Chapitres et versets citant Naftaly

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 30.8 And Rachel said, With great wrestlings have I wrestled with my sister, and I have prevailed: and she called his name Naphtali. Ary hoy Rahely: Fitolomana mafy dia mafy no nitolomako tamin' ny rahavaviko, ka nahery aho; dia nataony hoe Naftaly ny anarany. Ka hoy Rasela: Nifaninana tamin' ny rahavaviko teo amin' Andriamanitra aho ary nahery. Dia nataony hoe: Neftalì ny anarany. Rachel dit : J' ai lutté contre ma soeur les luttes de Dieu et je l' ai emporté; et elle l' appela Nephtali.
...............
Gen / Jen 35.25 And the sons of Bilhah, Rachel' s handmaid; Dan, and Naphtali: ary ny zanak' i Bila, ankizivavin-dRahely, kosa dia Dana sy Naftaly; Zanak' i Balà, ankizivavin-dRasela: Dana sy Neftalia. Les fils de Bilha, la servante de Rachel : Dan et Nephtali.
...............
Gen / Jen 46.24 And the sons of Naphtali; Jahzeel, and Guni, and Jezer, and Shillem. Ary ny zanakalahin' i Naftaly dia Jaziela sy Gony sy Jezera ary Silema. Zanak' i Neftalì: Jasiela, Gonì, Jesera ary Salema. Les fils de Nephtali : Yahçéel, Guni, Yéçer et Shillem.
...............
Gen / Jen 49.21 Naphtali is a hind let loose: he giveth goodly words. Naftaly dia dieravavy alefa; manao teny mahafinaritra izy. Neftalì dia serfavavy mikarenjy; Mamoaka teny mahafinaritra izy. Nephtali est une biche rapide, qui donne de beaux faons.

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 1.4 Dan, and Naphtali, Gad, and Asher. Dana sy Naftaly, ary Gada sy Asera. Dana, Neftalì, Gada ary Asera. Dan et Nephtali, Gad et Asher.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 1.15 Of Naphtali; Ahira the son of Enan. ny avy amin' i Naftaly dia Ahira, zanak' i Enana. ny amin' i Neftalì: Ahira zanak' i Enana. Pour Nephtali, Ahira, fils d'Énân. "
...............
Nom / Fan 1.42 Of the children of Naphtali, throughout their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war; Ary tamin' ny taranak' i Naftaly araka ny fokony sy ny fianakaviany, ary araka ny anarany tsirairay, hatramin' ny roa-polo taona no ho miakatra, dia izay rehetra azo nalefa hanafika, Ny terak' i Neftalì, ny taranak' ireo araka ny fianakaviany sy ny fokom-pianakaviany avy, rahefa nisaina ny anarany hatramin' ny roapolo taona no ho miakatra, ny lehilahy rehetra mahatam-piadiana, Quand on eut déterminé les parentés des fils de Nephtali, par clans et par familles, on releva, tête par tête, les noms de tous les mâles de vingt ans et au-dessus, aptes à faire campagne.
Nom / Fan 1.43 Those that were numbered of them, even of the tribe of Naphtali, were fifty and three thousand and four hundred. izay voalamina avy tamin' ny firenen' i Asera dia efa-jato amby telo arivo sy dimy alina. dia nisy efa-jato amby telo arivo sy dimy alina no voasoratra ho isan' ny fokon' i Neftalì. On en recensa cinquante-trois mille quatre cents pour la tribu de Nephtali.
...............
Nom / Fan 2.29 Then the tribe of Naphtali: and the captain of the children of Naphtali shall be Ahira the son of Enan. Dia vao ny firenen' i Naftaly; ary ny lohan' ny taranak' i Naftaly dia Ahira, zanak' i Enana; Manaraka izany dia ny fokon' i Neftalì. Ny filohan' ny taranak' i Neftalì dia Ahira zanak' i Enàna, La tribu de Nephtali. Prince des fils de Nephtali : Ahira, fils d'Énân.
...............
Nom / Fan 7.78 On the twelfth day Ahira the son of Enan, prince of the children of Naphtali, offered: Ary tamin' ny andro faharoa ambin' ny folo dia Ahira, zanak' i Enana, lohan' ny taranak' i Naftaly, no nanatitra. Tamin' ny andro faharoa ambin' ny folo, an' i Ahirà, zanak' i Enàna, filohan' ny zanak' i Neftalì; Celui qui apporta son offrande le douzième jour fut Ahira, fils d'Énân, prince des fils de Nephtali.
...............
Nom / Fan 10.27 And over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enan. Ary Ahira, zanak' i Enana, no mpifehy ny antokon' ny firenena taranak' i Naftaly. ary ny antokon' i Neftalì dia nofehezin' i Ahirà, zanak' i Enàna. à la tête du contingent des fils de Nephtali selon leurs unités, était Ahira, fils d'Énân.
...............
Nom / Fan 13.14 Of the tribe of Naphtali, Nahbi the son of Vophsi. avy tamin' ny firenen' i Naftaly dia Naby, zanak' i Vofsy; Nahabì, zanak' i Vapsì, avy amin' ny fokon' i Neftalì; pour la tribu de Nephtali, Nahbi, fils de Vaphsi ;
...............
Nom / Fan 26.48 Of the sons of Naphtali after their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites: of Guni, the family of the Gunites: Ny taranak' i Naftaly, araka ny fokony, dia izao: avy tamin' i Jaziela ny fokon' ny Jazielita; avy tamin' i Gony ny fokon' ny Gonita; Zanak' i Neftalì, araka ny fokony avy: ny fokon' ny Jesielita avy tamin' i Jesiela; ny fokon' ny Gonita, avy tamin' i Gonì; Les fils de Nephtali, par clans : pour Yahçéel, le clan Yahçéélite ; pour Guni, le clan Gunite ;
...............
Nom / Fan 26.50 These are the families of Naphtali according to their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and four hundred. Ireo no fokon' i Naftaly araka ny fokony; ary izay voalamina taminy dia efa-jato amby dimy arivo sy efatra alina. Ireo no fokon' i Neftalì araka ny fokony. Efa-jato amby dimy arivo sy efatra alina ny voaisa amin' izy ireo. Tels étaient les clans de Nephtali, répartis par clans. Les fils de Nephtali comprenaient quarante-cinq mille quatre cents recensés.
...............
Nom / Fan 34.28 And the prince of the tribe of the children of Naphtali, Pedahel the son of Ammihud. ary ny lohan' ny firenena taranak' i Naftaly dia Pedahela, zanak' i Amihoda. Fedaela izay filohany, zanak' i Amioda, amin' ny fokon' ny zanak' i Neftalì. pour la tribu des fils de Nephtali, le prince Pedahel, fils d' Ammihud. "

  Deuteronomy Fifanekena na Detoronomia Fifanekena na Detoronomy Le Deutéronome
...............
Deo / Dt 27.13 And these shall stand upon mount Ebal to curse; Reuben, Gad, and Asher, and Zebulun, Dan, and Naphtali. Ary ireto kosa no hijanona eo an-tendrombohitra Ebala hanozona: dia ny Robena sy ny Gada sy ny Asera sy ny Zebolona sy ny Dana ary ny Naftaly. ary ireto no hitoetra hanozona ao an-tendrombohitra Hebala: Robena, Gada, Asera, Zabolona, Dana, ary Neftalì. Et voici ceux qui se tiendront sur le mont Ébal pour la malédiction : Ruben, Gad et Asher, Zabulon, Dan et Nephtali.
...............
Deo / Dt 33.23 And of Naphtali he said, O Naphtali, satisfied with favour, and full with the blessing of the Lord: possess thou the west and the south. Ary ny amin' i Naftaly dia hoy izy: Ry Naftaly, voky fankasitrahana Ka feno ny fitahian' i Jehovah, Mandovà ny andrefana sy ny atsimo anie ianao. Ny amin' i Neftali dia hoy izy: Vohin' ny tombon-tsoa hianao, ry Neftali, ary feno ny fitahian' ny Tompo: ka raiso ho fanananao ny ranomasina sy ny any atsimo. Il dit sur Nephtali : Nephtali, rassasié de faveurs, comblé des bénédictions de Yahvé : il prend possession de l' ouest et du midi.
...............
Deo / Dt 34.2 And all Naphtali, and the land of Ephraim, and Manasseh, and all the land of Judah, unto the utmost sea, sy Naftaly rehetra sy ny tanin' ny Efraima sy ny Manase sy ny tanin' ny Joda rehetra hatramin' ny ranomasina andrefana Ary nasehon' ny Tompo azy avokoa ny tany rehetra dia Galaada hatrany Dana; Neftalì rehetra mbamin' ny tanin' i Efraima andrefana; tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Occidentale,

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 19.32 The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the children of Naphtali according to their families. Ary ny loka fahenina dia an' ny taranak' i Naftaly isam-pokony. Ny taranak' i Neftalì, araka ny fianakaviany, no nahazo ny anjara fahenina, tamin' ny loka. Pour les fils de Nephtali sortit le sixième lot, pour les fils de Nephtali selon leurs clans.
...............
Jos 19.39 This is the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages. Izany no lovan' ny firenena taranak' i Naftaly araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny. Izany no lovan' ny fokon-taranak' i Neftalì, araka ny fianakaviany, ny tanàna sy ny zanabohiny. Tel fut l' héritage de la tribu des fils de Nephtali selon leurs clans : les villes de leurs villages.
...............
Jos 20.7 And they appointed Kedesh in Galilee in mount Naphtali, and Shechem in mount Ephraim, and Kirjatharba, which is Hebron, in the mountain of Judah. Dia nanokana an' i Kadesy any Galilia any amin' ny tany havoan' i Naftaly izy sy Sekema any amin' ny tany havoan' i Efraima ary Kiriat-arba (Hebrona izany) any amin' ny tany havoan' i Joda. Ny natokany dia Kadesy any Galilea amin' ny tendrombohitr' i Neftalì; Sikema, amin' ny tendrombohitr' i EfraIma, ary Kariat-Arbe, dia Hebrona izany, amin' ny tendrombohitr' i Jodà. On consacra donc Qédesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Qiryat-Arba - c' est Hébron - dans la montagne de Juda.
...............
Jos 21.6 And the children of Gershon had by lot out of the families of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the half tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities. Ary ny loka azon' ny taranak' i Gersona dia tanàna telo ambin' ny folo, avy tamin' ny fokon' ny firenen' Isakara sy ny firenen' i Asera sy ny firenen' i Naftaly ary tamin' ny antsasaky ny firenen' i Manase any Basana. Tanàna telo ambin' ny folo, tamin' ny fianakaviana fokon' Isakara sy fokon' i Asera ary fokon' i Neftalì, sy antsasa-pokon' i Manase, any Basàna, no azon' ny taranak' i Gersona tamin' ny loka. Aux fils de Gershôn, selon leurs clans, échurent treize villes des tribus d' Issachar, d' Asher, de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Bashân.
...............
Jos 21.32 And out of the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Hammothdor with her suburbs, and Kartan with her suburbs; three cities. ary avy tamin' ny firenen' i Naftaly dia Kadesy any Galilia sy ny tany manodidina azy, ho tanàna fandosirana ho an' izay nahafaty olona, ary Hamota dora sy ny tany manodidina azy ary Kanana sy ny tany manodidina azy. dia tanàna telo. Avy ami' ny fokon' i Neftalì ilay tanàna fialofan' izay namono olona, Kadesy any Galilea sy ny manodidina azy, ary Hamota-Dora sy ny manodidina azy, Kartàna sy ny manodidina azy, tanàna telo. De la tribu de Nephtali, Qédesh en Galilée, ville de refuge pour le meurtrier, avec ses pâturages, Hammot-Dor et ses pâturages, et Qartân et ses pâturages : trois villes.

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 1.33 Neither did Naphtali drive out the inhabitants of Bethshemesh, nor the inhabitants of Bethanath; but he dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land: nevertheless the inhabitants of Bethshemesh and of Bethanath became tributaries unto them. Naftaly tsy nandroaka ny mponina tany Beti-semesy, na ny mponina tany Bet-anata; fa nonina teo amin' ny Kananita tompon-tany izy, kanefa nampanaoviny fanompoana ny mponina tany Beti-semesy sy Bet-anata. Neftalì tsy nandroaka ny mponinta tao Beti-Samesy na ny mponina tao Beti-Anata, ka nonina teo amin' ny Kananeana tompon-tany izy, nefa nandoa hetra taminy ny mponina tao Beti-Samesy sy Beti-Anata. Nephtali ne déposséda pas les habitants de Bet-Shémesh, ni ceux de Bet-Anat, et il habita au milieu des Cananéens qui habitaient le pays, mais les habitants de Bet-Shémesh et de Bet-Anat furent astreints par lui à la corvée.
...............
Mts / Mpits 4.6 And she sent and called Barak the son of Abinoam out of Kedeshnaphtali, and said unto him, Hath not the Lord God of Israel commanded, saying, Go and draw toward mount Tabor, and take with thee ten thousand men of the children of Naphtali and of the children of Zebulun? Ary Debora naniraka ka niantso an' i Baraka, zanak' i Abinoama, tany Kadesi-naftaly, ka nanao taminy hoe: Moa tsy efa nandidy va Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, nanao hoe: Mandehana, ka mankanesa any an-tendrombohitra Tabara, ary mitondrà iray alin-dahy amin' ny taranak' i Naftaly sy Zebolona hiaraka aminao? Naniraka olona hiantso an' i Baràka, zanak' i Abinoama, tany Kadesa any Neftalì, izy, ka nanao taminy hoe: Tsy izao va no didy nomen' ny Tompo Andriamanitr' Israely: Mandehana mankany an-tendrombohitra Tabora hianao ary mitondrà lehilahy iray alina amin' ny taranak' i Neftalì sy amin' ny taranak' i Zabolona hiaraka aminao, Elle envoya chercher Baraq, fils d' Abinoam de Qédèsh en Nephtali et lui dit : " Yahvé, Dieu d' Israël, n' a-t-il pas ordonné : "Va, marche vers le mont Tabor et prends avec toi dix mille hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon.
...............
Mts / Mpits 4.10 And Barak called Zebulun and Naphtali to Kedesh; and he went up with ten thousand men at his feet: and Deborah went up with him. Ary nantsoin' i Baraka ho any Kadesy ny Zebolona sy ny Naftaly; dia nisy iray alin-dahy niakatra nanaraka azy; ary Debora niara-niakatra taminy. Nantsoin' i Baràka ho any Kedesy Zabolona sy Neftalì, ka nisy lehilahy iray alina no rafitra nanaraka azy; ary Deborà nandeha niaraka taminy. Baraq convoqua Zabulon et Nephtali à Qédesh. Dix mille hommes le suivirent et Débora monta avec lui.
...............
Mts / Mpits 5.18 Zebulun and Naphtali were a people that jeoparded their lives unto the death in the high places of the field. Zebolona dia firenena nanao tsinontsinona ny ainy, na dia ho faty aza, Ary Naftaly koa teo amin' ny fitoerana avo any an-tsaha. Fa Zabolona no firenena manao vy very ny ainy; torak' izany koa Neftali eo amin' ny havoany marin-tampona. Zabulon est un peuple qui a bravé la mort, ainsi que Nephtali, sur les hauteurs du pays.
...............
Mts / Mpits 6.35 And he sent messengers throughout all Manasseh; who also was gathered after him: and he sent messengers unto Asher, and unto Zebulun, and unto Naphtali; and they came up to meet them. Ary naniraka olona nankany amin' ny Manase rehetra izy, dia nivory nanaraka azy ireo; ary naniraka olona tany amin' ny Asera sy ny Zebolona ary ny Naftaly izy; dia niakatra nitsena azy koa ireo. nandefa iraka tany amin' i Manase rehetra izy, dia nivory nanaraka azy koa ireo; nandefa iraka tany amin' i Asera sy Zabolona ary Neftalì, izy; ka niakatra ireo nitsena azy. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui se groupa aussi derrière lui, et il envoya des messagers dans Asher, dans Zabulon et dans Nephtali; et ils montèrent à sa rencontre.
...............
Mts / Mpits 7.23 And the men of Israel gathered themselves together out of Naphtali, and out of Asher, and out of all Manasseh, and pursued after the Midianites. Dia nivory ny lehilahy amin' ny Isiraely avy tamin' ny Naftaly sy ny Asera ary ny Manase rehetra ka nanenjika ny Midiana. Dia nivory ny lehilahy amin' Israely ny avy amin' i Neftalì sy amin' i Asera ary amin' i Manase rehetra ka nanenjika an' i Madiana. Les gens d' Israël se rassemblèrent, de Nephtali, d' Asher et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madiân.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 4.15 Ahimaaz was in Naphtali; he also took Basmath the daughter of Solomon to wife: Ahimaza tany Naftaly; izy kosa nanambady an' i Basemata, zanakavavin' i Solomona; Akimaasa tao Neftalì. Izy koa naka ho vady ny zanakavavin' i Salomona anankiray dia Basemeta; Ahimaaç, en Nephtali ; lui aussi épousa une fille de Salomon, Basmat.
...............
1Mp 7.14 He was a widow' s son of the tribe of Naphtali, and his father was a man of Tyre, a worker in brass: and he was filled with wisdom, and understanding, and cunning to work all works in brass. And he came to king Solomon, and wrought all his work. Zanaky ny vehivavy mpitondra-tena tamin' ny firenen' i Naftaly izy, nefa rainy dia lehilahy Tyriana, mpiasa varahina; feno fahendrena sy fahiratan-tsaina ary fahaizana izy hahavitany ny asa varahina rehetra. Dia tonga tao amin' i Solomona mpanjaka Hirama ka nanao izay asa rehetra tao aminy. Zanaky ny vehivavy mpitondratena anankiray amin' ny fokon' i Neftalì izy io, fa ny rainy no Tiriana, mpanefy varahina. Feno fahendrena amam-pahiratan-tsaina sy fahakingana izy mba hanao ny asa isan-karazany rehetra momba ny varahina. Dia tonga tao amin' i Salomona mpanjaka izy, ka nahavita ny asany rehetra. c'était le fils d' une veuve de la tribu de Nephtali, mais son père était Tyrien, ouvrier en bronze. Il était plein d' habileté, d' adresse et de savoir pour exécuter tout travail de bronze. Il vint auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses travaux.
...............
1Mp 15.20 So Benhadad hearkened unto king Asa, and sent the captains of the hosts which he had against the cities of Israel, and smote Ijon, and Dan, and Abelbethmaachah, and all Cinneroth, with all the land of Naphtali. Ary Beni-hadada nihaino an' i Asa mpanjaka ka naniraka komandin' ny miaramilany hamely ny tanànan' ny Isiraely, ary namely an' Iona sy Dana sy Abelabeti-maka ary Kinerota rehetra mbamin' ny tanin' ny Naftaly rehetra izy. Dia nohenoin' i Ben-Hadada i Asa mpanjaka, ka nirahiny ny filohan' ny tafiny hamely ny tanànan' Israely, ka noreseny avokoa Ahiona, Danà, Abela-Beta-Maakà, mbamin' ny Kenerota rehetra sy ny tanin' i Neftalì rehetra. Ben-Hadad exauça le roi Asa et envoya ses chefs d' armée contre les villes d' Israël ; il conquit Iyyôn, Dan, Abel-Bet-Maaka, tout Kinnerot et même tout le pays de Nephtali.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 15.29 In the days of Pekah king of Israel came Tiglathpileser king of Assyria, and took Ijon, and Abelbethmaachah, and Janoah, and Kedesh, and Hazor, and Gilead, and Galilee, all the land of Naphtali, and carried them captive to Assyria. Tamin' ny andron' i Peka, mpanjakan' ny Isiraely, dia tonga Tiglato-pilesera, mpanjakan' i Asyria, ka nahafaka an' Iona sy Abela-beti-maka sy Janoa sy Kadesy sy Hazora sy Gileada ary Galilia, dia ny tanin' ny Naftaly rehetra, ary nitondra ny olona ho babo tany Asyria izy. Tamin' ny andron' i Fasea mpanjakan' Israely no nahatongavan' i Teglathfalasara mpanjakan' i Asiria sy nahazoan' io an' i Ajona, Abela-Beta-Makaa, Janoe, Kedesa, Asora, Galaada ary Galileas, dia ny tanin' i Neftalì rehetra, sady nentiny ho babo tany Asiria koa ny mponina. Au temps de Péqah, roi d' Israël, Téglat-Phalasar, roi d' Assyrie, vint s' emparer de Iyyôn, d' Abel-Bet-Maaka, de Yanoah, de Qédesh, de Haçor, de Galaad, de la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il déporta les habitants en Assyrie.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.2 Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher. sy Dana sy Josefa sy Benjamina sy Naftaly sy Gada ary Asera. Dàna, Josefa, Benjamina, Neftalì, Gada, ary Asera. Dan, Joseph et Benjamin, Nephtali, Gad et Asher.
...............
1Tt / 1Tan 6.47 The son of Mahli, the son of Mushi, the son of Merari, the son of Levi. Ary ny an' ny taranak' i Gersona araka ny fokony dia tanàna telo ambin' ny folo tamin' ny firenen' Isakara sy ny firenen' i Asera sy ny firenen' i Naftaly ary ny firenen' i Manase any Basana. Ny tarakan' i Gersoma, araka ny fianakaviany, dia nahazo tanàna telo ambin' ny folo, avy amin' ny fokon' Isakara sy ny fokon' i Asera, ary ny fokon' i Neftalì, sy ny fokon' i Manase, tany Basòna. Les fils de Gershom et leurs clans obtinrent treize villes prises sur la tribu d' Issachar, la tribu d' Asher, la tribu de Nephtali et la tribu de Manassé en Bashân.
...............
1Tt / 1Tan 6.61 And unto the sons of Kohath, which were left of the family of that tribe, were cities given out of the half tribe, namely, out of the half tribe of Manasseh, by lot, ten cities. ary ny avy tamin' ny firenen' i Naftaly dia Kadesy any Galilia sy ny tany manodidina azy ary Hamona sy ny tany manodidina azy ary Kiriataima sy ny tany manodidina azy. avy amin' ny fokon' i Neftalì: Kedesa, any Galilea, mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy; Hamona, mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy; ary Kariataima, mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy. sur la tribu de Nephtali, Qédesh en Galilée et ses pâturages, Hammôn et ses pâturages, Qiryatayim et ses pâturages.
...............
1Tt / 1Tan 7.13 The sons of Naphtali; Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah. Ny zanakalahin' i Naftaly dia Jaziela sy Gony sy Jezera sy Saloma, samy zanakalahin' i Bila ireo. Zanakalahin' i Neftalì: Jasiela, Gonia, Jesera ary Seloma, zanakalahin' i Bala. Fils de Nephtali : Yahaçiel, Guni, Yéçer, Shallum. Ils étaient fils de Bilha.
...............
1Tt / 1Tan 12.34 And of Naphtali a thousand captains, and with them with shield and spear thirty and seven thousand. Ary tamin' ny Naftaly dia nisy mpifehy arivo, ary manaraka azy dia nisy fito arivo amby telo alina amin' ampinga lehibe sy lefona. Avy amin' i Neftalì, filohany arivo; ary fito arivo amby telo alina mitondra ampinga sy lefona, no niaraka taminy. de Zabulon, 50.000 hommes aptes au service militaire, en ordre de combat, avec toutes sortes d' armes, et prêts à prêter main-forte d' un coeur résolu;
...............
1Tt / 1Tan 12.40 Moreover they that were nigh them, even unto Issachar and Zebulun and Naphtali, brought bread on asses, and on camels, and on mules, and on oxen, and meat, meal, cakes of figs, and bunches of raisins, and wine, and oil, and oxen, and sheep abundantly: for there was joy in Israel. Ary izay teo akaikiny koa hatramin' ny Isakara sy ny Zebolona ary ny Naftaly dia samy nampitondra hanina samy hafa nentin' ny boriky sy rameva sy ampondra ary omby, dia koba sy ampempan' aviavy sy voaloboka maina sy divay sy diloilo, ary omby sy ondry aman' osy betsaka koa; fa nisy fifaliana tamin' ny Isiraely. Ary na dia izay nitoetra tao anilany aza hatramin' Isakara sy Zabolona ary Neftalì samy nampitondra hanina, netin' ny ampondra aman-drameva mbamin' ny omby sy ny mole, dia lafarina, ampempan' aviavy maina amam-boaloboka maina, divay, diloilo, omby aman-ondry sesehena, satria nisy fifaliana tamin' Israely. Trois jours durant, ils demeurèrent à manger et à boire avec David. Leurs frères avaient tout apprêté pour eux;
...............
1Tt / 1Tan 27.19 Of Zebulun, Ishmaiah the son of Obadiah: of Naphtali, Jerimoth the son of Azriel: tamin' ny Zebolona dia Jismala, zanakalahin' i Obadia; tamin' ny Naftaly dia Jerimota, zanakalahin' i Azriela; amin' ny Zabolona, Jesmaiasa zanak' i Abdiasa; amin' ny Neftalì, Jerimota zanak' i Osriela; Yishmayahu fils d' Obadyahu les Zabulonites, Yerimot fils d' Azriel les Nephtalites,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 16.4 And Benhadad hearkened unto king Asa, and sent the captains of his armies against the cities of Israel; and they smote Ijon, and Dan, and Abelmaim, and all the store cities of Naphtali. Ary Beni-hadada nanaiky ny tenin' i Asa mpanjaka ka naniraka ireo komandin' ny miaramilany hamely ny tanànan' ny Isiraely; dia nandrava an' Iona sy Dana sy Abela-maima ary ny trano fitehirizana rehetra izay teny amin' ny tanànan' ny Naftaly izy. ireo komandin' ny miaramilany hamely ny tanànan' ny Isiraely; dia nandrava an' Iona sy Dana sy Abela-maima ary ny trano fitehirizana rehetra izay teny amin' ny tanànan' ny Naftaly izy. Nohenoin' i Ben-Hadada, Asà mpanjaka, ka nirahiny hamely ny tanànan' Israely ny filohan' ny tafiny, dia noreseny Ahiona sy Dana ary Abela-Maima mbamin' ny tanàna fitehirizana rehetra teo amin' i Neftalì. Ben-Hadad exauça le roi Asa et envoya ses chefs d' armée contre les villes d' Israël; il conquit Iyyôn, Dan, Abel-Mayim et tous les entrepôts des villes de Nephtali.
...............
2Tt / 2Tan 34.6 And so did he in the cities of Manasseh, and Ephraim, and Simeon, even unto Naphtali, with their mattocks round about. Ary tany amin' ny tanànan' ny Manase sy ny Efraima ary ny Simeona hatrany amin' ny Naftaly, dia tao an-tanànany izay rava, Ary tany amin' ny tanànan' i Manase sy Efraima mbamin' i Simeona, hatrany amin' i Neftalì, tamin' ireny tanànany rava ireny, Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, et même de Nephtali, et dans les territoires saccagés qui les entouraient,

  The Psalms Salamo Salamo Les Psaumes
...............
Sal 68.27 There is little Benjamin with their ruler, the princes of Judah and their council, the princes of Zebulun, and the princes of Naphtali. Indry Benjamina kely, mpanapaka azy, ny antokon' ny mpanapaka ny Joda, ny mpanapaka ny Zebolona sy ny mpanapaka ny Naftaly. Misaora an' Andriamanitra eo amin' ny fiangonana, Misaora ny Tompo hianareo izay avy amin' ny loharanon' Israely. En choeurs, ils bénissaient Dieu c' est Yahvé, dès l' origine d' Israël.
Sal 68.28 Thy God hath commanded thy strength: strengthen, O God, that which thou hast wrought for us. Andriamanitrao no nampahery anao; Ry Andriamanitra Izay miasa ho anay ô, asehoy ny herinao. Indro Benjamina ilay kely indrindra, izay manapaka azy ireo; ny andriandahin' i Jodà mbamin' ny antokon' izy ireo; ny andriandahin' i Zabolona, ny andriandahin' i Neftalì. Benjamin était là, le cadet ouvrant la marche; les princes de Juda en robes multicolores, les princes de Zabulon, les princes de Nephtali.

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 8.22 And they shall look unto the earth; and behold trouble and darkness, dimness of anguish; and they shall be driven to darkness. Ary hijery ny tany izy, ka indro fahoriana sy fahamaizinana ary manjombona mahafadiranovana, Ary horoahina ho any amin' ny aizim-pito izy. Fa tsy hanjombona mandrakariva ilay efa nozoim-pahoriana. Tamin' ny taloha dia nataony tsinontsinona ny tany Zebolona sy ny tany Naftaly; Fa amin' ny aoriana kosa dia homeny voninahitra ny lalana eo amoron-dranomasina, any an-dafin' i Jordana, Dia Galilia, tanin' ny jentilisa. Hanandratra ny masony any ambony, dia hanondrika azy amin' ny tany indray: Ka indro ny fahoriana, ny aizina, ny tebiteby mampanjombona; horoahina any amin' ny aizim-pito izy. Puis il regardera vers la terre; et voici : angoisse, obscurité, nuit de détresse, ténèbres dissolvantes.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 48.3 And by the border of Asher, from the east side even unto the west side, a portion for Naphtali. Ary mifanolotra amin' ny fari-tanin' i Asera, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an' i Naftaly. Manolotra ny sisin-tanin' i Asera, hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana: anjara iray ho an' ny Neftalì. Sur la frontière d' Asher, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Nephtali, un lot.
Eze / Ez 48.4 And by the border of Naphtali, from the east side unto the west side, a portion for Manasseh. Ary mifanolotra amin' ny faritanin' i Naftaly, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an' i Manase, Manolotra ny sisin-tanin' i Neftalì, hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana: anjara iray, ho an' i Manase. Sur la frontière de Nephtali, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Manassé, un lot.
...............
Eze / Ez 48.34 At the west side four thousand and five hundred, with their three gates; one gate of Gad, one gate of Asher, one gate of Naphtali. Ary amin' ny andrefana dimanjato amby efatra arivo sy vavahady telo, dia vavahadin' i Gada ny iray, vavahadin' i Asera ny iray, vavahadin' i Naftaly ny iray. Amin' ny lafiny andrefana diman-jato sy efatra arivo hakiho, hisy vavahady telo: vavahadin' i Gada, iray; vavahadin' i Asera, iray; vavahadin' i Neftalì, iray. Du côté de l' occident, il y aura quatre mille cinq cents coudées et trois portes : la porte de Gad, une; la porte d' Asher, une; la porte de Nephtali, une.

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 4.13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim: Ary nony niala tany Nazareta Izy, dia nankany Kapernaomy, izay ao amoron-dranomasina, ao amin' ny zara-tanin' ny Zebolona sy ny Naftaly, ka nonina tao Izy, ka nony niala tany Nazareta dia tonga tao Kafarnaoma, tanàna amoron-dranomasina ao amin' ny sisin-tanin' i Zabolona sy Neftalì ka nonina tao, et, laissant Nazara, vint s'établir à Capharnaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali,
...............
Mat / Mt 4.15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles; Ny tanin' ny Zebolona sy ny tanin' ny Naftaly, Ao amin' ny tany amoron-dranomasina, any an-dafin' i Jordana, Galilia, tanin' ny jentilisa, Ny tanin' i Zabolona sy ny tanin' i Neftalì, ny làlana ao amoron-dranomasina, any an-dafin' i Jordany, i Galilean' ny jentily: Terre de Zabulon et terre de Nephtali, Route de la mer, Pays de Transjordane, Galilée des nations !

  The Revelation Apokalypsy Fanambaràna L'Apocalypse
...............
Apo / Ap 7.6 Of the tribe of Aser were sealed twelve thousand. Of the tribe of Nephthalim were sealed twelve thousand. Of the tribe of Manasses were sealed twelve thousand. Avy tamin' ny firenen' i Asera roa arivo amby iray alina. Avy tamin' ny firenen' i Naftaly roa arivo amby iray alina. Avy tamin' ny firenen' i Manase roa arivo amby iray alina. roa arivo sy iray alina avy amin' ny fokon' i Asera; roa arivo sy iray alina avy amin' ny fokon' i Neftalì; roa arivo sy iray alina avy amin' ny fokon' i Manase; de la tribu d' Aser, douze mille ; de la tribu de Nephtali, douze mille ; de la tribu de Manassé, douze mille ;