Toko sy andininy momba Kasleo

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
Neh / Ne 1.1 The words of Nehemiah the son of Hachaliah. And it came to pass in the month Chisleu, in the twentieth year, as I was in Shushan the palace, Ny tantaran' i Nehemia, zanak' i Hakalia. Tamin' ny volana Kisleo tamin' ny taona faharoa-polo, raha tany an-dapa any Sosana aho, Tenin' i Nehemia zanak' i Helkiasa. Tamin' ny volana Kasleo, taona faha-roapolo, raha tao an-dapa, tany Sosa aho, Paroles de Néhémie, fils de Hakalya. Au mois de Kisleu, la vingtième année, comme je me trouvais dans la citadelle de Suse,

      Makabeo I 1er Livre des Maccabées
...............
1M 1.57 Tamin' ny andro fahadimy ambin' ny folon' ny volana Kasleo, taona fahadimy amby efapolo amby zato, dia naoriny teo ambony otelin' ny sorona dorana, ny fahavetavetana lozan-tany. Nanorenany otely koa teo amin' ny tanànan' i Jodà rehetra, eny amin' ny manodidina. Découvrait-on chez quelqu' un un exemplaire de l' Alliance, ou quelque autre se conformait-il à la Loi, la décision du roi le mettait à mort.
...............
1M 4.52 dia nifoha maraina koa izy, tamin' ny andro fahadimy amby roapolon' ny volana fahasivy, izay volana atao hoe Kasleo, tamin' ny taona fahavalo amby efapolo amby zato, Le 25 du neuvième mois nommé Kisleu en l' an 148, ils se levèrent au point du jour
...............
1M 4.59 Ary Jodasa nifanara-kevitra tamin' ireo rahalahiny mbamin' ny fiangonan' Israely rehetra, dia nandidy ny hankalazana ireo andro nitokanana ny otely, amim-pifaliana sy firavoravoana mandritra ny havaloana isan-taona, miantomboka amin' ny fahadimy amby roapolon' ny volana Kasleo. Judas décida avec ses frères et toute l' assemblée d' Israël que les jours de la dédicace de l' autel seraient célébrés en leur temps chaque année pendant huit jours, à partir du 25 du mois de Kisleu, avec joie et allégresse.

      Makabeo II 2ème Livre des Maccabées
...............
2M 1.9 Koa ankehitriny manoratra ho anareo indray izahay, mba hankalazanareo ny andron' ny fetin' ny Tabernakla fanao amin' ny volana Kasleo. Et maintenant nous vous écrivons pour que vous célébriez la fête des Tentes du mois de Kisleu.
...............
2M 1.18 Ka rahefa hankalaza ny fanadiovana ny tempoly, amin' ny andro fahadimy amby roapolon' ny volana Kasleo, dia nataonay fa ilaina ny milaza izany aminareo, mba hankalazanareo koa ireo andro fetin' ny Tabernakla, sy ny andron' ny afo, izay nirehitra nony nanatitra sorona Nehemia, rahefa avy nandrafitra indray ny tempoly sy ny otely. Comme nous allons célébrer, le 25 Kislev, la purification du Temple, nous avons jugé bon de vous en informer, afin que vous aussi vous la célébriez à la manière de la fête des Tentes et du feu qui se manifesta quand Néhémie, ayant construit le sanctuaire et l' autel, offrit des sacrifices.
...............
2M 10.5 Tamin' ny andro fahadimy amby roapolon' ny volana Kasleo no nandotoan' ireo hafa firenena ny tempoly, ary sendra io andro io koa no nanadiovana azy. Ce fut le jour même où le Temple avait été profané par les étrangers que tomba le jour de la purification du Temple, c' est-à-dire le 25 du même mois qui est Kisleu.

  Book of Zechariah Zakaria Zakaria Livre de Zacharie
Zak / Za 7.1 And it came to pass in the fourth year of king Darius, that the word of the Lord came unto Zechariah in the fourth day of the ninth month, even in Chisleu; Ary tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Dariosa no nahatongavan' ny tenin' i Jehovah tamin' i Zakaria, tamin' ny andro fahefatra tamin' ny volana fahasivy (Kisleva izany); Tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Dariosa, tonga tamin' i Zakaria ny tenin' ny Tompo, tamin' ny andro fahefatry ny volana fahasivy, volana Kasleo. La quatrième année du roi Darius, la parole de Yahvé fut adressée à Zacharie, le quatrième jour du neuvième mois, le mois de Kislev.