Chapitres et versets citant Tekoa

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 14.2 And Joab sent to Tekoah, and fetched thence a wise woman, and said unto her, I pray thee, feign thyself to be a mourner, and put on now mourning apparel, and anoint not thyself with oil, but be as a woman that had a long time mourned for the dead: Koa naniraka tany Tekoa nampaka vehivavy hendry tany Joaba ka nanao taminy hoe: Masìna ianao, modia misaona, ka miakanjoa akanjo fisaonana, ary aza mihoso-diloilo ianao, fa manaova tahaka ny vehivavy efa nisaona ela ny maty; Dia naniraka ho any Tekoà hitady vehivavy fetsy anankiray Joaba ka nilaza taminy hoe: Modia misaona hianao, manaova akanjo fisaonana, aza mihosotra diloilo, ary manahafa vehivavy mandala olo-maty efa ela be ihany. Alors Joab envoya chercher à Teqoa une femme avisée et lui dit : " Je t' en prie, feins d'être en deuil, mets des habits de deuil, ne te parfume pas, sois comme une femme qui, depuis bien des jours, porte le deuil d' un mort.
...............
2Sm / 2Sam 14.4 And when the woman of Tekoah spake to the king, she fell on her face to the ground, and did obeisance, and said, Help, O king. Ary nony niteny tamin' ny mpanjaka ravehivavy avy any Tekoa, dia niankohoka tamin' ny tany izy ary nitsaoka ka nanao hoe: Vonjeo, ary mpanjaka ô. Tonga ravehivavy avy any Tekoà hiresaka amin' ny mpanjaka. Lavo niankohoka tamin' ny tany izy vao niteny hoe: Vonjeo aho, ry mpanjaka ô! La femme de Teqoa alla donc chez le roi, elle tomba la face contre terre et se prosterna, puis elle dit : " Au secours, ô roi! "
...............
2Sm / 2Sam 14.9 And the woman of Tekoah said unto the king, My lord, O king, the iniquity be on me, and on my father' s house: and the king and his throne be guiltless. Ary hoy ravehivavy avy any Tekoa tamin' ny mpanjaka: Ry mpanjaka tompoko ô, aoka ho amiko ny heloka sy ho amin' ny ankohonan' ny raiko; fa ny mpanjaka sy ny seza fiandrianany dia aoka tsy hanan-tsiny. Hoy ravehivavy avy any Tekoà tamin' ny mpanjaka: Aoka ny tenako, ry mpanjaka tompoko, aoka ny fianakavian-draiko no hiharan' ny ota, fa aza ny mpanjaka na ny sezam-panjakany no ho voan' izany! La femme de Teqoa dit au roi : " Monseigneur le roi! Que la faute retombe sur moi et sur ma famille; le roi et son trône en sont innocents. "
...............
2Sm / 2Sam 23.26 Helez the Paltite, Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Heleza Paltita, Ira, zanak' Ikesy Tekoita, Helesa avy any Falty; Hirà zanak' i Aksesa, avy any Tekoe; Héleç, de Bet-Pélèt. Ira fils d' Iqqèsh, de Teqoa.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.24 And after that Hezron was dead in Calebephratah, then Abiah Hezron' s wife bare him Ashur the father of Tekoa. Ary nony maty Hezrona tany Kaleba-efrata, Abia, vadin' i Hezrona, dia niteraka an' i Asora, razamben' ny any Tekoa, taminy. Efa maty tany Kaleba-Efrata, Hesrona, vao niteraka an' i Ashora rain' i Tekoà, taminy Abià vadiny. Après la mort de Heçrôn, Caleb s' unit à Éphrata, femme de son père Heçrôn, qui lui enfanta Ashehur, père de Teqoa.
...............
1Tt / 1Tan 4.5 And Ashur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah. Ary Asora, razamben' ny any Tekoa, namporafy, dia Hela sy Nara. Nanambady roa Asora, rain' i Tekoe, dia Halaà sy Naarà, Ashehur, père de Teqoa, eut deux femmes : Héléa et Naara.
...............
1Tt / 1Tan 11.28 Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Antothite, sy Ira, zanak' Ikesy Tekoita, sy Abiezera Anatotita Irà zanak' i Aksesa avy any Tekoe; Abiesera, avy any Anatota; Ira fils d' Iqqesh, de Teqoa, Abiézer d' Anatot,
...............
1Tt / 1Tan 27.9 The sixth captain for the sixth month was Ira the son of Ikkesh the Tekoite: and in his course were twenty and four thousand. Ny fahenina, ho amin' ny volana fahenina, dia Ira, zanak' Ikesy Tekoita; ary ny antokony dia efatra arivo amby roa alina. Hirà, zanak' i Aksesa avy any Tekoe no fahenina ho amin' ny volana fahenina; ary efatra arivo sy roa alina no isan' ny antokony. Le sixième, affecté au sixième mois, était Ira, fils d' Iqqesh, de Teqoa; il était responsable d' une classe de vingt-quatre mille hommes.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 11.6 He built even Bethlehem, and Etam, and Tekoa, Ny namboariny dia izao: Betlehema sy Etama sy Tekoa Izao no naoriny: Betleema, Etma, Tekoe, Il restaura Bethléem, Étam et Teqoa,
...............
2Tt / 2Tan 20.20 And they rose early in the morning, and went forth into the wilderness of Tekoa: and as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem; Believe in the Lord your God, so shall ye be established; believe his prophets, so shall ye prosper. Ary nifoha maraina koa izy, dia niainga nankany an-efitr' i Tekoa; ary nony nivoaka izy, dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: Mihainoa ahy, ry Joda, sy ianareo, ry mponina eto Jerosalema: Minoa an' i Jehovah Andriamanitrareo, dia ho tafatoetra ianareo; minoa ny mpaminaniny, dia hambinina ianareo. Nony ampitso, nifoha maraina koa izy ireo, dia niainga mankany an' efitr' i Tekoe. Ilay lasa iny izy, dia nitsangana teo Josafata, ka nanao hoe: Mihainoa ahy, ry Jodà, sy hianareo mponina ao Jerosalema! Matokia an' ny Tompo Andriamanitrareo, dia tsy ho voahozongozona hianareo, ary matokia ny mpaminaniny, dia hohambinina hianareo. De grand matin, ils se levèrent et partirent pour le désert de Téqoa. A leur départ, Josaphat, debout, s'écria : " Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem! Croyez en Yahvé votre Dieu et vous vous maintiendrez, croyez en ses prophètes et vous réussirez. "

      Makabeo I 1er Livre des Maccabées
...............
1M 9.33 Nony nandre izany fikasany izany Jonatasa sy Simona rahalahiny, mbamin' izay rehetra nomba azy, dia nandositra tany an' efitr' i Tekoe, sy nitoetra teo akaikin' ny rano amin' ny lava-drano Asfara. Celui-ci, en ayant eu connaissance, ainsi que son frère Simon et tous ceux qui l' accompagnaient s' enfuirent au désert de Thékoé et campèrent près de l' eau de la citerne Asphar.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
Jer / Jr 6.1 O ye children of Benjamin, gather yourselves to flee out of the midst of Jerusalem, and blow the trumpet in Tekoa, and set up a sign of fire in Bethhaccerem: for evil appeareth out of the north, and great destruction. Hianareo, zanak' i Benjamina, mandosira faingana hiala an' i Jerosalema, ary tsofy ao Tekoa ny anjomara, ka manaova tsangan' afo ao Beti-hakerema; Fa misy loza sy fandringanana be miposaka avy any avaratra. Mandosìra, ry taranak' i Benjamina, hiala ao afovoan' i Jerosalema. Mitsòfa anjomara any Tekoà, ary manangàna famantarana any Betakarema! Fa misy loza tamy avy any avaratra ary fandringanana lehibe. Fuyez, gens de Benjamin, du milieu de Jérusalem! A Teqoa sonnez du cor! Sur Bet-ha-Kérem dressez un signal! Car du Nord survient un malheur, un grand désastre.

  Book of Amos Amosa Amosy Livre d'Amos
Amo / Am 1.1 The words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash king of Israel, two years before the earthquake. Ny tenin' i Amosa, izay isan' ny mpiandry ondry tao Tekoa, dia izay hitany ny amin' ny Isiraely tamin' ny andro nanjakan' i Ozia, mpanjakan' ny Joda, sy tamin' ny andro nanjakan' i Jeroboama, zanak' i Joasy, mpanjakan' ny Isiraely, roa taona talohan' ny horohorontany. Tenin' i Amosy, isan' ireo mpiandry ondry tao Tekoe. Izay hitany momba an' Israely, tamin' ny andron' i Oziasa, mpanjakan' i Jodà, sy tamin' ny andron' i Jeroboama, zanak' i Joasa, mpanjakan' Israely, roa taona talohan' ny horohoron-tany. Hoy izy: Paroles d' Amos, qui fut l' un des bergers de Téqoa. Ce qu' il vit sur Israël au temps d' Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d' Israël, deux ans avant le tremblement de terre.