Chapitres et versets citant Soha

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 25.2 And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. Dia niteraka an' i Zimrana sy Joksana sy Medana sy Midiana sy Jisbaka ary Soaha tamin' i Abrahama izy. Ka izao no naterak' io taminy: Zamràna, Jeksàna, Madàna, Madiàna, Jesbaoka ary Soe. Elle lui enfanta Zimrân, Yoqshân, Medân, Madiân, Yishbaq et Shuah. -
...............
Gen / Jen 38.2 And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was Shuah; and he took her, and went in unto her. Ary teo no nahitan' i Joda ny zanakavavin' i Soa, lehilahy Kananita anankiray; dia naka azy izy ka nanambady azy. Teo no nahitany ny zanakavavin' ny Kananeana anankiray, atao hoe Soe, ka naka an' io ho vady izy, dia nandeha taminy. Là, Juda vit la fille d' un Cananéen qui se nommait Shua, il la prit pour femme et s' unit à elle.
...............
Gen / Jen 38.12 And in process of time the daughter of Shuah Judah' s wife died; and Judah was comforted, and went up unto his sheepshearers to Timnath, he and his friend Hirah the Adullamite. Ary rehefa ela, dia maty ny vadin' i Joda, dia ilay zanakavavin' i Soa; ary rehefa nionona ny alahelon' i Joda, dia niakatra tany amin' ny mpanety ondriny tany Timna izy sy Hira Adolamita sakaizany. Nony ela dia maty ilay zanakavavin' i Soe, vadin' i Jodà. Ary rahefa afa-tsaona Jodà, dia niakatra tany amin' ireo nanety ny ondriny, any Tamnà, izy sy Hirà, Odolamita, sakaizany. Bien des jours passèrent et la fille de Shua, la femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna pour la tonte de ses brebis, lui et Hira, son ami d' Adullam.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.32 Now the sons of Keturah, Abraham' s concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan. Ary ny zanakalahin' i Ketora, vaditsindranon' i Abrahama. Izy no niteraka an' i Zimrama sy Joksana sy Medana sy Midiana sy Jisbaka ary Soaha. Ary ny zanakalahin' i Joksana dia Sheba sy Dedana. Zanakalahin' i Setorà, vaditsindranon' i Abrahama: ny naterany dia Zamrama, Jeksàna, Madàna, Madiana, Jesbaoka, ary Soe. Zanak' i Jeksàna: Sabà sy Dadàna. Fils de Qetura, concubine d' Abraham. Elle enfanta Zimrân, Yoqshân, Medân, Madiân, Yishbaq et Shuah. Fils de Yoqshân : Sheba et Dedân.
...............
1Tt / 1Tan 2.3 The sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah: which three were born unto him of the daughter of Shua the Canaanitess. And Er, the firstborn of Judah, was evil in the sight of the Lord; and he slew him. Ny zanakalahin' i Joda dia Era sy Onana ary Sela; ireo telo ireo no naterak' i Batsoa Kananita taminy. Ary ratsy fanahy teo imason' i Jehovah Era, lahimatoan' i Joda, dia nahafaty azy Jehovah. Zanak' i Jodà: Hera, Onàna, sy Selà: izy telo lahy ireo no naterak' ilay zanakavavin' i Soe, ilay vehivavy Kananeana, taminy. Hera lahimatoan' i Jodà dia ratsy fanahy teo imason' ny Tompo, ka nasiany ho faty. Fils de Juda : Er, Onân et Shéla. Tous trois lui naquirent de Bat-Shua, la Cananéenne. Er, premier-né de Juda, déplut à Yahvé; il le fit mourir.
...............
1Tt / 1Tan 2.49 She bare also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbenah, and the father of Gibea: and the daughter of Caleb was Achsa. Izy koa niteraka an' i Safa, razamben' ny any Madmana, sy Seva, razamben' ny any Makbena sady razamben' ny any Gibea; ary ny zanakavavin' i Kaleba dia Aksa. Mbola niteraka an' i Saafa rain' i Madmenà, sy Soe rain' i Makbenà sy rain' i Gabaà koa izy. Ary ny zanakavavin' i Kaleba dia Aksa. Elle enfanta Shaaph, père de Madmanna, et Sheva, père de Makbena et père de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa.
...............
1Tt / 1Tan 4.11 And Chelub the brother of Shuah begat Mehir, which was the father of Eshton. Ary Keloba, rahalahin' i Soha, niteraka an' i Mehira, rain' i Estona; Keloba rahalahin' i Soà niteraka an' i Mahira, rain' i Estona; Kelub, frère de Shuha, engendra Mehir; c' est le père d' Eshtôn.
...............
1Tt / 1Tan 7.32 And Heber begat Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister. Ary Hebera niteraka an' i Jafleta sy Somera sy Hotama; ary Soha no anabavin' ireo. Hebera niteraka an' i Jeflata, Somera, Hotama, ary Soaà anabavin' ireo. Héber engendra Yaphlet, Shémer, Hotam et Shua leur soeur.
...............
1Tt / 1Tan 7.36 The sons of Zophah; Suah, and Harnepher, and Shual, and Beri, and Imrah, Ny zanakalahin' i Zofa dia Soha sy Harnefera sy Soala sy Bery sy Jimra Zanakalahin' i Sofà: Soe, Harnafera, Soala, Berì, Fils de Çophah : Suah, Harnépher, Shual, Béri et Yimra,