Chapitres et versets citant Ahazia

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 22.40 So Ahab slept with his fathers; and Ahaziah his son reigned in his stead. Ary Ahaba lasa nodi-mandry any amin' ny razany; ary Ahazia zanany no nanjaka nandimby azy. Nodimandry any amin' ny razany Akaba, ary Okoziasa zanany no nanjaka nandimby azy. Achab se coucha avec ses pères et son fils Ochozias régna à sa place.
...............
1Mp 22.50 And Jehoshaphat slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David his father: and Jehoram his son reigned in his stead. Dia hoy Ahazia, zanak' i Ahaba, tamin' i Josafata: Aoka ny vahoakako hiaraka amin' ny vahoakanao any an-tsambo. Fa tsy nety Josafata. Dia hoy Okoziasa zanak' i Akaba tamin' i Josafata: Avelao ny mpanompoko hiaraka amin' ny mpanomponao eny an-tsambo. Nefa tsy nety Josafata. Alors Ochozias fils d' Achab dit à Josaphat : " Mes serviteurs iront avec tes serviteurs sur les vaisseaux " ; mais Josaphat n' accepta pas.
...............
1Mp 22.52 And he did evil in the sight of the Lord, and walked in the way of his father, and in the way of his mother, and in the way of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin: Ahazia, zanak' i Ahaba, vao nanjaka tamin' ny Isiraely tao Samaria tamin' ny taona fahafito ambin' ny folo nanjakan' i Josafata, mpanjakan' ny Joda; ary nanjaka roa taona tamin' ny Isiraely izy. Tamin' ny taona fahafito ambin' ny folon' i Josafata mpanjakan' i Jodà no vao tonga mpanjakan' Israely tany Samaria Okoziasa zanak' i Akaba, ary roa taona no nanjakany tamin' Israely. Ochozias, fils d' Achab, devint roi sur Israël à Samarie en la dix-septième année de Josaphat, roi de Juda, et régna deux ans sur Israël.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 1.2 And Ahaziah fell down through a lattice in his upper chamber that was in Samaria, and was sick: and he sent messengers, and said unto them, Go, enquire of Baalzebub the god of Ekron whether I shall recover of this disease. Ary Ahazia nianjera avy teo amin' ny makarakara teo amin' ny efi-trano ambony tao Samaria ka narary; dia naniraka olona izy ka nanao taminy hoe: Mandehana, anontanio amin' i Bala-zeboba, andriamanitr' i Ekrona, na ho sitrana ihany aho amin' ity aretiko ity, na tsia. Ary Okoziasa potraka avy eny am-baravaran-kely makarakara, teo amin' ny efitranony ambony, any Samaria, ka narary. Nandefa iraka izy, ary nanao taminy hoe: Mandehana hianareo manontany amin' i Beela-Zeboba andriamanitr' i Akarona raha ho sitrana amin' ity aretiko ity aho. Comme Ochozias était tombé du balcon de son appartement à Samarie et qu' il allait mal, il envoya des messagers à qui il dit : "Allez consulter Baal-Zebub, dieu d' Eqrôn, pour savoir si je guérirai de mon mal présent."
...............
2Mp 1.7 And he said unto them, What manner of man was he which came up to meet you, and told you these words? Ary hoy izy taminy: Lehilahy toy inona izay niakatra nitsena anareo izay ka nilaza izany teny izany taminareo? Dia hoy Okoziasa tamin' izy ireo: Manao ahoana no endriky ny lehilahy izay niakatra nitsena anareo izay, sy nilaza izany teny izany taminareo? Il leur demanda : "De quel genre était l' homme qui vous a abordés et vous a dit ces paroles?"
2Mp 1.8 And they answered him, He was an hairy man, and girt with a girdle of leather about his loins. And he said, It is Elijah the Tishbite. Ary ireo namaly azy hoe: Lehilahy mitafy volom-biby izy, sady nisy fehin-kibo hoditra tamin' ny valahany. Dia hoy izy: Elia Tisbita izay. Ka hoy izy ireo: Lehilahy voloina izay izy, ary nisy fehin-kibo hoditra tamin' ny valahany. Dia hoy Okoziasa: Elia Tesbita izay. Et ils lui répondirent : "C'était un homme avec une toison et un pagne de peau autour des reins." Il dit : "C' est Elie le Tishbite!"
...............
2Mp 1.13 And he sent again a captain of the third fifty with his fifty. And the third captain of fifty went up, and came and fell on his knees before Elijah, and besought him, and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life, and the life of these fifty thy servants, be precious in thy sight. Ary dia naniraka mpifehy dimam-polo anankiray koa indray mbamin' ny dimam-polo fehiny izy. Dia niakatra ilay mpifehy dimam-polo ka tonga, ary nandohalika teo anatrehan' i Elia ka nifona taminy nanao hoe: Masìna ianao, ry lehilahin' Andriamanitra ô, aoka ho zava-tsoa eo imasonao ny aiko sy ny ain' ireto mpanomponao dimam-polo ireto. Mbola naniraka mpifehy dimampolo fanintelony indray Okoziasa nomban' ny dimampolo fehiny. Dia niakatra io mpifehy dimampolo fahatelo io, ka rahefa tonga dia nandohalika teo anatrehan' i Elia, ary niteny taminy tamim-pitarainana hoe: Ry olon' Andriamanitra ô, mihanta aminao aho, aoka ho sarobidy eo imasonao ny aiko sy ny ain' ireto dimampolo lahy mpanomponao. Le roi envoya encore un troisième cinquantenier et sa cinquantaine. Le troisième cinquantenier arriva, plia les genoux devant Elie et le supplia ainsi : "Homme de Dieu! Que ma vie et celle de tes 50 serviteurs que voici aient quelque prix à tes yeux!
...............
2Mp 1.17 So he died according to the word of the Lord which Elijah had spoken. And Jehoram reigned in his stead in the second year of Jehoram the son of Jehoshaphat king of Judah; because he had no son. Ka dia maty izy araka ny tenin' i Jehovah izay nolazain' i Elia. Ary satria tsy nanan-janaka izy, dia Jorama no nanjaka nandimby azy tamin' ny taona faharoa nanjakan' i Jehorama, zanak' i Josafata, mpanjakan' ny Joda. Dia maty Okoziasa araka ny tenin' ny Tompo izay nolazain' i Elia, ka Jorama no tonga mpanjaka nandimby azy, tamin' ny taona faharoan' i Jorama, mpanjakan' i Jodà, zanak' i Josafata, fa tsy nanana zanaka izy. Il mourut, selon la parole de Yahvé qu' Elie avait prononcée. Joram, son frère, devint roi à sa place en la deuxième année de Joram fils de Josaphat, roi de Juda, en effet il n' avait pas de fils.
2Mp 1.18 Now the rest of the acts of Ahaziah which he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel? Ary ny asan' i Ahazia sisa izay nataony, tsy efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny tantaran' ny mpanjakan' ny Isiraely va izany? Ny sisa tamin' ny asan' i Okoziasa mbamin' izay nataony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny Tantaran' ny mpanjakan' Israely va izany? Le reste de l' histoire d' Ochozias, ce qu' il a fait, cela n' est-il pas écrit au livre des Annales des rois d' Israël?
...............
2Mp 8.24 And Joram slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David: and Ahaziah his son reigned in his stead. Ary Jehorama lasa nodimandry any amin' ny razany, dia nalevina tao amin' ny razany tao an-tanànan' i Davida; ary Ahazia zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Jorama, ka nalevina tao amin' ny razany, ao an-tanànan' i Davida; dia Okoziasa zanany no nanjaka nandimby azy. Joram se coucha avec ses pères et on l' enterra avec ses pères dans la Cité de David. Son fils Ochozias régna à sa place.
2Mp 8.25 In the twelfth year of Joram the son of Ahab king of Israel did Ahaziah the son of Jehoram king of Judah begin to reign. Ary tamin' ny taona faharoa ambin' ny folo nanjakan' i Jorama, zanak' i Ahaba, mpanjakan' ny Isiraely, no vao nanjakan' i Ahazia, zanak' i Jehorama, mpanjakan' ny Joda, Tamin' ny taona faharoa ambin' ny folon' ny nanjakan' i Jorama, zanak' i Akaba, mpanjakan' Israely, no vao nanjakan' i Okoziasa zanak' i Jorama, mpanjakan' i Jodà. La douzième année de Joram fils d' Achab, roi d' Israël, Ochozias fils de Joram devint roi de Juda.
2Mp 8.26 Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. And his mother' s name was Athaliah, the daughter of Omri king of Israel. Roa amby roa-polo taona Ahazia, fony izy vao nanjaka, ary herintaona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Atalia, zanakavavin' i Omry, mpanjakan' ny Isiraely. Efa roa amby roapolo taona Okoziasa, fony tonga mpanjaka, ary herintaona no nanjakany tao Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Atalia, zanak' i Amrì, mpanjakan' Israely. Ochozias avait 22 ans à son avènement et il régna un an à Jérusalem. Le nom de sa mère était Athalie, fille d' Omri, roi d' Israël.
...............
2Mp 8.29 And king Joram went back to be healed in Jezreel of the wounds which the Syrians had given him at Ramah, when he fought against Hazael king of Syria. And Ahaziah the son of Jehoram king of Judah went down to see Joram the son of Ahab in Jezreel, because he was sick. Dia niverina Jorama mpanjaka mba hotsaboina tao Jezirela amin' ny feriny tamin' ny nahavoazan' ny Syriana azy tao Rama, fony izy niady tamin' i Hazaela, mpanjakan' i Syria. Ary Ahazia, zanak' i Jehorama, mpanjakan' ny Joda, nidina hamangy an' i Jorama, zanak' i Ahaba, teo Jezirela, satria narary izy. ka niverina ho any Jezrahela hampitsabo tena amin' ny ratra namelezan' ny Siriana azy tany Ramota, fony izy niady tamin' i Hazaela mpanjakan' i Siria. Nidina Okoziasa zanak' i Jorama mpanjakan' i Jodà, hamangy an' i Jorama zanak' i Akaba ao Jezrahela fa narary izy. Le roi Joram revint à Yizréel pour faire soigner les blessures reçues à Ramot lorsqu' il combattait Hazaèl roi d' Aram, et Ochozias fils de Joram, roi de Juda, descendit à Yizréel pour visiter Joram fils d' Achab parce qu' il était souffrant.
...............
2Mp 9.16 So Jehu rode in a chariot, and went to Jezreel; for Joram lay there. And Ahaziah king of Judah was come down to see Joram. Dia niakatra teo amin' ny kalesy Jeho ka nankany Jezirela, fa tany no nitoeran' i Jorama. Ary Ahazia, mpanjakan' ny Joda, efa nidina hamangy an' i Jorama. Dia niakatra teo amin' ny kalesiny Jeho, ka niainga nankany Jezrahela, fa nandry tany Jorama, ary nidina namangy an' i Jorama any koa Okoziasa mpanjakan' i Jodà. Jéhu monta en char et partit pour Yizréel; Joram y était alité et Ochozias, roi de Juda, était descendu le visiter.
...............
2Mp 9.21 And Joram said, Make ready. And his chariot was made ready. And Joram king of Israel and Ahaziah king of Judah went out, each in his chariot, and they went out against Jehu, and met him in the portion of Naboth the Jezreelite. Ary hoy Jorama: Ampiomany. Dia nampiomaniny ny kalesiny. Dia nivoaka Jorama, mpanjakan' ny Isiraely, sy Ahazia, mpanjakan' ny Joda, samy nitsangana teo amin' ny kalesiny avy ka nandeha hitsena an' i Jeho, ary nifanena taminy teo amin' ny tanin' i Nabota Jezirelita izy. Dia hoy Jorama: Ataovy amin' ny kalesy ny soavaly. Dia natao tamin' ny kalesiny ny soavaly. Nivoaka samy tamin' ny kalesiny avy, Jorama mpanjakan' Israely, sy Okoziasa, mpanjakan' i Jodà, nivoaka nitsena an' i Jeho, ka nifanena taminy tao amin' ny sahan' i Nabota, any Jezrahela. Joram dit : "Qu' on attelle!" et on attela son char. Joram, roi d' Israël, et Ochozias, roi de Juda, partirent, chacun sur son char, au-devant de Jéhu. Ils le rejoignirent dans le champ de Nabot de Yizréel.
...............
2Mp 9.23 And Joram turned his hands, and fled, and said to Ahaziah, There is treachery, O Ahaziah. Ary Jorama nampihodina ka nandositra sady niteny tamin' i Ahazia hoe: Misy fitaka, ry Ahazia. Dia nampihodina ny kalesiny Jorama, nitsoaka nandositra, sady nilaza tamin' i Okoziasa hoe: Fivadihana ity, ry Okoziasa. Joram tourna bride et s' enfuit, en disant à Ochozias "Trahison, Ochozias!"
...............
2Mp 9.27 But when Ahaziah the king of Judah saw this, he fled by the way of the garden house. And Jehu followed after him, and said, Smite him also in the chariot. And they did so at the going up to Gur, which is by Ibleam. And he fled to Megiddo, and died there. Ary nony hitan' i Ahazia, mpanjakan' ny Joda, izany, dia nandositra tamin' ny lalana mankamin' ny trano ao anatin' ny saha izy. Ary Jeho nanaraka azy ka nanao hoe: Indry, asio koa iny; dia nasiany teo anatin' ny kalesiny teo amin' ny fiakarana ho any Gora, izay eo anilan' i Jibleama, izy. Ary nandositra nankany Megido Ahazia ka maty teo. Raha nahita izany Okoziasa mpanjakan' i Jodà, dia nandositra tamin' ny làlan' ny tranon' ny zaridaina. Fa nenjehin' i Jeho izy sady nataony hoe: Asio ao anaty kalesiny ao ihany koa iny. Dia nasian' ny olona izy, teo amin' ny fiakaran' i Gavera, akaikin' i Jeblaama. Nandositra nankany Magedao izy, dia maty tao. Quand Ochozias, roi de Juda, eut vu cela, il prit la fuite sur la route de Bet-ha-Gân, mais Jéhu le poursuivit et ordonna "Lui aussi, frappez-le!" On le blessa sur son char, à la montée de Gur, qui est près de Yibleam, et il se réfugia à Megiddo où il mourut.
...............
2Mp 9.29 And in the eleventh year of Joram the son of Ahab began Ahaziah to reign over Judah. Ary tamin' ny taona fahiraika ambin' ny folo nanjakan' i Jorama, zanak' i Ahaba, no vao nanjakan' i Ahazia tamin' ny tany Joda. Tamin' ny taona faharaika ambin' ny folon' ny nanjakan' i Jorama, zanak' i Akaba, no nahatongavan' i Okoziasa ho mpanjakan' i Jodà. C'était en la onzième année de Joram fils d' Achab qu' Ochozias était devenu roi de Juda.
...............
2Mp 10.13 Jehu met with the brethren of Ahaziah king of Judah, and said, Who are ye? And they answered, We are the brethren of Ahaziah; and we go down to salute the children of the king and the children of the queen. dia nifanena amin' ny rahalahin' i Ahazia, mpanjakan' ny Joda, izy ka nanao hoe: Iza ange ianareo? Ary izy ireo namaly hoe: Rahalahin' i Ahazia izahay ary midìna mba hamangy ny zanakalahin' ny mpanjaka sy ny zanakalahin' ny andriambavy. dia nahita ireo rahalahin' i Okoziasa Jeho ka nanao hoe: Iza hianareo? Ary hoy ny navalin' ireo: Rahalahin' i Okoziasa izahay, ary midina hamangy ny zanakalahin' ny mpanjaka, sy ny zanakalahin' ny andriambavy. il y trouva les frères d' Ochozias, roi de Juda, et demanda "Qui êtes-vous?" Ils répondirent : "Nous sommes les frères d' Ochozias et nous descendons saluer les fils du roi et les fils de la reine mère."
2Mp 11.1 And when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal. Ary nony hitan' i Atalia, renin' i Ahazia, fa maty ny zanany dia nitsangana izy ka nandringana ny zanak' andriana rehetra. Nony hitan' i Atalia renin' i Okoziasa fa maty ny zanany, dia nitsangana izy ka nandringana ny zanak' andriana rehetra. Lorsque la mère d' Ochozias, Athalie, eut appris que son fils était mort, elle entreprit d' exterminer toute la descendance royale.
2Mp 11.2 But Jehosheba, the daughter of king Joram, sister of Ahaziah, took Joash the son of Ahaziah, and stole him from among the king' s sons which were slain; and they hid him, even him and his nurse, in the bedchamber from Athaliah, so that he was not slain. Fa Joseba. zanakavavin' i Jehorama mpanjaka ary anabavin' i Ahazia, dia naka an' i Joasy, zanak' i Ahazia, ka namonjy azy mbamin' ny mpitaiza azy avy teo amin' ny zanaky ny mpanjaka izay novonoina ho ao an-trano fitehirizam-pandriana ary nafeniny an' i Atalia izy, ka dia tsy mba voavono. Fa Josaba zanakavavin' i Jorama mpanjaka, sy anabavin' i Okoziasa, naka an' i Joasa zanak' i Okoziasa kosa, sy nanatsoaka azy teo amin' ny zanak' andriana, izay novonoin' ny olona, ary nametraka azy mbamin' ny mpitaiza azy, tao an' efitrano fitoeram-parafara, ka voaafina tsy hitan' ny mason' i Atalia, ka tsy novonoina izy. Mais Yehoshéba fille du roi Joram et soeur d' Ochozias, retira furtivement Joas, son neveu, du groupe des fils du roi qu' on massacrait et elle le mit, avec sa nourrice, dans la chambre des lits; elle le déroba ainsi à Athalie et il ne fut pas mis à mort.
...............
2Mp 12.19 And the rest of the acts of Joash, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? Ary Joasy, mpanjakan' ny Joda, naka ny zavatra rehetra izay nohamasinin' ny mpanjakan' ny Joda razany, dia Josafata sy Jehorama sy Ahazia, mbamin' ny zavatra nohamasinin' ny tenany koa sy ny volamena rehetra hita tamin' ny rakitra, na ny tao an-tranon' i Jehovah, na ny tao an-tranon' ny mpanjaka, ary nampitondrainy ho any amin' i Hazaela, mpanjakan' i Syria, izany; ka dia niverina tsy nankany Jerosalema Hazaela. Fa nalain' i Joasa mpanjakan' i Jodà kosa ny zava-boahasina rehetra izay nohamasinin' ny razany, Josafata, Jorama, Okoziasa mpanjakan' i Jodà, sy izay nohamasin' ny tenany, mbamin' ny volamena rehetra izay tao amin' ny rakitry ny tranon' ny Tompo sy ny tranon' ny mpanjaka; ka nampanateriny ho an' i Hazaela mpanjakan' i Siria avokoa izany, dia lasa lavitra an' i Jerosalema izy io. Joas, roi de Juda, prit tout ce qu' avaient consacré les rois de Juda, ses pères, Josaphat, Joram et Ochozias, ce qu' il avait consacré lui-même et tout l' or qu' on trouva dans les trésors du Temple de Yahvé et du palais royal; il envoya le tout à Hazaèl, roi d' Aram, et celui-ci s'éloigna de Jérusalem.
2Mp 13.1 In the three and twentieth year of Joash the son of Ahaziah king of Judah Jehoahaz the son of Jehu began to reign over Israel in Samaria, and reigned seventeen years. Tamin' ny taona fahatelo amby roa-polo nanjakan' i Joasy, zanak' i Ahazia, mpanjakan' ny Joda, no vao nanjakan' i Joahaza, zanak' i Jeho, tamin' ny Isiraely tany Samaria, ary nanjaka fito ambin' ny folo taona izy. Tamin' ny fahatelo amby roapolon' ny taona nanjakan' i Jodà no vao nanjaka tamin' Israely tao Samaria kosa Joakaza zanak' i Jeho. Ary fito ambin' ny folo taona no nanjakany. En la vingt-troisième année de Joas fils d' Ochozias, roi de Juda, Joachaz fils de Jéhu devint roi sur Israël à Samarie. Il régna dix-sept ans.
...............
2Mp 14.13 And Jehoash king of Israel took Amaziah king of Judah, the son of Jehoash the son of Ahaziah, at Bethshemesh, and came to Jerusalem, and brake down the wall of Jerusalem from the gate of Ephraim unto the corner gate, four hundred cubits. Ary Amazia, mpanjakan' ny Joda, zanak' i Joasy, zanak' i Ahazia, nosamborin' i Joasy, mpanjakan' ny Isiraely tany Beti-semesy; ary dia nankany Jerosalema Joasy, ka nandravany efa-jato hakiho ny màndany hatramin' ny vavahadin' i Efraima ka hatramin' ny vavahady an-jorony. Ary Joasa mpanjakan' Israely nisambotra an' i Amasiasa mpanjakan' i Jodà, zanak' i Joasa zanak' i Okoziasa, tao Behtsamesa; nankany Jerosalema izy ka nahabanga ny mandan' i Jerosalema efa-jato hakiho, hatramin' ny vavahadin' i Efraima ka hatreo am-bavahady an-jorony. Quant au roi de Juda, Amasias fils de Joas fils d' Ochozias, le roi d' Israël Joas le fit prisonnier à Bet-Shémesh et l' emmena à Jérusalem. Il fit une brèche au rempart de Jérusalem, depuis la porte d' Ephraïm jusqu'à la porte de l' Angle, sur 400

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.11 Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son, Jehorama no zanakalahin' i Josafata, Ahazia no zanakalahin' i Jehorama. Joasy no zanakalahin' i Ahazia, Jorama zanany, Okoziasa zanany, Joasa zanany, Joram son fils, Ochozias son fils, Joas son fils,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 20.35 And after this did Jehoshaphat king of Judah join himself with Ahaziah king of Israel, who did very wickedly: Nefa nony afaka izany, Josafata, mpanjakan' ny Joda, nikambana tamin' i Ahazia, mpanjakan' ny Isiraely, izay nanao ratsy; Taty aorian' izany Josafata mpanjakan' i Jodà, nikambana tamin' i Okoziasa mpanjakan' Israely izay melo-pitondran-tena. Après quoi, Josaphat, roi de Juda, se lia à Ochozias, roi d' Israël. C' est celui-ci qui le poussa à mal faire.
...............
2Tt / 2Tan 20.37 Then Eliezer the son of Dodavah of Mareshah prophesied against Jehoshaphat, saying, Because thou hast joined thyself with Ahaziah, the Lord hath broken thy works. And the ships were broken, that they were not able to go to Tarshish. Ary Eliezera, zanak' i Dodavaho, avy any Maresa, naminany ny amin' i Josafata hoe: Noho ny nikambananao tamin' i Ahazia dia horavan' i Jehovah ny asanao. Ary nahavakiana ny sambo ka tsy nahazo nankany Tarsisy. Fa tamin' izay Eliezera zanak' i Dodao, any Maresà, naminany ny amin' i Josafata nanao hoe: Noho hianao nikambana tamin' i Okoziasa dia noravan' ny Tompo ny asanao. Dia vaky ny sambo ka tsy afa-nankany Tarsisa. Éliézer, fils de Dodavahu de Maresha, prophétisa alors contre Josaphat : " Parce que tu t' es associé à Ochozias, dit-il, Yahvé a fait une brèche dans tes oeuvres. " Les navires se brisèrent et ne furent pas en mesure de partir pour Tarsis.
2Tt / 2Tan 22.1 And the inhabitants of Jerusalem made Ahaziah his youngest son king in his stead: for the band of men that came with the Arabians to the camp had slain all the eldest. So Ahaziah the son of Jehoram king of Judah reigned. Ary ny mponina tany Jerosalema nampanjaka an' i Ahazia, faralahin' i Jehorama, handimby azy; fa ny zokiny rehetra efa matin' ny mpitoha ady izay nanaraka ny Arabo hatrany an-toby avokoa. Koa Ahazia, zanak' i Jehorama, mpanjakan' ny Joda, no nanjaka. Okoziasa zanak' i Jorama faralahy no nampanjakain' ny mponina ao Jerosalema handimby azy, fa ireo zokiny rehetra, efa matin' ny mpitoha ady niara-tonga tamin' ny Arabo, tao an-toby. Izany no nanjakan' i Okoziasa zanak' i Jorama mpanjakan' i Jodà. Les habitants de Jérusalem firent roi à sa place Ochozias, son plus jeune fils, car la troupe qui, avec les Arabes, avait fait incursion dans le camp, avait assassiné les aînés. Ainsi Ochozias, fils de Joram, devint roi de Juda.
2Tt / 2Tan 22.2 Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem. His mother' s name also was Athaliah the daughter of Omri. Roa amby efa-polo taona Ahazia, fony izy vao nanjaka, ary herintaona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Atalia, zanak' i Omry. Roa amby efapolo taona izy, fony vao nanjaka; ary herin-taona no nanjakany tao Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Atalia zanak' i Amri. Il avait quarante-deux ans à son avènement et il régna un an à Jérusalem. Le nom de sa mère était Athalie, fille de Omri.
...............
2Tt / 2Tan 22.7 And the destruction of Ahaziah was of God by coming to Joram: for when he was come, he went out with Jehoram against Jehu the son of Nimshi, whom the Lord had anointed to cut off the house of Ahab. Ary avy tamin' Andriamanitra ny loza nanjo an' i Ahazia tamin' ny nankanesany tany amin' i Jorama, fa nony tonga izy, dia niara-nivoaka tamin' i Jorama mba hitsena an' i Jeho, zanak' i Nimsy, izay nohosoran' i Jehovah handringana ny taranak' i Ahaba. Avy amin' Andriamanitra no nahitan' i Okoziasa loza, tamin' izy nankany amin' i Jorama. Fa nony tonga izy dia niara-nivoaka tamin' i Jorama ho any amin' i Jehò zanak' i Namsi, izay efa nohosoran' ny Tompo handringana ny taranak' i Akaba. Dieu fit de cette visite à Joram la perte d' Ochozias. A son arrivée, il sortit avec Joram à la rencontre de Jéhu, fils de Nimshi, oint par Yahvé pour en finir avec la maison d' Achab.
2Tt / 2Tan 22.8 And it came to pass, that, when Jehu was executing judgment upon the house of Ahab, and found the princes of Judah, and the sons of the brethren of Ahaziah, that ministered to Ahaziah, he slew them. Ary tamin' ny namalian' i Jeho ny taranak' i Ahaba dia hitany ireo mpanapaka ny Joda sy ny zana-drahalahin' i Ahazia, izay nanompo an' i Ahazia, ka novonoiny. Tamin' i Jehò nanefa ny fanamelohany ny taranak' i Akaba dia hitany ireo lehibe tamin' i Jodà mbamin' ireo zana-drahalahin' i Okoziasa izay nanao raharaha tao amin' i Okoziasa ka nefainy ireo. Alors qu' il s' employait à faire justice de la maison d' Achab, Jéhu rencontra les officiers de Juda et les neveux d' Ochozias, ses serviteurs; il les tua,
2Tt / 2Tan 22.9 And he sought Ahaziah: and they caught him, (for he was hid in Samaria,) and brought him to Jehu: and when they had slain him, they buried him: Because, said they, he is the son of Jehoshaphat, who sought the Lord with all his heart. So the house of Ahaziah had no power to keep still the kingdom. Ary nitady an' i Ahazia koa izy; koa nisy nahita azy, raha mbola niery tany Samaria izy, dia nitondra azy ho any amin' i Jeho, ary namono azy ny olona ka nandevina azy; fa hoy ireo: Zanak' i Josafata, ilay nitady an' i Jehovah tamin' ny fony rehetra, ity. Ka dia tsy nahatana ny fanjakana ny terak' i Ahazia. Notadiaviny Okoziasa ary nisy nisambotra azy tany Samaria izay niereny, dia nitondra azy ho eo amin' i Jehò, ka novonoiny izy. Rahefa izany dia nalevina izy, fa hoy izy ireo: Zanak' i Josafata izay nitady an' ny Tompo tamin' ny fony rehetra izy. Dia tsy nisy olona azo nampanjakaina intsony, tamin' ny terak' i Okoziasa. puis se mit à la recherche d' Ochozias. On se saisit de lui tandis qu' il essayait de se cacher dans Samarie et on l' amena à Jéhu, qui l' exécuta. Mais on l' ensevelit parce qu' on disait : " C' est le fils de Josaphat qui recherchait Yahvé de tout son coeur. " Il n' y avait personne dans la maison d' Ochozias qui fût en mesure de régner.
2Tt / 2Tan 22.10 But when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal of the house of Judah. Ary nony hitan' i Atalia, renin' i Ahazia, fa maty ny zanany, dia nitsangana izy ka nandringana ny zanak' andriana rehetra tamin' ny taranak' i Joda. Nony hitan' i Atalia, renin' i Okoziasa fa maty ny zanany, dia nitsangana izy ka namono ny zanak' andriana rehetra amin' ny taranak' i Jodà. Lorsque la mère d' Ochozias, Athalie, eut appris que son fils était mort, elle entreprit d' exterminer toute la descendance royale de la maison de Juda.
2Tt / 2Tan 22.11 But Jehoshabeath, the daughter of the king, took Joash the son of Ahaziah, and stole him from among the king' s sons that were slain, and put him and his nurse in a bedchamber. So Jehoshabeath, the daughter of king Jehoram, the wife of Jehoiada the priest, (for she was the sister of Ahaziah,) hid him from Athaliah, so that she slew him not. Fa Joseba, zanakavavin' ny mpanjaka, dia naka an' i Joasy, zanak' i Ahazia, ka namonjy azy avy teo amin' ny zanaky ny mpanjaka izay novonoina, dia nampiditra azy sy ny mpitaiza azy ho ao an-trano fitehirizam-pandriana. Ary nafenin' i Joseba, zanakavavin' i Jehorama mpanjaka, vadin' i Joiada mpisorona, izy (fa anabavin' i Ahazia ravehivavy) mba tsy ho hitan' i Atalia, ka dia tsy mba voavonony izy. Joasa zanak' i Okoziasa anefa, nalain' i Josabeta zanakavavin' ny mpanjaka, nesoriny avy tamin' ireo zanaky ny mpanjaka izay novonoina tamin' izay, ka napetrany tao an' efitranom-parafara, izy sy ny mpitaiza azy. Toy izany no nanafenan' i Josabeta zanakavavin' i Jorama mpanjaka, vadin' i Joiadà mpisorona, anabavin' i Okoziasa, an' i Joasa, ka tsy nahitan' i Atalia azy, sy tsy nahafatesany azy. Mais Yehoshéba, fille du roi, retira furtivement Joas, fils d' Ochozias, du groupe des fils du roi qu' on massacrait et elle le mit, avec sa nourrice, dans la chambre des lits. Ainsi Yehoshéba, fille du roi Joram et femme du prêtre Yehoyada et elle était soeur d' Ochozias , put le soustraire à Athalie et éviter qu' elle ne le tuât.