Chapitres et versets citant Asira

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 6.24 And the sons of Korah; Assir, and Elkanah, and Abiasaph: these are the families of the Korhites. Ary ny zanakalahin' i Kora dia Asira sy Elkana ary Abiasafa; ireo no fokom-pirenen' ny Korana. Zanakalahin' i Kore: Asera, Elkanà ary Abiasafa. Ireo no fianakavian' i Korita. Fils de Coré : Assir, Elqana et Abiasaph ; tels sont les clans des Coréites.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 6.7 Meraioth begat Amariah, and Amariah begat Ahitub, Ny zanakalahin' i Kehata dia Aminadaba, Kora no zanakalahin' i Aminadaba, Asira no zakalahin' i Kora, Zanakalahin' i Kaata: Aminadaba zanany, Kore zanany, Asira zanany, Fils de Qehat : Amminadab son fils, Coré son fils, Assir son fils,
...............
1Tt / 1Tan 6.9 And Ahimaaz begat Azariah, and Azariah begat Johanan, Tahata no zanakalahin' i Asira, Oriela no zanakalahin' i Tahata, Ozia no zanakalahin' i Oriela, ary Saoly no zanakalahin' i Ozia. Tahata zanany, Oriela zanany, Oziasa zanany, Saola zanany. Tahat son fils, Uriel son fils, Uzziya son fils, Shaûl son fils.
...............
1Tt / 1Tan 6.22 The sons of Kohath; Amminadab his son, Korah his son, Assir his son, zanakalahin' i Tahata, zanakalahin' i Asira, zanakalahin' i Ebiasafa, zanakalahin' i Kora, zanak' i Tahata, zanak' i Asira, zanak' i Abiasafa, fils de Tahat, fils d' Assir, fils d'Ébyasaph, fils de Coré,