Chapitres et versets citant Kore

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 36.5 And Aholibamah bare Jeush, and Jaalam, and Korah: these are the sons of Esau, which were born unto him in the land of Canaan. ary Oholibama niteraka an' i Jeosy sy Jalama ary Kora. Ireo no zanak' i Esao, izay naterany tany amin' ny tany Kanana. ary ny naterak' i Oolibamà dia Jehosy sy Ihelona ary Kore. Ireo no zanakalahin' i Esao naterany tany amin' ny tany Kanaana. Oholibama enfanta Yéush, Yalam et Qorah. Tels sont les fils d'Ésaü qui lui naquirent au pays de Canaan.
...............
Gen / Jen 36.14 And these were the sons of Aholibamah, the daughter of Anah the daughter of Zibeon, Esau' s wife: and she bare to Esau Jeush, and Jaalam, and Korah. Ary izao no zanakalahin' i Oholibama, zanakavavin' i Ana, zanakavavin' i Zibona, vadin' i Esao: niteraka an' i Jeosy sy Jalama ary Kora tamin' i Esao izy. Ary izao no zanakalahin' i Oolibamà, zanakavavin' i Anà, zanakavavin' i Sebeona, vadin' i Esao; niteraka an' i Jehosy sy Ihelona ary Kore tamin' i Esao izy. Voici les fils d' Oholibama, fille d' Ana, fils de Çibéôn, la femme d'Ésaü : elle lui enfanta Yéush, Yalam et Qorah.
...............
Gen / Jen 36.16 Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek: these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah. sy Kora loham-pireneny sy Gatama loham-pireneny ary Amaleka loham-pireneny. Ireo no loham-pireneny avy tamin' i Elifaza tany amin' ny tany Edoma; ireo no zanak' i Ada. Kore, loham-pirenena; Gathama, loham-pirenena; Amaleka, loham-pirenena. Ireo no loham-pirenena avy amin' i Elifaza amin' i Edoma. Zanak' i Adà ireo. le chef Gatam, le chef Amaleq. Tels sont les chefs d'Éliphaz au pays d'Édom, tels sont les fils d' Ada.
...............
Gen / Jen 36.18 And these are the sons of Aholibamah Esau' s wife; duke Jeush, duke Jaalam, duke Korah: these were the dukes that came of Aholibamah the daughter of Anah, Esau' s wife. Ary izao no zanakalahin' i Oholibama, vadin' i Esao: Jeosy loham-pireneny sy Jalama loham-pireneny sy Kora loham-pireneny. Ireo no loham-pirenena avy tamin' i Oholibama, zanakavavin' i Ana, vadin' i Esao. Zanakalahin' i Oolibamà, vadin' i Esao: Jehosy, loham-pirenena, Ielona, loham-pirenena; ary Kore, loham-pirenena. Ireo no loham-pirenena avy amin' i Oolibamà, zanakavavin' i Anà, sy vadin' i Esao. Et voici les fils d' Oholibama, la femme d'Ésaü : le chef Yéush, le chef Yalam, le chef Qorah. Tels sont les chefs d' Oholibama, fille d' Ana, femme d'Ésaü.

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 6.21 And the sons of Izhar; Korah, and Nepheg, and Zichri. Ary ny zanakalahin' i Jizara dia Kora sy Nafega ary Zikry. Zanakalahin' Isaara: Kore, Nefega ary Zekrì. Les fils de Yiçhar furent : Coré, Népheg et Zikri,
...............
Eks 6.24 And the sons of Korah; Assir, and Elkanah, and Abiasaph: these are the families of the Korhites. Ary ny zanakalahin' i Kora dia Asira sy Elkana ary Abiasafa; ireo no fokom-pirenen' ny Korana. Zanakalahin' i Kore: Asera, Elkanà ary Abiasafa. Ireo no fianakavian' i Korita. Fils de Coré : Assir, Elqana et Abiasaph ; tels sont les clans des Coréites.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
Nom / Fan 16.1 Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men: Ary Kora, zanak' i Jizara, zanak' i Kehata, zanak' i Levy, ary Datana sy Abìrama, zanak' i Eliaba, sy Ona, zanak' i Peleta, izay samy taranak' i Robena, dia nandrendri-bahoaka, Kore, zanak' i Isaara, zanak' i Kaata, zanak' i Levì, dia nitarika olona hiandany aminy, miaraka amin' i Datàna sy Abirona, zanak' i Eliaba, ary Hona, zanak' i Feleta, izay zana-dRobena, Coré, fils de Yiçhar, fils de Qehat, fils de Lévi, Datân et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélèt Éliab et Pélèt étaient fils de Ruben furent orgueilleux ;
...............
Nom / Fan 16.5 And he spake unto Korah and unto all his company, saying, Even to morrow the Lord will shew who are his, and who is holy; and will cause him to come near unto him: even him whom he hath chosen will he cause to come near unto him. ka niteny tamin' i Kora sy ny namany rehetra nanao hoe: Rahampitso dia hasehon' i Jehovah izay Azy sy izay masina ka hampanakekeny Azy; dia izay fidiny no hampanakekeny Azy. ka niteny tamin' i Kore sy ny tariny rehetra nanao hoe: Rahampitso dia hasehon' ny Tompo izay azy sy izay masina, ka hampanakekezany azy; dia izay nofidiny no hampanakekezany azy. Puis il dit à Coré et à tout son groupe : " Demain matin, Yahvé fera connaître qui est à lui, qui est l' homme consacré qu' il laissera approcher de lui. Celui qu' il fera approcher de lui, c' est celui-là qu' il choisit.
Nom / Fan 16.6 This do; Take you censers, Korah, and all his company; Izao no ataovy, ry Kora sy ianareo namany rehetra: Makà fitondran' afo ho anareo rahampitso. Izao no ataovy: Makà fanembohana hianareo, ry Kore sy ny tariny rehetra. Voici ce que vous ferez : prenez les encensoirs de Coré et de tout son groupe,
...............
Nom / Fan 16.8 And Moses said unto Korah, Hear, I pray you, ye sons of Levi: Dia hoy koa Mosesy tamin' i Kora: Henoy, ry taranak' i Levy: Ary hoy Moizy tamin' i Kore: Henoy àry, ry zanak' i Levì: Moïse dit à Coré : " Écoutez donc, fils de Lévi !
...............
Nom / Fan 16.16 And Moses said unto Korah, Be thou and all thy company before the Lord, thou, and they, and Aaron, to morrow: Dia hoy Mosesy tamin' i Kora: Aoka ianao sy ny namanao rehetra ho tonga eo anatrehan' i Jehovah rahampitso, dia ianao sy ireo ary Arona. Hoy Moizy tamin' i Kore: Rahampitso hianao sy ny tarikao rehetra mitoetra eo anatrehan' ny Tompo, dia izy ireo sy hianao mbamin' i Aarona. Moïse dit à Coré : " Toi et tout ton groupe, venez demain vous mettre en présence de Yahvé, toi et eux, ainsi qu' Aaron.
...............
Nom / Fan 16.19 And Korah gathered all the congregation against them unto the door of the tabernacle of the congregation: and the glory of the Lord appeared unto all the congregation. Ary Kora nanangona ny namany rehetra ho eo anoloan' ny varavaran' ny trano-lay fihaonana hanohitra azy roa lahy; dia niseho tamin' ny fiangonana rehetra ny voninahitr' i Jehovah. Nantsoin' i Kore ho eo am-baravaran' ny trano lay fihaonana ny fiangonana rehetra, hanohitra an' i Moizy sy Aarona. Dia niseho tamin' ny fiangonana rehetra ny voninahitry ny Tompo. Coré rassembla en face de ces derniers toute la communauté à l' entrée de la Tente du Rendez-vous, et la gloire de Yahvé apparut à toute la communauté.
...............
Nom / Fan 16.24 Speak unto the congregation, saying, Get you up from about the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram. Mitenena amin' ny fiangonana, ka lazao hoe: Mihataha tsy hanodidina ny lain' i Kora sy Datana ary Abìrama. Mitenena amin' ny fiangonana, lazao hoe: Mihataha hianareo rehetra, mialà amin' ny manodidina ny lain' i Kore sy Datàna ary Abirona. Parle à cette communauté et dis : " Éloignez-vous de la demeure de Coré. "
...............
Nom / Fan 16.27 So they gat up from the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram, on every side: and Dathan and Abiram came out, and stood in the door of their tents, and their wives, and their sons, and their little children. Dia nihataka ny olona mba tsy ho eo akaikin' ny lain' i Kora sy Datana ary Abìrama; ary Datana sy Abìrama nivoaka ka nijanona teo anoloan' ny varavaran' ny lainy mbamin' ny vadiny sy ny zananilahy ary ny zanany madinika. Nihatahan' ny olona ny manodidina ny fonenan' i Kore sy Datàna ary Abirona. Dia nivoaka Datàna sy Abirona, ary nitoetra teo am-baravaran' ny lainy, miaraka amin' ny vady aman-janany, ary ny zafiny. Ils s'écartèrent des alentours de la maison de Coré. Datân et Abiram étaient sortis et se trouvaient à l' entrée de leurs tentes, avec leurs femmes, leurs fils et leurs jeunes enfants.
...............
Nom / Fan 16.32 And the earth opened her mouth, and swallowed them up, and their houses, and all the men that appertained unto Korah, and all their goods. eny, nisokatra ny tany ka nitelina azy sy ny ankohonany mbamin' ny olona rehetra izay an' i Kora ary ny fananany rehetra. nanoka-bava ny tany, ka nitelina azy ireo, dia izy mbamin' ny finakaviany ary ny ankohonan' i Kore rehetra sy ny fananany rehetra. la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs familles, ainsi que tous les hommes de Coré et tous ses biens.
...............
Nom / Fan 17.5 And it shall come to pass, that the man' s rod, whom I shall choose, shall blossom: and I will make to cease from me the murmurings of the children of Israel, whereby they murmur against you. ho fahatsiarovana ho an' ny Zanak' Isiraely mba tsy hisy olon-kafa afa-tsy ny taranak' i Arona ihany no hahazo manakaiky handoro ditin-kazo manitra eo anatrehan' i Jehovah; fandrao ho tahaka an' i Kora sy ny namany izy, dia araka ny tenin' i Jehovah izay nampitondrainy an' i Mosesy. Fahatsiarovana ho an' ny zanak' Israely izany, mba tsy hisy olon-kafa, tsy anisan' ny taranak' i Aarona handroso hanatitra zava-manitra eo anatrehan' ny Tompo, ka dia ho tahaka an' i Kore sy ny tariny, araka izay nolazain' ny Tompo taminy, tamin' ny alalan' i Moizy. Elles rappellent aux Israélites qu' aucun profane, étranger à la descendance d' Aaron, ne doit s' approcher pour faire fumer l' encens devant Yahvé, sous peine de subir le sort de Coré et de son groupe, selon ce qu' avait dit Yahvé par l' intermédiaire de Moïse.
...............
Nom / Fan 17.13 Whosoever cometh any thing near unto the tabernacle of the Lord shall die: shall we be consumed with dying? Dia nijanona teo anelanelan' ny maty sy ny velona izy, ka dia nitsahatra ny areti-mandringana. Ary izay efa matin' ny areti-mandringana dia fiton-jato amby efatra arivo sy iray alina, afa-tsy izay efa maty noho ny amin' i Kora. Ary Arona niverina ho eo amin' i Mosesy teo anoloan' ny varavaran' ny trano-lay fihaonana; ary ny areti-mandringana dia nitsahatra. Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe: Mitenena amin' ny Zanak' Isiraely, ka analao tehina iray avy araka ny fianakaviany izy, ka ny lohan' ny fireneny rehetra araka ny fianakaviany avy no hanalana azy, dia tehina roa ambin' ny folo; ary samy soraty eo amin' ny tehiny avy ny anaran' izy rehetra. Fa ny anaran' i Arona no hosoratanao amin' ny tehin' i Levy; fa tehina iray avy no ho an' ny lohan' ny fianakaviany. Dia hataonao ao amin' ny trano-lay fihaonana ireo, dia eo anoloan' ny Vavolombelona, izay ihaonako aminareo. Ary ny tehin' ny lehilahy izay hofidiko dia hitsimoka; ka dia hampanginiko ny fimonomononan' ny Zanak' Isiraely amiko, izay imonomononany aminareo. Ary Mosesy dia niteny tamin' ny Zanak' Isiraely, ka ny lohan' ny firenena dia samy nanatitra tehina iray avy teo aminy araka ny fianakaviany, dia tehina roa ambin' ny folo; ary ny tehin' i Arona dia teo afovoan' ireo tehiny ireo. Dia napetrak' i Mosesy teo anatrehan' i Jehovah, dia tao amin' ny trano lain' ny Vavolombelona ireo tehina ireo. Ary nony ampitso dia niditra tao amin' ny trano-lain' ny Vavolombelona Mosesy, ary indro fa nitsimoka ny tehin' i Arona, izay ho an' ny taranak' i Levy, dia nanaroka sy namony ka namoa amygdala. Dia nentin' i Mosesy nivoaka hiala eo anatrehan' i Jehovah ny tehina rehetra, ho eo amin' ny Zanak' Isiraely rehetra; dia nijery izy, ka samy nandray ny tehiny avy. Dia hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Avereno ny tehin' i Arona ho eo anoloan' ny Vavolombelona, hotehirizina ho famantarana ho an' ny mpiodina, ka dia hatsahatrao hiala amiko ny fimonomononany, mba tsy ho faty izy. Dia nataon' i Mosesy izany; araka izay efa nandidian' i Jehovah azy no nataony. Dia niteny tamin' i Mosesy ny Zanak' Isiraely ka nanao hoe: Indro, maty izahay, ringana izahay, eny, ringana avokoa izahay rehetra. Ho faty izay rehetra manakaiky, dia izay manakaiky ny tabernakelin' i Jehovah; ho lany maty va izahay? Nijanona teo anelanelan' ny maty sy ny velona izy, dia nitsahatra ny loza. Puis il se tint entre les morts et les vivants ; la Plaie s' arrêta.
Nom / Fan 17.14 Fiton-jato sy efatra arivo sy iray alina, no matin' io loza io, afa-tsy ireo maty noho ny amin' i Kore. Il y eut quatorze mille sept cents victimes de cette plaie, sans compter ceux qui étaient morts à cause de Coré.
...............
Nom / Fan 26.9 And the sons of Eliab; Nemuel, and Dathan, and Abiram. This is that Dathan and Abiram, which were famous in the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against the Lord: Ary ny zanak' i Eliaba dia Nemoela sy Datana ary Abìrama. Ireo dia ilay Datana sy Abìrama, olom-boafidin' ny fiangonana, izay nila ady tamin' i Mosesy sy Arona, teo amin' ny antokon' i Kora, raha nila ady tamin' i Jehovah izy, Zanak' i Eliaba dia Namoela sy Datàna ary Abirona. Ireo ilay Datàna sy Abirona, isan' ny mpanolo-tsaina, nikomy tamin' i Moizy sy Aarona tanatin' ny tarik' i Kore, fony izy nikomy tamin' ny Tompo, Les fils d'Éliab : Nemuel, Datân et Abiram. Ce sont Datân et Abiram, hommes considérés dans la communauté, qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron ; ils étaient de la bande de Coré quand elle se souleva contre Yahvé.
Nom / Fan 26.10 And the earth opened her mouth, and swallowed them up together with Korah, when that company died, what time the fire devoured two hundred and fifty men: and they became a sign. ary nisokatra ny tany ka nitelina azy mbamin' i Kora, tamin' ny nahafatesan' izany antokony izany, ary levon' ny afo koa ny dimam-polo amby roan-jato lahy ka tonga fananarana. ary nivava ny tany nitelina azy ireo mbamin' i Kore, raha levona izany anotokony izany, ka voadoron' ny afo ny lehilahy dimampolo sy roan-jato, ka tonga fananarana izy ireo. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit ainsi que Coré, lorsque périt cette bande , lorsque le feu consuma les deux cent cinquante hommes. Ils furent un signe.
Nom / Fan 26.11 Notwithstanding the children of Korah died not. Kanefa ny zanak' i Kora tsy mba maty. Fa tsy maty ny zanak' i Kore. Les fils de Coré ne périrent pas.
...............
Nom / Fan 27.3 Our father died in the wilderness, and he was not in the company of them that gathered themselves together against the Lord in the company of Korah; but died in his own sin, and had no sons. Ny rainay dia maty tany an-efitra, kanefa tsy mba isan' ny antokon' i Kora izay niangona hiodina tamin' i Jehovah tsy akory; fa matin' ny fahotany ihany izy, nefa tsy nanan-janakalahy. Maty tany an' efitra ny rainay; izy tsy mba anatin' ilay antokony, izay niray tetika hiodina amin' ny Tompo, dia ny antokon' i Kore, fa maty noho ny fahotany izy, ary tsy mba nanan-janaka lahy izy. " Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas du parti qui se forma contre Yahvé, du parti de Coré ; c' est pour son propre péché qu' il est mort sans avoir eu de fils.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.35 The sons of Esau; Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah. Ny zanakalahin' i Esao dia Elifaza sy Regoela sy Jeosy sy Jalama ary Kora. Zanak' i Esao: Elifaza, Rahoela, Jehosa, Ihelona ary Kore. Fils d'Ésaü : Éliphaz, Réuel, Yéush, Yalam et Qorah.
...............
1Tt / 1Tan 2.43 And the sons of Hebron; Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema. Ary ny zanakalahin' i Hebrona dia Kora sy Tapoa sy Rakema ary Sema. Zanakalahin' i Hebrona: Kore, Tafoà, Rekema, ary Samà. Fils de Hébrôn : Qorah, Tappuah, Réqem et Shéma.
...............
1Tt / 1Tan 6.7 Meraioth begat Amariah, and Amariah begat Ahitub, Ny zanakalahin' i Kehata dia Aminadaba, Kora no zanakalahin' i Aminadaba, Asira no zakalahin' i Kora, Zanakalahin' i Kaata: Aminadaba zanany, Kore zanany, Asira zanany, Fils de Qehat : Amminadab son fils, Coré son fils, Assir son fils,
...............
1Tt / 1Tan 6.22 The sons of Kohath; Amminadab his son, Korah his son, Assir his son, zanakalahin' i Tahata, zanakalahin' i Asira, zanakalahin' i Ebiasafa, zanakalahin' i Kora, zanak' i Tahata, zanak' i Asira, zanak' i Abiasafa, fils de Tahat, fils d' Assir, fils d'Ébyasaph, fils de Coré,
1Tt / 1Tan 6.23 Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son, zanakalahin' i Jizara, zanakalahin' i Kehata, zanakalahin' i Levy, zanak' Isiraely. zanak' i Kore, zanak' Isaara, zanak' i Kaata, zanak' i Levì, zanak' Israely. fils de Yiçhar, fils de Qehat, fils de Lévi, fils d' Israël.
...............
1Tt / 1Tan 9.19 And Shallum the son of Kore, the son of Ebiasaph, the son of Korah, and his brethren, of the house of his father, the Korahites, were over the work of the service, keepers of the gates of the tabernacle: and their fathers, being over the host of the Lord, were keepers of the entry. Ary Saloma, zanak' i Kore, zanak' i Abiasafa, zanak' i Kora, sy ny Koraita rahalahiny araka ny fianakaviany avy no mpanao ny fanompoana amin' ny fiandrasana ny varavaran' ny lay; ary ny razany koa dia mpiambina ny vavahady tao amin' ny tobin' i Jehovah. Seloma zanak' i Kore, zanak' i Abiasafa, zanak' i Kore, mbamin' ny Koreita rahalahiny amin' ny fianakavian-drainy, no nanao ny raharahan' ny mpiandry ny varavaran' ny tabernakla; ny razan' izy ireo no efa niandry ny vavahadin' ny tobin' ny Tompo. Shallum, fils de Qoré, fils d'Ébyasaph, fils de Coré, et ses frères les Coréites, de la même famille, vaquaient au service liturgique; ils gardaient les seuils de la Tente, et leurs pères, responsables du camp de Yahvé, en avaient gardé l' accès.
...............
1Tt / 1Tan 12.6 Elkanah, and Jesiah, and Azareel, and Joezer, and Jashobeam, the Korhites, sy Elkana sy Jisia sy Azarela sy Joezera ary Jasobeama Koraita Safatià avy any Harofa; Elkanà, Jesià, Azareela, Joesera ary Jesbaama zanak' i Kore; Éléuzaï, Yerimot, Béalya, Shemaryahu, Shephatyahu de Hariph,
...............
1Tt / 1Tan 26.19 These are the divisions of the porters among the sons of Kore, and among the sons of Merari. Dia Ireo no antokon' ny mpiandry varavarana tamin' ny taranak' i Kora sy ny taranak' i Merary. Toy izany no nanokotokoana ny mpiandry varavarana, amin' ny taranaky ny Koreita sy taranak' i Merarì. Telles étaient les classes de portiers chez les Coréites et les Merarites.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 20.19 And the Levites, of the children of the Kohathites, and of the children of the Korhites, stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. Dia nitsangana ny Levita, taranaky ny Kehatita sy taranaky ny Koraita, mba hidera an' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, tamin' ny feo mahery indrindra. Ary ny Levita amin' ny taranak' i Kaata, amin' ny taranak' i Kore nitsangana, hankalaza an' ny Tompo Andriamanitr' Israely, tamin' ny feo mahery sy avo. Les lévites - des Qehatites et des Coréites - se mirent alors à louer Yahvé, Dieu d' Israël, à pleine voix.
...............
2Tt / 2Tan 31.14 And Kore the son of Imnah the Levite, the porter toward the east, was over the freewill offerings of God, to distribute the oblations of the Lord, and the most holy things. Ary Kore Levita, zanak' i Jimna, mpiandry varavarana tao atsinanana, no tonian' ny fanati-tsitrapo ho an' Andriamanitra, hizara ny fanatitra asandratra ho an' i Jehovah sy ny zava-masina indrindra. Kore Levita mpiandry ny varavarana atsinanana no tonian' ny fanatitra an-tsitra-po naterin' ny olona ho an' ny Tompo, mba hizarazara izay voahavaka ho an' ny Tompo mbamin' ny zavatra masina indrindra. Qoré, fils de Yimna le lévite, gardien de la porte orientale, avait la charge des offrandes volontaires faites à Dieu; il fournissait le prélèvement de Yahvé et les choses très saintes.

  The Psalms Salamo Salamo Les Psaumes
Sal 42.1 As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. Ho an' ny mpiventy hira. Maskila. Nataon' ny Koraita. Tahaka ny diera mihanahana maniry ny rano an' ony no anirian' ny fanahiko Anao, Andriamanitra ô. Ho an' ny mpampianatra hira. Fihirana nataon' ny taranak' i Kore. Du maître de chant. Poème. Des fils de Coré.
Sal 44.1 We have heard with our ears, O God, our fathers have told us, what work thou didst in their days, in the times of old. Ho an' ny mpiventy hira. Nataon' ny Koraita. Maskila. Ny sofinay no nandrenesanay, Andriamanitra ô, ny razanay nilaza taminay ny asa nataonao tamin' ny androny, dia tamin' ny andro fahiny. Ho an' ny mpampianatra hira. Nataon' ny taranak' i Kore. Fihirana. Du maître de chant. Des fils de Coré. Poème.
Sal 45.1 My heart is inditing a good matter: I speak of the things which I have made touching the king: my tongue is the pen of a ready writer. Ho an' ny mpiventy hira. Al-shoshanim. Nataon' ny Koraita. Maskila. Tonon-kiram-pitiavana. Mampiboiboika teny tsara ny foko; miteny aho, ka ny hilaza ny mpanjaka no teny ataoko; fanoratan' ny faingan-tsoratra ny lelako. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny lisy. Nataon' ny taranak' i Kore. Hiram-pitiavana. Du maître de chant. Sur l' air : Des lys... Des fils de Coré. Poème. Chant d' amour.
Sal 46.1 God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ho an' ny mpiventy hira. Nataon' ny Koraita; At-alamoth; Tonon-kira. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin' ny fahoriana Izy. Ho an' ny mpampianatra hira. Nataon' ny taranak' i Kore. Amin' ny feon' ny virjiny. - Hira. Du maître de chant. Des fils de Coré. Sur le hautbois. Cantique.
Sal 47.1 O clap your hands, all ye people; shout unto God with the voice of triumph. Ho an' ny mpiventy hira. Nataon' ny Koraita. Salamo. Mitehafa tanana, ry firenena rehetra; mihobia ho an' Andriamanitra. Ho an' ny mpampianatra hira. Nataon' ny taranak' i Kore. Salamo. Du maître de chant. Des fils de Coré. Psaume.
Sal 48.1 Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. Tonon-kira. Salamo nataon' ny Koraita. Lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra, ao an-tanànan' Andriamanitsika, ao an-tendrombohiny masina. Fihirana. Salamon' ny taranak' i Kore. Cantique. Psaume. Des fils de Coré.
Sal 49.1 Hear this, all ye people; give ear, all ye inhabitants of the world: Ho an' ny mpiventy hira. Nataon' ny Koraita. Salamo. Mandrenesa izao, ry firenena rehetra; mihainoa, ry mponina rehetra amin' izao tontolo izao: Ho an' ny mpampianatra hira. Salamon' ny taranak' i Kore. Du maître de chant. Des fils de Coré. Psaume.
Sal 84.1 How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts! Ho an' ny mpiventy hira. Al-hagitith. Salamo nataon' ny Koraita. Endrey ny hatsaran' ny tabernakelinao, Jehovah, Tompon' ny maro, ô! Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny Gitiena. Salamon' ny zanak' i Kore. Du maître de choeur. Sur la... de Gat. Des fils de Coré. Psaume.
Sal 85.1 Lord, thou hast been favourable unto thy land: thou hast brought back the captivity of Jacob. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' ny Koraita. Jehovah ô, efa naneho fitia tamin' ny taninao Hianao, Efa nampodinao Jakoba avy tamin' ny fahababoany. Ho an' ny mpampianatra hira. Salamon' ny zanak' i Kore. Du maître de chant. Des fils de Coré. Psaume.
Sal 87.1 His foundation is in the holy mountains. Salamo nataon' ny Koraita. Tonon-kira. Ny naorin' i Jehovah dia ao an-tendrombohitra masina; Salamon' ny zanak' i Kore. Fihirana. Nanorina azy teo an-tendrombohitra masina izy. Des fils de Coré. Psaume. Cantique. Sa fondation sur les montagnes saintes,
Sal 88.1 O lord God of my salvation, I have cried day and night before thee: Tonon-kira. Salamo nataon' ny Koraita. Ho an' ny mpiventy hira. Almahalath-leanoth. Maskila nataon' i Hemana Ezrahita. Jehovah ô, Andriamanitry ny famonjena ahy, Andro aman' alina no itarainako eo anatrehanao; Fihirana. Salamon' ny zanak' i Kore. Ho an' ny mpampianatra hira. Hiraina amin' ny feo mitaraina. Fihiranan' i Hemàna, Ezrahita, Cantique. Psaume. Des fils de Coré. Du maître de chant. Pour la maladie. Pour l' affliction. Poème. De Hémân l' indigène.

      Eklesiastika L'Ecclésiastique
...............
Si 45.18 Nisy olon-kafa nioko taminy, sy nialona azy tany an' efitra: dia ny olona niandany tamin' i Datana sy Abirona, ary ny antokon' i Kore, nisafoaka sy niafonafona. Des étrangers se liguèrent contre lui, ils le jalousèrent au désert, les gens de Datân et ceux d' Abiram, et la bande de Coré, haineuse et violente.

  Letter of Jude Joda Joda Épître de Saint Jude
...............
Jod / Jd 1.11 Woe unto them! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core. Loza ho azy ireo, fa tafiditra amin' ny làlan' i Kaina izy, sy tafahitsoky ny tamby amin' ny hadisoan' i Balaama, ary nanary tena amin' ny fikomian' i Kore. Je veux vous rappeler, à vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple de la terre d'Égypte, a fait périr ensuite les incrédules.