Chapitres et versets citant Zikry

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 6.21 And the sons of Izhar; Korah, and Nepheg, and Zichri. Ary ny zanakalahin' i Jizara dia Kora sy Nafega ary Zikry. Zanakalahin' Isaara: Kore, Nefega ary Zekrì. Les fils de Yiçhar furent : Coré, Népheg et Zikri,

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 8.19 And Jakim, and Zichri, and Zabdi, ary Jakima sy Zikry sy Zabdy Jasima, Zekria, Zabdia, Yaqim, Zikri, Zabdi,
...............
1Tt / 1Tan 8.23 And Abdon, and Zichri, and Hanan, sy Abdona sy Zikry sy Hanana Abdona, Zekria, Hanàna, Abdôn, Zikri, Hanân,
...............
1Tt / 1Tan 8.27 And Jaresiah, and Eliah, and Zichri, the sons of Jeroham. sy Jaresia sy Elia sy Zitry (zanakalahin' i Jerohama ireo). Jersià, Elià ary Zekrià no zanak' i Jerohama. Yaaréshya, Éliyya, Zikri étaient fils de Yeroham.
...............
1Tt / 1Tan 9.15 And Bakbakkar, Heresh, and Galal, and Mattaniah the son of Micah, the son of Zichri, the son of Asaph; ary Bakbakara sy Haresy sy Galala sy Matania, zanak' i Mika, zanak' i Zikry, zanak' i Asafa, Bakbakara, Heresa, Galala, Matanià, zanak' i Mikà, zanak' i Zekri, zanak' i Asafa; Baqbaqar, Héresh, Galal. Mattanya, fils de Mika, fils de Zikri, fils d' Asaph,
...............
1Tt / 1Tan 26.25 And his brethren by Eliezer; Rehabiah his son, and Jeshaiah his son, and Joram his son, and Zichri his son, and Shelomith his son. Ary ny rahalahiny avy tamin' i Eliezera dia Rehabia, zanak' i Eliezera, sy Jesaia, zanak' i Rehabia, sy Jorama, zanak' i Jesaia, sy Zikry, zanak' i Jorama, ary Selomota, zanak' i Zikry. Tamin' ireo rahalahiny avy amin' i Eliezera, izay nanan-janaka an' i Rahabià, izay nanan-janaka an' i Isaiasa, izay nanan-janaka an' i Jorama, izay nanan-janaka an' i Zekrì, izay nanan-janaka an' i Selemita, Ses frères par Éliézer : Rehabyahu son fils, Yeshayahu son fils, Yoram son fils, Zikri son fils et Shelomit son fils.
...............
1Tt / 1Tan 27.16 Furthermore over the tribes of Israel: the ruler of the Reubenites was Eliezer the son of Zichri: of the Simeonites, Shephatiah the son of Maachah: Ary izao no lohan ny firenen' Isiraely: Tamin' ny Robenita dia Eliezera, zanakalahin' i Zikry; tamin' ny Simeonita dia Sefatia, zanakalahin' i Maka; Izao kosa no lohan' ny fokon' Israely: amin' ny Robenita, Eliazera, zanak' i Zekrì; amin' ny Semeonita, Safatiasa zanak' i Maakà; Responsables des tribus d' Israël : Eliézer, fils de Zikri, commandait les Rubénites, Shephatyahu fils de Maaka les Siméonites,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 17.16 And next him was Amasiah the son of Zichri, who willingly offered himself unto the Lord; and with him two hundred thousand mighty men of valour. ary nanarakaraka azy indray dia Amasia, zanak' i Zikry, ilay nanolotena ho an' i Jehovah, ary ny fehiny dia lehilahy mahery roa hetsy. Ary teo anilany Amasiasa zanak' i Zekrì, izay nanokan-tena an-tsitrapo ho an' ny Tompo sy lehilahy mahery roa hetsy niaraka taminy. à ses ordres, Amasya, fils de Zikri, engagé volontaire au service de Yahvé, avec 200 milliers de vaillants preux.
2Tt / 2Tan 23.1 And in the seventh year Jehoiada strengthened himself, and took the captains of hundreds, Azariah the son of Jeroham, and Ishmael the son of Jehohanan, and Azariah the son of Obed, and Maaseiah the son of Adaiah, and Elishaphat the son of Zichri, into covenant with him. Ary tamin' ny taona fahafito Joiada nitombo hery ka nanao fanekena tamin' ny mpifehy zato, dia Azaria, zanak' i Jerohama, sy Isimaela, zanak' i Johanana, sy Azaria, zanak' i Obeda, sy Mahaseia, zanak' i Adaia, ary Elisafata, zanak' 1 Zikry. Tamin' ny taona fahafito, rahefa niha-nahery Joiadà dia nalainy ho mpikambana aminy ny tompon-jato Azariasa zanak' i Jerohama, Ismaela zanak' i Johanàna, Azariasa zanak' i Obeda, Maasiasa zanak' i Adaiasa, ary Elisafata zanak' i Zekrì. La septième année, Yehoyada se décida. Il envoya chercher les officiers de centaines, Azarya fils de Yeroham, Yishmaèl fils de Yehohanân, Azaryahu fils d' Obed, Maaséyahu fils d' Adayahu, Élishaphat fils de Zikri, qui étaient liés à lui par un pacte.
...............
2Tt / 2Tan 28.7 And Zichri, a mighty man of Ephraim, slew Maaseiah the king' s son, and Azrikam the governor of the house, and Elkanah that was next to the king. Ary Zikry, lehilahy mahery tamin' ny Efraima, namono an' i Mahaseia, zanaky ny mpanjaka, sy Azrikama, mpanapaka ny trano, ary Elkana, izay nanarakaraka ny mpanjaka. Novonoin' i Zekrì mpiadin' i Efraima, Maasiasa zanaky ny mpanjaka, sy Ezrikà lehiben' ny tao an-tranon' ny mpanjaka, ary Elkanà, faharoa manarakaraka ny mpanjaka. Zikri, héros éphraïmite, tua Maaséyahu, fils du roi, Azriqam, chef du palais, et Elqana le lieutenant du roi.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 11.9 And Joel the son of Zichri was their overseer: and Judah the son of Senuah was second over the city. Ary Joela, zanak' i Zikry, no mpifehy azy; ary Joda, zanak' i Senoa, no lefitry ny komandin' ny tanàna. Joela zanak' i Zekrì no mpifehy azy; ary Jodà zanak' i Senoà no lefitry ny komandin' ny tanàna. Yoèl, fils de Zikri, les commandait, et Yehuda, fils de Hassenua, commandait en second la ville.
...............
Neh / Ne 12.17 Of Abijah, Zichri; of Miniamin, of Moadiah, Piltai: ny avy tamin' i Abia dia Zikry; ny avy tamin' i Miniamina, avy tamin' i Moadia, dia Piltahy; Zekrì avy amin' i Abiasa; Feltì avy amin' i Miamina, sy Moadiasa; famille d' Abiyya : Zikri; famille de Minyamîn; famille de Moadya : Piltaï;