Chapitres et versets citant Zakaria

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 14.29 And Jeroboam slept with his fathers, even with the kings of Israel; and Zachariah his son reigned in his stead. Ary Jeroboama lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia tao amin' ny mpanjakan' ny Isiraely; ary Zakaria zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Jeroboama dia eny amin' ny mpanjakan' Israely, ka Zakariasa zanany no nanjaka nandimby azy. Jéroboam se coucha avec ses pères. On l' enterra à Samarie auprès des rois d' Israël et son fils Zacharie régna à sa place.
...............
2Mp 15.8 In the thirty and eighth year of Azariah king of Judah did Zachariah the son of Jeroboam reign over Israel in Samaria six months. Tamin' ny taona fahavalo amby telo-polo nanjakan' i Azaria, mpanjakan' ny Joda, no nanjakan' i Zakaria, zanak' i Jeroboama, tamin' ny Isiraely, ary nanjaka enim-bolana tao Samaria izy. Tamin' ny taona fahavalo amby telopolo nanjakan' i Azariasa mpanjakan' i Jodà no vao nanjaka tamin' Israely tao Samaria kosa Zakariasa zanak' i Jeroboama. Enim-bolana no nanjakany. En la trente-huitième année d' Ozias, roi de Juda, Zacharie fils de Jéroboam devint roi sur Israël à Samarie, pour six mois.
...............
2Mp 15.11 And the rest of the acts of Zachariah, behold, they are written in the book of the chronicles of the kings of Israel. Ary ny tantaran' i Zakaria sisa, indro fa efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny tantaran' ny mpanjakan' ny Isiraely izany. Ny sisa tamin' ny asan' i Zakariasa, dia indro fa efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny Tantaran' ny mpanjakan' Israely. Le reste de l' histoire de Zacharie est écrit au livre des Annales des rois d' Israël.
...............
2Mp 18.2 Twenty and five years old was he when he began to reign; and he reigned twenty and nine years in Jerusalem. His mother' s name also was Abi, the daughter of Zachariah. Dimy amby roa-polo taona izy, fony vao nanjaka, ary nanjaka sivy amby roa-polo taona tany Jerosalema izy. Ary ny anaran-dreniny dia Aby, zanakavavin' i Zakaria. Dimy amby roapolo taona izy fony vao nanjaka, ary sivy amby roapolo taona no nanjakany tao Jerosalema. Ny reniny dia natao hoe Abì, zanak' i Zakariasa. Il avait 25 ans à son avènement et il régna 29 ans à Jérusalem; sa mère s' appelait Abiyya, fille de Zekarya.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 5.7 And his brethren by their families, when the genealogy of their generations was reckoned, were the chief, Jeiel, and Zechariah, Ary ny rahalahiny araka ny fokony avy, raha nisaina ny firazanan' ny fireneny, dia Jeiela lohany sy Zakaria Rahalahin' i Beera, samy araka ny fianakaviany avy, araka ny nanoratana azy ao amin' ny tetiarana, araka ny taranany: Jehiela, ny filohany, sy Zakaria, Ses frères, par clans, groupés selon leur parenté : Yeïel en tête, Zekaryahu,
...............
1Tt / 1Tan 9.21 And Zechariah the son of Meshelemiah was porter of the door of the tabernacle of the congregation. Ary Zakaria, zanak' i Meselemia, no mpiandry ny varavaran' ny trano-lay fihaonana. Zakaria, zanak' i Mosolamia, no mpiandry ny varavaran' ny trano lay fihaonana. Zacharie, fils de Meshélémya, était portier à l' entrée de la Tente du Rendez-vous.
...............
1Tt / 1Tan 9.37 And Gedor, and Ahio, and Zechariah, and Mikloth. dia Gedora, dia Ahio, dia Zakaria, dia Miklota. Gedora, Ahiao, Zakaria, ary Makelota. Gedor, Ahyo, Zekarya et Miqlot.
...............
1Tt / 1Tan 15.18 And with them their brethren of the second degree, Zechariah, Ben, and Jaaziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, Eliab, and Benaiah, and Maaseiah, and Mattithiah, and Elipheleh, and Mikneiah, and Obededom, and Jeiel, the porters. naman' ireo ny rahalahiny, amin' ny ambaratonga faharoa: Zakaria, Bena, Jaziela, Semiramota, Jahiela, Anì, Eliaba, Banaiasa, Maasiasa, Matatiasa, Elifalò, Maseniasa, Obededoma, ary Jehiela, mpiandry varavarana. Ils avaient avec eux leurs frères du second ordre : Zekaryahu, Uzziel, Shemiramot, Yehiel, Unni, Éliab, Benaya, Maaséyahu, Mattityahu, Éliphléhu, Miqnéyahu, Obed-Édom, Yeïel, les portiers;
...............
1Tt / 1Tan 15.20 And Zechariah, and Aziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, and Eliab, and Maaseiah, and Benaiah, with psalteries on Alamoth; Zakaria, Oziela, Semiramota, Jahiela, Anì, Eliaba, Maasiasa, ary Banaaisa nanana valiha alamota. Zekarya, Uzziel, Shemiramot, Yehiel, Unni, Éliab, Maaséyahu, Benaya jouaient de la lyre à noeuds.
...............
1Tt / 1Tan 15.24 And Shebaniah, and Jehoshaphat, and Nethaneel, and Amasai, and Zechariah, and Benaiah, and Eliezer, the priests, did blow with the trumpets before the ark of God: and Obededom and Jehiah were doorkeepers for the ark. Sebeniasa, Josafata, Natanaela, Amasaì, Zakaria, Banaiasa, ary Eliezera mpisorona, no nitsòka anjomara teo alohan' ny fiaran' Andriamanitra; Obededoma sy Jehiasa no mpiandry varavarana teo akaikin' ny fiara. Les prêtres Shebanyahu, Yoshaphat, Netanéel, Amasaï, Zekaryahu, Benayahu et Éliézer sonnaient de la trompette devant l' arche de Dieu. Obed-Édom et Yehiyya étaient portiers près de l' arche.
...............
1Tt / 1Tan 16.5 Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obededom: and Jeiel with psalteries and with harps; but Asaph made a sound with cymbals; Asafa no lohany, ary Zakaria no nanarakaraka, dia Jeiela sy Semiramota sy Jehiela sy Matitia sy Eliaba sy Benaia sy Obed-edoma ary Jeiela no nitendry ny valiha sy ny lokanga; fa Asafa no nampaneno ny kipantsona; dia Asafa filohany, Zakaria faharoa, dia Jahiela, Semiramota, Jehiela, Matatiasa, Eliaba, Banaiasa, Obededoma ary Jehiela, izay nanan-java-maneno, lokanga, harpa, ary Asà nampaneno ny kipantsona, Asaph le premier, Zekarya en second, puis Uzziel, Shemiramot, Yehiel, Mattitya, Éliab, Benayahu, Obed-Édom et Yeïel. Ils jouaient de la lyre et de la cithare, tandis qu' Asaph faisait retentir les cymbales.
...............
1Tt / 1Tan 24.25 The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah. ny rahalahin' i Mika dia Jisia; tamin' ny taranak' i Jisia dia Zakaria. Rahalahin' i Mikà: Jesià; zanak' i Jesià: Zakariasa. frère de Mika, Yishshiyya; pour les fils de Yishshiyya, Zekaryahu.
...............
1Tt / 1Tan 26.2 And the sons of Meshelemiah were, Zechariah the firstborn, Jediael the second, Zebadiah the third, Jathniel the fourth, Ary ny zanakalahin' i Meselemia dia Zakaria, lahimatoa, sy Jediaela, lahiaivo, sy Zebadia, fahatelo, sy Jediaela, fahefatra, Zanakalahin' i Meselemià: Zakariasa lahimatoa; Jadihela faharoa; Zabadiasa fahatelo; Jatanaela fahefatra; Meshélémyahu eut des fils : Zekaryahu le premier, Yediael le second, Zebadyahu le troisième, Yatniel le quatrième,
...............
1Tt / 1Tan 26.11 Hilkiah the second, Tebaliah the third, Zechariah the fourth: all the sons and brethren of Hosah were thirteen. sy Hilkia, lahiaivo, sy Tebalia, fahatelo, ary Zakaria, fahefatra; ny zanakalahin' i Hosa sy ny rahalahiny rehetra dia telo ambin' ny folo. Helkiasa faharoa, Tabeliasa fahatelo, Zakariasa fahefatra. Telo ambin' ny folo izy no tontalin' ny zanaka aman-drahalahin' i Hosa. Hilqiyya était le second, Tebalyahu le troisième, Zekaryahu le quatrième. Treize en tout, fils et frères de Hosa.
...............
1Tt / 1Tan 26.14 And the lot eastward fell to Shelemiah. Then for Zechariah his son, a wise counsellor, they cast lots; and his lot came out northward. Koa ny loka tamin' ny atsinanana dia azon' i Selemia. Ary nanaovana filokana Zakaria zanany, mpanolo-tsaina hendry, ka ny loka tamin' ny avaratra no azony. Ka azon' i Selemiasa ny loka ny amin' ny lafiny atsinanana. Dia natao ny loka ho an' i Zakariasa zanany izay mpanolo-tsaina hendry, ka ny amin' ny lafiny avaratra no azony. Pour l' Est, le sort tomba sur Shélèmyahu, dont le fils Zekaryahu donnait des conseils avisés. On tira les sorts et le Nord échut à ce dernier.
...............
1Tt / 1Tan 27.21 Of the half tribe of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah: of Benjamin, Jaasiel the son of Abner: tamin' ny antsasaky ny firenen' i Manase tao Gileada dia Ido, zanakalahin' i Zakaria; tamin' ny Benjamina dia Jasiela, zanakalahin' i Abnera; amin' ny antsasa-pokon' i Manase any Galaada, Jadao zanak' i Zakariasa; amin' i Benjamina, Jasiela zanak' i Abnera; Yiddo fils de Zekaryahu la demi-tribu de Manassé en Galaad, Yaasiel fils d' Abner les Benjaminites,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 17.7 Also in the third year of his reign he sent to his princes, even to Benhail, and to Obadiah, and to Zechariah, and to Nethaneel, and to Michaiah, to teach in the cities of Judah. Ary tamin' ny taona fahatelo nanjakany dia naniraka ny mpanapaka izy, dia Benaila sy Obadia sy Zakaria sy Netanela ary Mikaia, hampianatra tany amin' ny tanànan' ny Joda, izy, dia Benaila sy Obadia sy Zakaria sy Netanela ary Mikaia, hampianatra tany amin' ny tanànan' ny Joda, Tamin' ny taona fahatelo nanjakany, nirahiny hampianatra tany amin' ny tanànan' i Jodà, ireto lehibe ireto: Bena-Haila, Obdiasa, Zakariasa, Natanaela ary Mikeasa, La troisième année de son règne, il envoya ses officiers : Ben-Hayil, Obadya, Zekarya, Netanéel, Mikayahu, instruire les cités judéennes.
...............
2Tt / 2Tan 20.14 Then upon Jahaziel the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation; Ary Jahaziela, zanak' i Zakaria, zanak' i Benaia, zanak' i Jeiela, zanak' i Matania, Levita amin' ny taranak' i Asafa, dia voatsindrin' ny Fanahin' i Jehovah teo amin' ny fiangonana Tamin' izay Jahaziela zanak' i Zakariasa, zanak' i Banaiasa, zanak' i Jehiela, zanak' i Mataniasa, Levita, amin' ny taranak' i Asafa dia voatsindrin' ny Fanahy avy amin' ny Tompo teo afovoan' ny fiangonana teo, Au milieu de l' Assemblée, l' Esprit de Yahvé fut sur Yahaziel, fils de Zekaryahu, fils de Benaya, fils de Yeïel, fils de Mattanya le lévite, l' un des fils d' Asaph.
...............
2Tt / 2Tan 21.2 And he had brethren the sons of Jehoshaphat, Azariah, and Jehiel, and Zechariah, and Azariah, and Michael, and Shephatiah: all these were the sons of Jehoshaphat king of Israel. Ary nanan-drahalahy, zanak' i Josafata, koa izy, dia Azaria sy Jehiela sy Zakaria sy Azaria sy Mikaela ary Sefatia; ireo rehetra ireo no zanak' i Josafata, mpanjakan' ny Isiraely. Nanan-drahalahy zanak' i Josafata koa Jorama, dia Azariasa, Jahiela, Zakariasa, Azariasa, Mikaela, ary Safatiasa; zanak' i Josafata mpanjakan' i Jodà avokoa ireo. Joram avait des frères, fils de Josaphat : Azarya, Yehiel, Zekaryahu, Azaryahu, Mikaèl et Shephatyahu; ce sont là tous les fils de Josaphat, roi d' Israël.
...............
2Tt / 2Tan 24.20 And the Spirit of God came upon Zechariah the son of Jehoiada the priest, which stood above the people, and said unto them, Thus saith God, Why transgress ye the commandments of the Lord, that ye cannot prosper? because ye have forsaken the Lord, he hath also forsaken you. Ary Zakaria, zanak' i Joiada mpisorona, notsindrian' ny Fanahin' Andriamanitra, dia nitsangana teo amin' ny avoavo teo anatrehan' ny vahoaka izy ka nanao taminy hoe: Izao no lazain' Andriamanitra: Nahoana ianareo no mandika ny didin' i Jehovah ka tsy mahita fanambinana? Satria efa nahafoy an' i Jehovah ianareo, dia nahafoy anareo kosa Izy. Notsindrian' ny fanahin' Andriamanitra Zakaria, zanak' i Joiadà mpisorona, ka nankeo anatrehan' ny vahoaka nilaza taminy hoe: Izao no lazain' Andriamanitra: Ahoana no andikanareo ny didin' ny Tompo, tsy hahazoanareo fanambinana? Noho hianareo nahafoy an' ny Tompo, dia mba hafoiny koa. L' Esprit de Dieu revêtit Zacharie, le fils du prêtre Yehoyada, qui se tint debout devant le peuple et lui dit : " Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de Yahvé sans aboutir à rien ? Parce que vous avez abandonné Yahvé, il vous abandonne. "
...............
2Tt / 2Tan 24.22 Thus Joash the king remembered not the kindness which Jehoiada his father had done to him, but slew his son. And when he died, he said, The Lord look upon it, and require it. Toy izany no tsy nahatsiarovan' i Joasy mpanjaka ny soa nataon' i Joiada rainy taminy, fa namono ny zanany izy. Ary nony efa ho faty Zakaria, dia niteny hoe: Jehovah anie hijery sy hamaly izao. Tsy tsaroan' i Joasa ny fitiavana nataon' i Joiadà rain' i Zakaria, taminy, ka nampamono an' ity zanany izy. Hoy Zakaria nony efa ho faty: Hijery sy hamaly an' izao anie Iaveh! Le roi Joas, oubliant la générosité que lui avait témoignée Yehoyada, père de Zacharie, tua Zacharie son fils, qui en mourant s'écria : " Yahvé verra et demandera compte! "
...............
2Tt / 2Tan 26.5 And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God: and as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Ary nitady an' Andriamanitra izy tamin' ny andron' i Zakaria, izay nahafantatra ny fahitana an' Andriamanitra; ary tamin' ny andro nitadiavany an' i Jehovah dia nambinin' Andriamanitra izy. Nanaja an' Andriamanitra izy, tamin' ny andro niainan' i Zakaria, izay nampianatra azy ny fatahorana an' Andriamanitra ary nambinin' Andriamanitra izy, tamin' ny andro nanajany an' ny Tompo. il s' appliqua à rechercher Dieu tant que vécut Zekaryahu, celui qui l' instruisait dans la crainte de Dieu. Tant qu' il chercha Yahvé, celui-ci le fit réussir.
2Tt / 2Tan 29.1 Hezekiah began to reign when he was five and twenty years old, and he reigned nine and twenty years in Jerusalem. And his mother' s name was Abijah, the daughter of Zechariah. Dimy amby roa-polo taona Hezekia, fony izy vao nanjaka, ary sivy amby roa-polo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Abia, zanakavavin' i Zakaria. Dimy amby roapolo taona Ezekiasa fony vao nanjaka, ary sivy amby roapolo taona no nanjakany tao Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Abià zanak' i Zakariasa. Ézéchias devint roi à l'âge de vingt-cinq ans et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem; sa mère s' appelait Abiyya, fille de Zekaryahu.
...............
2Tt / 2Tan 29.13 And of the sons of Elizaphan; Shimri, and Jeiel: and of the sons of Asaph; Zechariah, and Mattaniah: ary tamin' ny taranak' i Elizafana dia Simry sy Jeiela; ary tamin' ny taranak' i Asafa dia Zakaria sy Matania; tamin' ny taranak' i Elisafàna, Samarì sy Jahiela; tamin' ny taranak' i Asafa, Zakariasa sy Mataniasa; des fils d'Éliçaphân : Shimri et Yeïel; des fils d' Asaph : Zekaryahu et Mattanyahu;
...............
2Tt / 2Tan 34.12 And the men did the work faithfully: and the overseers of them were Jahath and Obadiah, the Levites, of the sons of Merari; and Zechariah and Meshullam, of the sons of the Kohathites, to set it forward; and other of the Levites, all that could skill of instruments of musick. Ary ny olona dia nanao ny asa araka izay mety hatao; ary ny voatendry hifehy azy dia lahata sy Obadia Levita, avy tamin' ny taranak' i Merary, ary Zakaria sy Mesolama, avy tamin' ny taranaky ny Kehatita, ary ny Levita rehetra izay nahay ny zava-maneno isan-karazany, Nefain' ireo lehilahy ireo tamim-pahamarinana ny anjara asany. Ny voatendry hitandrina azy ireo, dia Jahata sy Abdiasa Levita tamin' ny taranak' i Merarì, Zakariasa sy Mosolama tamin' ny taranaky ny Kaatita; izy ireo no nitarika azy mbamin' ny Levita hafa koa izay samy mahay zava-maneno. Ces hommes travaillèrent avec fidélité à cette oeuvre; ils étaient sous la surveillance de Yahat et de Obadyahu, lévites des fils de Merari, de Zekarya et de Meshullam, Qehatites contremaîtres, des lévites experts dans les instruments d' accompagnement du chant,
...............
2Tt / 2Tan 35.8 And his princes gave willingly unto the people, to the priests, and to the Levites: Hilkiah and Zechariah and Jehiel, rulers of the house of God, gave unto the priests for the passover offerings two thousand and six hundred small cattle and three hundred oxen. Ary ny mpanapaka nanome an-tsitrapo ho an' ny olona sy ho an' ny mpisorona sy ny Levita. Ary Hilkia sy Zakaria sy Jehiela, mpanapaka ny tranon' Andriamanitra, nanome ondry aman' osy enin-jato amby roa arivo ho an' ny mpisorona hatao Paska ary omby telon-jato. Ny lehibe nanolotra fanomezana an-tsitra-po ho an' ny vahoaka sy ny mpisorona ary ny Levita. Helkiasa, Zakariasa ary Jahiela, filohany ao an-tranon' ny Tompo nanome zanak' ondry enin-jato sy roa arivo sy omby telon-jato, ho an' ny mpisorona, hanaovana ny Paka. Ses officiers firent aussi un prélèvement en offrande volontaire pour le peuple, pour les prêtres et les lévites. Hilqiyyahu, Zekaryahu et Yehiel, chefs du Temple de Dieu, donnèrent aux prêtres, en victimes pascales, deux mille six cents têtes de petit bétail et trois cents boeufs.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
Ezr / Esd 5.1 Then the prophets, Haggai the prophet, and Zechariah the son of Iddo, prophesied unto the Jews that were in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel, even unto them. Ary ny mpaminany, dia Hagay mpaminany sy Zakaria, zanak' Ido, naminany tamin' ny Jiosy tany Joda sy Jerosalema tamin' ny anaran' Andriamanitry ny Isiraely izay tao aminy. Ary ireo mpaminany, Akzea mpaminany sy Zakaria zanak' i Adao dia naminany tamin' ireo Jody izay tany Jodà sy Jerosalema, amin' ny anaran' Andriamanitr' Israely izay nanindry azy. Alors les prophètes Aggée et Zacharie, fils d' Iddo, se mirent à prophétiser pour les Juifs de Juda et de Jérusalem, au nom du Dieu d' Israël qui était sur eux.
...............
Ezr / Esd 6.14 And the elders of the Jews builded, and they prospered through the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo. And they builded, and finished it, according to the commandment of the God of Israel, and according to the commandment of Cyrus, and Darius, and Artaxerxes king of Persia. Dia nanao ny trano ny loholon' ny Jiosy ka nambinina noho ny faminanian' i Hagay mpaminany sy Zakaria, zanak' Ido. Ary nanao ny trano izy ka nahavita azy, araka ny didin' Andriamanitry ny Isiraely sy araka ny didin' i Kyrosy sy Dariosy ary Artaksersesy, mpanjakan' i Persia. Ka dia rafitra nanao ny trano ireo loholon' Israely, ka nandroso tsara ny asa, noho ny faminanian' i Akzea mpaminany, sy Zakaria zanak' i Adao. Nanao izy dia nahavita araka ny didin' Andriamanitr' Israely sy araka ny didin' i Sirosa, Dariosa, Artakserksesa, mpanjakan' i Persa. Quant aux anciens des Juifs, ils continuèrent à bâtir, avec succès, sous l' inspiration d' Aggée le prophète et de Zacharie, fils d' Iddo. Ils achevèrent la construction conformément à l' ordre du Dieu d' Israël et à l' ordre de Cyrus et de Darius.
...............
Ezr / Esd 8.3 Of the sons of Shechaniah, of the sons of Pharosh; Zechariah: and with him were reckoned by genealogy of the males an hundred and fifty. Zakaria, avy tamin' ny taranak' i Sekania (avy tamin' ny zanak' i Parosy), mbamin' ny namany dimam-Polo amby zato lahy voasoratra araka ny firazanany; izay avy amin' ny taranak' i Sekeniasa; tamin' ny taranak' i Farosa, Zakaria, mbamin' ireo dimampolo amby zato lahy, voasoratra ao amin' ny bokim-pianakaviana izay niaraka taminy. fils de Shekanya; des fils de Paréosh : Zekarya, avec qui furent enregistrés 150 mâles;
...............
Ezr / Esd 8.11 And of the sons of Bebai; Zechariah the son of Bebai, and with him twenty and eight males. Zakaria, zanak' i Bebay, avy tamin' ny taranak' i Bebay, mbamin' ny namany valo amby roa-polo lahy, tamin' ny taranak' i Bebaì, Zakaria zanak' i Bebaì mbamin' ireo valo amby roapolo lahy izay niaraka taminy; des fils de Bébaï : Zekarya, fils de Bébaï, et avec lui 28 mâles;
...............
Ezr / Esd 8.16 Then sent I for Eliezer, for Ariel, for Shemaiah, and for Elnathan, and for Jarib, and for Elnathan, and for Nathan, and for Zechariah, and for Meshullam, chief men; also for Joiarib, and for Elnathan, men of understanding. Ka dia nirahiko Eliezera sy Ariela sy Semaia sy Elnatana sy Jariba sy Elnatana sy Natana sy Zakaria sy Mesolama (samy loholona ireo) ary Joariba sy Elnatana (samy mpampianatra ireo). Dia nasaiko nantsoina ny loholona, Eliezera, Ariela, Semeiasa, Elnatàna, Jariba; Elnatàna anankiray, Natàna, Zakaria ary Mosolama, mbamin' ireo mpampianatra: Joiariba sy Elnatàna. Alors je dépêchai Eliézer, Ariel, Shemaya, Elnatân, Yarib, Elnatân, Natân, Zekarya et Meshullam, hommes judicieux,
...............
Ezr / Esd 10.26 And of the sons of Elam; Mattaniah, Zechariah, and Jehiel, and Abdi, and Jeremoth, and Eliah. ary ny avy tamin' ny taranak' i Elema dia Matania sy Zakaria sy Jehiela sy Abdia sy Jeremota ary Elia; tamin' ny taranak' i Elama: Metaniasa, Zakaria, Jehiela, Abdì, Jerimota ary Elia; des fils d' Elam : Mattanya, Zekarya, Yehiel, Abdi, Yerémot et Eliyya;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 8.4 And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose; and beside him stood Mattithiah, and Shema, and Anaiah, and Urijah, and Hilkiah, and Maaseiah, on his right hand; and on his left hand, Pedaiah, and Mishael, and Malchiah, and Hashum, and Hashbadana, Zechariah, and Meshullam. Ary Ezra mpanora-dalàna nitsangana teo ambonin' ny lampihazo fitoriana, izay efa natao ho fitoriana izany; ary Matitia sy Sema sy Anaia sy Oria sy Hilkia ary Mahaseia no nitsangana teo anilany ankavanana; ary Pedaia sy Misaela sy Malkia sy Hasoma sy Hasbadana sy Zakaria ary Mesolama no teo anilany ankavia kosa. Teo ambony lampihazo vao narafitra hanaovana izany, no nitsangana Esdrasa mpanora-dalàna, ary ireto no teo anilany: ao an-kavanany, Matatiasa, Semeiasa, Aniasa, Oria, Helkiasa, Maasiasa; teo an-kaviany, Fadaiasa, Misaela, Melkiasa, Hasoma, Hasbadanà, Zakaria, Mosolama. Le scribe Esdras se tenait sur une estrade de bois, construite pour la circonstance; près de lui se tenaient : à sa droite, Mattitya, Shéma, Anaya, Uriyya, Hilqiyya et Maaséya, et, à sa gauche, Pedaya, Mishaèl, Malkiyya, Hashum, Hashbaddana, Zekarya et Meshullam.
...............
Neh / Ne 11.4 And at Jerusalem dwelt certain of the children of Judah, and of the children of Benjamin. Of the children of Judah; Athaiah the son of Uzziah, the son of Zechariah, the son of Amariah, the son of Shephatiah, the son of Mahalaleel, of the children of Perez; Ary tany Jerosalema no nonenan' ny sasany tamin' ny taranak' i Joda sy ny taranak' i Benjamina. Ny avy tamin' ny taranak' i Joda dia Ataia, zanak' i Ozia, zanak' i Zakaria, zanak' i Amaria, zanak' i Sefatia, zanak' i Mahalalila, avy tamin' ny taranak' i Fareza; Ny niorim-ponenana tao Jerosalema dia ny avy amin' ny taranak' i Jodà sy Benjamina. Avy amin' ny taranak' i Jodà: Ataiasa zanak' i Aziama, zanak' i Zakaria, zanak' i Amariasa, zanak' i Safatiasa, zanak' i Malaleela, avy amin' ny taranak' i Faresa; A Jérusalem demeuraient des fils de Juda et des fils de Benjamin Parmi les fils de Juda : Ataya, fils de Uzziyya, fils de Zekarya, fils d' Amarya, fils de Shephatya, fils de Mahalaléel, des descendants de Pérèç;
Neh / Ne 11.5 And Maaseiah the son of Baruch, the son of Colhozeh, the son of Hazaiah, the son of Adaiah, the son of Joiarib, the son of Zechariah, the son of Shiloni. ary Mahaseia, zanak' i Baroka, zanak' i Kola-hoze, zanak' i Hazaia, zanak' i Adaia, zanak' i Joariba, zanak' i Zakaria, zanak' ilay Silonita. ary Maasiasa zanak' i Baròka, zanak' i Kolhozà, zanak' i Haziasa, zanak' i Adaiasa, zanak' i Joiariba, zanak' i Zakaria, zanak' i Selà. Maaséya, fils de Baruk, fils de Kol-Hozé, fils de Hazaya, fils de Adaya, fils de Yoyarib, fils de Zekarya, descendant de Shéla.
...............
Neh / Ne 11.12 And their brethren that did the work of the house were eight hundred twenty and two: and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pelaliah, the son of Amzi, the son of Zechariah, the son of Pashur, the son of Malchiah. Ary ny rahalahin' ireo izay mpanao ny raharaha tao an-trano dia roa amby roa-polo amby valon-jato; ary Adaia, zanak' i Jerohama, zanak' i Pelalia, zanak' i Amzy, zanak' i Zakaria, zanak' i Pasora, zanak' i Malkia, mbamin' ny rahalahin' ireo, izay nanao ny raharaha tao an-trano: roa amby roapolo sy valon-jato; Adaiasa zanak' i Jerohama, zanak' i Feleliasa, zanak' i Amsì, zanak' i Zakaria, zanak' i Fasora, zanak' i Melkiasa, et ses frères qui vaquaient au service du Temple : 822; Adaya, fils de Yeroham, fils de Pelalya, fils d' Amçi, fils de Zekarya, fils de Pashehur, fils de Malkiyya,
...............
Neh / Ne 12.16 Of Iddo, Zechariah; of Ginnethon, Meshullam; ny avy tamin' Ido dia Zakaria; ny avy tamin' i Ginetona dia Mesolama; Zakaria avy amin' i Adao; Mosolama, avy amin' i Gentona; famille d' Iddo : Zekarya; famille de Ginnetôn : Meshullam;
...............
Neh / Ne 12.34 Judah, and Benjamin, and Shemaiah, and Jeremiah, sy Joda sy Benjamina sy Semaia ary Jeremia, ny sasany amin' ny taranaky ny mpisorona, nitondra trompetra: Zakaria zanak' i Jonatàna, zanak' i Semeiasa, zanak' i Mataniasa, zanak' i Mikea, zanak' i Zekora, zanak' i Asafa, Yehuda, Benjamin, Shemaya et Yirmeya,
Neh / Ne 12.35 And certain of the priests' sons with trumpets; namely, Zechariah the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Michaiah, the son of Zaccur, the son of Asaph: ary ny sasany tamin' ny taranaky ny mpisorona nitondra trompetra, dia Zakaria, zanak' i Jonatana, zanak' i Semaia, zanak' i Matania, zanak' i Mikaia, zanak' i Zakora, zanak' i Asafa, mbamin' ny rahalahiny, Semeiasa, Azareela, Malalaì, Galalaì, Maaì, Natanaela, Jodà, ary Hananì, nitondra ny zava-manenon' i Davida, olon' Andriamanitra. Esdrasa mpanora-dalana no nialoha an' ireo. choisis parmi les prêtres et munis de trompettes; puis Zekarya, fils de Yonatân, fils de Shemaya, fils de Mattanya, fils de Mika, fils de Zakkur, fils d' Asaph,
...............
Neh / Ne 12.40 So stood the two companies of them that gave thanks in the house of God, and I, and the half of the rulers with me: Dia nijanona tao an-tranon' Andriamanitra izy roa tonta, ary izaho koa sy ny antsasaky ny mpanapaka izay niaraka tamiko ary koa ireo mpisorona: Eliasima, Maasiasa, Miamima, Mikeà, Elioenai, Zakaria, Anania, nitondra trompetra, Les deux choeurs prirent ensuite place dans le Temple de Dieu. J' avais avec moi une moitié des magistrats
Neh / Ne 12.41 And the priests; Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Michaiah, Elioenai, Zechariah, and Hananiah, with trumpets; ary ny mpisorona, dia Eliakima, Mahaseia, Miniamina, Mikaia, Elioenay, Zakaria ary Hanania, nitondra trompetra, sy Maasiasa, Semeiasa, Ajì, Johanàna, Melkiasa, Elama, ary Ezera. Dia injay, niredona ny mpihira mbamin' i Jezraiasa mpifehy azy. ainsi que les prêtres Elyaqim, Maaséya, Minyamîn, Mika, Elyoénaï, Zekarya, Hananya, munis de trompettes,

      Makabeo I 1er Livre des Maccabées
...............
1M 5.18 Dia Josefa zanak' i Zakariasa sy Azariasa samy mpifehy vahoaka no navelany teo Jodea miaraka amin' ny miaramila sisa hiambina, Il laissa en Judée Joseph, fils de Zacharie, et Azarias, chef du peuple, avec le reste de l' armée pour faire la garde.
...............
1M 5.56 dia ren' i Josefa zanak' i Zakaria, sy Azariasa, samy lohan' ny tafika, ny herim-po lehibe nafitsok' izy ireo sy ny ady nataony. Joseph, fils de Zacharie, et Azarias, chefs de l' armée, apprirent leurs gestes de bravoure et les combats qu' ils avaient livrés,

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 8.2 And I took unto me faithful witnesses to record, Uriah the priest, and Zechariah the son of Jeberechiah. Ary haka vavolombelona mahatoky Aho, dia Oria mpisorona sy Zakaria, zanakalahin' i Jeberekia. Ary naka vavalombelona mahatoky hiaraka amiko aho, dia Oria mpisorona sy Zakaria zanak' i Jebarakia. Et prends des témoins dignes de foi, le prêtre Uriyya et Zekaryahu fils de Yebèrèkyahu.

  Book of Zechariah Zakaria Zakaria Livre de Zacharie
Zak / Za 1.1 In the eighth month, in the second year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying, Tamin' ny volana fahavalo tamin' ny taona faharoa nanjakan' i Dariosa no nahatongavan' ny tenin' i Jehovah tamin' i Zakaria mpaminany, zanak' i Berekia, zanak' Ido, nanao hoe: Tamin' ny volana fahavalo, taona faharoa nanjakan' i Dariosa, ny tenin' ny Tompo dia natao tamin' i Zakaria, mpaminany, zanak' i Barakia, zanak' i Adao, nanao hoe: La deuxième année de Darius, au huitième mois, la parole de Yahvé fut adressée au prophète Zacharie fils de Bérékya , fils de Iddo, en ces termes :
...............
Zak / Za 1.7 Upon the four and twentieth day of the eleventh month, which is the month Sebat, in the second year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying, Tamin' ny andro fahefatra amby roa-polo tamin' ny volana fahiraika ambin' ny folo (volana Sebata izany) tamin' ny taona faharoa nanjakan' i Dariosa dia tonga tamin i Zakaria mpaminany, zanak' i Berekia, zanak' Ido, ny tenin' i Jehovah nanao,hoe: Tamin' ny andro fahefatra amby roapolon' ny volana, izay volana Sabata, tamin' ny taona faharoa nanjakan' i Dariosa, tonga tamin' i Zakaria, mpaminany, zanak' i Barakia, zank' i Adao, ny tenin' Andriamanitra, dia izao: Le vingt-quatrième jour du onzième mois le mois de Shebat , la deuxième année de Darius, la parole de Yahvé fut adressée au prophète Zacharie fils de Bérékya , fils de Iddo, en ces termes.
Zak / Za 7.1 And it came to pass in the fourth year of king Darius, that the word of the Lord came unto Zechariah in the fourth day of the ninth month, even in Chisleu; Ary tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Dariosa no nahatongavan' ny tenin' i Jehovah tamin' i Zakaria, tamin' ny andro fahefatra tamin' ny volana fahasivy (Kisleva izany); Tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Dariosa, tonga tamin' i Zakaria ny tenin' ny Tompo, tamin' ny andro fahefatry ny volana fahasivy, volana Kasleo. La quatrième année du roi Darius, la parole de Yahvé fut adressée à Zacharie, le quatrième jour du neuvième mois, le mois de Kislev.
...............
Zak / Za 7.8 And the word of the Lord came unto Zechariah, saying, Ary tonga tamin' i Zakaria ny tenin' i Jehovah nanao hoe: Tonga tamin' i Zakaria ny tenin' ny Tompo, nanao hoe: La parole de Yahvé fut adressée à Zacharie en ces termes :

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 23.35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. mba hanody anareo ny rà marina rehetra, izay nalatsaka tambonin' ny tany, hatramin' ny ran' i Abela marina ka hatramin' ny ran' i Zakaria, zanak' i Barakia, izay novonoinareo teo anelanelan' ny tempoly sy ny alitara. mba hanody anareo avokoa ny ra marina nalatsaka teto ambonin' ny tany, hatramin' ny ran' i Abela lehilahy marina ka hatramin' ny ran' i Zakaria zanak' i Barakia, izay novonoinareo teo anelanelan' ny tempoly sy ny otely. pour que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang de l' innocent Abel jusqu' au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l' autel !

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 1.5 There was in the days of Herod, the king of Judaea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia: and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth. Tamin' ny andron' i Heroda, mpanjakan' i Jodia, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isan' ny antokon' i Abia; ary ny vadiny dia avy tamin' ny taranak' i Arona, Elizabeta no anarany. Tamin' ny andron' i Heroda mpanjakan' i Jodea, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria isan' ny fianakavian' i Abià, ary ny vadiny dia taranak' i Aarona sy natao hoe Elizabeta. Il y eut aux jours d' Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d' Abia, et il avait pour femme une descendante d' Aaron, dont le nom était Élisabeth.
...............
Lio / Lk 1.8 And it came to pass, that while he executed the priest' s office before God in the order of his course, Ary nony nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan' Andriamanitra Zakaria araka ny fifandimbiasan' ny antokony, Indray andro, nony nanao ny raharahan' ny mpisorona teo anatrehan' Andriamanitra Zakaria araka ny anjaran' ny antokony, Or il advint, comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales au tour de sa classe,
...............
Lio / Lk 1.12 And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. Ary nony nahita azy Zakaria, dia taitra loatra izy ka raiki-tahotra. Taitra Zakaria nony nahita azy ka raiki-tahotra. A cette vue, Zacharie fut troublé et la crainte fondit sur lui.
Lio / Lk 1.13 But the angel said unto him, Fear not, Zacharias: for thy prayer is heard; and thy wife Elisabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Fa hoy ilay anjely taminy: Aza matahotra, ry Zakaria; fa efa nohenoina ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no hataonao anarany. Fa hoy ny anjely taminy: Aza matahotra, ry Zakaria, fa efa nohenoina ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Joany no hataonao anarany: Mais l' ange lui dit : " Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée ; ta femme Élisabeth t' enfantera un fils, et tu l' appelleras du nom de Jean.
...............
Lio / Lk 1.18 And Zacharias said unto the angel, Whereby shall I know this? for I am an old man, and my wife well stricken in years. Ary hoy Zakaria tamin' ilay anjely: Inona no hahafantarako izany? fa izaho efa antitra, ary efa antitra koa ny vadiko. Dia hoy Zakaria tamin' ny anjely: Inona no hahafantarako izany? fa izaho efa antitra, ary koa efa zokiolona ny vadiko. Zacharie dit à l' ange : " A quoi connaîtrai-je cela ? car moi je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. "
...............
Lio / Lk 1.21 And the people waited for Zacharias, and marvelled that he tarried so long in the temple. Ary ny olona dia niandry an' i Zakaria ka gaga noho izy naharitra ela tao amin' ny tempoly. Niandry an' i Zakaria anefa ny olona ka gaga noho izy naharitra ela tao anatin' ny tempoly; Le peuple cependant attendait Zacharie et s'étonnait qu' il s' attardât dans le sanctuaire.
...............
Lio / Lk 1.40 And entered into the house of Zacharias, and saluted Elisabeth. ary niditra tao an-tranon' i Zakaria izy ka niarahaba an' i Elizabeta. ary niditra tao an-tranon' i Zakaria ka niarahaba an' i Elizabeta. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth.
...............
Lio / Lk 1.59 And it came to pass, that on the eighth day they came to circumcise the child; and they called him Zacharias, after the name of his father. Ary tamin' ny andro fahavalo dia tonga hamora ny zaza izy, ka efa saiky hataony hoe Zakaria araka ny anaran-drainy ny anarany. Nony afaka havaloana, dia tonga izy hamora ny zaza, ary Zakaria, araka ny anaran-drainy no ndeha hataony anarany. Et il advint, le huitième jour, qu' ils vinrent pour circoncire l' enfant. On voulait l' appeler Zacharie, du nom de son père ;
...............
Lio / Lk 1.67 And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying, Ary dia feno ny Fanahy Masina Zakaria rainy ka naminany hoe: Ary dia feno ny Fanahy Masina Zakaria rainy, ka naminany hoe: Et Zacharie, son père, fut rempli d' Esprit Saint et se mit à prophétiser :
...............
Lio / Lk 3.2 Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came unto John the son of Zacharias in the wilderness. ary Anasy sy Kaiafa no mpisoronabe,- dia tonga tamin' i Jaona, zanak' i Zakaria, tany an-efitra ny tenin' Andriamanitra. ary Ana sy Kaifa no lehiben' ny mpisorona, dia tonga tamin' i Joany zanak' i Zakaria tany an' efitra ny tenin' Andriamanitra. sous le pontificat d' Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert.
...............
Lio / Lk 11.51 From the blood of Abel unto the blood of Zacharias which perished between the altar and the temple: verily I say unto you, It shall be required of this generation. dia hatramin' ny ran' i Abela ka hatramin' ny ran' i Zakaria, izay novonoina teo anelanelan' ny alitara sy ny tempoly. Eny, lazaiko aminareo marina tokoa fa hadinina amin' ity taranaka ity izany. dia hatramin' ny ràn' i Abela ka hatramin' ny ràn' i Zakaria izay novonoina tanelanelan' ny otely sy ny tempoly. Eny, lazaiko aminareo fa hampamoahina an' izany tokoa ity taranaka ity. depuis le sang d' Abel jusqu' au sang de Zacharie, qui périt entre l' autel et le Temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération.