Chapitres et versets citant Simea

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 13.3 But Amnon had a friend, whose name was Jonadab, the son of Shimeah David' s brother: and Jonadab was a very subtil man. Fa Amnona nanan-tsakaiza, Jonadaba no anarany, zanak' i Simea, rahalahin' i Davida; ary Jonadaba dia olona fetsy loatra. Nanan-tsakaiza anankiray atao hoe Jonadaba Amnona; zanak' i Semaa rahalahin' i Davida izy io, ary lehilahy fetsy loatra Jonadaba. Mais Amnon avait un ami nommé Yonadab, fils de Shiméa, frère de David, et Yonadab était un homme très avisé.
...............
2Sm / 2Sam 13.32 And Jonadab, the son of Shimeah David' s brother, answered and said, Let not my lord suppose that they have slain all the young men the king' s sons; for Amnon only is dead: for by the appointment of Absalom this hath been determined from the day that he forced his sister Tamar. Ary Jonadaba, zanak' i Simea, rahalahin' i Davida, nanao hoe: Aoka ny tompoko tsy hanao hoe: Matiny avokoa ny zatovo rehetra, zanakalahin' ny mpanjaka; fa Amnona ihany no maty; fa Absaloma efa nifofo azy hatramin' ny andro nisavihany an' i Tamara anabaviny. Ary niteny Jonadaba zanak' i Semaa, rahalahin' i Davida, ka nanao hoe: Aoka ny tompoko tsy hilaza fa maty avokoa ny zazalahy rehetra, zanaky ny mpanjaka; Amnona irery no maty. Zavatra teo am-bavan' i Absaloma izany hatramin' ny andro nametavetan' i Amnona an' i Tamara anabaviny. Mais Yonadab, le fils de Shiméa, frère de David, prit ainsi la parole : " Que Monseigneur ne dise pas qu' on a fait périr tous les jeunes gens, les fils du roi, car seul Amnon est mort : Absalom s'était promis cela depuis le jour où Amnon avait outragé sa soeur Tamar.
...............
2Sm / 2Sam 21.21 And when he defied Israel, Jonathan the son of Shimeah the brother of David slew him. Ary izy nihaika ny Isiraely, ka matin' i Jonatana, zanak' i Simea, rahalahin' i Davida. Ary naniratsira an' Israely izy, fa matin' i Jonatana zanak' i Samaà rahalahin' i Davida. Comme il défiait Israël, Yehonatân, fils de Shiméa, frère de David, l' abattit.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.13 And Jesse begat his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and Shimma the third, ary Jese niteraka an' i Eliaba, lahimatoa, sy Abinadaba, lahiaivo, sy Simea, fahatelo, Isaia niteraka an' i Eliaba lahimatoany, Abinadaba lahiaivo, Simaà fahatelo, Jessé engendra Éliab son premier-né, Abi-nadab le second, Shiméa le troisième,
...............
1Tt / 1Tan 3.5 And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bathshua the daughter of Ammiel: Ary izao no naterany tany Jerosalema: Simea sy Sobaba sy Natana ary Solomona (ireo efa-dahy ireo no naterak' i Batsoa, zanakavavin' i Amiela) Ary ireto no naterany tany Jerosalema: Simmaà, Sobaba, Natàna, Salomona, efa-dahy, tamin' i Betsoe zanakavavin' i Ammiela; Voici les fils qui lui naquirent à Jérusalem : Shiméa, Shobab, Natân, Salomon, tous quatre enfants de Bat-Shua, fille de Ammiel;
...............
1Tt / 1Tan 6.15 And Jehozadak went into captivity, when the Lord carried away Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar. Simea no zanakalahin' i Oza, Hagia no zanakalahin' i Simea, Asaba no zanakalahin' i Hagia. Sammaà zanany, Haggià zanany, Asaià zanany. Shiméa son fils, Haggiyya son fils, Asaya son fils.
...............
1Tt / 1Tan 6.24 Tahath his son, Uriel his son, Uzziah his son, and Shaul his son. Ary Asafa rahalahiny, izay nitsangana teo amin' ny ankavanany, dia Asafa, zanakalahin' i Berekia, zanakalahin' i Simea, Asafa rahalahiny izay nitsangana teo an-kavanany: Asafa zanak' i Barakiasa, zanak' i Samà, Son frère Asaph se tenait à sa droite : Asaph, fils de Bérékyahu, fils de Shiméa,
...............
1Tt / 1Tan 8.32 And Mikloth begat Shimeah. And these also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against them. Ary Miklota niteraka an' i Simea. Ireo koa dia niara-nonina tamin' ny rahalahiny tany Jerosalema nifanandrify fonenana taminy. Makelota niteraka an' i Samaà. Nonina tao akaikin' ny rahalahiny koa ireo tao Jerosalema, niaraka tamin' ny rahalahiny. Miqlot engendra Shiméa; mais eux, contrairement à leurs frères, habitaient Jérusalem avec leurs frères.
...............
1Tt / 1Tan 20.7 But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea David' s brother slew him. Ary nony nihaika ny Isiraely izy, dia nahafaty azy Jonatana, zanak' i Simea, rahalahin' i Davida. Naniratsira an' Israely izy, ka matin' i Jonatàna, zanak' i Samaà, rahalahin' i Davida. Comme il défiait Israël, Yehonatân, fils de Shiméa frère de David, le tua.