<-
->

1Kr / 1Kor 13:1 Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal. Na dia miteny amin' ny fitenin' ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana aho. Na dia miteny amin' ny fitenin' ny olona sy ny anjely aza aho, nefa tsy manana ny fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana fotsiny aho. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n' ai pas la charité, je ne suis plus qu' airain qui sonne ou cymbale qui retentit.
1Kr / 1Kor 13:2 And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. Ary na dia manana faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinontsinona aho. Na dia nahazo fanomezana haminany aza aho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sy manana ny fahalalana rehetra, ary manana ny finoana rehetra, hatramin' ny mahafindra tendrombohitra aza, raha tsy manana ny fitiavana, dia tsinontsinona aho. Quand j' aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand j' aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n' ai pas la charité, je ne suis rien.
1Kr / 1Kor 13:3 And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Ary na dia omeko hohanin' ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Na dia zaraiko ho an' ny mahantra aza ny fananako rehetra, ka atolotro hodorana mbamin' ny tenako, raha tsy manana ny fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany rehetra izany. Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n' ai pas la charité, cela ne me sert de rien.
1Kr / 1Kor 13:4 Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy; ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo, Ny fitiavana dia sady mahari-po no malemy fanahy; ny fitiavana dia tsy mialona, tsy manaonao foana, tsy mieboebo; La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle n' est pas envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas ;
1Kr / 1Kor 13:5 Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil; tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otri-po, tsy manao ny tsy mendrika, tsy mitady ny ho azy, tsy mora tezitra, tsy manao an-dolom-po; elle ne fait rien d' inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s' irrite pas, ne tient pas compte du mal ;
1Kr / 1Kor 13:6 Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; tsy mifaly amin' ny tsi-fahamarinana, fa miara-mifaly amin' ny fahamarinana kosa, tsy mifaly noho ny tsy marina ataon' ny olona, fa mifaly noho ny fahamarinany; elle ne se réjouit pas de l' injustice, mais elle met sa joie dans la vérité.
1Kr / 1Kor 13:7 Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. manala tsiny ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout.
1Kr / 1Kor 13:8 Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away. Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay; fa raha ny faminaniana, dia ho levona; na ny fiteny tsy fantatra, dia hitsahatra; na ny fahalalana, dia ho foana. Ny fitiavana dia tsy hanam-pahataperana. Fa raha ny faminaniana kosa dia hisy farany, ny fitenenana fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, ary ny fahalalana dia hiato. La charité ne passe jamais. Les prophéties ? elles disparaîtront. Les langues ? elles se tairont. La science ? elle disparaîtra.
1Kr / 1Kor 13:9 For we know in part, and we prophesy in part. Fa sombintsombiny ny fahalalantsika, ary sombintsombiny ny faminaniantsika; Satria tapany ny fahalalantsika, tapany koa ny faminaniantsika: Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie.
1Kr / 1Kor 13:10 But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. fa rehefa tonga ny tanteraka, dia tsy hisy sombintsombiny intsony. ka rahefa tonga ny feno dia foana ny tapany. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra.
1Kr / 1Kor 13:11 When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things. Fony mbola zaza aho, dia niteny toy ny zaza, nihevitra toy ny zaza, nisaina toy ny zaza; fa nony efa lehibe aho, dia nariako ny fahazazana. Fony mbola zaza aho, dia niteny toy ny zaza; fa nony lehilahy aho dia nialako ny fanahin-jaza. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant ; une fois devenu homme, j' ai fait disparaître ce qui était de l' enfant.
1Kr / 1Kor 13:12 For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known. Fa ankehitriny isika mizaha ao amin' ny fitaratra ka tsy mahita marina; fa rahatrizay dia mifanatrika; ankehitriny sombintsombiny no fantatro; fa rahatrizay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Ankehitriny mizaha ao amin' ny fitaratra isika, ka tsy mahita mazava; fa rahatrizay, hifanatrika; ankehitriny, tapany no fantatro; fa rahatrizay, hahalala tsara toy ny nahafantarana ahy aho. Car nous voyons, à présent, dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. A présent, je connais d' une manière partielle ; mais alors je connaîtrai comme je suis connu.
1Kr / 1Kor 13:13 And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity. Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana: fa ny fitiavana no lehibe amin' ireo. Ary ankehitriny, ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana; fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin' ireo. Maintenant donc demeurent foi, espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d' entre elles, c' est la charité.

<-
->