Chapitres et versets citant Kaata

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 46.11 And the sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari. Ary ny zanakalahin' i Levy dia Gersona sy Kehata atý Merary. Zanak' i Levì: Jersona, Kaata ary Merarì. Les fils de Lévi : Gershôn, Qehat, Merari.

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 6.16 And these are the names of the sons of Levi according to their generations; Gershon, and Kohath, and Merari: and the years of the life of Levi were an hundred thirty and seven years. Ary izao no anaran' ny zanakalahin' i Levy, araka ny taranany, dia Gersona sy Kehata ary Merary; ary ny andro niainan' i Levy dia fito amby telo-polo amby zato taona. Izao no anaran' ny zanakalahin' i Levì, mbamin' ny taranany avy: Jersona, Kaata ary Merarì. Fito amby telo-polo amby zato taona no andro niainan' i Levì. Voici les noms des fils de Lévi avec leurs descendances : Gershôn, Qehat et Merari. Lévi vécut cent trente-sept ans.
...............
Eks 6.18 And the sons of Kohath; Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel: and the years of the life of Kohath were an hundred thirty and three years. Ary ny zanakalahin' i Kehata dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela; ary ny andro niainan' i Kehata dia telo amby telo-polo amby zato taona. Zanak' i Kaata: Amrama, Isaara, Hebrona ary Oziela. Telo amby telo-polo amby zato taona no andro niainan' i Kaata. Fils de Qehat : Amram, Yiçhar, Hébrôn et Uzziel. Qehat vécut cent trente-trois ans.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 3.17 And these were the sons of Levi by their names; Gershon, and Kohath, and Merari. Ary izao no zanakalahin' i Levy, araka ny anarany: Gersona sy Kehata ary Merary. Izao no zanakalahin' i Levì, araka ny anarany avy: Gersona, Kaata ary Merary. Voici les noms des fils de Lévi : Gershôn, Qehat et Merari.
...............
Nom / Fan 3.19 And the sons of Kohath by their families; Amram, and Izehar, Hebron, and Uzziel. Ary ny zanakalahin' i Kehata, araka ny fianakaviany, dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela. Ny zanak' i Kaata araka ny fianakaviany dia Amrama, Jezaara, Hebrona ary Oziela. les fils de Qehat, par clans : Amram, Yiçhar, Hébrôn et Uzziel ;
...............
Nom / Fan 3.27 And of Kohath was the family of the Amramites, and the family of the Izeharites, and the family of the Hebronites, and the family of the Uzzielites: these are the families of the Kohathites. Ary avy tamin' i Kehata ny fokon' ny Amramita sy ny fokon' ny Jizarita sy ny fokon' ny Hebronita ary ny fokon' ny Ozielita; ireo no fokon' ny Kehatita. Ny avy amin' i Kaata dia ny fokon' ny Amramita, ny fokon' i Jesaarita, ny fokon' ny Hebronita, ary ny fokon' ny Azielita: ireo no fokon' ny Kaatita. De Qehat relevaient les clans Amramite, Yiçharite, Hébronite et Uzziélite. Ce sont les clans Qehatites ;
...............
Nom / Fan 3.29 The families of the sons of Kohath shall pitch on the side of the tabernacle southward. Ny fokon' ny zanak' i Kehata dia hitoby eo amin' ny lafiny atsimo amin' ny tabernakely. Eo amin' ny lafiny atsimo amin' ny Fonenana no nitobian' ny fokon' ny zanakalahin' i Kaata. Les clans Qehatites campaient sur le côté méridional de la Demeure.
...............
Nom / Fan 4.2 Take the sum of the sons of Kohath from among the sons of Levi, after their families, by the house of their fathers, Alao isa ny taranak' i Kehata eo amin' ny taranak' i Levy, araka ny fokony sy ny fianakaviany, Isao ny taranak' i Kaata amin' ny taranak' i Levì, araka ny fianakaviany sy ny fokom-pianakaviany avy, " Faites le recensement de ceux des Lévites qui sont fils de Qehat, par clans et par familles :
...............
Nom / Fan 4.4 This shall be the service of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation, about the most holy things: Izao no ho fanompoan' ny taranak' i Kehata ao amin' ny trano-lay fihaonana, dia ny zavatra masina indrindra: Izao no raharaha hataon' ny taranak' i Kaata ao amin' ny trano lay fihaonana: hitondra ny fanaka masina indrindra izy. Voici quel sera le service des fils de Qehat dans la Tente du Rendez-vous : la charge des choses très saintes.
...............
Nom / Fan 4.15 And when Aaron and his sons have made an end of covering the sanctuary, and all the vessels of the sanctuary, as the camp is to set forward; after that, the sons of Kohath shall come to bear it: but they shall not touch any holy thing, lest they die. These things are the burden of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation. Ary rehefa vitan' i Arona sy ny zanany ny manarona ny fitoerana masina sy ny fanaka rehetra momba azy, ka efa hifindra ny toby, dia vao izay no ho avy ny zanak' i Kehata hitondra azy; fa tsy hikasika ny fitoerana masina izy, fandrao maty. Izany zavatra momba ny trano-lay fihaonana izany no ho anjara entan' ny taranak' i Kehata. Rahefa vitan' i Aarona sy ny zanany ny fanaronana ny fitoerana masina mbamin' ny fanaka rehetra momba azy, ka hifindra lasy, dia ho avy ny taranak' i Kaata hitondra azy; tsy hikasika ny zavatra masina anefa izy ireo, fandrao maty. Izany zavatra momba ny trano lay fihaonana izany, no ho anjara entan' ny taranak' i Kaata. Lorsque Aaron et ses fils auront fini d' envelopper les choses sacrées et tous leurs accessoires, au moment de lever le camp, les fils de Qehat viendront les porter, mais sans toucher à ce qui est consacré : ils mourraient. Telle est la charge des fils de Qehat dans la Tente du Rendez-vous.
...............
Nom / Fan 7.9 But unto the sons of Kohath he gave none: because the service of the sanctuary belonging unto them was that they should bear upon their shoulders. Fa ny taranak' i Kehata kosa dia tsy mba nomeny na dia iray akory aza, satria ny fanompoana momba ny fitoerana masina no azy, ka eo an-tsorony ihany no hilanjany azy. Fa tsy nomeny kosa ny taranak' i Kaata, satria ny fanaka masina no anjara fanompoany, ka tsy maintsy lanjainy an-tsoroka. Mais aux fils de Qehat, il n' en donna point, car eux devaient porter sur les épaules la charge sacrée qui leur incombait.
Nom / Fan 16.1 Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men: Ary Kora, zanak' i Jizara, zanak' i Kehata, zanak' i Levy, ary Datana sy Abìrama, zanak' i Eliaba, sy Ona, zanak' i Peleta, izay samy taranak' i Robena, dia nandrendri-bahoaka, Kore, zanak' i Isaara, zanak' i Kaata, zanak' i Levì, dia nitarika olona hiandany aminy, miaraka amin' i Datàna sy Abirona, zanak' i Eliaba, ary Hona, zanak' i Feleta, izay zana-dRobena, Coré, fils de Yiçhar, fils de Qehat, fils de Lévi, Datân et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélèt Éliab et Pélèt étaient fils de Ruben furent orgueilleux ;
...............
Nom / Fan 26.57 And these are they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites. Ary izao no voalamina tamin' ny taranak' i Levy, araka ny fokony: avy tamin' i Gersona ny fokon' ny Gersonita; avy tamin' i Kehata ny fokon' ny Kehatita; avy tamin' i Merary ny fokon' ny Merarita. Izao kosa no voaisa tamin' ny Levita araka ny fokony avy: ny fokon' ny Gersonita avy tamin' i Gersona; ny fokon' ny Kaatita avy tamin' i Kaata; ny fokon' ny Merarita avy tamin' i Merarì. Voici, par clans, les Lévites recensés : pour Gershôn, le clan Gershonite ; pour Qehat, le clan Qehatite ; pour Merari, le clan Merarite.
Nom / Fan 26.58 These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korathites. And Kohath begat Amram. Izao no fokon' i Levy: ny fokon' ny Libnita, ny fokon' ny Hebronita, ny fokon' ny Mahalita, ny fokon' ny Mosita, ny fokon' ny Koralta. Ary Kehata niteraka an' i Amrama. Izao no fokon' i Levì: ny fokon' ny Lobnita, ny fokon' ny Hebronita, ny fokon' ny Moholita, ny fokon' ny Mosita, ary ny fokon' ny Koreita. Voici les clans de Lévi : le clan Libnite, le clan Hébronite, le clan Mahlite, le clan Mushite, le clan Coréite. Qehat engendra Amram.
Nom / Fan 26.59 And the name of Amram' s wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bare to Levi in Egypt: and she bare unto Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister. Ary ny anaran' ny vadin' i Amrama dia Jokebeda, zanakavavin' i Levy, izay naterany tany Egypta; dia niteraka an' i Arona sy Mosesy ary Miriama anabaviny tamin' i Amrama izy. Kaata niteraka an' i Amrama, ary ny anaran' ny vadin' i Amrama dia Jokabeda, zanakavavin' i Levì, izay nateraky ny reniny tamin' i Levì tany Ejipta, ary izy niteraka an' i Aarona sy Moizy ary Maria anabavin' ireo, tamin' i Amrama. La femme d' Amram se nommait Yokébed, fille de Lévi, qui lui était née en Égypte. Elle donna à Amram Aaron, Moïse et Miryam leur soeur.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 21.5 And the rest of the children of Kohath had by lot out of the families of the tribe of Ephraim, and out of the tribe of Dan, and out of the half tribe of Manasseh, ten cities. Ary ny loka azon' ny taranak' i Kehata sisa dia tanàna folo, avy tamin' ny fokon' ny firenen' i Efraima sy ny firenen' i Dana ary ny antsasaky ny firenen' i Manase. ary ny tanàna folo tamin' ny fianakaviana, fokon' i Efraima sy fokon' i Dana, ary antsasa-pokon' i Manase, no azon' ny taranak' i Kaata sisa, tamin' ny loka. aux autres fils de Qehat selon leurs clans, échurent dix villes des tribus d'Éphraïm, de Dan et de la demi-tribu de Manassé.
...............
Jos 21.10 Which the children of Aaron, being of the families of the Kohathites, who were of the children of Levi, had: for theirs was the first lot. izay azon' ny taranak' i Arona, isam-pokon' ny taranak' i Kehata. amin' ny taranak' i Levy; fa azy ny loka voalohany. dia ho an' ny taranak' i Aarona, izay anisam-pianakavian' ny Kaatita amin' ny taranak' i Levì, fa izy ireo no nanaovana ny loka voalohany. Ce fut d' abord la part des fils d' Aaron, appartenant au clan des Qehatites, aux fils de Lévi, car le premier lot était pour eux.
...............
Jos 21.20 And the families of the children of Kohath, the Levites which remained of the children of Kohath, even they had the cities of their lot out of the tribe of Ephraim. Ary ny amin' ny taranak' i Rehata, dia ny Levita sisa tamin' ny taranak' i Kehata, ny tanàna azony tamin' ny filokana dia avy tamin' ny firenen' i Efraima. Ny amin' ny finakavian' ny zanak' i Kaata izay Levita, dia ny zanak' i Kaata sisa kosa, dia tanàna avy amin' ny fokon' i Efraima, no azony tamin' ny loka. Quant aux clans des fils de Qehat, aux Lévites qui restaient parmi les fils de Qehat, les villes de leur lot furent prises sur la tribu d'Éphraïm.
...............
Jos 21.26 All the cities were ten with their suburbs for the families of the children of Kohath that remained. Ny tanàna rehetra azon' ny fokon' ny taranak' i Kehata sisa dia folo ary ny tany manodidina azy avy. Folo no tontalin' ny tanàna omban' ny manodidina azy no an' ny fianakavian' ny zanak' i Kaata sisa. Total : dix villes avec leurs pâturages pour les clans qui restaient parmi les fils de Qehat.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 5.27 Ny zanakalahin' i Levy dia Gersona sy Kehata ary Merary. Zanakalahin' i Levì: Gersona, Kaata, ary Merarì. Fils de Lévi : Gershôn, Qehat et Merari.
1Tt / 1Tan 5.28 Ary ny zanakalahin' i Kehata dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela. Zanakalahin' i Kaata: Amrama, Isaara, ary Oziela. Fils de Qehat : Amram, Yiçhar, Hébrôn, Uzziel.
1Tt / 1Tan 6.1 The sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari. Ny zanakalahin' i Levy dia Gersona sy Kehata ary Merary. Zanakalahin' i Levì: Gersoma, Kaata, ary Merarì. Fils de Lévi : Gershom, Qehat et Merari.
...............
1Tt / 1Tan 6.3 And the children of Amram; Aaron, and Moses, and Miriam. The sons also of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. Ary ny zanakalahin' i Kehata dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela. Zanakalahin' i Kaata: Amrama, Isaara, Hebrona ary Oziela. Fils de Qehat : Amram, Yiçhar, Hébrôn, Uzziel.
...............
1Tt / 1Tan 6.7 Meraioth begat Amariah, and Amariah begat Ahitub, Ny zanakalahin' i Kehata dia Aminadaba, Kora no zanakalahin' i Aminadaba, Asira no zakalahin' i Kora, Zanakalahin' i Kaata: Aminadaba zanany, Kore zanany, Asira zanany, Fils de Qehat : Amminadab son fils, Coré son fils, Assir son fils,
...............
1Tt / 1Tan 6.23 Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son, zanakalahin' i Jizara, zanakalahin' i Kehata, zanakalahin' i Levy, zanak' Isiraely. zanak' i Kore, zanak' Isaara, zanak' i Kaata, zanak' i Levì, zanak' Israely. fils de Yiçhar, fils de Qehat, fils de Lévi, fils d' Israël.
...............
1Tt / 1Tan 6.46 The son of Amzi, the son of Bani, the son of Shamer, Ary ny an' ny taranak' i Kehata sisa tamin' ny fokon' izany firenena izany dia tanàna folo araka ny filokana tamin' ny antsasaky ny firenen' i Manase. firenena izany dia tanàna folo araka ny filokana tamin' ny antsasaky ny firenen' i Manase. Ny azon' ny taranak' i Kaata sisa, tamin' ny loka, dia tanàna folo, avy amin' ny foko sy ny antsasa-pokon' i Manase. Les autres fils de Qehat obtinrent au sort dix villes prises aux clans de la tribu, de la demi-tribu, moitié de Manassé.
...............
1Tt / 1Tan 6.51 Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son, Fa ny sasany amin' ny fokon' ny taranak' i Kehata dia nahazo tanàna avy tamin' ny firenen' i Efraima. Ny sasany amin' ny fianakavian' ny taranak' i Kaata anefa, dia avy amin' ny fokon' i Efraima, ny tanàna azony; C' est sur la tribu d'Éphraïm que furent prises les villes du territoire de quelques clans des fils de Qehat.
...............
1Tt / 1Tan 6.55 And they gave them Hebron in the land of Judah, and the suburbs thereof round about it. ary ny avy tamin' ny antsasaky ny firenen' i Manase dia Anera sy ny tany manodidina azy ary Bileama sy ny tany manodidina azy, dia ho an' ny fokon' ny taranak' i Kehata sisa. ary ny avy amin' ny antsasa-pokon' i Manase, Anera, mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy ; Balaama, mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy, ho an' ny fianakavian' ny taranak' i Kata sisa. ainsi que sur la demi-tribu de Manassé : Aner et ses pâturages, Bileam et ses pâturages. Ceci pour le clan des autres fils de Qehat.
...............
1Tt / 1Tan 9.32 And other of their brethren, of the sons of the Kohathites, were over the shewbread, to prepare it every sabbath. Ary ny sasany tamin' ny rahalahiny, tamin' ny taranaky ny Kehatita, no tonian' ny mofo aseho hamboatra azy isan-tSabata. Ary ny rahalahiny sasany, amin' ny taranak' i Kaata, no niadidy ny fanamboarana ho amin' ny isan-tsabata, ny mofo alahatra. Parmi leurs frères, quelques Qehatites étaient chargés des pains à disposer en rangées, chaque sabbat.
...............
1Tt / 1Tan 15.5 Of the sons of Kohath; Uriel the chief, and his brethren an hundred and twenty: tamin' ny taranak' i Kaata: Oriela lehibe sy ny rahalahiny, roapolo amby zato; pour les fils de Qehat, Uriel l' officier et ses cent vingt frères,
...............
1Tt / 1Tan 23.6 And David divided them into courses among the sons of Levi, namely, Gershon, Kohath, and Merari. Ary nozarazarain' i Davida ho antokony ireo araka ny zanakalahin' i Levy, dia Gersona sy Kehata sy Merary: Nozarain' i Davida ho antokony araka ny zanak' i Levì izy ireo dia: Gerona, Kaata, Merarì. Puis David répartit les lévites en classes : Gershôn, Qehat et Merari.
...............
1Tt / 1Tan 23.12 The sons of Kohath; Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, four. Ny zanakalahin' i Kehata dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela; efatra izy. Zanakalahin' i Kaata: Amrama, Isaara, Hebrona, ary Oziela, efatra izy. Fils de Qehat : Amram, Yiçhar, Hébrôn, Uzziel, quatre en tout.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 20.19 And the Levites, of the children of the Kohathites, and of the children of the Korhites, stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. Dia nitsangana ny Levita, taranaky ny Kehatita sy taranaky ny Koraita, mba hidera an' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, tamin' ny feo mahery indrindra. Ary ny Levita amin' ny taranak' i Kaata, amin' ny taranak' i Kore nitsangana, hankalaza an' ny Tompo Andriamanitr' Israely, tamin' ny feo mahery sy avo. Les lévites - des Qehatites et des Coréites - se mirent alors à louer Yahvé, Dieu d' Israël, à pleine voix.