Chapitres et versets citant Asora

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 2.14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. Ary ny anaran' ny ony fahatelo dia Hidekela; io no mandeha tandrifin' i Asyria. Ary ny ony fahefatra dia Eofrata. Tigra no anaran' ny ony fahatelo; io no mandeha ao atsinanan' i Asora. Ary Eofrata no anaran' ny ony fahefatra. Le troisième fleuve s' appelle le Tigre : il coule à l' orient d' Assur. Le quatrième fleuve est l' Euphrate.
...............
Gen / Jen 10.11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah, Ary nivoaka avy tamin' izany tany izany izy ka nankany Asyria, dia nanorina an' i Ninive mbamin' i Rehobot-ira sy Kala Avy ao amin' io tany io izy dia nankany Asora, ka nanorina an' i Niniva, Rekobota-Ira, Kale, De ce pays sortit Ashshur, et il bâtit Ninive, Rehobot-Ir, Kalah,
...............
Gen / Jen 10.22 The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram. Ny zanakalahin' i Sema dia Elama sy Asyra sy Arpaksada sy Loda ary Arama. Zanak' i Sema: Elama, Asora, Arfaksada, Loda, ary Arama. Fils de Sem : Élam, Ashshur, Arpakshad, Lud, Aram.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 24.22 Nevertheless the Kenite shall be wasted, until Asshur shall carry thee away captive. Kanefa ho ringana Kaina, alohan' ny hamaboan' i Asyra anao. Nefa handroso hihalevona ny Kineana; Ambara-pahoviana? Hoentin' i Asora babo izy. Mais le nid appartient à Béor ;jusques à quand seras-tu captif d' Assur ? "
...............
Nom / Fan 24.24 And ships shall come from the coast of Chittim, and shall afflict Asshur, and shall afflict Eber, and he also shall perish for ever. Ary hisy sambo avy any amin' ny tany Kitima, dia hampietry an' i Asyra sy Ebera, ka ho lany ringana no hiafarany. Mampahory an' i Asora, mampahory an' i Hebera, Fa efa raikitra fa ho ringana koa izy. des vaisseaux du côté de Kittim. Ils oppriment Assur, ils oppriment Ébèr, lui aussi périra pour toujours. "

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
Jos 11.1 And it came to pass, when Jabin king of Hazor had heard those things, that he sent to Jobab king of Madon, and to the king of Shimron, and to the king of Achshaph, Ary rehefa nahare Jabina, mpanjakan' i Hazora, dia naniraka tany amin' i Jobaba, mpanjakan' i Madona, sy ny mpanjakan' i Simrona sy ny mpanjakan' i Aksafa, Nony nandre izany Jabina, mpanjakan' i Asora, dia nandefa iraka, nankany amin' i Jobaba mpanjakan' i Madona, sy amin' ny mpanjakan' i Semerona, sy amin' ny mpanjakan' i Aksafa, Lorsque Yabîn, roi de Haçor, eut appris cela, il fit informer Yobab, roi de Mérom, le roi de Shimrôn, le roi d' Akshaph
...............
Jos 11.10 And Joshua at that time turned back, and took Hazor, and smote the king thereof with the sword: for Hazor beforetime was the head of all those kingdoms. Ary tamin' izany dia niverina Josoa ka nahafaka an' i Hazora ary namely ny mpanjakany tamin' ny sabatra, satria Hazora no lohan' ireny fanjakana rehetra ireny fahiny. Tamin' izany andro izany ihany Josoe dia niverina naka an' i Asora, ka namono ny mpanjakany, fa Asora no renivohitr' ireny fanjakana ireny fahiny. En ce temps-là, Josué revint et s' empara de Haçor dont il tua le roi d' un coup d'épée. Haçor était jadis la capitale de tous ces royaumes.
Jos 11.11 And they smote all the souls that were therein with the edge of the sword, utterly destroying them: there was not any left to breathe: and he burnt Hazor with fire. Ary nasiany tamin' ny lelan-tsabatra ny olona rehetra tao ka naringany avokoa: tsy nisy olo-miaina sisa na dia iray akory aza; ary Hazora nodorany tamin' ny afo. Nasiany tamin' ny lelan-tsabatra ny manana aina rehetra teo, ka nataony anatema, tsy nisy niangana rahefa mety ho manana aina koa, ary Asora dia nodorana. On passa aussi au fil de l'épée tout ce qui s' y trouvait de vivant, en vertu de l' anathème. On n' y laissa pas âme qui vive et Haçor fut livrée au feu.
...............
Jos 11.13 But as for the cities that stood still in their strength, Israel burned none of them, save Hazor only; that did Joshua burn. Fa ny tanàna rehetra izay teny an-kavoana dia tsy mba nodoran' ny Isiraely afa-tsy Hazora ihany, izay nodoran' i Josoa. Tsy nisy nodoran' Israely anefa ny tanàna niorina teny an-kavoana, afa-tsy Asora ihany, izay nodoran' i Josoe. Pourtant toutes les villes qui se dressaient sur leurs collines de ruines, Israël ne les incendia pas, sauf Haçor que Josué incendia.
...............
Jos 12.19 The king of Madon, one; the king of Hazor, one; ny mpanjakan' i Madona, iray; ny mpanjakan' i Hazora, iray; ny mpanjakan' i Madona, iray; ny mpanjakan' i Asora, iray; Le roi de Mérom, un; le roi de Haçor, un;
...............
Jos 15.23 And Kedesh, and Hazor, and Ithnan, sy Kadesy sy Hazora sy Itnana Kadesa, Asora, sy Jetnama, Qédesh, Haçor-Yitnân,
...............
Jos 15.25 And Hazor, Hadattah, and Kerioth, and Hezron, which is Hazor, sy Hazora-hadata sy Keriota-hezrona (Hazora izany), Asora vaovao sy Kariota-Hesrona, dia Asora izany, Haçor-Hadatta, Qeriyyot-Hèçrôn - c' est Haçor -
...............
Jos 19.36 And Adamah, and Ramah, and Hazor, sy Adama sy Rama sy Hazora Edemà, Aramà, Asora, Adama, Rama, Haçor,

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 4.2 And the Lord sold them into the hand of Jabin king of Canaan, that reigned in Hazor; the captain of whose host was Sisera, which dwelt in Harosheth of the Gentiles. Ary Jehovah nivarotra azy ho eo an-tànan' i Jabina, mpanjakan' i Kanana, izay nanjaka tany Hazora, ary Sisera, izay nonina tany Harosetan' ny Jentilisa, no komandin' ny miaramilany. ka namidin' ny Tompo teo an-tànan' i Jabìna mpanjakan' i Kanaana, izay nanjaka tao Asora. Sisarà no lehiben' ny foloalindahy, ary tao Haroseta-Goïma izy no nitoetra. et Yahvé les livra à Yabîn, roi de Canaan, qui régnait à Haçor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Haroshèt-ha-Goyim.
...............
Mts / Mpits 4.17 Howbeit Sisera fled away on his feet to the tent of Jael the wife of Heber the Kenite: for there was peace between Jabin the king of Hazor and the house of Heber the Kenite. Ary Sisera nandositra nandeha tongotra ho any amin' ny lain' i Jaela, vadin' i Hebera Kenita; fa nihavana Jabina, mpanjakan' i Hazora, sy ny mpianakavin' i Hebera Kenita. Sisarà dia nandositra an-tongotra ho ao amin' ny lain' i Jahela vadin' i Hebera Kineana; fa nihavana Jabìna mpanjakan' i Asora sy ny fianakavian' i Hebera Kineana. Sisera cependant s' enfuyait à pied dans la direction de la tente de Yaèl, femme de Héber le Qénite, car la paix régnait entre Yabîn, roi de Haçor, et la maison de Héber le Qénite.

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 12.9 And when they forgat the Lord their God, he sold them into the hand of Sisera, captain of the host of Hazor, and into the hand of the Philistines, and into the hand of the king of Moab, and they fought against them. Nefa raha nanadino an' i Jehovah Andriamaniny izy, dia namidiny ho eo an-tànan' i Sisera, komandin' ny miaramilan' i Hazora, sy ho eo an-tànan' ny Filistina ary ho eo an-tànan' ny mpanjakan' i Moaba, ka niadian' ireo izy. Nanadino an' ny Tompo Andriamaniny anefa izy ireo, ka natolony ho eo an-tànan' i Sisarà, filohan' ny tafik' i Hasora, sy ho eo an-tànan' ny Filistina, ary ho eo an-tànan' ny mpanjakan' i Moaba, izay niady taminy. Mais ils oublièrent Yahvé leur Dieu et celui-ci les livra aux mains de Sisera, chef de l' armée de Haçor, aux mains des Philistins et du roi de Moab qui leur firent la guerre.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 9.15 And this is the reason of the levy which king Solomon raised; for to build the house of the Lord, and his own house, and Millo, and the wall of Jerusalem, and Hazor, and Megiddo, and Gezer. Ary izao no toetry ny fanompoana nampanaovin' i Solomona mpanjaka ny olona, tamin' ny nanaovany ny tranon' i Jehovah sy ny lapan' andriana ary Milo sy ny màndan' i Jerosalema, sy Hazora sy Megido ary Gazera Izao kosa no momba ny olona mpanao fanompoana nalain' i Salomona, hanaovana ny tranon' ny Tompo sy ny tranony, Melao sy ny mandan' i Jerosalema, Hasera, Magedao, ary Gazera. Voici ce qui concerne la corvée que le roi Salomon leva pour construire le Temple de Yahvé, son propre palais, le Millo et le mur de Jérusalem, Haçor, Megiddo, Gézèr,

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 15.29 In the days of Pekah king of Israel came Tiglathpileser king of Assyria, and took Ijon, and Abelbethmaachah, and Janoah, and Kedesh, and Hazor, and Gilead, and Galilee, all the land of Naphtali, and carried them captive to Assyria. Tamin' ny andron' i Peka, mpanjakan' ny Isiraely, dia tonga Tiglato-pilesera, mpanjakan' i Asyria, ka nahafaka an' Iona sy Abela-beti-maka sy Janoa sy Kadesy sy Hazora sy Gileada ary Galilia, dia ny tanin' ny Naftaly rehetra, ary nitondra ny olona ho babo tany Asyria izy. Tamin' ny andron' i Fasea mpanjakan' Israely no nahatongavan' i Teglathfalasara mpanjakan' i Asiria sy nahazoan' io an' i Ajona, Abela-Beta-Makaa, Janoe, Kedesa, Asora, Galaada ary Galileas, dia ny tanin' i Neftalì rehetra, sady nentiny ho babo tany Asiria koa ny mponina. Au temps de Péqah, roi d' Israël, Téglat-Phalasar, roi d' Assyrie, vint s' emparer de Iyyôn, d' Abel-Bet-Maaka, de Yanoah, de Qédesh, de Haçor, de Galaad, de la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il déporta les habitants en Assyrie.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.17 The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech. Ny zanakalahin' i Sema dia Elama sy Asyra sy Arpahada sy Loda sy Arama sy Oza sy Hola sy Gatera ary Maseka. Zanak' i Sema: Elama, Asora, Arfaksada, Loda, Arana, Hosa, Hola, Getera ary Mosaoka. Fils de Sem : Élam, Ashshur, Arpakshad, Lud et Aram. Fils d' Aram : Uç, Hul, Géter et Méshek.
...............
1Tt / 1Tan 2.24 And after that Hezron was dead in Calebephratah, then Abiah Hezron' s wife bare him Ashur the father of Tekoa. Ary nony maty Hezrona tany Kaleba-efrata, Abia, vadin' i Hezrona, dia niteraka an' i Asora, razamben' ny any Tekoa, taminy. Efa maty tany Kaleba-Efrata, Hesrona, vao niteraka an' i Ashora rain' i Tekoà, taminy Abià vadiny. Après la mort de Heçrôn, Caleb s' unit à Éphrata, femme de son père Heçrôn, qui lui enfanta Ashehur, père de Teqoa.
...............
1Tt / 1Tan 4.5 And Ashur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah. Ary Asora, razamben' ny any Tekoa, namporafy, dia Hela sy Nara. Nanambady roa Asora, rain' i Tekoe, dia Halaà sy Naarà, Ashehur, père de Teqoa, eut deux femmes : Héléa et Naara.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 11.33 Hazor, Ramah, Gittaim, sy Hazora sy Rama sy Gitaima Asora, Ramà, Getaima, Hadida, Haçor, Rama, Gittayim,

      Jodita Livre de Judith
...............
Jdt 16.3 Tonga Asora avy amin' ireo tendrombohitra, avy any amin' ny lafin-tany Avaratra nomban' ny miaramilany alinalina: nahatohana ny riana ny hamaroany, ary naharakotra ny lohasaha ny soavaliny. Assur descendit des montagnes du septentrion, il vint avec les myriades de son armée. Leur multitude obstruait les torrents, leurs chevaux couvraient les collines.

      Makabeo I 1er Livre des Maccabées
...............
1M 11.67 Jonatasa sy ny tafiny kosa nitoby teo amin' ny ranon' i Jenesara; ny ampitso vao maraina koa, dia niditra ny tany lemak' i Asora izy ireo. De son côté, Jonathan avec son armée était venu camper près des eaux du Gennèsar et de grand matin il atteignit la plaine d' Asor.

  The Psalms Salamo Salamo Les Psaumes
...............
Sal 83.9 Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison: Ataovy tahaka ny Midiana izy, ary tahaka an' i Sisera sy Jabina teo amin' ny ony Kisona; Asora koa mikambana amin' izy ireo, ka manampy ny taranak' i Lota. - Selà. même Assur s' est joint à eux, il prête main-forte aux fils de Lot.

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 10.5 O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in their hand is mine indignation. Endrey! ry Asyria, tsorakazon' ny fahatezerako ô, Eny, tehina eny an-tànany ny fahavinirako! Loza ho an' i Asora, tsorakazon' ny fahatezerako! fiasan' ny havinirako ny tehina eny an-tànany! Malheur à Assur, férule de ma colère; c' est un bâton dans leurs mains que ma fureur.
...............
Isa / Iz 10.24 Therefore thus saith the Lord GOD of hosts, O my people that dwellest in Zion, be not afraid of the Assyrian: he shall smite thee with a rod, and shall lift up his staff against thee, after the manner of Egypt. Koa izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro: Ry oloko, izay monina any Ziona, Aza matahotra ny Asyriana, raha mamely anao amin' ny tsorakazo izy ary manainga ny tehina aminao, tahaka ny fanao tany Egypta; Izany no hilazan' ny Tompo, Iavehn' ny tafika hoe: Aza matahotra na inona na inona avy amin' i Asora, ry vahoakako monina any Siona, raha mamely anao amin' ny tsorakazo izy, ka manainga ny tehina aminao, toy i Ejipta taloha. C' est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé Sabaot : O mon peuple qui habites en Sion, n' aie pas peur d' Assur! Il te frappe du bâton, il lève le gourdin contre toi sur le chemin d'Égypte ;
...............
Isa / Iz 10.27 And it shall come to pass in that day, that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Ary amin' izany andro izany dia ho afaka eo an-tsorokao ny entany ary ny bao fitondrany ho afaka amin' ny vozonao, ary ho tapaka ny bao fitondrana noho ny fihatavezany. Ka izao no hiseho amin' izany andro izany: Ny entan' i Asora hesorina eo an-tsorokao; ary ny jiogany eo amin' ny vozonao, ka ny tanjakao no hahavaky ny jioga. Ce jour-là, son fardeau glissera de ton épaule et son joug de ta nuque, et le joug sera détruit ...
...............
Isa / Iz 14.25 That I will break the Assyrian in my land, and upon my mountains tread him under foot: then shall his yoke depart from off them, and his burden depart from off their shoulders. Dia ny hanorotoro ny Asyriana ao amin' ny taniko, ary ny hanitsakitsaka azy eny an-tendrombohitro; ny zioga fitondrany dia hiala amin' ireo, ary ny entany ho afaka amin' ny sorony Hanorotoro an' i Asora amin' ny taniko aho, ary hanosihosy azy eo an-tendrombohitro. Dia ho esorina amin' izy ireo ny jiogany, ary halana eo an-tsorok' izy ireo ny entany. Je briserai Assur dans mon pays, je le piétinerai sur mes montagnes. Et son joug glissera de sur eux, son fardeau glissera de son épaule.
...............
Isa / Iz 19.23 In that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptians shall serve with the Assyrians. Amin' izany andro izany dia hisy lalambe avy any Egypta mankany Asyria, koa ny Asyriana dia hankany Egypta, ary ny Egyptiana kosa hankany Asyria, ary ny Egyptiana sy ny Asyriana hiara-mivavaka. Amin' izany andro izany hisy làlana avy any Ejipta mankany Asiria; ka ny Asiriana ho tonga ao Ejipta, ny Ejipsiana ho any Asiria, dia hanompo an' ny Tompo i Ejipta miaraka amin' i Asora. - Ce jour-là, il y aura un chemin allant d'Égypte à Assur. Assur viendra en Égypte et l'Égypte en Assur. L'Égypte servira avec Assur.
...............
Isa / Iz 19.25 Whom the Lord of hosts shall bless, saying, Blessed be Egypt my people, and Assyria the work of my hands, and Israel mine inheritance. Fa hotahin' i Jehovah, Tompon' ny maro, ireo ka hataony hoe: Hotahina anie Egypta oloko, sy Asyria, asan' ny tanako, ary Isiraely lovako. Hitahy azy ireo Iavehn' ny tafika hanao hoe: Hotahina anie i Ejipta, vahoakako, sy Asora, asan' ny tànako, ary Israely lovako. bénédiction que prononcera Yahvé Sabaot : " Béni mon peuple l'Égypte, et Assur l' oeuvre de mes mains, et Israël mon héritage. "
...............
Isa / Iz 23.13 Behold the land of the Chaldeans; this people was not, till the Assyrian founded it for them that dwell in the wilderness: they set up the towers thereof, they raised up the palaces thereof; and he brought it to ruin. Indro ny tanin' ny Kaldeana! Tsy firenena intsony izy, fa nataon' ny Asyriana fonenan' ny bibi-dia any an-efitra; Manao tilikambo fitiliana izy ka mandrava ny lapan' ny mpanjaka ao ary mampody azy ho korontam-bato. Jereo ny tanin' ny Kaldeana, firenena mbola tsy nisy, izay nanolotra an' i Asora ho an' ny bibidia any an' efitra; nanangana ny tilikambony izy, nandrava ny lapany, nataony korontan-javatra miavovona sisa teo! Voici le pays des Chaldéens, ce peuple qui n' existait pas; Assur l' a constitué pour les bêtes du désert; ils y ont dressé leurs tours, ils ont démoli ses bastions, ils l' ont réduit en ruine.
...............
Isa / Iz 27.13 And it shall come to pass in that day, that the great trumpet shall be blown, and they shall come which were ready to perish in the land of Assyria, and the outcasts in the land of Egypt, and shall worship the Lord in the holy mount at Jerusalem. Ary amin' izany andro izany koa no hitsofana anjomara lehibe, dia ho avy izay very tany amin' ny tany Asyria sy izay efa voaroaka tany amin' ny tany Egypta, ka hiankohoka eo anatrehan' i Jehovah ao amin' ny tendrombohitra masina any Jerosalema. Ary hisy zavatra toy izao amin' izany andro izany: haneno ny trompetra lehibe, ka izay very tany amin' ny tanin' i Asora, mbamin' izay voasesi-tany, tany amin' ny tany Ejipta, dia hody ka hiakohoka eo anatrehan' ny Tompo, ao amin' ny tendrombohitra masina, ao Jerosalema. Et il arrivera qu' en ce jour-là, on sonnera du grand cor, alors viendront ceux qui se meurent au pays d' Assur, et ceux qui sont bannis au pays d'Égypte, ils adoreront Yahvé sur la montagne sainte, à Jérusalem.
...............
Isa / Iz 30.31 For through the voice of the Lord shall the Assyrian be beaten down, which smote with a rod. Fa ny feon' i Jehovah dia haharaiki-tahotra ny Asyriana; Hasiany amin' ny tsorakazo ireo. Dia hangovitra Asora amin' ny feon' ny Tompo; hikapoka amin' ny tsorakazony izy, Car à la voix de Yahvé, Assur sera terrorisé, il le frappera de sa baguette;
...............
Isa / Iz 31.8 Then shall the Assyrian fall with the sword, not of a mighty man; and the sword, not of a mean man, shall devour him: but he shall flee from the sword, and his young men shall be discomfited. Ary Asora ho lavon-tsabatra, nefa tsy sabatr' olombelona; sabatra izay tsy sabatr' olombelona no handevonana azy; handositra eo anoloan' ny sabatra izy, ary ny zatovony hampandoavina hetra. Assur tombera par l'épée, non celle d' un homme, il sera dévoré par l'épée, non celle d' un mortel. Il s' enfuira devant l'épée, et ses jeunes gens seront asservis.
...............
Isa / Iz 52.4 For thus saith the Lord GOD, My people went down aforetime into Egypt to sojourn there; and the Assyrian oppressed them without cause. Fa izao no lazain' i Jehovah Tompo: Tany Egypta no nidinan' ny oloko tamin' ny voalohany mba hivahiny tany; Ary ny Asyriana koa nampahory azy tsy ahoan-tsy ahoana. Fa izao no lazain' ny Tompo Tompo: Ny honina any no nidinan' ny vahoakako tany Ejipta fahiny; ary tatý aoriana dia nampahorin' i Asora, tsy ahoan-tsy ahoana izy. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé : C' est en Égypte qu' autrefois mon peuple est descendu pour y séjourner, c' est Assur qui à la fin l' a opprimé.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 49.28 Concerning Kedar, and concerning the kingdoms of Hazor, which Nebuchadrezzar king of Babylon shall smite, thus saith the Lord; Arise ye, go up to Kedar, and spoil the men of the east. Ny amin' i Kedara sy ny fanjakan' i Hazora, izay resin' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona. Izao no lazain' i Jehovah: Mitsangàna ianareo, ka miakara hamely an' i Kedara, ary aringano ny zanaky ny atsinanana. Teny mamely an' i Sedara sy ireo fanjakan' i Hasora, izay nasian' i Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona. Izao no lazain' ny Tompo: Mitsangàna, mandehana mamely an' i Sedara, aringano ny taranaky ny Atsinanana! A Qédar et aux royaumes de Haçor, que vainquit Nabuchodonosor, roi de Babylone. Ainsi parle Yahvé. Levez-vous, montez contre Qédar, anéantissez les fils de l' Orient!
...............
Jer / Jr 49.30 Flee, get you far off, dwell deep, O ye inhabitants of Hazor, saith the Lord; for Nebuchadrezzar king of Babylon hath taken counsel against you, and hath conceived a purpose against you. Mandosira, ka mandehana lavitra! Mamitsaha ao amin' ny lalina, ry mponina any Hazora! hoy Jehovah; Fa Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, nanao saina hamelezany anareo sy namoron-kevitra hamelezany anareo. Manavota aina hianareo, mandosira araka izay tratry ny ainareo, mamitsaha, ry mponina any Hasora! -- teny marin' ny Tompo. Fa Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona, namoron-kevitra hamelezana anareo, nanao fikasana hamelezana anareo, Fuyez, partez vite, cachez-vous bien, habitants de Haçor oracle de Yahvé car Nabuchodonosor, roi de Babylone, a médité contre vous un projet, formé contre vous un plan
...............
Jer / Jr 49.33 And Hazor shall be a dwelling for dragons, and a desolation for ever: there shall no man abide there, nor any son of man dwell in it. Ary Hazora dia ho fonenan' ny amboadia sy ho tany lao mandrakizay; Tsy hisy olona honina any, Na zanak' olombelona hivahiny any. Ka dia ho zary fieren' amboadia Hasora, sy ho tany lao mandrakizay; tsy hisy olona monina ao, tsy hisy zanak' olombelona hipetrakao ao akory. Haçor deviendra un repaire de chacals, une solitude pour toujours. Personne n' y habitera plus, aucun humain n' y séjournera plus.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 16.28 Thou hast played the whore also with the Assyrians, because thou wast unsatiable; yea, thou hast played the harlot with them, and yet couldest not be satisfied. Ary nijangajanga tamin' ny zanak' i Asyria koa ianao noho ny tsi-fahafaham-ponao; eny, nijangajanga taminy ianao, nefa mbola tsy afa-po ihany. Nivarina tamin' ny zanak' i Asora hianao, satria mbola tsy afa-po; ary na efa nivarina tamin' ireo aza hianao mbola tsy afa-po ihany. Faute d'être rassasiée, tu t' es prostituée chez les Assyriens. Tu t' es prostituée sans pourtant te rassasier.
...............
Eze / Ez 27.23 Haran, and Canneh, and Eden, the merchants of Sheba, Asshur, and Chilmad, were thy merchants. Harana sy Kane ary Edena sy mpandranto avy any Sheba sy Asyria ary Kilmada no mpandranto nankany aminao. Harana, Sene sy Edena, ny mpandranto avy any Sabà, Asora sy Kelmada nifampivarotra taminao: Harân, Kanné et Éden, les marchands de Sheba, d' Assur et de Kilmad faisaient du commerce avec toi.
...............
Eze / Ez 31.3 Behold, the Assyrian was a cedar in Lebanon with fair branches, and with a shadowing shroud, and of an high stature; and his top was among the thick boughs. Indro, Asyria dia sedera tsara rantsana any Libanona ary misandrahaka manalokaloka sady mijoroaka avo, ka mitehika amin' ny rahona matevina ny tendrony. Indro fa Asora dia hazo sedera any Libàna, tsara rantsana, be alokaloka, avo vatana, ary mitehika amin' ny rahona ny tendrony. Voici : à un cèdre sur le Liban au branchage magnifique, au feuillage touffu, à la taille élevée. Parmi les nuages émerge sa cime.
...............
Eze / Ez 32.22 Asshur is there and all her company: his graves are about him: all of them slain, fallen by the sword: Ao koa Asyria mbamin' ny vahoakany maro be rehetra; Manodidina azy ny fasany; Voatrabaka izy rehetra, samy lavon' ny sabatra; Ao Asora, mbamin' ny vahoakany rehetra; manodidina azy ny fasany; voatrobaka avokoa, lavon' ny sabatra avokoa izy. Voilà Assur et toutes ses troupes, avec leurs tombeaux tout autour de lui; ils sont tous tombés victimes de l'épée,

  Book of Hosea Hosea Osea Livre d'Osée
...............
Hos / Os 5.13 When Ephraim saw his sickness, and Judah saw his wound, then went Ephraim to the Assyrian, and sent to king Jareb: yet could he not heal you, nor cure you of your wound. Rehefa hitan' i Efraima ny aretiny, ary Joda ny feriny, dia nantany amin' ny Asyriana Efraima, eny, naniraka ho any amin' i Jareba mpanjaka izy; Nefa izy tsy mahasitrana anareo, na mampanaritra ny ferinareo. Rahefa nahita ny aretiny Efraima, ary Jodà ny ratrany, dia nankany amin' i Asora Efraima ary naniraka ho any amin' ny mpanjaka anankiray izy, hamaly ny ratsy natao taminy; tsy ho afa-manasitrana anareo anefa izany mpanjaka izany ka tsy ho afaka aminareo ny ferinareo. Éphraïm a vu sa maladie et Juda son ulcère; Éphraïm alors est allé vers Assur, il a envoyé des messagers au grand roi; mais lui ne pourra vous guérir ni porter remède à votre ulcère.
...............
Hos / Os 8.9 For they are gone up to Assyria, a wild ass alone by himself: Ephraim hath hired lovers. Fa niakatra ho any Asyria izy Toy ny borikidia mandeha irery; Efraima dia nanangy ireo lehilahiny satria ny tenan' izy ihany no niakatra ho any Asora. Ny ampondra dia monina an-takona; Efraima kosa nanangy lahy ho azy. car ils sont montés vers Assur, onagre qui vit à l'écart; Éphraïm s' est acheté des amants.
...............
Hos / Os 11.5 He shall not return into the land of Egypt, and the Assyrian shall be his king, because they refused to return. Tsy hiverina ho any amin' ny tany Egypta izy, fa Asyria no ho mpanjakany, satria tsy nety nibebaka izy. Tsy hiverina ho any amin' ny tany Ejipta izy; ary Asora no ho mpanjakany, noho izy tsy nety nibebaka. Il ne reviendra pas au pays d'Égypte, mais Assur sera son roi. Puisqu' il a refusé de revenir à moi,
...............
Hos / Os 11.11 They shall tremble as a bird out of Egypt, and as a dove out of the land of Assyria: and I will place them in their houses, saith the Lord. Hanatona amin-kovitra avy any Egypta toy ny voronkely izy, ary avy any amin' ny tany Asyria toy ny voromailala; Ka dia hampitoeriko ao an-tranony izy, hoy Jehovah. Hidodododo avy any Ejipta izy ireo, mangovitra toy ny voronkely ary avy any amin' ny tany Asora toy ny domohina; ka hamponeniko ao an-tranony, - teny marin' ny Tompo. comme un passereau ils viendront en tremblant de l'Égypte, comme une colombe, du pays d' Assur, et je les ferai habiter dans leurs maisons, oracle de Yahvé.
...............
Hos / Os 12.2 The Lord hath also a controversy with Judah, and will punish Jacob according to his ways; according to his doings will he recompense him. Efraima homan-drivotra sady manenjika ny rivotra avy any atsinanana, mandritra ny andro dia ataony betsaka ny lainga sy ny fandozana; Manao fanekena amin' ny Asyriana izy, ary diloilo no entina ho any Egypta. Efraima, mihinan-drivotra, sy manenjika ny rivotra avy atsinanana. Mampiavosa lainga amam-pandozana mandritra ny andro izy; manao fanekena amin' i Asora izy ireo, ka entina ho any Ejipta ny diloilo. Éphraïm se repaît de vent, tout le jour il poursuit le vent d' est; il multiplie mensonge et fausseté : on conclut alliance avec Assur, on porte de l' huile à l'Égypte.
...............
Hos / Os 14.4 I will heal their backsliding, I will love them freely: for mine anger is turned away from him. Asyria tsy hamonjy anay, tsy hitaingin-tsoavaly izahay sady tsy hiteny amin' ny asan' ny tananay intsony hoe: Ry Andriamanitray ô; Fa ao aminao no ahitan' ny kamboty famindram-po. Asora tsy hamonjy anay, izahay tsy hitaingin-tsoavaly; na hiteny hoe: Ry Andriamanitray ô! amin' ny asan' ny tànanay. Hianao, izay ahitan' ny kamboty fiantrana! Assur ne nous sauvera pas, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus "Notre Dieu! " à l' oeuvre de nos mains, car c' est auprès de toi que l' orphelin trouve compassion. "

  Book of Micah Mika Mikea Livre de Michée
...............
Mik / Mi 5.5 And this man shall be the peace, when the Assyrian shall come into our land: and when he shall tread in our palaces, then shall we raise against him seven shepherds, and eight principal men. Ary handany ny tany Asyria amin' ny sabatra Sy ny tanin' i Nimroda ao an-tanànany ireo; Ary Izy hamonjy amin' ny Asyriana, Raha tonga amin' ny tanintsika sady manitsaka ato amin' ny fari-tanintsika ireny. Hiandry ny tanin' i Asora amin' ny sabatra ireo, sy ny tanin' i Nemroda eo ambavahadiny; ary izy hanafaka antsika amin' ny Asiriana, rahefa tonga amin' ny tanintsika ireny, sy hanitsaka ny faritanintsika ny tongony. ils feront paître le pays d' Assur avec l'épée, le pays de Nemrod avec le glaive. Il nous délivrera d' Assur s' il envahit notre pays, s' il foule notre territoire.

  Book of Zephaniah Zefania Sofonia Livre de Sophonie
...............
Zef / Sof 2.13 And he will stretch out his hand against the north, and destroy Assyria; and will make Nineveh a desolation, and dry like a wilderness. Ary haninjitra ny tànany hamely ny avaratra Izy Ka handringana an' i Asyria; Ary hahalao an' i Ninive ho karankaina tahaka ny efitra Izy. Haninji-tànana hamely ny avaratra koa izy, handringana an' i Asora, ary hahalao an' i Niniva, ka hahatonga azy ho karankaina toy ny efitra. Il lèvera la main contre le Nord et réduira Assur en ruines; il fera de Ninive une solitude, terre aride comme le désert.