Toko sy andininy momba Zetara

  Book of Esther Estera Estera Livre d'Esther
...............
Est 1.10 On the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, and Abagtha, Zethar, and Carcas, the seven chamberlains that served in the presence of Ahasuerus the king, Ary tamin' ny andro fahafito, nony faly ny fon' ny mpanjaka azon' ny divay, dia nomeny teny Mehomana sy Bizta sy Harbona sy Bigta sy Abagta sy Zetara ary Karkasa, tsindranolahy fito izay nanompo teo anatrehan' i Ahasoerosy mpanjaka, Tamin' ny andro fahafito, raha ilay faly azon' ny divay iny ny fon' ny mpanjaka, dia nomeny teny izy fito lahy eonoka, Maomàna, Bazatà, Harbonà, Bagatà, Abgatà, Zetara ary Karkasa, izay nanompo teo anatrehan' i Asoerosa, Le septième jour, mis en gaîté par le vin, le roi ordonna à Mehumân, à Bizzeta, à Harbona, à Bigta, à Abgata, à Zétar et à Karkas, les sept eunuques attachés au service personnel du roi Assuérus,