Chapitres et versets citant Benaia

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 8.18 And Benaiah the son of Jehoiada was over both the Cherethites and the Pelethites; and David' s sons were chief rulers. ary Benaia, zanak' i Joiada, no mpifehy ny mpiambina andriana; ary ny zanak' i Davida no mpanolo-tsaina. Banaiasa zanak' i Joiadà, no lehiben' ny Keretiana sy ny Feletiana; ary ny zanak' i Davida no mpanolo-tsaina manolotra azy indrindra. Benayahu, fils de Yehoyada, commandait les Kerétiens et les Pelétiens; les fils de David étaient prêtres. Bonté de David envers le fils de Jonathan.
...............
2Sm / 2Sam 20.23 Now Joab was over all the host of Israel: and Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and over the Pelethites: Ary Joaba no komandin' ny miaramila rehetra tamin' ny Isiraely; ary Benaia, zanak' i Joiada, no mpifehy ny miaramila mpiambina andriana; Joaba no komandin' ny tafika tamin' Israely rehetra; Banaiasa zanak' i Joiadà no lehiben' ny Keretiana sy ny Feletiana, Joab commandait à toute l' armée; Benayahu fils de Yehoyada commandait les Kerétiens et les Pelétiens;
...............
2Sm / 2Sam 23.20 And Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man, of Kabzeel, who had done many acts, he slew two lionlike men of Moab: he went down also and slew a lion in the midst of a pit in time of snow: Ary Benaia, zanak' i Joiada, zanaky ny lehilahy mahay tany Kabezela, izay nahavita asa be, izy no namono ny roa lahy mahery tany Moaba; ary izy no nidina ka namono ny liona tao an-davaka fantsakana tamin' ilay andro nisy oram-panala iny; Banaiasa zanak' i Joiadasa zanaky ny lehilahy anankiray mahery sy naneho herim-po lehibe matetika, avy any Kabseela, dia namely ireo ariela roa lahy avy any Moaba. Indray andro, nisy oram-panala, dia nidina izy ka namely ilay liona tamin' ny lavaka famorian-drano. Benayahu fils de Yehoyada, un brave, prodigue en exploits, originaire de Qabçéel, c' est lui qui abattit les deux héros de Moab, et c' est lui qui descendit et abattit le lion dans la citerne, un jour de neige.
2Sm / 2Sam 23.21 And he slew an Egyptian, a goodly man: and the Egyptian had a spear in his hand; but he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian' s hand, and slew him with his own spear. ary izy koa no namono ilay Egyptiana makadiry be; ary ilay Egyptiana nitondra lefona teny an-tànany, nefa namorotsahan' i Benaia tamin' ny tehiny ihany izy, dia nosarihany ny lefona teny an-tànan' ilay Egyptiana, ka iny lefony iny ihany no namonoany azy. Namono ny Ejipsiana anankiray mahatsiravin' endrika izy; lefona no teny an-tànan' ilay Ejipsiana. Izy kosa nidina nankany aminy nitondra tehina, ary ny lefona teny an-tànan' ny Ejipsiana no notsoahany ka ny lefony ihany no namelezany azy. C' est lui aussi qui abattit un Égyptien de grande taille. L'Égyptien avait en main une lance, mais il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et tua celui-ci avec sa propre lance.
2Sm / 2Sam 23.22 These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had the name among three mighty men. Izany no nataon' i Benaia, zanak' i Joiada, ary tamin' izy telo lahy mahery dia izy no nalaza. Izany no nataon' i Banaiasa, zanak' i Joiadasa, Voilà ce qu' accomplit Benayahu fils de Yehoyada, et il se fit un nom parmi les Trente preux.
...............
2Sm / 2Sam 23.30 Benaiah the Pirathonite, Hiddai of the brooks of Gaash, Benaia Piratonita, Hiday, avy any amin' ny lohasahan-driak' i Gasy, Banaia, avy any Farataona; Hedaia avy any an-dohasahan' i Gaasa, Benayahu, de Piréatôn. Hiddaï, des Torrents de Gaash.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 1.8 But Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and Nathan the prophet, and Shimei, and Rei, and the mighty men which belonged to David, were not with Adonijah. Fa Zadoka mpisorona sy Benaia, zanak' i Joiada, sy Natana mpaminany sy Simey sy Rey ary ny lehilahy mahery izay an' i Davida kosa tsy mba niandany tamin' i Adonia. Tsy mba nety nikambana tamin' i Adoniasa kosa Sadaoka mpisorona, Banaiasa zanak' i Joiadasa, Natàna mpaminany, Semeia, Reia, mbamin' ny lehilahy maherin' i Davida. mais ni le prêtre Sadoq, ni Benayahu fils de Yehoyada, ni le prophète Natân, ni Shiméï et Reï, ni les preux de David, n'étaient avec Adonias.
...............
1Mp 1.10 But Nathan the prophet, and Benaiah, and the mighty men, and Solomon his brother, he called not. fa Natana mpaminany sy Benaia sy ny lehilahy mahery ary Solomona rahalahiny no tsy mba nasainy. Samy tsy nasainy anefa na Natàna mpaminany, na Banaiasa, na ny lehilahy mahery, na Salomona rahalahiny. mais il n' invita pas le prophète Natân, ni Benayahu, ni les preux, ni son frère Salomon.
...............
1Mp 1.26 But me, even me thy servant, and Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and thy servant Solomon, hath he not called. Fa izaho mpanomponao sy Zadoka mpisorona sy Benaia, zanak' i Joiada, ary Solomona mpanomponao ihany no tsy mba nasainy. Samy tsy nasainy anefa na izaho mpanomponao na Sadaoka mpisorona, na Banaiasa zanak' i Joiadasa, na Salomona mpanomponao. Mais moi ton serviteur, le prêtre Sadoq, Benayahu fils de Yehoyada et ton serviteur Salomon, il ne nous a pas invités.
...............
1Mp 1.32 And king David said, Call me Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada. And they came before the king. Ary hoy Davida mpanjaka: Antsoy hankatý amiko Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany ary Benaia, zanak' i Joiada. Dia niditra nankeo anatrehan' ny mpanjaka izy telo lahy. Ary hoy Davida mpanjaka: Asaovy mankatý Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany, ary Banaiasa zanak' i Joiadasa. Nony niditra nankeo anatrehan' ny mpanjaka ireo, Puis le roi David dit : " Appelez-moi le prêtre Sadoq, le prophète Natân et Benayahu fils de Yehoyada. " Ils entrèrent chez le roi
...............
1Mp 1.36 And Benaiah the son of Jehoiada answered the king, and said, Amen: the Lord God of my lord the king say so too. Ary Benaja, zanak' i Joiada, namaly ny mpanjaka hoe: Amena! Hiteny tahaka izany koa anie Jehovah, Andriamanitry ny mpanjaka tompoko. Dia namaly Banaiasa zanak' i Joiadasa ka nanao tamin' ny mpanjaka hoe: Amena! Ho toy izany koa anie no didin' ny Tompo Andriamanitry ny mpanjaka tompoko! Benayahu fils de Yehoyada répondit au roi : " Amen ! Que parle ainsi Yahvé, le Dieu de Monseigneur le roi !
...............
1Mp 1.38 So Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, went down, and caused Solomon to ride upon king David' s mule, and brought him to Gihon. Dia nidina Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany sy Renaia, zanak' i Joiada, ary ny miaramila mpiambina andriana, dia nampitaingina an' i Solomona ny ampondravavin' i Davida mpanjaka izy, ka dia nitondra azy nankany Gihona. Dia nandeha Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany, ary Banaiasa zanak' i Joiadasa mbamin' ny Keretiana sy ny Feletiana; nasainy nitaingina ny molevavin' i Davida mpanjaka Salomona, dia nentiny nankany Gihona. Le prêtre Sadoq, le prophète Natân, Benayahu fils de Yehoyada, les Kerétiens et les Pelétiens descendirent ; ils mirent Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Gihôn.
...............
1Mp 1.44 And the king hath sent with him Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, and they have caused him to ride upon the king' s mule: Ary ny mpanjaka efa naniraka an' i Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany sy Benaia, zanak' i Joiada, ary ny miaramila mpiambina andriana hiaraka aminy, ka nampitaingenin' ireo ny ampondravavin' ny mpanjaka izy. Nirahin' ny mpanjaka hiaraka aminy Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany ary Banaiasa zanak' i Joiadasa, mbamin' ny Keretiana sy ny Feletiana, ka nampitaingenin' ireo ny molevavin' ny mpanjaka izy. Le roi a envoyé avec lui le prêtre Sadoq, le prophète Natân, Benayahu fils de Yehoyada, les Kerétiens et les Pelétiens, ils l' ont mis sur la mule du roi,
...............
1Mp 2.25 And king Solomon sent by the hand of Benaiah the son of Jehoiada; and he fell upon him that he died. Ary Solomona mpanjaka naniraka an' i Benaia, zanak' i Joiada; ary izy namely azy ho faty. Dia nanendry an' i Banaiasa zanak' i Joiadasa Salomona mpanjaka; nasian' io Adoniasa dia maty. Et le roi Salomon en chargea Benayahu fils de Yehoyada, qui le frappa, et il mourut.
...............
1Mp 2.29 And it was told king Solomon that Joab was fled unto the tabernacle of the Lord; and, behold, he is by the altar. Then Solomon sent Benaiah the son of Jehoiada, saying, Go, fall upon him. Ary nambara tamin' i Solomona mpanjaka fa Joaba efa lasa nandositra ho ao amin' ny trano-lain' i Jehovah, ka, indro, eo anilan' ny alitara izy. Dia nirahin' i Solomona Benaia, zanak' i Joiada, ka nilazany hoe: Andeha, asio izy. Ary nampandrenesina Salomona mpanjaka fa nandositra ao amin' ny tabernaklan' ny Tompo Joaba, ka tao anilan' ny otely izy; ka nirahin' i Salomona Banaiasa nataony hoe: Mandehana asio izy. On avertit le roi Salomon : " Joab s' est réfugié à la Tente de Yahvé et voici qu' il est à côté de l' autel. " Alors Salomon envoya dire à Joab : " Qu' est-ce qui t' a pris de fuir à l' autel ? " Joab répondit : " J' ai eu peur de toi et je me suis réfugié près de Yahvé. " Alors Salomon envoya Benayahu fils de Yehoyada en disant : " Va et frappe-le ! "
1Mp 2.30 And Benaiah came to the tabernacle of the Lord, and said unto him, Thus saith the king, Come forth. And he said, Nay; but I will die here. And Benaiah brought the king word again, saying, Thus said Joab, and thus he answered me. Ary Benaia tonga tao amin' ny tranolain' i Jehovah ka nanao tamin' i Joaba hoe: Izao no lazain' ny mpanjaka: Mivoaha ianao. Fa hoy izy: Tsia, fa eto ihany aho no ho faty. Ary Benaia nitondra teny tany amin' ny mpanjaka indray hoe: Izany no lazain' i Joaba, ary izany no navaliny ahy. Nony tonga tao amin' ny tabernaklan' ny Tompo Banaiasa, dia nilaza taminy hoe: Izao no lazain' ny mpanjaka: Mivoaha hianao. Fa hoy ny navaliny: Tsia, fa ho faty eto aho. Dia nakarin' i Banaiasa tamin' ny mpanjaka izany teny izany, nataony hoe: Izany no teny nataon' i Joaba, ary izany no navaliny ahy. Benayahu alla à la Tente de Yahvé et lui dit : " Par ordre du roi, sors ! " Il répondit : " Non, je mourrai ici. " Benayahu rapporta la chose au roi : " Voilà ce que Joab a dit et ce qu' il m' a répondu. "
1Mp 2.31 And the king said unto him, Do as he hath said, and fall upon him, and bury him; that thou mayest take away the innocent blood, which Joab shed, from me, and from the house of my father. Ary hoy ny mpanjaka taminy: Ataovy araka izay nolazainy, ka asio izy, dia aleveno, mba hanesoranao amiko sy amin' ny taranaky ny raiko ny rà marina izay nalatsak' i Joaba. Ka hoy ny mpanjaka tamin' i Banaiasa: Dia ataovy araka ny voalazany, ka asio izy dia aleveno, mba hanesoranao amiko sy amin' ny taranaky ny raiko, ny rà nalatsak' i Joaba tsy misy antony akory. Le roi lui dit : " Fais comme il a dit ; frappe-le, puis enterre-le. Ainsi tu ôteras aujourd' hui de sur moi et de sur ma famille le sang innocent qu' a versé Joab.
...............
1Mp 2.34 So Benaiah the son of Jehoiada went up, and fell upon him, and slew him: and he was buried in his own house in the wilderness. Dia niakatra Benaia, zanak' i Joiada, ka namely azy ho faty; ary nalevina tao amin' ny fonenany tany an-efitra izy. Dia niakatra Banaiasa zanak' i Joiadasa, ka namely an' i Joaba sy nahafaty azy, ary nalevina tany amin' ny fonenany tany an' efitra. Benayahu fils de Yehoyada partit, il frappa Joab et le mit à mort, et on l' enterra chez lui au désert.
1Mp 2.35 And the king put Benaiah the son of Jehoiada in his room over the host: and Zadok the priest did the king put in the room of Abiathar. Ary Benaia, zanak' i Joiada, no notendren' ny mpanjaka ho solony ho komandin' ny miaramila; ary Zadota mpisorona no notendren' ny mpanjaka ho solon' i Abiatara. Banaiasa zanak' i Joiadasa no nataon' ny mpanjaka filohan' ny tafika, ho solony, ary Sadaoka no nataon' ny mpanjaka mpisorona, ho solon' i Abiatara. Le roi mit Benayahu fils de Yehoyada à sa place à la tête de l' armée ; et le roi mit le prêtre Sadoq à la place d'Ébyatar.
...............
1Mp 2.46 So the king commanded Benaiah the son of Jehoiada; which went out, and fell upon him, that he died. And the kingdom was established in the hand of Solomon. Ary ny mpanjaka nandidy an' i Benaia, zanak' i Joiada, dia nivoaka izy ka namely an' i Simey ho faty. Ary ny fanjakana dia naorina teo an-tànan' i Solomona. Dia nomen' ny mpanjaka didy Banaiasa zanak' i Joiadasa, ka nivoaka namono an' i Semeia, ary maty izy. Ary niorina teo an-tànan' i Salomona ny fanjakana. Le roi fit commandement à Benayahu fils de Yehoyada ; il sortit et frappa Shiméï qui mourut. La royauté fut alors affermie dans la main de Salomon.
...............
1Mp 4.4 And Benaiah the son of Jehoiada was over the host: and Zadok and Abiathar were the priests: ary Benaia, zanak' i Joiada, no komandin' ny miaramila; ary Zadoka sy Abiatara no mpisorona; Banaiasa zanak' i Joiadasa no komandin' ny tafika; Sadaoka sy Abiatara no mpisorona, Benayahu, fils de Yehoyada, chef de l' armée. Sadoq et Ébyatar, prêtres.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 4.36 And Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah, ary Elioenay sy Jakoba sy Jesohaia sy Asaia sy Adiela sy Jesimiela sy Benaia Elioenaì, Jakoba, Isohaià, Asaià, Adiela, Ismiela, Banaia, Élyoénaï, Yaaqoba, Yeshohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya,
...............
1Tt / 1Tan 11.22 Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man of Kabzeel, who had done many acts; he slew two lionlike men of Moab: also he went down and slew a lion in a pit in a snowy day. Ary Benaia, zanak' i Joiada, zanaky ny lehilahy mahay tany Kabzela, izay nahavita asa be, izy no nahafaty ny roa lahy mahery tany Moaba; ary izy koa no nidina namono ny liona tao anatin' ny lavaka fantsakana tamin' ilay andro nisy oram-panala iny. Banaiasa zanak' i Joiadà zanaky ny lehilahy anankiray mahery sy naneho herim-po lehibe matetika, avy any Kabseela. Izy no namely ireo ariela roalahy avy any Moaba. Indray andro nisy oram-panala izay, dia nidina izy ka namely ilay liona tao amin' ny lavaka famorian-drano. Benaya, fils de Yohoyada, un brave prodigue en exploits, originaire de Qabçéel. C' est lui qui abattit les deux héros de Moab, et c' est lui qui descendit et tua le lion dans la citerne, un jour de neige.
1Tt / 1Tan 11.23 And he slew an Egyptian, a man of great stature, five cubits high; and in the Egyptian' s hand was a spear like a weaver' s beam; and he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian' s hand, and slew him with his own spear. Ary izy koa no namono ilay Egyptiana makadiry, izay dimy hakiho ny halavany, nefa teny an-tànan' ilay Egyptiana nisy lefona tahaka ny vodi-tenon' ny mpanenona; nefa namorotsahan' i Benaia tamin' ny tehiny ihany izy, dia nosarihany ny lefona teny an-tànan' ilay Egyptiana, ka iny lefony iny ihany no namonoany azy. ny halavany, nefa teny an-tànan' ilay Egyptiana nisy lefona tahaka ny vodi-tenon' ny mpanenona; nefa namorotsahan' i Benaia tamin' ny tehiny ihany izy, dia nosarihany ny lefona teny an-tànan' ilay Egyptiana, ka iny lefony iny ihany no namonoany azy. Izy no nahafaty ny Ejipsiana anankiray, izay dimy hakiho no halavany, ary nisy lefona sahala amin' ny vodi-tenon' ny mpanenona tao an-tanan' ny Ejipsiana. Nitondra tehina izy nankany aminy ary ny lefona teny an-tanan' ilay Ejipsiana no nosarihiny, dia novonoiny tamin' ny lefony indrindra izay. C' est lui aussi qui tua l'Égyptien, le colosse de cinq coudées qui avait en main une lance semblable à un liais de tisserand; il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et tua celui-ci avec sa propre lance.
1Tt / 1Tan 11.24 These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had the name among the three mighties. Izany zavatra izany no nataon' i Benaia, zanak' i Joiada, ary tamin' izy telo lahy mahery dia izy no nalaza. Izany no nataon' i Banaiasa zanak' i Joiada, ka nanan-daza tamin' izy telo lahy mahery izy. Voilà ce qu' accomplit Benaya fils de Yehoyada et il se fit un nom parmi les Trente preux.
...............
1Tt / 1Tan 11.31 Ithai the son of Ribai of Gibeah, that pertained to the children of Benjamin, Benaiah the Pirathonite, sy Itahy, zanak' i Ribay avy any Gibean' ny taranak' i Benjamina, sy Benaia Piratonita Etaì, zanak' i Ribaì avy any Gabaàn' ny taranak' i Benjamina; Banaià avy any Faratona. Itaï fils de Ribaï, de Gibéa des fils de Benjamin, Benaya de Piréatôn,
...............
1Tt / 1Tan 15.18 And with them their brethren of the second degree, Zechariah, Ben, and Jaaziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, Eliab, and Benaiah, and Maaseiah, and Mattithiah, and Elipheleh, and Mikneiah, and Obededom, and Jeiel, the porters. naman' ireo ny rahalahiny, amin' ny ambaratonga faharoa: Zakaria, Bena, Jaziela, Semiramota, Jahiela, Anì, Eliaba, Banaiasa, Maasiasa, Matatiasa, Elifalò, Maseniasa, Obededoma, ary Jehiela, mpiandry varavarana. Ils avaient avec eux leurs frères du second ordre : Zekaryahu, Uzziel, Shemiramot, Yehiel, Unni, Éliab, Benaya, Maaséyahu, Mattityahu, Éliphléhu, Miqnéyahu, Obed-Édom, Yeïel, les portiers;
...............
1Tt / 1Tan 15.20 And Zechariah, and Aziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, and Eliab, and Maaseiah, and Benaiah, with psalteries on Alamoth; Zakaria, Oziela, Semiramota, Jahiela, Anì, Eliaba, Maasiasa, ary Banaaisa nanana valiha alamota. Zekarya, Uzziel, Shemiramot, Yehiel, Unni, Éliab, Maaséyahu, Benaya jouaient de la lyre à noeuds.
...............
1Tt / 1Tan 15.24 And Shebaniah, and Jehoshaphat, and Nethaneel, and Amasai, and Zechariah, and Benaiah, and Eliezer, the priests, did blow with the trumpets before the ark of God: and Obededom and Jehiah were doorkeepers for the ark. Sebeniasa, Josafata, Natanaela, Amasaì, Zakaria, Banaiasa, ary Eliezera mpisorona, no nitsòka anjomara teo alohan' ny fiaran' Andriamanitra; Obededoma sy Jehiasa no mpiandry varavarana teo akaikin' ny fiara. Les prêtres Shebanyahu, Yoshaphat, Netanéel, Amasaï, Zekaryahu, Benayahu et Éliézer sonnaient de la trompette devant l' arche de Dieu. Obed-Édom et Yehiyya étaient portiers près de l' arche.
...............
1Tt / 1Tan 16.5 Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obededom: and Jeiel with psalteries and with harps; but Asaph made a sound with cymbals; Asafa no lohany, ary Zakaria no nanarakaraka, dia Jeiela sy Semiramota sy Jehiela sy Matitia sy Eliaba sy Benaia sy Obed-edoma ary Jeiela no nitendry ny valiha sy ny lokanga; fa Asafa no nampaneno ny kipantsona; dia Asafa filohany, Zakaria faharoa, dia Jahiela, Semiramota, Jehiela, Matatiasa, Eliaba, Banaiasa, Obededoma ary Jehiela, izay nanan-java-maneno, lokanga, harpa, ary Asà nampaneno ny kipantsona, Asaph le premier, Zekarya en second, puis Uzziel, Shemiramot, Yehiel, Mattitya, Éliab, Benayahu, Obed-Édom et Yeïel. Ils jouaient de la lyre et de la cithare, tandis qu' Asaph faisait retentir les cymbales.
1Tt / 1Tan 16.6 Benaiah also and Jahaziel the priests with trumpets continually before the ark of the covenant of God. Benaia sy Jahaziela mpisorona kosa no mpitsoka ny trompetra mandrakariva eo anoloan' ny fiaran' ny faneken' Andriamanitra. Banaiasa sy Jaziela mpisorona nitsoka anjomara lalandava, teo anoloan' ny fiaran' ny faneken' Andriamanitra. Les prêtres Benayahu et Yahaziel ne cessaient pas de jouer de la trompette devant l' arche de l' alliance de Dieu.
...............
1Tt / 1Tan 18.17 And Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the Pelethites; and the sons of David were chief about the king. Ary Benaia, zanak' i Joiada, no mpifehy ny miaramila mpiambina andriana; ary ny zanak' i Davida no lehibe tamin' izay nanolotra ny mpanjaka. Banaiasa zanak' i Joiadà, no lehiben' ny Kerethiana sy ny Feletiana; ary ireo zanak' i Davida no voalohan-daharana eo anilan' ny mpanjaka. Benayahu, fils de Yehoyada, commandait les Kerétiens et les Pelétiens. Les fils de David étaient les premiers aux côtés du roi.
...............
1Tt / 1Tan 27.5 The third captain of the host for the third month was Benaiah the son of Jehoiada, a chief priest: and in his course were twenty and four thousand. Ny komandin' ny antokony fahatelo tamin' ny miaramila, ho amin' ny volana fahatelo, dia Benaia lohany, zanak' i Joiada mpisorona; ary ny antokony dia efatra arivo amby roa alina. Banaiasa zanak' i Joiadà filohany no lohan' ny antokony fahatelo, ho amin' ny volana fahatelo; ary efatra arivo amby roa alina no isan' ny antokony. L' officier du troisième corps affecté au troisième mois était Benayahu, fils de Yehoyada, le prêtre en chef. Il était responsable d' une classe de vingt-quatre mille hommes.
1Tt / 1Tan 27.6 This is that Benaiah, who was mighty among the thirty, and above the thirty: and in his course was Ammizabad his son. Io no ilay Benaia, izay nahery sady ambony tamin' izy telo-polo lahy; Amizabada zanany no isan' ny antokony. Io no ilay Banaiasa lehilahy mahery amin' ny Telo-polo lahy, sady mpitarika ny Telo-polo lahy. Amizabada zanany dia mpifehy tamin' ny antokony. C' est ce Benayahu qui fut le héros des Trente, et eut la responsabilité des Trente et de sa classe. Il eut pour fils Ammizabad.
...............
1Tt / 1Tan 27.14 The eleventh captain for the eleventh month was Benaiah the Pirathonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand. Ny fahiraika ambin' ny folo, ho amin' ny volana fahiraika ambin' ny folo, dia Benaia Piratonita, isan' ny taranak' i Efraima; ary ny antokony dia efatra arivo amby roa alina. Banaiasa avy any Faratona, isan-taranak' i Efraima no faharaika ambin' ny folo, ho amin' ny volana faharaika ambin' ny folo; ary efatra arivo sy roa alina no isan' ny antokony. Le onzième, affecté au onzième mois, était Benaya, de Piréatôn, un fils d'Éphraïm; il était responsable d' une classe de vingt-quatre mille hommes.
...............
1Tt / 1Tan 27.33 And Ahithophel was the king' s counsellor: and Hushai the Archite was the king' s companion: ary Ahitofela dia mpanolo-tsaina ny mpanjaka; ary Hosay Arkita no sakaizan' ny mpanjaka; ary ny manarakaraka an' i Ahitofela dia Joiada, zanak' i Benaia, sy Abiatara; ary ny komandin' ny miaramilan' ny mpanjaka dia Joaba. Akitofela dia mpanolo-tsaina ny mpanjaka, ary Kosaì, Arkeana, dia sakaizan' ny mpanjaka; Ahitophel était conseiller du roi. Hushaï l' Arkite était ami du roi.
1Tt / 1Tan 27.34 And after Ahithophel was Jehoiada the son of Benaiah, and Abiathar: and the general of the king' s army was Joab. manarakaraka an' i Akitofela dia Joiadà, zanak' i Banaiasa, sy Abiatara. Joaba no komandin' ny tafiky ny mpanjaka. Yehoyada, fils de Benayahu, et Ébyatar succédèrent à Ahitophel. Joab était le général des armées du roi.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 20.14 Then upon Jahaziel the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation; Ary Jahaziela, zanak' i Zakaria, zanak' i Benaia, zanak' i Jeiela, zanak' i Matania, Levita amin' ny taranak' i Asafa, dia voatsindrin' ny Fanahin' i Jehovah teo amin' ny fiangonana Tamin' izay Jahaziela zanak' i Zakariasa, zanak' i Banaiasa, zanak' i Jehiela, zanak' i Mataniasa, Levita, amin' ny taranak' i Asafa dia voatsindrin' ny Fanahy avy amin' ny Tompo teo afovoan' ny fiangonana teo, Au milieu de l' Assemblée, l' Esprit de Yahvé fut sur Yahaziel, fils de Zekaryahu, fils de Benaya, fils de Yeïel, fils de Mattanya le lévite, l' un des fils d' Asaph.
...............
2Tt / 2Tan 31.13 And Jehiel, and Azaziah, and Nahath, and Asahel, and Jerimoth, and Jozabad, and Eliel, and Ismachiah, and Mahath, and Benaiah, were overseers under the hand of Cononiah and Shimei his brother, at the commandment of Hezekiah the king, and Azariah the ruler of the house of God. Ary Jehiela sy Azazia sy Nahata sy Asahela sy Jerimota sy Jozabada sy Eliala sy Jismakia sy Mahata ary Benaia, fehin' i Konania sy Simey rahalahiny, no tonian' ireny, araka ny didin' i Hezekia mpanjaka sy Azaria, mpanapaka ny tranon' Andriamanitra. ary Jahiela, Azariasa, Nahata, Asaela, Jerimota, Jozabada, Eliela, Jesmakiasa, Mahata sy Banaiasa no mpikarakara nofehezin' i Joneiasa sy Semeia rahalahiny, araka ny nandaharan' i Ezekiasa mpanjaka sy Azariasa mpanapaka ao amin' ny tranon' Andriamanitra, an' izany. Yehiel, Azazyahu, Nahat, Asahel, Yerimot, Yozabad, Éliel, Yismakyahu, Mahat et Benayahu en étaient les surveillants sous les ordres de Konanyahu et de son frère Shiméï, sous le gouvernement du roi Ézéchias et d' Azaryahu, chef du Temple de Dieu.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 10.25 Moreover of Israel: of the sons of Parosh; Ramiah, and Jeziah, and Malchiah, and Miamin, and Eleazar, and Malchijah, and Benaiah. Ary ny avy tamin' ny Isiraely koa: ny avy tamin' ny taranak' i Parosy dia Ramia sy Jizia sy Malkia sy Miamina sy Eleazara sy Malkia ary Benaia; Ny tamin' Israely dia izao: Tamin' ny taranak' i Farosa: Remeiasa, Jeziasa, Melkiasa, Miamima, Eliezera, Malkiasa, ary Banaiasa; Et parmi les Israélites des fils de Paréosh : Ramya, Yizziyya, Malkiyya, Miyyamîn, Eléazar, Malkiyya et Benaya;
...............
Ezr / Esd 10.30 And of the sons of Pahathmoab; Adna, and Chelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezaleel, and Binnui, and Manasseh. ary ny avy tamin' ny taranak' i Pahata-moaba dia Adna sy Kelala sy Benaia sy Mahaseia sy Matania sy Bezalila sy Binoy ary Manase; tamin' ny taranak' i Falata-Moaba: Ednà, Kalala, Banaiasa, Maasiasa, Mataniasa, Beseleela, Benoì, ary Manase; des fils de Pahat-Moab : Adna, Kelal, Benaya, Maaséya, Mattanya, Beçaléel, Binnuï et Menassé;
...............
Ezr / Esd 10.35 Benaiah, Bedeiah, Chelluh, sy Benaia sy Bedeia sy Keloho Banaiasa, Badiasa, Keliao, Benaya, Bédya, Kelaya,
...............
Ezr / Esd 10.43 Of the sons of Nebo; Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Jadau, and Joel, Benaiah. ny avy tamin' ny taranak' i Nebo dia Jeiela sy Matitia sy Zabada sy Zebina sy Jadao sy Joela ary Benaia. tamin' ny taranak' i Nebao: Jehiela, Matatiasa, Zabada, Zabinà, Jedao, Joela, ary Banaiasa. des fils de Nebo : Yeïel, Mattitya, Zabad, Zebina, Yaddaï, Yoèl, Benaya.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
Eze / Ez 11.1 Moreover the spirit lifted me up, and brought me unto the east gate of the Lord' s house, which looketh eastward: and behold at the door of the gate five and twenty men; among whom I saw Jaazaniah the son of Azur, and Pelatiah the son of Benaiah, princes of the people. Ary nisy fanahy nanainga ahy koa, dia nitondra ahy ho eo amin' ny vavahady atsinanana amin' ny tranon' i Jehovah, dia ilay manatrika ny atsinanana; ary, indreo, nisy olona dimy amby roa-polo lahy teo anoloan' ny vavahady; dia hitako teo amin' ireo Jazania, zanak' i Azora, sy Pelatia, zanak' i Benaia, lehiben' ny vahoaka. Naingain' ny Fanahy aho dia nentiny nankeo ambavahady atsinanana, ilay mitodika miantsinana amin' ny tranon' ny Tompo; ka indro, teo anoloan' ny vavahady nisy olona dimy amby roapolo lahy; ary hitako teo amin' izy ireo, Jezoniasa, zanak' i Azora sy Feltiasa, zanak' i Banaiasa, lehiben' ny vahoaka. L' esprit m' enleva et m' emmena au porche oriental du Temple de Yahvé, celui qui regarde l' orient. Et voici qu'à l' entrée du porche, il y avait vingt-cinq hommes, parmi lesquels je vis Yaazanya fils de Azzur et Pelatyahu fils de Benayahu, chefs du peuple.
...............
Eze / Ez 11.13 And it came to pass, when I prophesied, that Pelatiah the son of Benaiah died. Then fell I down upon my face, and cried with a loud voice, and said, Ah Lord GOD! wilt thou make a full end of the remnant of Israel? Ary raha mbola naminany aho, dia maty Pelatia, zanak' i Benaia. Dia niankohoka aho ka nitaraina tamin' ny feo mahery nanao hoe: Indrisy! Jehovah Tompo ô, holevoninao va ny hany sisa amin' ny Isiraely? Mbola naminany teo aho, dia maty Feltiasa, zanak' i Banaiasa; ka niankohoka aho, nitaraina taminy feo avo nanao hoe: Indrisy, Iaveh Tompo ô! dia haringanao ve, ny sisa amin' Israely. Or, comme je prophétisais, Pelatyahu fils de Benayah mourut. Je tombai la face contre terre et m'écriai d' une voix forte : " Ah! Seigneur Yahvé, vas-tu anéantir ce qui reste d' Israël ? "