Chapitres et versets citant Mesa

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 10.23 And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash. Ary ny zanakalahin' i Arama dia Oza sy Hola sy Gatera ary Masy. Zanak' i Arama: Osa, Hola, Getera, ary Mesa. Fils d' Aram : Uç, Hul, Géter et Mash.
...............
Gen / Jen 10.30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east. Ary ny fonenan' ireo dia hatrany Mesa ao akaikin' i Sefara, tendrombohitra atsinanana. Izy rehetra ireo dia zanak' i Jektàna. Ny tany nonenan' izy ireo dia ny tendrombohitra atsinanana hatrany Mesà manitsy an' i Sefara. Ils habitaient à partir de Mésha en direction de Séphar, la montagne de l' Orient.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 3.4 And Mesha king of Moab was a sheepmaster, and rendered unto the king of Israel an hundred thousand lambs, and an hundred thousand rams, with the wool. Ary Mesa, mpanjakan' i Moaba, nanana ondry betsaka; ary nandoa hetra ho an' ny mpanjakan' ny Isiraely izy, dia zanak' ondry iray hetsy sy ny volon' ondrilahy iray hetsy. Ary nanana biby fiompy Mesa mpanjakan' i Moaba, ka nandoa zanak' ondry iray hetsy sy ondralahy iray hetsy, mbamin' ny volony koa, ho an' ny mpanjakan' Israely. Mésha, roi de Moab, était éleveur de troupeaux et il livrait en tribut au roi d' Israël 100.000 agneaux et 100.000 béliers avec leur laine;

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.42 Now the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were, Mesha his firstborn, which was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron. Ary ny zanakalahin' i Kaleba, rahalahin' i Jeramela, dia Mesa, lahimatoa, razamben' ny any Zifa, sy ny zanakalahin' i Maresa, razamben' ny any Hebrona. Zanakalahin' i Kaleba rahalahin' i Jerameela: Mesà, lahimatoany, rain' i Zifa, sy ny zanakalahin' i Maresà, rain' i Hebrona. Fils de Caleb, frère de Yerahméel : Mésha, son premier-né; c' est le père de Ziph. Son fils, Maresha, père de Hébrôn.
...............
1Tt / 1Tan 8.9 And he begat of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcham, Ary Hodesy vadiny no niterahany an' i Jobaba sy Ziba sy Mesa sy Malkama Hodesa vadiny no niterahany an' i Jobaba, Sebià, Mosà, Molkoma, Jehosa, Sekià ary Marmà. De sa nouvelle femme il eut pour fils Yobab, Çibya, Mésha, Malkom,