Chapitres et versets citant Natana

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 5.14 And these be the names of those that were born unto him in Jerusalem; Shammuah, and Shobab, and Nathan, and Solomon, Ary izao no anaran' ny naterany tany Jerosalema: Samoa sy Sobaba sy Natana sy Solomona Ireto no anaran' ireo naterany tany Jerosalema: Voici les noms des enfants qu' il eut à Jérusalem : Shammua, Shobab, Natân, Salomon,
...............
2Sm / 2Sam 7.2 That the king said unto Nathan the prophet, See now, I dwell in an house of cedar, but the ark of God dwelleth within curtains. dia hoy ny mpanjaka tamin' i Natana mpaminany: Akory izato izaho mitoetra amin' ny trano sedera, nefa ny fiaran' Andriamanitra kosa mitoetra ao anaty lay! dia hoy ny mpanjaka tamin' i Natàna mpaminany: Jereo ange! Izaho mitoetra an-trano sedera, ary ny fiaran' Andriamanitra mitoetra eo afovoan' ny lay! le roi dit au prophète Natân : " Vois donc! J' habite une maison de cèdre et l' arche de Dieu habite sous la tente! "
2Sm / 2Sam 7.3 And Nathan said to the king, Go, do all that is in thine heart; for the Lord is with thee. Dia hoy Natana tamin' ny mpanjaka: Andeha, ataovy izay rehetra ao am-ponao; fa Jehovah no momba anao. Ka hoy Natàna, namaly ny mpanjaka: Andeha, ataovy izay rehetra ao am-ponao, fa momba anao Iaveh. Natân répondit au roi : " Va et fais tout ce qui te tient à coeur, car Yahvé est avec toi. "
2Sm / 2Sam 7.4 And it came to pass that night, that the word of the Lord came unto Nathan, saying, Ary tamin' ny alin' iny ihany dia tonga tamin' i Natana ny tenin' i Jehovah nanao hoe: Ny alin' izay ihany, dia tonga tamin' i Natàna ny tenin' ny Tompo nanao hoe: Mais, cette même nuit, la parole de Yahvé fut adressée à Natân en ces termes :
...............
2Sm / 2Sam 7.17 According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David. Araka izany teny rehetra izany sy araka izao fahitana rehetra izao no nolazain' i Natana tamin' i Davida. Nambaran' i Natàna tamin' i Davida avokoa izany teny sy fahitana rehetra izany. Natân communiqua à David toutes ces paroles et toute cette révélation.
2Sm / 2Sam 12.1 And the Lord sent Nathan unto David. And he came unto him, and said unto him, There were two men in one city; the one rich, and the other poor. Ary Jehovah naniraka an' i Natana hankao amin' i Davida. Ary dia tonga tao aminy izy ka nanao taminy hoe: Nisy olona roa lahy tao an-tanàna anankiray, ny iray manan-karena, ary ny iray malahelo. Nirahin' ny Tompo ho any amin' i Davida Natàna, ka tonga tany aminy izy, dia nanao taminy hoe: Nisy olona roa lahy, tao amin' ity tanàna anankiray; ny iray mpanan-karena ary ny iray mahantra. Yahvé envoya le prophète Natân vers David. Il entra chez lui et lui dit : " Il y avait deux hommes dans la même ville, l' un riche et l' autre pauvre.
...............
2Sm / 2Sam 12.5 And David' s anger was greatly kindled against the man; and he said to Nathan, As the Lord liveth, the man that hath done this thing shall surely die: Dia nirehitra mafy ny fahatezeran' i Davida tamin' izany olona izany, ka hoy izy tamin' i Natana: Raha velona koa Jehovah, tsy maintsy hatao maty izay olona nanao izany; Nirehitra fatratra tamin' izany olona izany ny fahatezeran' i Davida, ka hoy izy tamin' i Natàna: Raha velona koa Iaveh dia marina raha tsy mendrika ny hovonoina izay olona manao izany, David entra en grande colère contre cet homme et dit à Natân : " Aussi vrai que Yahvé est vivant, l' homme qui a fait cela est passible de mort!
...............
2Sm / 2Sam 12.7 And Nathan said to David, Thou art the man. Thus saith the Lord God of Israel, I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul; Dia hoy Natana tamin' i Davida: Hianao no izy. Izao no lazain' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Izaho nanosotra anao ho mpanjakan' ny Isiraely ka namonjy anao ho afaka tamin' ny tànan' i Saoly; Dia hoy Natàna tamin' i Davida: Tsy iza fa hianao izany olona izany. Ka izao no lazain' ny Tompo Andriamanitr' Israely: Nanosotra anao ho mpanjaka amin' Israely aho, ary nanafaka anao tamin' ny tànan' i Saola; Natân dit alors à David : " Cet homme, c' est toi! Ainsi parle Yahvé, Dieu d' Israël : Je t' ai oint comme roi d' Israël, je t' ai sauvé de la main de Saül,
...............
2Sm / 2Sam 12.13 And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, The Lord also hath put away thy sin; thou shalt not die. Dia hoy Davida tamin' i Natana: Efa nanota tamin' i Jehovah aho. Ary hoy kosa atana tamin' i Davida: Jehovah efa nanaisotra ny helokao, ka tsy ho faty ianao. Dia hoy Davida tamin' i Natàna: Nanota tamin' ny Tompo aho! Fa hoy kosa Natàna tamin' i Davida: Navelan' ny Tompo ny helokao, ka tsy ho faty hianao. David dit à Natân : " J' ai péché contre Yahvé! " Alors Natân dit à David : " De son côté, Yahvé pardonne ta faute, tu ne mourras pas.
...............
2Sm / 2Sam 12.15 And Nathan departed unto his house. And the Lord struck the child that Uriah' s wife bare unto David, and it was very sick. Ary Natana nody tany an-tranony. Ary Jehovah namely ny zaza izay nateraky ny vadin' i Oria tamin' i Davida, ka dia narary be ny zaza. Dia lasa nankany an-tranony Natana. Ary nasian' ny Tompo ny zaza nateraky ny vadin' i Oria, tamin' i Davida, ka nandraiki-narary mafy. Et Natân s' en alla chez lui. Yahvé frappa l' enfant que la femme d' Urie avait donné à David, et il tomba gravement malade.
...............
2Sm / 2Sam 12.25 And he sent by the hand of Nathan the prophet; and he called his name Jedidiah, because of the Lord. dia naniraka an' i Natana mpaminany ka nanao ny anaran' ny zaza hoe Jedidia noho ny amin' i Jehovah. ka naniraka hilaza izany tamin' ny alàlan' i Natàna, mpaminany, izay nanome anarana azy hoe Jedidiah, noho ny amin' ny Tompo. et le fit savoir par le prophète Natân. Celui-ci le nomma Yedidya, suivant la parole de Yahvé.
...............
2Sm / 2Sam 23.36 Igal the son of Nathan of Zobah, Bani the Gadite, Jigala, zanak' i Natana, avy any Zoba, Bany Gadita, Igala zanak' i Natàna, avy any Sobà; Bonì, avy any Gada. Yigéal fils de Natân, de Çoba. Bani, le Gadite.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 1.8 But Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and Nathan the prophet, and Shimei, and Rei, and the mighty men which belonged to David, were not with Adonijah. Fa Zadoka mpisorona sy Benaia, zanak' i Joiada, sy Natana mpaminany sy Simey sy Rey ary ny lehilahy mahery izay an' i Davida kosa tsy mba niandany tamin' i Adonia. Tsy mba nety nikambana tamin' i Adoniasa kosa Sadaoka mpisorona, Banaiasa zanak' i Joiadasa, Natàna mpaminany, Semeia, Reia, mbamin' ny lehilahy maherin' i Davida. mais ni le prêtre Sadoq, ni Benayahu fils de Yehoyada, ni le prophète Natân, ni Shiméï et Reï, ni les preux de David, n'étaient avec Adonias.
...............
1Mp 1.10 But Nathan the prophet, and Benaiah, and the mighty men, and Solomon his brother, he called not. fa Natana mpaminany sy Benaia sy ny lehilahy mahery ary Solomona rahalahiny no tsy mba nasainy. Samy tsy nasainy anefa na Natàna mpaminany, na Banaiasa, na ny lehilahy mahery, na Salomona rahalahiny. mais il n' invita pas le prophète Natân, ni Benayahu, ni les preux, ni son frère Salomon.
1Mp 1.11 Wherefore Nathan spake unto Bathsheba the mother of Solomon, saying, Hast thou not heard that Adonijah the son of Haggith doth reign, and David our lord knoweth it not? Ary Natana niteny tamin' i Batseba, renin' i Solomona, hoe: Moa tsy renao va fa efa manjaka Adonia, zanak' i Hagita, nefa tsy fantatr' i Davida tompontsika akory izany? Ka hoy Natàna tamin' i Betsabea renin' i Salomona: Tsy renao va fa efa tonga mpanjaka Adoniasa zanak' i Hagita, nefa tsy mahalala izany akory Davida tompontsika? Alors Natân dit à Bethsabée, la mère de Salomon : " N' as-tu pas appris qu' Adonias fils de Haggit est devenu roi à l' insu de notre seigneur David ?
...............
1Mp 1.22 And, lo, while she yet talked with the king, Nathan the prophet also came in. Ary raha mbola niteny tamin' ny mpanjaka ravehivavy, dia. indro, niditra koa Natana mpaminany. Mbola niteny amin' ny mpanjaka ao Betsabea, dia indro tonga koa Natàna mpaminany. Elle parlait encore que le prophète Natân arriva.
1Mp 1.23 And they told the king, saying, Behold Nathan the prophet. And when he was come in before the king, he bowed himself before the king with his face to the ground. Ary nisy nanambara amin' ny mpanjaka hoe: Indro Natana mpaminany. Dia niditra teo anatrehan' ny mpanjaka izy ka niankohoka tamin' ny tany teo anatrehany. Ka nambara tamin' ny mpanjaka hoe: Indro Natàna mpaminany. Dia niditra nanoloana ny mpanjaka izy, dia niankohoka tamin' ny tany teo anatrehany, On annonça au roi : " Le prophète Natân est là. " Il entra chez le roi et se prosterna devant lui, la face contre terre.
1Mp 1.24 And Nathan said, My lord, O king, hast thou said, Adonijah shall reign after me, and he shall sit upon my throne? Ary hoy Natana: Ry mpanjaka tompoko ô, fa angaha ianao efa niteny hoe: Adonia no hanjaka handimby ahy, ary izy no hipetraka eo amin' ny seza fiandrianako. ary hoy Natàna hoe: Ry mpanjaka tompoko ô, hianao angaha efa nilaza hoe: Adoniasa no hanjaka handimby ahy, sy hipetraka eo amin' ny seza fiandrianako? Natân dit : " Monseigneur le roi, tu as donc décrété : "Adonias régnera après moi et s' assiéra sur mon trône" !
...............
1Mp 1.32 And king David said, Call me Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada. And they came before the king. Ary hoy Davida mpanjaka: Antsoy hankatý amiko Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany ary Benaia, zanak' i Joiada. Dia niditra nankeo anatrehan' ny mpanjaka izy telo lahy. Ary hoy Davida mpanjaka: Asaovy mankatý Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany, ary Banaiasa zanak' i Joiadasa. Nony niditra nankeo anatrehan' ny mpanjaka ireo, Puis le roi David dit : " Appelez-moi le prêtre Sadoq, le prophète Natân et Benayahu fils de Yehoyada. " Ils entrèrent chez le roi
...............
1Mp 1.34 And let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him there king over Israel: and blow ye with the trumpet, and say, God save king Solomon. Ary aoka Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany hanosotra azy any ho mpanjakan' ny Isiraely; ary tsofinareo ny anjomara, ka lazao hoe: Ho ela velona anie Solomona mpanjaka! Rahefa mby any, Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany dia hanosotra azy ho mpanjaka amin' Israely, ary hianareo hitsoka anjomara sy hilaza hoe: Ho ela velona anie Salomona mpanjaka! Là, le prêtre Sadoq et le prophète Natân lui donneront l' onction comme roi d' Israël, vous sonnerez du cor et vous crierez : "Vive le roi Salomon ! "
...............
1Mp 1.38 So Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, went down, and caused Solomon to ride upon king David' s mule, and brought him to Gihon. Dia nidina Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany sy Renaia, zanak' i Joiada, ary ny miaramila mpiambina andriana, dia nampitaingina an' i Solomona ny ampondravavin' i Davida mpanjaka izy, ka dia nitondra azy nankany Gihona. Dia nandeha Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany, ary Banaiasa zanak' i Joiadasa mbamin' ny Keretiana sy ny Feletiana; nasainy nitaingina ny molevavin' i Davida mpanjaka Salomona, dia nentiny nankany Gihona. Le prêtre Sadoq, le prophète Natân, Benayahu fils de Yehoyada, les Kerétiens et les Pelétiens descendirent ; ils mirent Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Gihôn.
...............
1Mp 1.44 And the king hath sent with him Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, and they have caused him to ride upon the king' s mule: Ary ny mpanjaka efa naniraka an' i Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany sy Benaia, zanak' i Joiada, ary ny miaramila mpiambina andriana hiaraka aminy, ka nampitaingenin' ireo ny ampondravavin' ny mpanjaka izy. Nirahin' ny mpanjaka hiaraka aminy Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany ary Banaiasa zanak' i Joiadasa, mbamin' ny Keretiana sy ny Feletiana, ka nampitaingenin' ireo ny molevavin' ny mpanjaka izy. Le roi a envoyé avec lui le prêtre Sadoq, le prophète Natân, Benayahu fils de Yehoyada, les Kerétiens et les Pelétiens, ils l' ont mis sur la mule du roi,
1Mp 1.45 And Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king in Gihon: and they are come up from thence rejoicing, so that the city rang again. This is the noise that ye have heard. Ary Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany efa nanosotra azy teo Gihona ho mpanjaka; ary niakatra avy teo. izy sady nifaly, ka dia nihorika terý ny tanàna. Izany no hotakotaka renareo. Nohosoran' i Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany ho mpanjaka izy, tany Gihona; dia niakatra avy eny tamim-piravoravoana izy ireo, ka mihotakotaka ny tanàna, ary ny tabataban' izany ilay renareo teo. le prêtre Sadoq et le prophète Natân l' ont sacré roi à Gihôn, ils sont remontés de là en poussant des cris de joie et la ville est en émoi ; voilà le bruit que vous avez entendu.
...............
1Mp 4.5 And Azariah the son of Nathan was over the officers: and Zabud the son of Nathan was principal officer, and the king' s friend: ary Azaria, zanak' i Natana, no lehiben' ny olona voatendry; ary Zaboda, zanak' i Natana, no mpanolotsaina, sakaizan' ny mpanjaka, Azariasa zanak' i Natàna no lehiben' ny mpikarakara ny hanin-kohanina; Zaboda zanak' i Natàna mpisorona no mpanolo-tsaina, manolotra ny mpanjaka; Azaryahu fils de Natân, chef des préfets. Zabud fils de Natân, familier du roi,

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.36 And Attai begat Nathan, and Nathan begat Zabad, Ary Atahy niteraka an' i Natana; ary Natana niteraka an' i Zabada; Eteia niteraka an' i Natàna, Natàna niteraka an' i Zabada. Attaï engendra Natân, Natân engendra Zabad,
...............
1Tt / 1Tan 3.5 And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bathshua the daughter of Ammiel: Ary izao no naterany tany Jerosalema: Simea sy Sobaba sy Natana ary Solomona (ireo efa-dahy ireo no naterak' i Batsoa, zanakavavin' i Amiela) Ary ireto no naterany tany Jerosalema: Simmaà, Sobaba, Natàna, Salomona, efa-dahy, tamin' i Betsoe zanakavavin' i Ammiela; Voici les fils qui lui naquirent à Jérusalem : Shiméa, Shobab, Natân, Salomon, tous quatre enfants de Bat-Shua, fille de Ammiel;
...............
1Tt / 1Tan 11.38 Joel the brother of Nathan, Mibhar the son of Haggeri, sy Joela, rahalahin' i Natana, sy Mibara, zanak' i Hagry. Naaraì zanak' i Asbaì; Joela rahalahin' i Natàna; Mibohara zanak' i Agaraì; Yoèl frère de Natân, Mibhar fils de Hagri,
...............
1Tt / 1Tan 14.4 Now these are the names of his children which he had in Jerusalem; Shammua, and Shobab, Nathan, and Solomon, Ary izao no anaran' ny zanany naterany tany Jerosalema: Samoa sy Sobaba sy Natana sy Solomona Izao no anaran' ny zanany naterany tany Jerosalema: Samoà, Sobada, Natana, Voici les noms des enfants qui lui naquirent à Jérusalem : Shammua, Shobab, Natân, Salomon,
1Tt / 1Tan 17.1 Now it came to pass, as David sat in his house, that David said to Nathan the prophet, Lo, I dwell in an house of cedars, but the ark of the covenant of the Lord remaineth under curtains. Ary Davida, raha nipetraka tao an-tranony, dia nanao tamin' i Natana mpaminany hoe: Akory izato izaho mitoetra amin' ny trano sedera, nefa ny fiaran' ny neken' i Jehovah kosa mitoetra ao anaty lay! Rahefa niorina tao an-tranony Davida dia hoy Davida tamin' i Natàna mpaminany: Izaho ity mitoetra an-trano sedera; nefa ny fiaran' ny faneken' ny Tompo ao anaty lay! Quand David habita sa maison, il dit au prophète Natân : " Voici que j' habite une maison de cèdre et l' arche de l' alliance de Yahvé est sous les tentures! "
1Tt / 1Tan 17.2 Then Nathan said unto David, Do all that is in thine heart; for God is with thee. Ary hoy Natana tamin' i Davida: Ataovy izay rehetra ao am-ponao, fa Andriamanitra no momba anao. Ary hoy Natàna namaly an' i Davida: Ataovy izay ao am-ponao, fa momba anao Andriamanitra. Natân répondit à David : " Tout ce qui te tient à coeur, fais-le, car Dieu est avec toi. "
1Tt / 1Tan 17.3 And it came to pass the same night, that the word of God came to Nathan, saying, Nefa tamin' ny alin' iny ihany dia tonga tamin' i Natana ny tenin' Andriamanitra nanao hoe: Ny alin' izay ihany, dia tonga tamin' i Natàna ny tenin' Andriamanitra nanao hoe: Mais, cette même nuit, la parole de Dieu fut adressée à Natân en ces termes :
...............
1Tt / 1Tan 17.15 According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David. Araka izany teny rehetra izany sy araka izao fahitana izao no nolazain' i Natana tamin' i Davida. Dia niteny tamin' i Davida Natàna araka izany teny rehetra izany sy io fahitana rehetra io. Natân communiqua à David toutes ces paroles et toute cette révélation.
...............
1Tt / 1Tan 29.29 Now the acts of David the king, first and last, behold, they are written in the book of Samuel the seer, and in the book of Nathan the prophet, and in the book of Gad the seer, Ary ny tantaran' i Davida mpanjaka, na ny voalohany na ny farany, indro fa efa voasoratra ao amin' ny bokin' i Samoela mpahita sy ao amin' ny bokin' i Natana mpaminany ary ao amin' ny bokin' i Gada mpahita izany, Ny asan' i Davida mpanjaka, na ny voalohany na ny farany, dia indro fa voasoratra ao amin' ny tantaran' i Samoela mpahita sy amin' ny tantaran' i Gada mpahita, L' histoire du roi David, du début à la fin, n' est-ce pas écrit dans l' histoire de Samuel le voyant, l' histoire de Natân le prophète, l' histoire de Gad le voyant,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 9.29 Now the rest of the acts of Solomon, first and last, are they not written in the book of Nathan the prophet, and in the prophecy of Ahijah the Shilonite, and in the visions of Iddo the seer against Jeroboam the son of Nebat? Ary ny tantaran' i Solomona sisa, na ny voalohany na ny farany. tsy efa voasoratra va izany ao amin' ny bokin' i Natana mpaminany sy amin' ny faminanian' i Ahia Silonita sy amin' ny fahitan' Ido mpahita ny amin' i Jeroboama, zanak' i Nebata? Ny sisa tamin' ny asan' i Salomona, na ny voalohany na ny farany, moa tsy dia efa voasoratra va izany ao amin' ny bokin' i Natàna mpaminany, sy amin' ny faminanian' i Ahiasa avy any Silao, ary amin' ny fahitan' i Adao ny amin' i Jeroboama zanak' i Nabata? Le reste de l' histoire de Salomon, du début à la fin, n' est-ce pas écrit dans l' histoire de Natân le prophète, dans la prophétie d' Ahiyya de Silo, et dans la vision de Yéddo le voyant concernant Jéroboam fils de Nebat ?
...............
2Tt / 2Tan 29.25 And he set the Levites in the house of the Lord with cymbals, with psalteries, and with harps, according to the commandment of David, and of Gad the king' s seer, and Nathan the prophet: for so was the commandment of the Lord by his prophets. Ary ny mpanjaka nametraka ny Levita tao an-tranon' i Jehovah hitondra kipantsona sy valiha ary lokanga, araka ny didin' i Davida mpanjaka sy Gada, mpahitan' ny mpanjaka, sy Natana mpaminany; fa izany no didin' i Jehovah nampitondrainy ny mpaminaniny. Nasainy nalahatra teo an-tranon' ny Tompo ny Levita, samy mitondra kipantsona sy valiha ary harpa, araka ny didin' i Davida sy Gada, mpahitan' ny mpanjaka, ary Natàna mpaminany, fa didy avy amin' ny Tompo tamin' ny alàlan' ny mpaminany, izany. Il plaça ensuite les lévites dans le Temple de Yahvé avec des cymbales, des lyres et des cithares selon les prescriptions de David, de Gad le voyant du roi, et de Natân le prophète; l' ordre venait en effet de Dieu par l' intermédiaire de ses prophètes.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 8.16 Then sent I for Eliezer, for Ariel, for Shemaiah, and for Elnathan, and for Jarib, and for Elnathan, and for Nathan, and for Zechariah, and for Meshullam, chief men; also for Joiarib, and for Elnathan, men of understanding. Ka dia nirahiko Eliezera sy Ariela sy Semaia sy Elnatana sy Jariba sy Elnatana sy Natana sy Zakaria sy Mesolama (samy loholona ireo) ary Joariba sy Elnatana (samy mpampianatra ireo). Dia nasaiko nantsoina ny loholona, Eliezera, Ariela, Semeiasa, Elnatàna, Jariba; Elnatàna anankiray, Natàna, Zakaria ary Mosolama, mbamin' ireo mpampianatra: Joiariba sy Elnatàna. Alors je dépêchai Eliézer, Ariel, Shemaya, Elnatân, Yarib, Elnatân, Natân, Zekarya et Meshullam, hommes judicieux,
...............
Ezr / Esd 10.39 And Shelemiah, and Nathan, and Adaiah, sy Selemia sy Natana sy Adaia Salmiasa, Natana, Adaiasa, Shélémya, Natân et Adaya;

  The Psalms Salamo Salamo Les Psaumes
Sal 51.1 Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida, fony Natana mpaminany nankao aminy rehefa naka an' i Batseba izy. Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, araka ny fahasoavanao; araka ny haben' ny fiantranao vonoy ny fahadisoako. Ho an' ny mpampianatra hira. Salamo nataon' i Davida, Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 51.2 Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. Sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. fony Natàna mpaminany nankao aminy, nony efa nandeha tamin' i Betsabea izy. Quand Natân le prophète vint à lui parce qu' il était allé vers Bethsabée.

  Book of Zechariah Zakaria Zakaria Livre de Zacharie
...............
Zak / Za 12.12 And the land shall mourn, every family apart; the family of the house of David apart, and their wives apart; the family of the house of Nathan apart, and their wives apart; Ary hisaona mitsitokantokana ny tany, samy isam-pianakaviana avy: ny fianakavian' i Davida mitokana, ary ny vadin' ireo mitokana; ny fianakavian' i Natana mitokana, ary ny vadin' ireo mitokana; Ho ao anatin' ny fisaonana ny tany, isam-pianakaviana manokana avy; ny fianakavian' ny taranak' i Davida manokana, ny vadin' ireo manokana; ny fianakavian' ny taranak' i Natana manokana, ny vadin' ireo manokana; Et il se lamentera, le pays, clan par clan. Le clan de la maison de David à part, avec leurs femmes à part. Le clan de la maison de Natân à part, avec leurs femmes à part.

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 3.31 Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David, zanak' i Melea, zanak' i Mena, zanak' i Matata, zanak' i Natana, zanak' i Davida, zanak' i Meleà, zanak' i Menà, zanak' i Matatà, zanak' i Natàna, zanak' i Davida, fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,