Chapitres et versets citant Jahata

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 4.2 And Reaiah the son of Shobal begat Jahath; and Jahath begat Ahumai, and Lahad. These are the families of the Zorathites. Ary Reaia, zanakalahin' i Sobala, niteraka an' i Jahata; ary Jahata niteraka an' i Ahomay sy Lahada. Ireo no fokon' ny Zoraita. Raià zanakalahin' i Sobala, niteraka an' i Jahata; Jahata niteraka an' i Akamaia sy Lahada. Ireo no fokon' ny Sareana. Reaya, fils de Shobal, engendra Yahat, et Yahat engendra Ahumaï et Lahad. Ce sont les clans Çoréatites.
...............
1Tt / 1Tan 6.5 And Abishua begat Bukki, and Bukki begat Uzzi, Avy amin' i Gersona: Libny no zanak' i Gersona, Jahata no zanak' i Libny, Zima no zanak' i Jahata, Avy amin' i Gersoma: Lobnì zanany, Jahata zanany, Zammà zanany, Pour Gershom : Libni son fils, Yahat son fils, Zimma son fils,
...............
1Tt / 1Tan 6.28 And the sons of Samuel; the firstborn Vashni, and Abiah. zanakalahin' i Jahata, zanakalahin' i Gersona, zanakalahin' i Levy. zanak' i Semeia, zanak' i Jeta, zanak' i Gersoma, zanak' i Levì. fils de Yahat, fils de Gershom, fils de Lévi.
...............
1Tt / 1Tan 23.10 And the sons of Shimei were, Jahath, Zina, and Jeush, and Beriah. These four were the sons of Shimei. Ary ny zanakalahin' i Simey dia Jahata sy Zina sy Jeosy ary Beria; izy efa-dahy ireo no zanakalahin' i Simey. Zanakalahin' i Semeia: Leheta, Zizà, Jaosa ary Barià, izy efatra ireo no zanakalahin' i Semeia. Fils de Shiméï : Yahat, Zina, Yéush, Béria; ce furent là les fils de Shiméï, quatre en tout.
1Tt / 1Tan 23.11 And Jahath was the chief, and Zizah the second: but Jeush and Beriah had not many sons; therefore they were in one reckoning, according to their father' s house. Ary Jahata no lohany, ary Ziza no faharoany; fa Jeosy sy Beria tsy nanana zanakalahy maro, ka dia nisaina ho fianakaviana iray sy antokony iray izy. Leheta no lohany, Zizà no faharoa, Jaosa sy Barià vitsy zanaka lahy, ka nisaina ho antokony iray araka ny fianakaviany. Yahat était l' aîné, Ziza le second, puis Yéush et Béria qui n' eurent pas beaucoup d' enfants et furent enregistrés en une seule famille.
...............
1Tt / 1Tan 24.22 Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath. Tamin' ny Jizarita dia Selomota; tamin' ny taranak' i Selomota dia Jahata. tamin' ny Isaarita, Salemota, tamin' ny taranak' i Salemota, Jahata. Pour les Yiçharites, Shelomot; pour les fils de Shelomot, Yahat.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 34.12 And the men did the work faithfully: and the overseers of them were Jahath and Obadiah, the Levites, of the sons of Merari; and Zechariah and Meshullam, of the sons of the Kohathites, to set it forward; and other of the Levites, all that could skill of instruments of musick. Ary ny olona dia nanao ny asa araka izay mety hatao; ary ny voatendry hifehy azy dia lahata sy Obadia Levita, avy tamin' ny taranak' i Merary, ary Zakaria sy Mesolama, avy tamin' ny taranaky ny Kehatita, ary ny Levita rehetra izay nahay ny zava-maneno isan-karazany, Nefain' ireo lehilahy ireo tamim-pahamarinana ny anjara asany. Ny voatendry hitandrina azy ireo, dia Jahata sy Abdiasa Levita tamin' ny taranak' i Merarì, Zakariasa sy Mosolama tamin' ny taranaky ny Kaatita; izy ireo no nitarika azy mbamin' ny Levita hafa koa izay samy mahay zava-maneno. Ces hommes travaillèrent avec fidélité à cette oeuvre; ils étaient sous la surveillance de Yahat et de Obadyahu, lévites des fils de Merari, de Zekarya et de Meshullam, Qehatites contremaîtres, des lévites experts dans les instruments d' accompagnement du chant,