Chapitres et versets citant Feltiasa

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.21 And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah. Ary ny zanakalahin' i Hanania dia Pelatia sy Jisaia sy ny zanakalahin' i Rafaia sy ny zanakalahin' i Arnana sy ny zanakalahin' i Obadia ary ny zanakalahin' i Sekania. Zanakalahin' i Hananiasa: Faltiasa sy Jeseiasa, ny zana-dRefaià, ny zanak' i Arnàna, ny zanak' i Obdià, ny zanak' i Sekeniasa. Fils de Hananya : Pelatya; Yeshaya son fils, Rephaya son fils, Arnân son fils, Obadya son fils, Shekanya son fils.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 10.23 Hoshea, Hananiah, Hashub, Pelatia, Hanana, Anaia, Feltiasa, Hanàna, Anaiasa, Pelatya, Hanân, Anaya,

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
Eze / Ez 11.1 Moreover the spirit lifted me up, and brought me unto the east gate of the Lord' s house, which looketh eastward: and behold at the door of the gate five and twenty men; among whom I saw Jaazaniah the son of Azur, and Pelatiah the son of Benaiah, princes of the people. Ary nisy fanahy nanainga ahy koa, dia nitondra ahy ho eo amin' ny vavahady atsinanana amin' ny tranon' i Jehovah, dia ilay manatrika ny atsinanana; ary, indreo, nisy olona dimy amby roa-polo lahy teo anoloan' ny vavahady; dia hitako teo amin' ireo Jazania, zanak' i Azora, sy Pelatia, zanak' i Benaia, lehiben' ny vahoaka. Naingain' ny Fanahy aho dia nentiny nankeo ambavahady atsinanana, ilay mitodika miantsinana amin' ny tranon' ny Tompo; ka indro, teo anoloan' ny vavahady nisy olona dimy amby roapolo lahy; ary hitako teo amin' izy ireo, Jezoniasa, zanak' i Azora sy Feltiasa, zanak' i Banaiasa, lehiben' ny vahoaka. L' esprit m' enleva et m' emmena au porche oriental du Temple de Yahvé, celui qui regarde l' orient. Et voici qu'à l' entrée du porche, il y avait vingt-cinq hommes, parmi lesquels je vis Yaazanya fils de Azzur et Pelatyahu fils de Benayahu, chefs du peuple.
...............
Eze / Ez 11.13 And it came to pass, when I prophesied, that Pelatiah the son of Benaiah died. Then fell I down upon my face, and cried with a loud voice, and said, Ah Lord GOD! wilt thou make a full end of the remnant of Israel? Ary raha mbola naminany aho, dia maty Pelatia, zanak' i Benaia. Dia niankohoka aho ka nitaraina tamin' ny feo mahery nanao hoe: Indrisy! Jehovah Tompo ô, holevoninao va ny hany sisa amin' ny Isiraely? Mbola naminany teo aho, dia maty Feltiasa, zanak' i Banaiasa; ka niankohoka aho, nitaraina taminy feo avo nanao hoe: Indrisy, Iaveh Tompo ô! dia haringanao ve, ny sisa amin' Israely. Or, comme je prophétisais, Pelatyahu fils de Benayah mourut. Je tombai la face contre terre et m'écriai d' une voix forte : " Ah! Seigneur Yahvé, vas-tu anéantir ce qui reste d' Israël ? "