Chapitres et versets citant Nadaba

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 6.23 And Aaron took him Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to wife; and she bare him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. Ary Arona naka an' i Eliseba, zanakavavin' i Aminadaba sady anabavin' i Nasona, ho vadiny; dia niteraka an' i Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara taminy izy. Aarona naka an' i Elisabeta, zanakavavin' i Aminadaba, anabavin' i Naasona, ho vadiny, ka io no niteraka taminy an' i Nabada, Abiha, Eleazara ary Itamara. Aaron épousa Élishéba, fille d' Amminadab, soeur de Nahshôn, et elle lui donna Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar.
Eks 24.1 And he said unto Moses, Come up unto the Lord, thou, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel; and worship ye afar off. Ary hoy Izy tamin' i Mosesy: Miakara ao amin' i Jehovah ianao sy Arona sy Nadaba sy Abiho ary fito-polo lahy amin' ny loholon' ny Isiraely; ka miankohofa eny lavitra eny ianareo; Ary hoy Andriamanitra tamin' i Moizy: Miakara aty amin' ny Tompo hianao sy Aarona. Nadaba sy Abio, ary loholona fito-polo amin' Israely, ka mbola lavitra dia miankohofa. Il dit à Moïse : " Montez vers Yahvé, toi, Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dix des anciens d' Israël, et vous vous prosternerez à distance.
...............
Eks 24.9 Then went up Moses, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel: Dia niakatra Mosesy sy Arona sy Nadaba sy Abiho ary fito-polo lahy tamin' ny loholon' ny Isiraely. Niakatra Moizy, nomban' i Aarona sy Nadaba ary Abio mbamin' ny fito-polo lahy tamin' ny loholon' Israely, Moïse monta, ainsi qu' Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dix des anciens d' Israël.
Eks 28.1 And take thou unto thee Aaron thy brother, and his sons with him, from among the children of Israel, that he may minister unto me in the priest' s office, even Aaron, Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, Aaron' s sons. Ary asaovy manatona anao Arona rahalahinao mbamin' ny zanany, avy amin' ny Zanak' Isiraely, mba ho mpisorona ho Ahy izy, dia Arona mbamin' i Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara, zanak' i Arona. Asaovy manatona anao Aarona rahalahinao, mbamin' ny zanany, ao amin' ny zanak' Israely, mba ho mpisorona amin' ny fanompoana ahy, dia Aarona, Nadaba, Abiò, Eleazara, ary Hamora, zanak' i Aarona. " Quant à toi, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, d' entre les Israélites, pour qu' il exerce mon sacerdoce : Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar, fils d' Aaron.

  Leviticus Fisoronana na Levitikosy Fisoronana na Levitika Le Lévitique
Lev 10.1 And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. Ary Nadaba sy Abiho, zanak' i Arona, samy naka ny fitondran' afony avy ka nanisy afo teo anatiny, ary nanisy ditin-kazo manitra teo, dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan' i Jehovah, izay tsy nandidiany azy. Ary Nabada sy Abiò, zanak' i Aarona, samy naka ny fanembohany avy dia nanisy afo tao anatiny, sy nametraka zava-manitra teo amboniny, dia nitondra afo hafa teo anatrehan' ny Tompo, nefa tsy nahazo didy momba izany izy. Les fils d' Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir. Ils y mirent du feu sur lequel ils posèrent de l' encens, et ils présentèrent devant Yahvé un feu irrégulier qu' il ne leur avait pas prescrit.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 3.2 And these are the names of the sons of Aaron; Nadab the firstborn, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. Ny anaran' ny zanakalahin' i Arona dia Nadaba lahimatoa sy Abiho ary Eleazara sy Itamara. Ny anaran' ny zanakalahin' i Aarona dia izao: Nadaba, lahimatoa, Abiò, Eleazara, ary Itamara. Voici les noms des fils d' Aaron : Nadab, l' aîné, puis Abihu, Éléazar, Itamar.
...............
Nom / Fan 3.4 And Nadab and Abihu died before the Lord, when they offered strange fire before the Lord, in the wilderness of Sinai, and they had no children: and Eleazar and Ithamar ministered in the priest' s office in the sight of Aaron their father. Fa maty teo anatrehan' i Jehovah Nadaba sy Abiho tamin' izy nanatitra afo tsy izy teo anatrehan' i Jehovah tany an-efitr' i Sinay, sady samy tsy nanan-janaka izy mirahalahy; ary Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana teo anatrehan' i Arona rainy. Nadaba sy Abiò dia maty teo anatrehan' ny Tompo tamin' izy nanatitra afo hafa teo anatrehan' ny Tompo tany an' efitra Sinaia: tsy nanan-janaka izy ireo. Nadab et Abihu moururent devant Yahvé, dans le désert du Sinaï, lorsqu' ils présentèrent devant lui un feu irrégulier. Ils n' avaient pas eu d' enfants, et c' est Éléazar et Itamar qui exercèrent le sacerdoce en présence d' Aaron leur père.
...............
Nom / Fan 26.60 And unto Aaron was born Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. Ary ny naterak' i Arona dia Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara. Aarona niteraka an' i Nadabà, Abiò, Eleazara ary Itamara. Aaron engendra Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar.
Nom / Fan 26.61 And Nadab and Abihu died, when they offered strange fire before the Lord. Fa maty Nadaba sy Abiho tamin' izy nanatitra afo tsy izy teo anatrehan' i Jehovah. Nadabà sy Abiò maty, tamin' izy ireo nanatitra afo hafa teo anatrehan' ny Tompo. Nadab et Abihu moururent lorsqu' ils portèrent devant Yahvé un feu irrégulier.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 14.20 And the days which Jeroboam reigned were two and twenty years: and he slept with his fathers, and Nadab his son reigned in his stead. Ary ny andro nanjakan' i Jeroboama dia roa amby roa-polo taona; dia lasa nodi-mandry any amin' ny razany izy; ary Nadaba zanany no nanjaka nandimby azy. Roa amby roapolo taona no andro nanjakan' i Jeroboama, dia nodimandry any amin' ny razany izy. Ary Nadaba zanany no nanjaka nandimby azy. La durée du règne de Jéroboam fut de vingt-deux années, puis il se coucha avec ses pères et son fils Nadab régna à sa place.
...............
1Mp 15.25 And Nadab the son of Jeroboam began to reign over Israel in the second year of Asa king of Judah, and reigned over Israel two years. Ary Nadaba, zanak' i Jeroboama, vao nanjaka tamin' ny Isiraely tamin' ny taona faharoa nanjakan' i Asa, mpanjakan' ny Joda; ary nanjaka roa taona tamin' ny Isiraely izy. Tamin' ny taona faharoan' i Asà, mpanjakan' i Jodà, no tonga mpanjakan' Israely Nadaba zanak' i Jeroboama; ary roa taona no nanjakany tamin' Israely. Nadab, fils de Jéroboam, devint roi d' Israël, en la deuxième année d' Asa, roi de Juda, et régna deux ans sur Israël.
...............
1Mp 15.27 And Baasha the son of Ahijah, of the house of Issachar, conspired against him; and Baasha smote him at Gibbethon, which belonged to the Philistines; for Nadab and all Israel laid siege to Gibbethon. Ary Basa, zanak' i Ahia, amin' ny taranak' Isakara, nikomy taminy dia namely azy tao Gibetona, izay an' ny Filistina (fa Nadaba sy ny Isiraely rehetra nanao fahirano an' i Gibetona fahizay). Nanao teti-dratsy nanohitra azy Baasà, zanak' i Ahiasa, amin' ny taranak' Isakara, ka namely azy teo Gebetona izay an' ny Filistina; fa nanao fahirano an' i Gebetona Nadaba sy Israely rehetra tamin' izay. Basha fils d' Ahiyya, de la maison d' Issachar, conspira contre lui et l' assassina à Gibbetôn, ville philistine qu' assiégeaient Nadab et tout Israël.
...............
1Mp 15.31 Now the rest of the acts of Nadab, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel? Ary ny tantaran' i Nadaba sisa mbamin' izay rehetra nataony, tsy efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny tantaran' ny mpanjakan' ny Isiraely va izany? Ny sisa tamin' ny asa nataon' i Nadaba mbamin' izay rehetra nataony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny Tantaran' ny mpanjakan' Israely va izany? Le reste de l' histoire de Nadab, et tout ce qu' il a fait, cela n' est-il pas écrit au livre des Annales des rois d' Israël ?

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.28 And the sons of Onam were, Shammai, and Jada. And the sons of Shammai; Nadab and Abishur. Ary ny zanakalahin' i Onama dia Samay sy Jada. Ary ny zanakalahin' i Samay dia Nadaba sy Abisora. Ny zanakalahin' i Onama, dia Semeia sy Jadà. Zanakalahin' i Semeia: Nadaba sy Abisora. Les fils d' Onam furent Shammaï et Yada. Fils de Shammaï : Nadab et Abishur.
...............
1Tt / 1Tan 2.30 And the sons of Nadab; Seled, and Appaim: but Seled died without children. Ary ny zanakalahin' i Nadaba dia Saleda sy Apaima; fa maty momba Saleda. Zanakalahin' i Nadaba: Saleda, sy Afaima. Maty tsy niteraka Saleda. Fils de Nadab : Séled et Éphraïm. Séled mourut sans fils.
...............
1Tt / 1Tan 5.29 Ary ny zanak' i Amrama dia Arona sy Mosesy ary Miriama. Ny zanakalahin' i Arona dia Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara. Zanak' i Amrama: Aarona, Moizy, ary Maria. Zanakalahin' i Aarona: Nadaba, Abiò, Eleazara ary Itamara. Fils d' Amram : Aaron, Moïse et Miryam. Fils d' Aaron : Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar.
...............
1Tt / 1Tan 8.30 And his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab, ary Abdona no lahimatoany, dia Zora, dia Kisy, dia Bala, dia Nadaba, Abdona no zanany lahimatoa, dia Soara, Kisa, Baala, Nadaba, son fils premier-né Abdôn, ainsi que Çur, Qish, Baal, Ner, Nadab,
...............
1Tt / 1Tan 9.36 And his firstborn son Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab. ary ny zanany lahimatoa dia Abdona, dia Zora, dia Kisy, dia Bala, dia Nera, dia Nadaba, Ary Abdona no zanany lahimatoa, dia Sora, Kisa, Baala, Nera, Nadaba, et son fils premier-né Abdôn, ainsi que Çur, Qish, Baal, Ner, Nadab,
1Tt / 1Tan 24.1 Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. Ary ny amin' ny taranak' i Arona dia izao no nizarana azy ho antokony: Ny zanakalahin' i Arona dia Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara; Ny amin' ny taranak' i Aarona, dia izao no antokony; zanakalahin' i Aarona: Nadaba, Abiò, Eleazara, ary Itamara. Classes des fils d' Aaron : fils d' Aaron : Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar.
1Tt / 1Tan 24.2 But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest' s office. fa Nadaba sy Abiho dia maty talohan-drainy sady samy tsy nanan-janaka, koa dia Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana. Nadaba sy Abiò, maty talohan-drainy, tsy nitera-dahy, ary Eleazara sy Itamara nanao ny raharahan' ny fisoronana. Nadab et Abihu moururent en présence de leur père sans laisser de fils et c' est Éléazar et Itamar qui devinrent prêtres.