Chapitres et versets citant Raamiasa

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 10.25 Moreover of Israel: of the sons of Parosh; Ramiah, and Jeziah, and Malchiah, and Miamin, and Eleazar, and Malchijah, and Benaiah. Ary ny avy tamin' ny Isiraely koa: ny avy tamin' ny taranak' i Parosy dia Ramia sy Jizia sy Malkia sy Miamina sy Eleazara sy Malkia ary Benaia; Ny tamin' Israely dia izao: Tamin' ny taranak' i Farosa: Remeiasa, Jeziasa, Melkiasa, Miamima, Eliezera, Malkiasa, ary Banaiasa; Et parmi les Israélites des fils de Paréosh : Ramya, Yizziyya, Malkiyya, Miyyamîn, Eléazar, Malkiyya et Benaya;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 7.7 Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this; dia ny olona izay niaraka tamin' i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Ramia sy Nahanany sy Mordekay sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvay sy Nehoma ary Bana: Ary ny isan' ny lehilahy tamin' ny Isiraely dia izao: dia ireo niara-niverina tamin' i Zorobabela, Josoe, Nehemia, Azariasa, Raamiasa, Nahamanì, Mardokea, Belsana, Mesfarata, Begoai, Nahoma, Baana. Izao no isan' ny lehilahy tamin' ny vahoakan' Israely: Ils arrivèrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordokaï, Bilshân, Mispérèt, Bigvaï, Nehum, Baana. Nombre des hommes du peuple d' Israël