Chapitres et versets citant Hanania

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.19 And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister: Ary ny zanakalahin' i Pedaia dia Zerobabela sy simey. Ary ny zanakalahin' i Zerobabela dia Mesolama sy Hanania ary Selomita, anabaviny, Zanakalahin' i Fadaiasa: Zorobabela sy Semeia. Zanakalahin' i Zorobabela: Mosolama, Hananiasa ary Salomita, anabavin' ireo; Fils de Pedaya : Zorobabel et Shiméï. Fils de Zorobabel : Meshullam et Hananya; Shelomit était leur soeur.
...............
1Tt / 1Tan 3.21 And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah. Ary ny zanakalahin' i Hanania dia Pelatia sy Jisaia sy ny zanakalahin' i Rafaia sy ny zanakalahin' i Arnana sy ny zanakalahin' i Obadia ary ny zanakalahin' i Sekania. Zanakalahin' i Hananiasa: Faltiasa sy Jeseiasa, ny zana-dRefaià, ny zanak' i Arnàna, ny zanak' i Obdià, ny zanak' i Sekeniasa. Fils de Hananya : Pelatya; Yeshaya son fils, Rephaya son fils, Arnân son fils, Obadya son fils, Shekanya son fils.
...............
1Tt / 1Tan 8.24 And Hananiah, and Elam, and Antothijah, sy Hanania sy Elama sy Antotia Hananià, Elama, Anatotià, Hananya, Élam, Antotiyya,
...............
1Tt / 1Tan 25.4 Of Heman: the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth: Tamin' i Hemana, ny zanany dia Bokia, Matania, Oziela, Seboela sy Jerimota, Hanania, Hanany, Eliata, Gidalty sy Romamti-ezera sy Josbekasa sy Maloty sy Hotira ary Mahaziota. Amin' i Hemàna, ny zanakalahin' i Hemàna: Boksiao, Mataniao, Oziela, Soboela, Jerimota, Hanaiasa, HAnanì, Eliata, Gedeltì, Rommemtiezera, Jesbakasà, Melotì, Otira, ary Mahaziota. Pour Hémân : fils de Hémân : Buqqiyyahu, Mattanyahu, Uzziel, Shebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Éliata, Giddalti, Româmti-Ézer, Yoshbe-qasha, Malloti, Hotir, Mahaziot.
...............
1Tt / 1Tan 25.23 The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: ny fahenina ambin' ny folo an' i Hanania, izy mbamin' ny zanany sy ny rahalahiny, dia roa ambin' ny folo; ny fahenina ambin' ny folo, an' i Hananiasa mbamin' ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin' ny folo; Le seizième fut Hananyahu; avec ses fils et ses frères ils étaient douze.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 26.11 Moreover Uzziah had an host of fighting men, that went out to war by bands, according to the number of their account by the hand of Jeiel the scribe and Maaseiah the ruler, under the hand of Hananiah, one of the king' s captains. Ary Ozia nanana miaramila maro, izay nanao antokony handeha hanafika, dia araka ny isany izay nandaminan' i Jeiela mpanoratra sy Mahaseia mpifehy azy, ka nofehezin' i Hanania, anankiray tamin' ny komandy voatendrin' ny mpanjaka. Nana-miaramila mpanafika Oziasa, izay nandeha nanafika isan-tokony, mandry an' isany araka ny fanisana nataon' i Jehiela mpanoratra, sy Maasiasa mpitandrin-draharaha, tambany fifehezan' i Hananiasa, anankiray amin' ny komandin' ny mpanjaka. Ozias eut une armée entraînée, prête à entrer en campagne, répartie en groupes recensés sous la surveillance du scribe Yeïel et du greffier Maaséyahu; elle était sous les ordres de Hananyahu, l' un des officiers royaux.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 10.28 Of the sons also of Bebai; Jehohanan, Hananiah, Zabbai, and Athlai. ary ny avy tamin' ny taranak' i Bebay dia Johanana sy Hanania sy Zabay sy Atlay; tamin' ny taranak' i Bebaì: Johanàna, Anania, Zabaì, Atalaì; des fils de Bébaï : Yohanân, Hananya Zabbaï, Atlaï;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.8 Next unto him repaired Uzziel the son of Harhaiah, of the goldsmiths. Next unto him also repaired Hananiah the son of one of the apothecaries, and they fortified Jerusalem unto the broad wall. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Oziela, zanak' i Haraia, isan' ny mpanefy volamena. Manarakaraka io dia namboatra koa Hanania, isan' ny mpangaroharo zava-manitra; ary nanamafy an' i Jerosalema izy hatramin' ny mandà lehibe. Oziela zanak' i Araiasa lohan' ny mpanefy volamena, nanamboatra teo anilany; ary Anania isan' ny fikambanan' ny mpanao zava-manitra no nanamboatra teo anilany; ary Anania isan' ny fikambanan' ny mpanao zava-manitra no nanamboatra teo anilany; navelany Jerosalema hatreo amin' ny manda malalaka. A leur suite répara Uzziel, membre de la corporation des orfèvres, et à sa suite répara Hananya, de la corporation des parfumeurs : ils renforcèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large.
...............
Neh / Ne 3.30 After him repaired Hananiah the son of Shelemiah, and Hanun the sixth son of Zalaph, another piece. After him repaired Meshullam the son of Berechiah over against his chamber. Manarakaraka io koa dia nisy namboarin' i Hanania, zanak' i Setemia, sy Hanona, fahenin' ny zanak' i Zalafa. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Mesolama, zanak' i Berekia, dia ny teo amin' ny tandrifin' ny efi-tranony ihany. Manarakaraka azy, Hananìasa zanak' i Selemiasa sy Hanona fahenin' ny zanak' i Selefa, nanamboatra ny laniny iray hafa. Manarakaraka azy Mosolama, zanak' i Barakia, nanamboatra ny teo anoloan' ny tranony. Après lui Hananya, fils de Shélémya, et Hanûn, sixième fils de Calaph, réparèrent un autre secteur. Après lui Meshullam, fils de Bérékya, répara vis-à-vis de son habitation.
...............
Neh / Ne 7.2 That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many. dia notendreko Hanany rahalahiko sy Hanania, lehiben' ny tao an-dapa, hitandrina an' i Jerosalema, fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an' Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Ary Hananì rahalahiko sy Anania lehiben' ny rova no nomeko fahefana amin' i Jerosalema, fa lehilahy mahatoky sy matahotra an' Andriamanitra mihoatra noho ny maro izy. Je confiai l' administration de Jérusalem à Hanani, mon frère, et à Hananya, commandant de la citadelle, car c'était un homme de confiance et qui craignait Dieu plus que beaucoup d' autres;
...............
Neh / Ne 10.24 Hallohesh, Pileha, Shobek, Hosea, Hanania, Hasoba, Osea, Anania, Hasoba, Hoshéa, Hananya, Hashshub,
...............
Neh / Ne 12.12 And in the days of Joiakim were priests, the chief of the fathers: of Seraiah, Meraiah; of Jeremiah, Hananiah; Ary tamin' ny andron' i Joiakima dia nisy mpisorona, lohan' ny fianakaviana, dia izao: Ny avy tamin' i Seraia dia Meraia; ny avy tamin' i Jeremia dia Hanania; Izao no mpisorona avy amin' i Saraiasa: Anania avy amin' i Jeremia; Au temps de Yoyaqim, les familles sacerdotales avaient pour chefs : famille de Seraya : Meraya; famille de Yirmeya : Hananya;
...............
Neh / Ne 12.41 And the priests; Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Michaiah, Elioenai, Zechariah, and Hananiah, with trumpets; ary ny mpisorona, dia Eliakima, Mahaseia, Miniamina, Mikaia, Elioenay, Zakaria ary Hanania, nitondra trompetra, sy Maasiasa, Semeiasa, Ajì, Johanàna, Melkiasa, Elama, ary Ezera. Dia injay, niredona ny mpihira mbamin' i Jezraiasa mpifehy azy. ainsi que les prêtres Elyaqim, Maaséya, Minyamîn, Mika, Elyoénaï, Zekarya, Hananya, munis de trompettes,

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
Jer / Jr 28.1 And it came to pass the same year, in the beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, in the fourth year, and in the fifth month, that Hananiah the son of Azur the prophet, which was of Gibeon, spake unto me in the house of the Lord, in the presence of the priests and of all the people, saying, Ary tamin' izany taona izany ihany, dia tamin' ny niandohan' ny nanjakan' i Zedekia, mpanjakan' ny Joda, tamin' ny volana fahadimy tamin' ny taona fahefatra, no nitenenan' i Hanania, zanak' i Azora, mpaminany avy tany Gibeona, tamiko tao an-tranon' i Jehovah, teo anatrehan' ny mpisorona sy ny vahoaka rehetra, nanao hoe: Tamin' izany taona izany ihany, dia tamin' ny niandohan' ny nanjakan' i Sedesiasa, mpanjakan' i Jodà, tamin' ny taona fahefatra, volana fahadimy: niteny tamiko teo an-tranon' ny Tompo, teo anatrehan' ny mpisorona sy ny vahoaka rehetra Hananiasa, mpaminany, zanak' i Azora, avy any Gabaona, nanao hoe: Cette même année, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la quatrième année, au cinquième mois, le prophète Hananya, fils de Azzur, originaire de Gabaôn, parla ainsi à Jérémie dans le Temple de Yahvé, en présence des prêtres et de tout le peuple
...............
Jer / Jr 28.5 Then the prophet Jeremiah said unto the prophet Hananiah in the presence of the priests, and in the presence of all the people that stood in the house of the Lord, Dia hoy Jeremia mpaminany tamin' i Hanania mpaminany teo anatrehan' ny mpisorona sy ny vahoaka rehetra izay tao an-tranon' i Jehovah, Ary Jeremia mpaminany namaly an' i Hananiasa, mpaminany, teo anatrehan' ny mpisorona sy teo anatrehan' ny vahoaka rehetra, izay tao an-tranon' ny Tompo; Alors le prophète Jérémie répondit au prophète Hananya, devant les prêtres et tout le peuple présents dans le Temple de Yahvé.
...............
Jer / Jr 28.10 Then Hananiah the prophet took the yoke from off the prophet Jeremiah' s neck, and brake it. Dia nesorin' i Hanania mpaminany ny zioga tamin' ny vozon' i Jeremia mpaminany ka notapahiny. Tamin' izay, nalain' i Hananiasa mpaminany ny jioga teny am-bozon' i Jeremia mpaminany, ka notapahany. Alors le prophète Hananya enleva le joug de la nuque du prophète Jérémie et le brisa.
Jer / Jr 28.11 And Hananiah spake in the presence of all the people, saying, Thus saith the Lord; Even so will I break the yoke of Nebuchadnezzar king of Babylon from the neck of all nations within the space of two full years. And the prophet Jeremiah went his way. Ary Hanania niteny teo anatrehan' ny vahoaka rehetra hoe: Izao no lazain' i Jehovah: tahaka izao no hanapahako ny ziogan' i Nebokadnezara, mpanjakan' ny Babylona, ho afaka amin' ny vozon' ny firenena rehetra ao anatin' ny roa taona. Ary dia lasa niala Jeremia mpaminany. Sady hoy Hananiasa, teo anatrehan' ny vahoaka rehetra: Izao no jiogan' i Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona, hiala eny am-bozon' ny firenena rehetra, raha afaka roa taona. Dia lasa niala Jeremia mpaminany. Et Hananya dit, devant tout le peuple : "Ainsi parle Yahvé. C' est de cette façon que dans juste deux ans je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, l' enlevant de la nuque de toutes les nations." Et le prophète Jérémie s' en alla.
Jer / Jr 28.12 Then the word of the Lord came unto Jeremiah the prophet, after that Hananiah the prophet had broken the yoke from off the neck of the prophet Jeremiah, saying, Dia tonga tamin' i Jeremia ny tenin' i Jehovah, nony efa notapahin' i Hanania mpaminany ho afaka tamin' ny vozon' i Jeremia mpaminany ny zioga, nanao hoe: Nony efa notapahan' i Hananiasa mpaminany ny jioga teny am-bozon' i Jeremia mpaminany, dia tonga tamin' i Jeremia, ny tenin' ny Tompo, nanao hoe: Or après que le prophète Hananya eût brisé le joug qu' il avait enlevé de la nuque du prophète Jérémie, la parole de Yahvé fut adressée à Jérémie
Jer / Jr 28.13 Go and tell Hananiah, saying, Thus saith the Lord; Thou hast broken the yokes of wood; but thou shalt make for them yokes of iron. Mandehana, ka lazao amin' i Hanania hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Zioga hazo no notapahinao, fa zioga vy kosa no hataonao solony. Mandehana hianao, milazà amin' i Hananiasa hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Jioga hazo no notapahanao, fa jioga vy kosa no nataonao hasolo azy. "Va dire à Hananya : Ainsi parle Yahvé. Tu brises les jougs de bois? Eh bien! Tu va les remplacer par des jougs de fer!
...............
Jer / Jr 28.15 Then said the prophet Jeremiah unto Hananiah the prophet, Hear now, Hananiah; The Lord hath not sent thee; but thou makest this people to trust in a lie. Dia hoy Jeremia mpaminany tamin' i Hanania mpaminany: Mba henoy, ry Hanania: Tsy naniraka anao Jehovah; fa ianao dia mampitoky ity firenena ity amin' ny lainga. Dia hoy Jeremia mpaminany tamin' i Hananiasa mpaminany: Henoy, ry Hananiasa: Tsy nirahan' ny Tompo hianao, ka nataonao izay itokian' ity vahoaka ity amin' ny lainga. Et le prophète Jérémie dit au prophète Hananya : "Ecoute bien, Hananya : Yahvé ne t' a point envoyé et tu as fait que ce peuple se confie au mensonge.
...............
Jer / Jr 28.17 So Hananiah the prophet died the same year in the seventh month. Ka dia maty tamin' ny volana fahafito tamin' iny taona iny ihany Hanania mpaminany. Dia maty tamin' izany taona izany ihany, tamin' ny volana fahafito, Hananiasa mpaminany. Et le prophète Hananya mourut cette année même, au septième mois.
...............
Jer / Jr 36.12 Then he went down into the king' s house, into the scribe' s chamber: and, lo, all the princes sat there, even Elishama the scribe, and Delaiah the son of Shemaiah, and Elnathan the son of Achbor, and Gemariah the son of Shaphan, and Zedekiah the son of Hananiah, and all the princes. dia nidina nankany amin' ny tranon' ny mpanjaka izy ka nankao amin' ny efi-tranon' ny mpanoratra; ary indreo ny mpanapaka rehetra nipetraka teo, dia Elisama mpanoratra sy Delaia, zanak' i Semaia, sy Elnatana zanak' i Akbora, sy Gemaria, zanak' i Safana, sy Zedekia, zanak' i Hanania, mbamin' ny mpanapaka rehetra. ka dia nidina nankany an-tranon' ny mpanjaka, tao amin' ny efitranon' ny mpanoratra; ka indro fa nipetraka tao avokoa ny lehibe, dia Elisama, mpanoratra, Dalaiasa, zanak' i Semeiasa, Elinatana, zanak' i Akobora, Gamariasa, zanak' i Safana, Sedekiasa, zanak' i Hananiasa, mbamin' ny lehibe rehetra. descendit au palais royal, à la salle du scribe. Là, tous les princes tenaient séance : Elishama, le scribe; Delayahu, fils de Shemayahu; Elnatân, fils de Akbor; Gemaryahu, fils de Shaphân; Cidqiyyahu, fils de Hananyahu, et tous les autres princes.
...............
Jer / Jr 37.13 And when he was in the gate of Benjamin, a captain of the ward was there, whose name was Irijah, the son of Shelemiah, the son of Hananiah; and he took Jeremiah the prophet, saying, Thou fallest away to the Chaldeans. Ary raha tonga teo am-bavahadin' i Benjamina izy, dia, indro, ny kapitenin' ny mpiambina, atao hoe Jiria, zanak' i Selemia, zanak' i Hanania, no teo; dia nisambotra an' i Jeremia mpaminany izy ka nanao hoe: Miray tetika amin' ny Kaldeana ianao. Kanjo nony mby teo am-bavahadin' i Benjamina izy, indro ny kapitenin' ny mpiambina, atao hoe Jeriasa, zanak' i Selemiasa, zanak' i Hananiasa, nisambotra an' i Jeremia mpaminany, nanao hoe: Miandany amin' ny Kaldeana hianao. Comme il était à la porte de Benjamin, un nommé Yiréiyyaï, fils de Shélémya, fils de Hananya, chef du poste de garde, se trouvait là; il arrêta le prophète Jérémie en disant : "Tu passes aux Chaldéens!"

  Book of Daniel Daniela Daniely Livre de Daniel
...............
Dan / Da 1.6 Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah: Ary tamin' ireo dia nisy avy amin' ny taranak' i Joda, dia Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria. Anisan' ireo: Daniely, Ananiasa, Misaely ary Azariasa, avy amin' ny taranak' i Jodà. Parmi eux se trouvaient Daniel, Ananias, Misaèl et Azarias, qui étaient des Judéens.
Dan / Da 1.7 Unto whom the prince of the eunuchs gave names: for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar; and to Hananiah, of Shadrach; and to Mishael, of Meshach; and to Azariah, of Abednego. Ary izy ireo nomen' ny lehiben' ny tandapa anarana, ka Daniela nataony hoe Beltesazara, ary Hanania nataony hoe Sadraka, ary Misaela nataony hoe Mesaka, ary Azaria nataony hoe Abednego. Nomen' ny lehiben' ny eonoka anarana izy ireo: ka Daniely nataony hoe Baltasara, Ananiasa nataony hoe Sidraka, Misaely nataony hoe Misaka, ary Azariasa nataony hoe Abdenegao. Le chef des eunuques leur imposa des noms : Daniel s' appellerait Baltassar, Ananias Shadrak, Misaèl Méshak, et Azarias Abed-Nego.
...............
Dan / Da 1.11 Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, Dia hoy Daniela tamin' ny mpiadidy, izay notendren' ny lehiben' ny tandapa ho mpiadidy an' i Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria: Dia hoy Daniely tamin' ny mpikarakara sakafo notendren' ny lehiben' ny eonoka hikarakara an' i Daniely, Ananiasa, Misaely, sy Azariasa: Daniel dit alors au garde que le chef des eunuques avait assigné à Daniel, Ananias, Misaèl et Azarias
...............
Dan / Da 1.19 And the king communed with them; and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah: therefore stood they before the king. Ary ny mpanjaka niresaka taminy, ka tsy nisy hita izay tahaka an' i Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria tamin' izy rehetra, ka dia nitoetra teo anatrehan' ny mpanjaka izy ireo. Niresaka tamin' izy rehetra ny mpanjaka, ary izy rehetra dia tsy nisy tahaka an' i Daniely, Ananiasa, Misaely ary Azariasa, ka dia noraisina hanao ny fanompoana ny mpanjaka izy ireo. Le roi s' entretint avec eux, et dans le nombre il ne s' en trouva pas tels que Daniel, Ananias, Misaèl et Azarias. Ils se tinrent donc devant le roi
...............
Dan / Da 2.17 Then Daniel went to his house, and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions: Ary Daniela nody tany an-tranony ka nanambara ilay teny tamin' i Hanania sy Misaela ary Azaria namany, Niaraka tamin' izay dia nody tany an-tranony Daniely ary nampandre ny raharaha an' i Ananiasa sy Misaely ary Azariasa namany, Daniel rentra dans sa maison et fit part de la chose à Ananias, Misaèl et Azarias, ses compagnons,