Chapitres et versets citant Joiakima

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 23.34 And Pharaohnechoh made Eliakim the son of Josiah king in the room of Josiah his father, and turned his name to Jehoiakim, and took Jehoahaz away: and he came to Egypt, and died there. Ary Farao-neko nanendry an' i Eliakima, zanak' i Josia, ho mpanjaka hisolo an' i Josia rainy; ary ny anarany novany ho Joiakima, fa Joahaza kosa dia nentiny ho any Egypta ka maty tany. Eliasima zanak' i Josiasa no natsangan' i Faraona Nekao ho mpanjaka, hisolo an' i Josiasa rainy, ary novany hoe Joakima ny anarany. Fa Joakaza izay nosamboriny kosa dia nankany Ejipta ka maty tany. Le Pharaon Neko établit comme roi Elyaqim, fils de Josias, à la place de son père Josias, et il changea son nom en celui de Joiaqim. Quant à Joachaz, il le prit et l' emmena en Egypte, où il mourut.
2Mp 23.35 And Jehoiakim gave the silver and the gold to Pharaoh; but he taxed the land to give the money according to the commandment of Pharaoh: he exacted the silver and the gold of the people of the land, of every one according to his taxation, to give it unto Pharaohnechoh. Ary ny volafotsy sy ny volamena dia nomen' i Joiakima an' i Farao; kanefa notombanany avokoa ny olona rehetra araka ny didin' i Farao, ary ny vahoaka rehetra dia samy nampandoaviny vola araka ny tombany avy, mba homeny an' i Farao-neko. Joakima dia nanome volafotsy sy volamena ho an' i Faraona, fa nampandoaviny hetra ny tany, hanomezana ny totalim-bola nodidian' i Faraona haloa; koa samy nampandoa volafotsy sy volamena ny vahoakan' ny tany avy izy ireo arak' izay voafetra ho anjarany. Joiaqim livra à Pharaon l' argent et l' or mais il dut imposer le pays pour livrer la somme exigée par Pharaon : il leva sur chacun, selon sa fortune, l' argent et l' or qu' il fallait donner au Pharaon Neko.
2Mp 23.36 Jehoiakim was twenty and five years old when he began to reign; and he reigned eleven years in Jerusalem. And his mother' s name was Zebudah, the daughter of Pedaiah of Rumah. Dimy amby roa-polo taona Joiakima, fony izy vao nanjaka, ary nanjaka iraika ambin' ny folo taona tany Jerosalema izy. Ary ny anaran-dreniny dia Zebida, zanakavavin' i Pedaia, avy any Romaha. Dimy amby roapolo taona Joakima fony vao nanjaka, ary nanjaka iraika ambin' ny folo taona tao Jerosalema izy. Ny anaran-dreniny dia Zebidà zanak' i Fadaiasa avy any Rimà. Joiaqim avait 25 ans à son avènement et il régna onze ans à Jérusalem; sa mère s' appelait Zebida, fille de Pedaya, et était de Ruma.
2Mp 24.1 In his days Nebuchadnezzar king of Babylon came up, and Jehoiakim became his servant three years: then he turned and rebelled against him. Tamin' ny andro nanjakan' i Joiakima no niakaran' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, ary nanoa azy telo taona Joiakima, dia nivadika ka niodina taminy. Fony fahavelony dia lasa niantafika Nabokodonosora mpanjakan' i Babilona, ka nanoa azy telo taona Joakima; fa niodina taminy indray izy. De son temps, Nabuchodonosor, roi de Babylone, fit campagne, et Joiaqim lui fut soumis pendant trois ans puis se révolta de nouveau contre lui.
2Mp 24.2 And the Lord sent against him bands of the Chaldees, and bands of the Syrians, and bands of the Moabites, and bands of the children of Ammon, and sent them against Judah to destroy it, according to the word of the Lord, which he spake by his servants the prophets. Ary Jehovah nampandeha ny miaramilan' ny Kaldeana sy ny miaramilan' ny Syriana sy ny miaramilan' i Moaba ary ny miaramilan' ny taranak' i Amona hiady aminy: dia nampandehaniny hiady amin' ny Joda ireo mba handrava azy araka ny tenin' i Jehovah, izay nampilazainy ny mpaminany mpanompony. Nalefan' ny Tompo hamely an' i Joakima ny antoko-miaramila Kaldeana, ny antoko-miaramila Siriana, ny antoko-miaramila Moabita, ary ny antoko-miaramila Amonita, ka ny nandefasany an' ireo hamely an' i Jodà, dia ny mba handravany azy, araka ny tenin' ny Tompo izay notononiny tamin' ny alalan' ny mpaminany mpanompony. Celui-ci envoya sur lui les bandes des Chaldéens, celles des Araméens, celles des Moabites, celles des Ammonites, il les envoya sur Juda pour le détruire, conformément à la parole que Yahvé avait prononcée par le ministère de ses serviteurs les prophètes.
...............
2Mp 24.5 Now the rest of the acts of Jehoiakim, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? Ary ny tantaran' i Joiakima sisa mbamin' izay rehetra nataony, tsy efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny tantaran' ny mpanjakan' ny Joda va izany? Ny sisa tamin' ny asan' i Joakima mbamin' izay rehetra nataony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny Tantaran' ny mpanjakan' i Jodà va izany? Le reste de l' histoire de Joiaqim et tout ce qu' il a fait, cela n' est-il pas écrit au livre des Annales des rois de Juda?
2Mp 24.6 So Jehoiakim slept with his fathers: and Jehoiachin his son reigned in his stead. Ary Joiakima lasa nodimandry any amin' ny razany, ka Joiakina zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Joakima ka Joasina zanany no nanjaka nandimby azy. Joiaqim se coucha avec ses pères et Joiakîn son fils régna à sa place.
...............
2Mp 24.19 And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that Jehoiakim had done. Ary nanao izay ratsy eo imason' i Jehovah izy, tahaka izay rehetra nataon' i Joiakima. Nanao izay ratsy eo imason' ny Tompo izy, fa naka tahaka izay rehetra nataon' i Joakima. Il fit ce qui déplaît à Yahvé, tout comme avait fait Joiaqim.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.15 And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum. Ary izao no zanakalahin' i Josia: Johanana, lahimatoa, Joiakima, lahiaivo, Zedekia, fahatelo, Saloma, faralahy. Zanakalahin' i Josiasa: Johanàna no lahimatoa, Joakima no lahiaivo, Sedesiasa no fahatelo, Seloma no fahefatra. Fils de Josias : Yohanân l' aîné, Joiaqim le deuxième, Sédécias le troisième, Shallum le quatrième.
1Tt / 1Tan 3.16 And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son. Ary ny zanakalahin' i Joiakima dia Jekonia, ary Zedekia no zanak' i Jekonia. Zanakalahin' i Joakima: Jekoniasa zanany, Sedesiasa zanany. Fils de Joiaqim : Jékonias son fils, Sédécias son fils.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 36.4 And the king of Egypt made Eliakim his brother king over Judah and Jerusalem, and turned his name to Jehoiakim. And Necho took Jehoahaz his brother, and carried him to Egypt. Ary ny mpanjakan' i Egypta nampanjaka an' i Eliakima, rahalahin' i Joahaza, tamin' ny Joda sy Jerosalema, ary ny anarany dia novany hoe Joiakima; ary Joahaza rahalahiny kosa dia nalainy ka nentiny ho any Egypta. Fa Eliasima, rahalahin' i Joakaza no nampanjakany tamin' i Jodà sy Jerosalema sy novany anarana hoe: Joakima. Ary Joakaza rahalahiny, nalainy dia nentiny nankany Ejipta. Puis le roi d'Égypte établit son frère Élyaqim comme roi sur Juda et Jérusalem, et il changea son nom en celui de Joiaqim. Quant à Joachaz, son frère, Neko le prit et l' emmena en Égypte.
2Tt / 2Tan 36.5 Jehoiakim was twenty and five years old when he began to reign, and he reigned eleven years in Jerusalem: and he did that which was evil in the sight of the Lord his God. Dimy amby roa-polo taona Joiakima, fony izy vao nanjaka, ary iraika ambin' ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay ratsy eo imason' i Jehovah Andriamaniny izy. Dimy amby roapolo taona Joakima fony vao nanjaka, ary iraika ambin' ny folo taona no nanjakany tao Jerosalema. Nanao izay ratsy eo imason' ny Tompo Andriamaniny izy. Joiaqim avait vingt-cinq ans à son avènement et il régna onze ans à Jérusalem; il fit ce qui déplaît à Yahvé, son Dieu.
...............
2Tt / 2Tan 36.8 Now the rest of the acts of Jehoiakim, and his abominations which he did, and that which was found in him, behold, they are written in the book of the kings of Israel and Judah: and Jehoiachin his son reigned in his stead. Ary ny tantaran' i Joiakima sisa sy ny fahavetavetana nataony mbamin' izay toetoeny rehetra, dia, indro, efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny mpanjakan' ny Isiraely sy ny Joda izany; ary Joiakina zanany no nanjaka nandimby azy. Ny asan' i Joakima sisa, ny fahavetavetana nataony, mbamin' ny toetrany hita, dia efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny mpanjakan' i Jodà sy Israely. Ary Joasina zanany no nanjaka nandimby azy. Le reste de l' histoire de Joiaqim, les abominations qu' il commit et ce qui a été relevé contre lui, cela est écrit dans le livre des Rois d' Israël et de Juda. Joiakîn son fils régna à sa place.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 12.10 And Jeshua begat Joiakim, Joiakim also begat Eliashib, and Eliashib begat Joiada, Ary Jesoa niteraka an' i Joiakima; ary Joiakima niteraka an' i Eliasiba; ary Eliasiba niteraka an' i Joiada; Josoe niteraka an' i Joakima, Joakima niteraka an' i Eliasiba, Eliasiba niteraka an' i Joiadà, Josué engendra Yoyaqim; Yoyaqim engendra Elyashib; Elyashib Yoyada;
...............
Neh / Ne 12.12 And in the days of Joiakim were priests, the chief of the fathers: of Seraiah, Meraiah; of Jeremiah, Hananiah; Ary tamin' ny andron' i Joiakima dia nisy mpisorona, lohan' ny fianakaviana, dia izao: Ny avy tamin' i Seraia dia Meraia; ny avy tamin' i Jeremia dia Hanania; Izao no mpisorona avy amin' i Saraiasa: Anania avy amin' i Jeremia; Au temps de Yoyaqim, les familles sacerdotales avaient pour chefs : famille de Seraya : Meraya; famille de Yirmeya : Hananya;
...............
Neh / Ne 12.26 These were in the days of Joiakim the son of Jeshua, the son of Jozadak, and in the days of Nehemiah the governor, and of Ezra the priest, the scribe. Ireo no tamin' ny andron' i Joiakima, zanak' i Jesoa, zanak' i Jozadaka, sy tamin' ny andron' i Nehemia governora sy Ezra mpisorona sady mpanora-dalàna. Ireo izy no tamin' ny andron' i Joakima, zanak' i Josedeka sy Nehemia governora, ary Esdrasa mpisorona sy mpanora-dalàna. Ceux-ci vivaient au temps de Yoyaqim, fils de Josué, fils de Yoçadaq, et au temps de Néhémie le gouverneur et d' Esdras le prêtre-scribe.

      Jodita Livre de Judith
...............
Jdt 15.9 Avy ao Jerosalema Joakima mpisoron-dehibe dia tonga tao Betolia niaraka amin' ny loholona rehetra hamangy an' i Jodita. En entrant chez elle, tous la bénirent ainsi d' une seule voix "Tu es la gloire de Jérusalem! Tu es le suprême orgueil d' Israël! Tu es le grand honneur de notre race!

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 1.3 It came also in the days of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, unto the end of the eleventh year of Zedekiah the son of Josiah king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem captive in the fifth month. sy tamin' ny andron' i Joiakima, zanak' i Josia, mpanjakan' ny Joda koa, ka hatramin' ny faran' ny taona fahiraika ambin' ny folo nanjakan' i Zedekia, zanak' i Josia, mpanjakan' ny Joda, dia hatramin' ny namaboana an' i Jerosalema tamin' ny volana fahadimy. sy tamin' ny andron' i Joakima, zanak' i Josiasa mpanjakan' i Jodà, hatramin' ny faran' ny taona faharaika ambin' ny folo, nanjakan' i Sedesiasa zanak' i Josiasa, mpanjakan' i Jodà, hatramin' ny nambaboana an' i Jerosalema, tamin' ny volana fahadimy. puis aux jours de Joiaqim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem, au cinquième mois.
...............
Jer / Jr 22.18 Therefore thus saith the Lord concerning Jehoiakim the son of Josiah king of Judah; They shall not lament for him, saying, Ah my brother! or, Ah sister! they shall not lament for him, saying, Ah lord! or, Ah his glory! Ary noho izany dia izao no lazain' i Jehovah ny amin' i Joiakima, zanak' i Josia, mpanjakan' ny Joda: Ny olona tsy hisaona azy hoe: Indrisy, tompokolahy! na: Indrisy, tompokovavy! Ny olona tsy hitomany azy hoe: Indrisy, tompoko! na: Indrisy ny voninahiny! Noho izany, izao no lazain' ny Tompo, ny amin' i Joakima, zanak' i Josiasa, mpanjakan' i Jodà: Tsy hitomaniana izy hatao hoe: Indrisy, ry rahalahy, indrisy, ry anabavy. Tsy hitomaniana izy hatao hoe: Indrisy, Tompoko! Indrisy, ry mpanjaka! C' est pourquoi, ainsi parle Yahvé au sujet de Joiaqim, fils de Josias, roi de Juda. Pour lui, point de lamentation "Hélas! mon frère! Hélas! ô soeur!" Pour lui, point de lamentation "Hélas! Seigneur! Hélas! sa Majesté!"
...............
Jer / Jr 22.24 As I live, saith the Lord, though Coniah the son of Jehoiakim king of Judah were the signet upon my right hand, yet would I pluck thee thence; Raha velona koa Aho, hoy Jehovah, na dia ho peratra fanombohan-kase amin' ny tanako ankavanana aza ianao, ry Jekonia, zanak' i Joiakima, mpanjakan' ny Joda, dia hotsoahako hiala eo ianao, Velona aho, - teny marin' ny Tompo: Na ho peratra eo an-tànako ankavanana aza Jekoniasa, zanak' i Joakima, mpanjakan' i Jodà; dia hombotako hiala eo izy. Par ma vie oracle de Yahvé même si Konias, fils de Joiaqim, roi de Juda, était un anneau à ma main droite, je t' arracherais de là!
Jer / Jr 24.1 The Lord shewed me, and, behold, two baskets of figs were set before the temple of the Lord, after that Nebuchadrezzar king of Babylon had carried away captive Jeconiah the son of Jehoiakim king of Judah, and the princes of Judah, with the carpenters and smiths, from Jerusalem, and had brought them to Babylon. Jehovah naneho tamiko, ka, indreo, nisy aviavy roa sobiky voapetraka teo anoloan' ny tempolin' i Jehovah, taorian' ny nitondran' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, an' i Jekonia, zanak' i Joiakima, mpanjakan' ny Joda, sy ny mpanapaka ny Joda mbamin' ny mahay tao-zavatra sy ny mpanefy vy izay tany Jerosalema, ho babo ho any Babylona. Nampitazanin' ny Tompo aho, ka indreto aviavy roa harona voapetraka teo anoloan' ny tempolin' ny Tompo; ny nahatongavan' izany, dia taorian' ny nitondran' i Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona, an' i Jekoniasa, zanak' i Joakima, mpanjakan' i Jodà, ny lehiben' i Jodà, ny mpandrafitra amam-panefy vy, avy ao Jerosalema ho babo any Babilona. Voilà que Yahvé me fit voir deux corbeilles de figues disposées devant le sanctuaire de Yahvé. C'était après que Nabuchodonosor, roi de Babylone, eut emmené captifs, loin de Jérusalem, Jékonias, fils de Joiaqim, roi de Juda, ainsi que les princes de Juda, les forgerons et les serruriers, et qu' il les eut amenés à Babylone.
Jer / Jr 25.1 The word that came to Jeremiah concerning all the people of Judah in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, that was the first year of Nebuchadrezzar king of Babylon; Izao no teny tonga tamin' i Jeremia ny amin' ny Joda rehetra tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Joiakima, zanak' i Josia, mpanjakan' ny Joda dia ny taona voalohany nanjakan' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona Teny tonga tamin' i Jeremia, momba ny vahoaka rehetra any Jodà, tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Joakima, zanak' i Josiasa, mpanjakan' i Jodà, taona voalohany nanjakan' i Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona. Parole concernant tout le peuple de Juda, qui fut adressée à Jérémie la quatrième année de Joiaqim, fils de Josias, roi de Juda c' est-à-dire la première année de Nabuchodonosor, roi de Babylone .
Jer / Jr 26.1 In the beginning of the reign of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah came this word from the Lord, saying, Tamin' ny niandohan' ny nanjakan' i Joiakima, zanak' i Josia, mpanjakan' ny Joda, no nahatongavan' izao teny izao avy tamin' i Jehovah nanao hoe: Tamin' ny niandohan' ny nanjakan' i Jodàkima, zanak' i Josiasa, mpanjakan' i Jodà, no nahatongavan' izao teny izao, avy amin' ny Tompo, ho amin' i Jeremia. Au début du règne de Joiaqim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de Yahvé
...............
Jer / Jr 26.21 And when Jehoiakim the king, with all his mighty men, and all the princes, heard his words, the king sought to put him to death: but when Urijah heard it, he was afraid, and fled, and went into Egypt; Ary nony ren' i Joiakima mpanjaka sy ny lehilahy maheriny rehetra ny teniny, dia nitady hahafaty azy ny mpanjaka; ary nony nandre izany Oria, dia natahotra izy ka nandositra, ary tonga tany Egypta; Nandre ny teniny Joakima mpanjaka, mbamin' ny lehilahy maheriny rehetra sy ny mpanapaka rehetra, ka nitady hamono azy ny mpanjaka. Nahare izany Oria, ka natahotra, dia nandositra tany Ejipta. Alors le roi Joiaqim, avec tous ses officiers et ses princes, ayant entendu ses paroles, chercha à le faire mourir. A cette nouvelle Uriyyahu eut peur, il prit la fuite et parvint en Egypte.
Jer / Jr 26.22 And Jehoiakim the king sent men into Egypt, namely, Elnathan the son of Achbor, and certain men with him into Egypt. ary Joiakima mpanjaka naniraka olona nankany Egypta, dia Elnatana, zanak' i Akbora, mbamin' ny olona sasany nanaraka ny hankany Egypta. Fa naniraka olona ho any Ejipta, Joakima mpanjaka, dia Elnatana, zanak' i Akobora, ary olon-kafa koa niaraka taminy, ho any Ejipta. Mais le roi Joiaqim envoya en Egypte Elnatân fils de Akbor, accompagné de quelques gens.
Jer / Jr 26.23 And they fetched forth Urijah out of Egypt, and brought him unto Jehoiakim the king; who slew him with the sword, and cast his dead body into the graves of the common people. Ary Oria dia nalain' ireo niala avy tany Egypta ka nentiny teo amin' i Joiakima mpanjaka; ary izy namono azy tamin' ny sabatra, dia nanary ny fatiny teny amin' ny fasam-bahoaka. Ka nalain' ireo hiala tany Ejipta, Oria, dia nentiny teo amin' i Joakima mpanjaka, ary io kosa namono azy tamin' ny sabatra, dia nanipy ny fatiny, teo amin' ny fasan' ny ankapobem-bahoaka. Ils firent sortir Uriyyahu d' Egypte et le conduisirent au roi Joiaqim qui le fit frapper de l'épée et fit jeter son cadavre parmi les sépultures des gens du peuple.
Jer / Jr 27.1 In the beginning of the reign of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah came this word unto Jeremiah from the Lord, saying, Tamin' ny niandohan' ny nanjakan' i Joiakima, zanak' i Josia, mpanjakan' ny Joda, no nahatongavan' izao teny izao tamin' i Jeremia avy tamin' i Jehovah hoe: Tamin' ny niandohan' ny nanjakan' i Joakima, zanak' i Josiasa, mpanjakan' i Jodà, dia izao no teny natao avy amin' ny Tompo tamin' i Jeremia. Au début du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de Yahvé.
...............
Jer / Jr 27.20 Which Nebuchadnezzar king of Babylon took not, when he carried away captive Jeconiah the son of Jehoiakim king of Judah from Jerusalem to Babylon, and all the nobles of Judah and Jerusalem; dia izay tsy nalain' i Nebokadnezara mpanjakan' i Babylona, fony izy nitondra an' i Jekonia, zanak' i Joiakima, mpanjakan' ny Joda, ho babo avy tany Jerosalema ho any Babylona, mbamin' ny manan-kaja rehetra amin' ny Joda sy Jerosalema, izay tsy nalain' i Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona, fony izy nitondra ho babo, avy any Jersoalema, ho any Babilona, an' i Jekoniasa, zanak' i Joakima, mpanjakan' i Jodà, mbamin' ny lehiben' ny Jodà sy Jerosalema rehetra. ceux que n' a pas enlevés Nabuchodonosor, roi de Babylone, quand il emmena en captivité de Jérusalem à Babylone Jékonias, fils de Joiaqim, roi de Juda avec tous les notables de Juda et de Jérusalem .
...............
Jer / Jr 28.4 And I will bring again to this place Jeconiah the son of Jehoiakim king of Judah, with all the captives of Judah, that went into Babylon, saith the Lord: for I will break the yoke of the king of Babylon. ary Jekonia, zanak' i Joiakima, mpanjakan' ny Joda, mbamin' ny Joda voababo rehetra, izay lasa tany Babylona, dia hampodiko ho amin' ity tanàna ity, hoy Jehovah; fa hotapahiko ny ziogan' ny mpanjakan' i Babylona. Ary hampodiko amin' ity fitoerana ity Jekoniasa, zanak' i Joakima, mpanjakan' i Jodà, mbamin' ny babo rehetra amin' i Jodà lasa tany Babilona, - teny marin' ny Tompo, - fa hotapahako ny jiogan' ny mpanjakan' i Babilona. De même Jékonias, fils de Joiaqim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont allés à Babylone, je les ferai revenir ici oracle de Yahvé car je vais briser le joug du roi de Babylone!"
Jer / Jr 35.1 The word which came unto Jeremiah from the Lord in the days of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, saying, Izao no teny tonga tamin' i Jeremia avy tamin' i Jehovah tamin' ny andron' i Joiakima, zanak' i Josia. mpanjakan' ny Joda, nanao hoe: Ny teny avy amin' ny Tompo tonga tamin' i Jeremia, tamin' ny andron' i Joakima mpanjakan' i Jodà, nanao hoe: Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de Yahvé, au temps de Joiaqim, fils de Josias, roi de Juda
Jer / Jr 36.1 And it came to pass in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, that this word came unto Jeremiah from the Lord, saying, Ary tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Joiakima, zanak' i Josia, mpanjakan' ny Joda, dia tonga tamin' i Jeremia avy tamin' i Jehovah izao teny izao hoe: Tamin' ny taona fahefatra, nanjakan' i Joakima, zanak' i Josiasa, mpanjakan' i Jodà, dia izao no teny avy any amin' ny Tompo, tonga tamin' i Jeremia: La quatrième année de Joiaqim, fils de Josias, roi de Juda, la parole que voici fut adressée à Jérémie de la part de Yahvé
...............
Jer / Jr 36.9 And it came to pass in the fifth year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, in the ninth month, that they proclaimed a fast before the Lord to all the people in Jerusalem, and to all the people that came from the cities of Judah unto Jerusalem. Fa tamin' ny volana fahasivy tamin' ny taona fahadimy manjakan' i Joiakima, zanak' i Josia, mpanjakan' ny Joda, dia niantso fifadian-kanina teo anatrehan' i Jehovah izy tamin' ny vahoaka rehetra tany Jerosalema sy tamin' ny olona rehetra izay efa tonga tany Jerosalema avy eny amin' ny tanànan' ny Joda. Tamin' ny taona fahadimy nanjakan' i Joakima, zanak' i Josiasa mpanjakan' i Jodà, tamin' ny volana fahasivy, dia nisy fifadian-kanina nantsoina teo anatrehan' ny Tompo hataon' ny olona rehetra ao Jerosalema, sy ny olona rehetra tonga tao Jerosalema, avy any amin' ny tanànan' i Jodà. La cinquième année de Joiaqim, fils de Josias, roi de Juda, au neuvième mois, on convoqua pour un jeûne devant Yahvé tout le peuple de Jérusalem et tout le peuple qui pourrait y venir de toutes les villes de Juda.
...............
Jer / Jr 36.28 Take thee again another roll, and write in it all the former words that were in the first roll, which Jehoiakim the king of Judah hath burned. Makà horonan-taratasy hafa koa indray ianao, ka soraty aminy ilay teny rehetra tamin' ny horonan-taratasy teo, dia ilay nodoran' i Joiakima, mpanjakan' ny Joda. Mandehana maka horonan-taratasy hafa indray hianao; ka soraty ao avokoa ireo teny voalohany, tao amin' ilay horonan-taratasy voalohany, nodoran' i Joakima, mpanjakan' i Jodà. "Prends un autre rouleau; écris dessus toutes les paroles qui figuraient déjà dans le premier rouleau brûlé par Joiaqim, roi de Juda.
Jer / Jr 36.29 And thou shalt say to Jehoiakim king of Judah, Thus saith the Lord; Thou hast burned this roll, saying, Why hast thou written therein, saying, The king of Babylon shall certainly come and destroy this land, and shall cause to cease from thence man and beast? Ary ny amin' i Joiakima, mpanjakan' ny Joda, dia holazainao hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Hianao efa nandoro iny horonan-taratasy iny ka nanao hoe: Ahoana no nanoratanao tamin' iny hoe: Ho avy tokoa ny mpanjakan' i Babylona ka handrava ity tany ity sy hahalany ritra ny olona mbamin' ny biby eto? Ary lazao amin' i Joakima mpanjakan' i Jodà, hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Hianao nandoro iny horonan-taratasy iny, sady nanao hoe: Ahoana no nanoratanao tamin' iny fa hoe ho avy tokoa ny mpanjakan' i Babilona, ka handrava ity tany ity, ary ataony tsy hisy olona na biby intsony eto. Et contre Joiaqim, roi de Juda, tu diras : Ainsi parle Yahvé. Toi, tu as brûlé ce rouleau en disant : Pourquoi y avoir écrit Il est certain que le roi de Babylone viendra, saccagera ce pays et en fera disparaître hommes et bêtes?
Jer / Jr 36.30 Therefore thus saith the Lord of Jehoiakim king of Judah; He shall have none to sit upon the throne of David: and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost. Koa izao no lazain' i Jehovah ny amin' i Joiakima, mpanjakan' ny Joda: Tsy hanana fara handimby eo amin' ny seza fiandrianan' i Davida izy; ary ny fatiny dia hariana ka hasian' ny hainandro amin' ny antoandro ary ny fanala amin' ny alina. Noho izany, izao no lazain' ny Tompo, ny amin' i Joakima, mpanjakan' i Jodà: Tsy hisy amin' ny fianakaviany na iray aza hipetraka eo amin' ny seza fiandrianan' i Davida, sady hatsipy any ivelany ny fatiny hasian' ny hainandro, amin' ny antoandro, sy ny hatsiaka amin' ny alina. C' est pourquoi, ainsi parle Yahvé contre Joiaqim, roi de Juda. Il n' aura plus personne pour siéger sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur du jour et au froid de la nuit.
...............
Jer / Jr 36.32 Then took Jeremiah another roll, and gave it to Baruch the scribe, the son of Neriah; who wrote therein from the mouth of Jeremiah all the words of the book which Jehoiakim king of Judah had burned in the fire: and there were added besides unto them many like words. Ary Jeremia dia naka horonan-taratasy hafa koa, ka natolony an' i Baroka mpanoratra, zanak' i Neria, ary izy nanoratra tao avy tamin' ny vavan' i Jeremia ny teny rehetra izay tao amin' ilay horonan-taratasy nodoran' i Joiakima, mpanjakan' ny Joda, tamin' ny afo; sady nampiany teny maro tahaka ireny koa aza. Dia naka horonan-taratasy hafa indray Jeremia, natolony an' i Baròka mpanoratra, zanak' i Neriàsa, ka nosoratan' i Baròka araka ny nanononan' i Jeremia azy ny teny rehetra tamin' ilay boky nodoran' i Joakima mpanjakan' i Jodà tamin' ny afo; ary teny hafa maro tahaka ireny no niampy. Jérémie prit un autre rouleau et le remit au scribe Baruch, fils de Nériyya, qui y écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre qu' avait brûlé Joiaqim, roi de Juda. De plus, beaucoup de paroles du même genre y furent ajoutées.
Jer / Jr 37.1 And king Zedekiah the son of Josiah reigned instead of Coniah the son of Jehoiakim, whom Nebuchadrezzar king of Babylon made king in the land of Judah. Ary Zedekia mpanjaka, zanak' i Josia, dia nanjaka nandimby an' i Jekonia, zanak' i Joiakima, fa nampanjakain' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, tao amin' ny tanin' ny Joda izy; Sedesiasa zanak' i Josiasa no nanjaka nandimby an' i Jekoniasa zanak' i Joakima; Nabokodonozora mpanjakan' i Babilona no nanangana azy ho mpanjaka amin' ny tanin' i Jodà. Le roi Sédécias, fils de Josias, devint roi à la place de Konias, fils de Joiaqim : Nabuchodonosor, roi de Babylone, l' avait établi roi au pays de Juda.
Jer / Jr 45.1 The word that Jeremiah the prophet spake unto Baruch the son of Neriah, when he had written these words in a book at the mouth of Jeremiah, in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, saying, Ny teny izay nataon' i Jeremia mpaminany tamin' i Baroka, zanak' i Neria, fony izy nanoratra ireto teny ireto tamin' ny taratasy avy tamin' ny vavan' i Jeremia tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Joiakima, zanak' i Josia, mpanjakan' ny Joda, hoe: Ny teny nolazain' i Jeremia mpaminany tamin' i Baròka, zanak' i Nierasa, fony izy nanoratra ireo teny ireo tamin' ny taratasy araka ny nanononan' i Jeremia azy, tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Joakima, zanak' i Josiasa, mpanjakan' i Jodà, toy izao: Parole qu' adressa le prophète Jérémie à Baruch, fils de Nériyya, quand celui-ci écrivit ces paroles dans un livre sous la dictée de Jérémie, la quatrième année de Joiaqim, fils de Josias, roi de Juda.
...............
Jer / Jr 46.2 Against Egypt, against the army of Pharaohnecho king of Egypt, which was by the river Euphrates in Carchemish, which Nebuchadrezzar king of Babylon smote in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah. Ny amin' i Egypta. Ny amin' ny miaramilan' i Farao-neko, mpanjakan' i Egypta, izay teny amoron' ny ony Eofrata, tany Karkemisy, dia ilay resin' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Joiakima, zanak' i Josia, mpanjakan' ny Joda: Ny amin' i Ejipta. Teny mamely ny tafik' i Nekao Faraona mpanjakan' i Ejipta, teo amoron' ny ony Eofrata, tao Karkemisa, izay resin' i Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona, tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Joakima, zanak' i Josiasa, mpanjakan' i Jodà. Sur l' Egypte. Contre l' armée du Pharaon Neko, roi d' Egypte, qui se trouvait près du fleuve Euphrate, vers Karkémish, quand Nabuchodonosor, roi de Babylone, la battit; c'était la quatrième année de Joiaqim, fils de Josias, roi de Juda.
...............
Jer / Jr 52.2 And he did that which was evil in the eyes of the Lord, according to all that Jehoiakim had done. Ary nanao izay ratsy eo imason' i Jehovah izy, araka izay rehetra nataon' i Joiakima. Nanao izay ratsy eo imason' ny Tompo izy, nianatra izay rehetra nataon' i Joakima. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé, tout comme avait fait Joiaqim.

      Baroka Livre de Baruch
...............
Bar 1.3 Ny teny amin' ity boky ity dia novakin' i Baròka tamin' ny sofin' i Jekoniasa, zanak' i Joakima, mpanjakan' i Jodà, sy tamin' ny sofin' ny vahoaka rehetra izay tonga hihaino izany boky izany; Or Baruch lut les paroles de ce livre devant Jékonias, fils de Joiaqim, roi de Juda, et devant tout le peuple venu pour cette lecture,
...............
Bar 1.7 dia nampitondrainy ho any Jerosalema amin' i Joakima, zanak' i Helkiasa, zanak' i Saloma, mpisorona, sy amin' ny mpisorona sasany mbamin' ny vahoaka rehetra niara-nitoetra taminy tany Jerosalema. et on l' envoya à Jérusalem au prêtre Joaqim, fils d' Helcias, fils de Salom, ainsi qu' aux autres prêtres et à tout le peuple qui se trouvait avec lui à Jérusalem.

  Book of Daniel Daniela Daniely Livre de Daniel
...............
Dan / Da 1.1 In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah came Nebuchadnezzar king of Babylon unto Jerusalem, and besieged it. Tamin' ny taona fahatelo nanjakan' i Joiakima, mpanjakan' ny Joda, no nankanesan' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, tany Jerosalema sy nanaovany fahirano azy. Tamin' ny taona fahatelo nanjakan' i Joakima, mpanjakan' i Jodà, tonga Nabokodonozora mpanjakan' i Babilona hamely an' i Jerosalema, ka nanao fahirano azy. En l' an trois du règne de Joiaqim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, s' en vint à Jérusalem et l' investit.
Dan / Da 1.2 And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, with part of the vessels of the house of God: which he carried into the land of Shinar to the house of his god; and he brought the vessels into the treasure house of his god. Ary ny Tompo nanolotra an' i Joiakima, mpanjakan' ny Joda, mbamin' ny fanaka sasany tao an-tranon' Andriamanitra ho eo an-tànany, ka nentiny ho any amin' ny tany Sinara ireny, ho ao an-tranon' andriamaniny; koa ny fanaka dia nampidiriny tao amin' ny trano firaketan' andriamaniny. Natolotry ny Tompo, ho an-tànany, Joakima, mpanjakan' i Jodà, mbamin' ny fanaka sasany tao an-tranon' Andriamanitra, ka nentiny ireny, ho any amin' ny tany Sennaara, ao amin' ny tranon' ny andriamaniny, sady napetrany tao amin' ny firaketan' andriamaniny ny fanaka. Le Seigneur livra entre ses mains Joiaqim, roi de Juda, ainsi qu' une partie des objets du Temple de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar et déposa les objets dans le trésor de ses dieux.
Dan / Da 13.1 Nisy lehilahy anankiray, atao hoe Joakima, nonina tao Babilona;
...............
Dan / Da 13.4 Mpanankarem-be io Joakima io, ary nanana zaridaina teo akaikin' ny tranony izy, ary be ny Jody mankao aminy, satria izy no manan-kaja indrindra tamin' izy rehetra ireo.
...............
Dan / Da 13.6 Ao an-tranon' i Joakima no falehan' izy ireo, ary ny olona rehetra manan' ady dia manatona azy.
...............
Dan / Da 13.28 Ny ampitson' iny, rahefa tafavory tao amin' i Joakima vadin' i Sozana ny vahoaka, dia tonga tao koa ireto anti-dahy roa lahy, efa feno hevi-dratsy hamelezana an-drazazavavy mba hahafaty azy.
Dan / Da 13.29 Hoy izy ireo teo anatrehan' ny vahoaka: Ampanalao Sozana, zanak' i Helkiasa sy vadin' i Joakima. Dia naniraka haka azy niaraka tamin' izay ny olona.
...............
Dan / Da 13.63 Helkiasa sy ny vadiny, mbamin' i Joakima vadin-drazazavavy, sy ny havany rehetra, satria tsy nahitana zava-mahafa-baraka kely akory razazavavy.