Chapitres et versets citant Beela-Zeboba

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 1.2 And Ahaziah fell down through a lattice in his upper chamber that was in Samaria, and was sick: and he sent messengers, and said unto them, Go, enquire of Baalzebub the god of Ekron whether I shall recover of this disease. Ary Ahazia nianjera avy teo amin' ny makarakara teo amin' ny efi-trano ambony tao Samaria ka narary; dia naniraka olona izy ka nanao taminy hoe: Mandehana, anontanio amin' i Bala-zeboba, andriamanitr' i Ekrona, na ho sitrana ihany aho amin' ity aretiko ity, na tsia. Ary Okoziasa potraka avy eny am-baravaran-kely makarakara, teo amin' ny efitranony ambony, any Samaria, ka narary. Nandefa iraka izy, ary nanao taminy hoe: Mandehana hianareo manontany amin' i Beela-Zeboba andriamanitr' i Akarona raha ho sitrana amin' ity aretiko ity aho. Comme Ochozias était tombé du balcon de son appartement à Samarie et qu' il allait mal, il envoya des messagers à qui il dit : "Allez consulter Baal-Zebub, dieu d' Eqrôn, pour savoir si je guérirai de mon mal présent."
2Mp 1.3 But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say unto them, Is it not because there is not a God in Israel, that ye go to enquire of Baalzebub the god of Ekron? Ary Ilay Anjelin' i Jehovah niteny tamin' i Elia Tisbira hoe: Miaingà, miakara hihaona amin' ny iraky ny mpanjakan' i Samaria, ka manaova aminy hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Moa ataonareo fa tsy misy Andriamanitra eo amin' ny Isiraely va, no mandeha hanontany amin' i Bala-zeboba, andriamanitr' i Ekrona, ianareo? Fa hoy kosa ny anjelin' ny Tompo tamin' i Elia Tesbita: Mitsangàna hianao, ka miakara hitsena ny iraky ny mpanjakan' i Samaria, dia izao no lazao amin' izy ireo: Moa ny tsy fisian' Andriamanitra any amin' Israely va no andehananareo hanontany amin' i Beela-Zeboba andriamanitr' i Akarona? Mais l' Ange de Yahvé dit à Elie le Tishbite : "Debout! monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur : N' y a-t-il donc pas de Dieu en Israël, que vous alliez consulter Baal-Zebub, dieu d' Eqrôn?
...............
2Mp 1.6 And they said unto him, There came a man up to meet us, and said unto us, Go, turn again unto the king that sent you, and say unto him, Thus saith the Lord, Is it not because there is not a God in Israel, that thou sendest to enquire of Baalzebub the god of Ekron? therefore thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shalt surely die. Ary hoy ireo taminy: Nisy lehilahy niakatra nitsena anay ka nanao taminay hoe: Mandehana miverina any amin' ny mpanjaka izay naniraka anareo, ka lazao aminy hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Moa ataonareo fa tsy misy Andriamanitra eo amin' ny Isiraely va, no maniraka hanontany amin' i Bala-zeboba, andriamanitr' i Ekrona, ianareo? Koa noho izany dia tsy hidina hiala amin' ny farafara izay niakaranao ianao, fa ho faty tokoa. Ary hoy ny navalin' ireo taminy: Nisy lehilahy niakatra nitsena anay, nanao taminay hoe: Mandehana miverina any amin' ny mpanjaka naniraka anareo, ka lazao aminy hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Moa ny tsy fisian' Andriamanitra ao amin' Israely va no anirahanao hanontany amin' i Beela-Zeboba andriamanitr' i Akarona? Noho izany, tsy hidina hiala eo am-parafara niakaranao hianao, fa ho faty mihitsy. Ils lui répondirent : "Un homme nous a abordés et nous a dit Allez, retournez auprès du roi qui vous a envoyés, et dites-lui : Ainsi parle Yahvé. N' y a-t-il donc pas de Dieu en Israël, que tu envoies consulter Baal-Zebub, dieu d' Eqrôn? C' est pourquoi le lit où tu es monté, tu n' en descendras pas, tu mourras certainement."
...............
2Mp 1.16 And he said unto him, Thus saith the Lord, Forasmuch as thou hast sent messengers to enquire of Baalzebub the god of Ekron, is it not because there is no God in Israel to enquire of his word? therefore thou shalt not come down off that bed on which thou art gone up, but shalt surely die. Ary hoy izy tamin' ny mpanjaka: Izao no lazain' i Jehovah: Satria naniraka olona hanontany amin' i Bala-zeboba, andriamanitr' i Ekrona, ianao, hoatra ny tsy misy Andriamanitra eo amin' ny Isiraely, dia tsy hidina hiala amin' ny farafara izay niakaranao ianao fa ho faty tokoa. ary nilaza taminy hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Noho hianao nandefa iraka hanontany amin' i Beela-Zeboba, andriamanitr' i Akarona: Moa tsy misy Andriamanitra any amin' Israely izay azo anontaniana ny teniny? - koa noho izany, dia tsy hidina hiala eo am-parafara niakaranao hianao, fa ho faty mihitsy. à qui il dit : "Ainsi parle Yahvé. Puisque tu as envoyé des messagers consulter Baal-Zebub, dieu d' Eqrôn, eh bien! tu ne descendras pas du lit où tu es monté, tu mourras certainement."