chefs du peuple. Empale-les à la face du soleil, pour Yahvé : alors l' ardente colère de Yahvé se détournera d' Israël. "
Nom / Fan 25:5 And Moses said unto the judges of Israel, Slay ye every one his men that were joined unto Baalpeor. Dia hoy Mosesy tamin' ny mpitsara ny Isiraely: Samia ianareo mamono ny olom-peheziny, izay niray tamin' i Bala-peora. Dia hoy Moizy tamin' ny mpitsaran' Israely: Samia hianareo mamono ny olom-peheziny izay niray tamin' i Beelfegora. Moïse dit aux juges d' Israël : " Que chacun mette à mort ceux de ses hommes qui se sont commis avec le Baal de Péor. "
Nom / Fan 25:6 And, behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses, and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. Ary, indro, avy ny anankiray tamin' ny Zanak' Isiraely nitondra vehivavy Midianita teo amin' ny rahalahiny, teo imason' i Mosesy sy ny fiangonana, dia ny Zanak' Isiraely rehetra, izay nitomany teo amin' ny varavaran' ny trano-lay fihaonana. Ary inty nisy lehilahy anankiray amin' ny zanak' Israely tamy mitari-behivavy Madianita anankiray nankeo amin' ny rahalahiny, teo imason' i Moizy sy ny fiangonana' ny zanak' Israely rehetra, izay nitomany teo amin' ny varavaran' ny trano lay fihaonana. Survint un homme des Israélites, amenant auprès de ses frères cette Madianite, sous les yeux mêmes de Moïse et de toute la communauté des Israélites pleurant à l' entrée de la Tente du Rendez-vous.
Nom / Fan 25:7 And when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it, he rose up from among the congregation, and took a javelin in his hand; Ary raha nahita izany Finehasa, zanak' i Eleazara, zanak' i Arona mpisorona, dia nitsangana niala teo amin' ny fiangonana izy ka nitondra lefona teny an-tànany; Vao nahita izany Finea, zanak' i Eleazara, zanak' i Aarona mpisorona, dia nitsangana avy teo afovoan' ny fiangonana; nitondra lefona teny an-tànany, A cette vue, Pinhas, fils d'Éléazar, fils d' Aaron, le prêtre, se leva du milieu de la communauté, saisit une lance,
Nom / Fan 25:8 And he went after the man of Israel into the tent, and thrust both of them through, the man of Israel, and the woman through her belly. So the plague was stayed from the children of Israel. dia nandeha nanaraka ilay lehilahy Isiraelita tao an-day izy, ary nataony indray nandefona izy roroa, dia ny lehilahy Isiraelita sy ny vehivavy, ka voagorobaka hatrany amin' ny kibon-dravehivavy. Dia natsahatra ny areti-mandringana teo amin' ny Zanak' Isiraely. nanaraka ilay lehilahy Israelita tao anatin' ny lay ka nandefona azy roroa, dia ralehilahy Israelita sy ilay vehivavy, tamin' ny kibony. Nitsahatra tamin' izay ny loza teo amin' ny zanak' Israely. suivit l' Israélite dans l' alcôve et là il les transperça tous les deux, l' Israélite et la femme, en plein ventre. Le fléau qui frappait les Israélites fut arrêté.
Nom / Fan 25:9 And those that died in the plague were twenty and four thousand. Ary izay maty tamin' ny areti-mandringana dia efatra arivo amby roa alina. Nisy efatra arivo sy roa alina no matin' ny loza. Vingt-quatre mille d' entre eux en étaient morts.
Nom / Fan 25:10 And the Lord spake unto Moses, saying, Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe: Niteny tamin' i Moizy Iaveh ka nanao hoe: Yahvé parla à Moïse et dit :
Nom / Fan 25:11 Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned my wrath away from the children of Israel, while he was zealous for my sake among them, that I consumed not the children of Israel in my jealousy. Finehasa, zanak' i Eleazara, zanak' i Arona mpisorona, nampiala ny fahatezerako tamin' ny Zanak' Isiraely, raha firehitra noho ny fitiavany Ahy izy; ka dia tsy nataoko lany ringana ny Zanak' Isiraely tamin' ny firehetan' ny fahatezerako. Finea, zanak' i Eleazara, zanak' i Aarona, mpisorona, no nampiala ny hatezerako tamin' ny zanak' Israely, satria noho izy nazoto nitandro ny voninahitro teo afovoan' izy ireo, dia tsy nandringana ny zanak' Israely aho tamin' ny fahazotoako hitandro ny voninahitro. " Pinhas, fils d'Éléazar, fils d' Aaron, le prêtre, a détourné mon courroux des Israélites, parce qu' il a été, parmi eux, possédé de la même jalousie que moi ; c' est pourquoi je n' ai pas, dans ma jalousie, achevé les Israélites.
Nom / Fan 25:12 Wherefore say, Behold, I give unto him my covenant of peace: Ary noho izany dia lazao hoe: Indro, omeko azy ny faneken' ny fihavanako; Koa noho izany dia ilazao izy fa omeko ny fanekem-pihavanako; C' est pourquoi je dis : Je lui accorde mon alliance de paix.
Nom / Fan 25:13 And he shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood; because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel. ary izy sy ny zanany mandimby azy no hanana izany ho faneken' ny fisoronana mandrakizay, satria nirehitra noho ny fitiavany an' Andriamaniny izy ka nanao fanavotana ho an' ny Zanak' Isiraely. dia ho faneken' ny fisoronana mandrakizay, ho azy sy ny taranany mandimby azy, noho izy saro-piaro ho an' Andriamaniny, sy nanao ny fanonerana ho an' ny zanak' Israely. Il y aura pour lui et pour sa descendance après lui une alliance, qui lui assurera le sacerdoce à perpétuité. En récompense de sa jalousie pour son Dieu, il pourra accomplir le rite d' expiation sur les Israélites. "
Nom / Fan 25:14 Now the name of the Israelite that was slain, even that was slain with the Midianitish woman, was Zimri, the son of Salu, a prince of a chief house among the Simeonites. Ary ny anaran' ilay lehilahy Isiraelita novonoina, izay niaraka novonoina tamin-dravehivavy Midianita, dia Zimry, zanak i Salo, lohan' ny fianakaviana tamin' ny Simeonita. Zamarì no anaran' ilay lehilahy Israelita, niara-novonoina tamin-dravehivavy Madianita; zanak' i Salò izy, sady filoham-pianakaviana tamin' ny Simeonita. L' Israélite frappé il avait été frappé avec la Madianite se nommait Zimri, fils de Salu, prince d' une famille de Siméon.
Nom / Fan 25:15 And the name of the Midianitish woman that was slain was Cozbi, the daughter of Zur; he was head over a people, and of a chief house in Midian. Ary ny anaran' ny vehivavy Midianita izay novonoina dia Kosby, zanak' i Zora, lohan' ny fianakaviana tamin' ny Midianita. Ary Kozbì no anaran' ilay vehivavy Madianita novonoina, zanak' i Sora, filoham-poko, amin' ny fokom-pianakaviana, any Madiana izy. La femme, la Madianite qui avait été frappée, se nommait Kozbi, fille de Çur, qui était chef d' un clan, d' une famille, en Madiân.
Nom / Fan 25:16 And the Lord spake unto Moses, saying, Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe: Niteny tamin' i Moizy Iaveh nanao hoe: Yahvé parla à Moïse et dit :
Nom / Fan 25:17 Vex the Midianites, and smite them: Rafeso ny Midianita, ka iadio; Ataovy fahavalonareo ny Madianita, ka vonoy ireny, " Pressez les Madianites et frappez-les.
Nom / Fan 25:18 For they vex you with their wiles, wherewith they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cozbi, the daughter of a prince of Midian, their sister, which was slain in the day of the plague for Peor' s sake. fa izy nandrafy anareo tamin' ny fanangoleny, izay nanangoleny anareo tamin' ny an' i Peora sy Kosby anabaviny, zanakavavin' ny andriandahy Midianita anankiray, izay novonoina tamin' ny andron' ny areti-mandringana noho ny an' i Peora. fa niseho ho fahavalonareo tamin' ny nataony anareo, raha nanangoly anareo tamin' ny hafetseny izy; ary Fogora no nentiny hanao izany, sy Kozbì koa, zanakavavin' ny lehibe anankiray any Madiana anabaviny, izay novonoina tamin' ny andron' ny loza nitranga noho ny amin' ny Fogora. Car ce sont eux qui vous ont pressés, par leurs artifices contre vous dans l' affaire de Péor, et dans l' affaire de Kozbi leur soeur, la fille d' un prince de Madiân, celle qui fut frappée le jour du fléau survenu à cause de l' affaire de Péor.
Nom / Fan 25:19 Après ce fléau,

<-
->