Chapitres et versets citant Abisay

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 26.6 Then answered David and said to Ahimelech the Hittite, and to Abishai the son of Zeruiah, brother to Joab, saying, Who will go down with me to Saul to the camp? And Abishai said, I will go down with thee. Ary hoy Davida tamin' i Ahimeleka Hetita sy Abisay, zanak' i Zeroia, rahalahin' i Joaba; Iza no hidina hiaraka amiko ho any amin' i Saoly any an-toby? Dia hoy Abisay: Izaho hidina hiaraka aminao. Koa niteny tamin' i Akimeleka Heteana sy tamin' i Abisaï zanak' i Sarvia sy rahalahin' i Joaba, Davida ka nanao hoe: Iza no manaiky hiara-midina amiko, ho any an-toby any amin' i Saola? Dia hoy Abisaï namaly azy: Izaho no hiara-midina aminao. David, s' adressant à Ahimélek le Hittite et à Abishaï, fils de Çeruya et frère de Joab, leur dit : " Qui veut descendre avec moi au camp, jusqu'à Saül ? " Abishaï répondit : " C' est moi qui descendrai avec toi. "
1Sm / 1Sam 26.7 So David and Abishai came to the people by night: and, behold, Saul lay sleeping within the trench, and his spear stuck in the ground at his bolster: but Abner and the people lay round about him. Ary tonga tao amin' ny vahoaka Davida sy Abisay nony alina; ary, indro, Saoly nandry ka natory teo anatin' ny sehatra-sariety, ary ny lefony nitsatoka amin' ny tany teo anilan' ny lohany; fa Abnera sy ny vahoaka nandry manodidina azy. Alina no nahatongavan' i Davida sy Abisaï tany amin' ny vahoaka; ary inty Saola nandry tao afovoan' ny toby ka natory, ary ny lefony nitsatoka amin' ny tany teo anilan' ny ondany; Abnera sy ny vahoaka nandry manodidina azy. Donc David et Abishaï se dirigèrent de nuit vers la troupe : ils trouvèrent Saül étendu et dormant dans le campement, sa lance plantée en terre à son chevet, et Abner et l' armée étaient couchés autour de lui.
1Sm / 1Sam 26.8 Then said Abishai to David, God hath delivered thine enemy into thine hand this day: now therefore let me smite him, I pray thee, with the spear even to the earth at once, and I will not smite him the second time. Ary hoy Abisay tamin' i Davida: Efa voahidin' Andriamanitra eo an-tananao ny fahavalonao izao; koa, masìna ianao, aoka holefoniko indray mandeha monja hataoko miboroaka amin' ny tany izy, fa tsy hamely azy indroa akory aho. Dia hoy Abisaï tamin' i Davida: Voahidin' ny Tompo eo an-tànanao ity ny fahavalonao anio, ka ankehitriny mba avelao kely re hasiako amin' ny lefona izy dia hataoko miboroaka amin' ny tany amin' ny indray mamely monja, fa tsy hiverenako fanindroany. Alors Abishaï dit à David : " Aujourd' hui Dieu a livré ton ennemi en ta main. Eh bien, laisse-moi le clouer à terre avec sa propre lance, d' un seul coup et je n' aurai pas à lui en donner un second! "
1Sm / 1Sam 26.9 And David said to Abishai, Destroy him not: for who can stretch forth his hand against the Lord' s anointed, and be guiltless? Fa hoy Davida tamin' i Abisay: Aza mamono azy; fa iza no maninjitra ny tànany tamin' ny voahosotr' i Jehovah ka tsy nanan-tsiny? Fa hoy Davida tamin' i Abisaï: Aza mamono azy! Fa iza moa no haninji-tànana amin' ny voahosotry ny Tompo, ka afa-maina tsy ho voasazy? Mais David dit à Abishaï : " Ne le tue pas! Qui pourrait porter la main sur l' oint de Yahvé et rester impuni ? "

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 2.18 And there were three sons of Zeruiah there, Joab, and Abishai, and Asahel: and Asahel was as light of foot as a wild roe. Ary mba teo koa izy telo lahy zanak' i Zeroia, dia Joaba sy Abisay ary Asahela; ary Asahela dia haingan-tongotra tahaka ny gazela any an-efitra. Teo daholo tamin' izay izy telo lahy zanak' i Sarvia dia Joaba sy Abisaïa ary Asaela. Faingan-tongotra hoatra ny iray amin' ny gazela any an-tsaha Asaela. Il y avait là les trois fils de Çeruya, Joab, Abishaï et Asahel. Or Asahel était agile à la course comme une gazelle sauvage.
...............
2Sm / 2Sam 2.24 Joab also and Abishai pursued after Abner: and the sun went down when they were come to the hill of Ammah, that lieth before Giah by the way of the wilderness of Gibeon. Ary Joaba sy Abisay dia nanenjika an' i Abnera; ka nony tonga teo amin' ny havoana Ama izy, izay tandrifin' i Gia amin' ny lalana mankany amin' ny efitr' i Gibeona, dia maty ny masoandro. Ary Joaba sy Abisaïa nanenjika an' i Abnera ary tamin' ny nilentehan' ny masoandro izy no tonga teo amin' ny havoan' i Amah izay eo atsinanan' i Giaka, amin' ny làlana mankany an' efitr' i Gabaona. Joab et Abishaï se mirent à la poursuite d' Abner et, au coucher du soleil, ils arrivèrent à la colline d' Amma, qui est à l' est de Giah sur le chemin du désert de Gabaôn.
...............
2Sm / 2Sam 3.30 So Joab, and Abishai his brother slew Abner, because he had slain their brother Asahel at Gibeon in the battle. Toy izany no namonoan' i Joaba sy Abisay rahalahiny an' i Abnera noho ny namonoany an' i Asahela rahalahiny tao Gibeona tamin' ny ady. Dia toy izany no namonoan' i Joaba sy Abisaïa rahalahiny an' i Abnera, noho ny namonoany an' i Asaela rahalahiny tany Gabaona tamin' ny ady. Joab et son frère Abishaï avaient assassiné Abner parce qu' il avait fait mourir leur frère Asahel au combat de Gabaôn.
...............
2Sm / 2Sam 10.10 And the rest of the people he delivered into the hand of Abishai his brother, that he might put them in array against the children of Ammon. Ary ny olona sisa kosa nomeny ho entin' i Abisay rahalahiny halahany hiady amin' ny taranak' i Amona. fa ny vahoaka sisa rehetra kosa nomeny hotarihin' i Abisaia rahalahiny, izay nampilahatra azy ireo hanoloana ny taranak' i Amona. Il confia à son frère Abishaï le reste de l' armée et le mit en ligne face aux Ammonites.
...............
2Sm / 2Sam 10.14 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, then fled they also before Abishai, and entered into the city. So Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem. Ary nony hitan' ny taranak' i Amona fa nandositra ny Syriana, dia mba nandositra koa izy niala teo anoloan' i Abisay ka niditra tao an-tanàna. Ary Joaba niverina avy namely ny taranak' i Amona ka tonga tany Jerosalema. Nony hitan' ny taranak' i Amona fa nandositra ny Siriana, dia nandositra teo anoloan' i Abisaia koa izy ireo, ka niditra tao an-tanàna indray. Dia niverina Joaba nony avy namely ny taranak' i Amona, ka niditra tany Jerosalema. Quand les Ammonites virent que les Araméens avaient fui, ils lâchèrent pied devant Abishaï et rentrèrent dans la ville. Alors Joab revint de la guerre contre les Ammonites et rentra à Jérusalem.
...............
2Sm / 2Sam 16.9 Then said Abishai the son of Zeruiah unto the king, Why should this dead dog curse my lord the king? let me go over, I pray thee, and take off his head. Ary hoy Abisay, zanak' i Zeroia, tamin' ny mpanjaka: Nahoana no avela hanozona ny mpanjaka tompoko io alika maty io? Trarantitra ianao, aoka aho handeha ka hanapaka ny lohany. Ka hoy Abisaia zanak' i Sarvià tamin' ny mpanjaka: Ahoana no anozoan' ilay alika maty io ny mpanjaka tompoko? Avelao kely aho handeha hanapaka ny lohan' io! Abishaï, fils de Çeruya, dit au roi : " Faut-il que ce chien crevé maudisse Monseigneur le roi ? Laisse-moi traverser et lui trancher la tête. "
...............
2Sm / 2Sam 16.11 And David said to Abishai, and to all his servants, Behold, my son, which came forth of my bowels, seeketh my life: how much more now may this Benjamite do it? let him alone, and let him curse; for the Lord hath bidden him. Ary hoy koa Davida tamin' i Abisay sy tamin' ny mpanompony rehetra: Indro, ny zanako naterako aza mitady ny aiko, ka mainka io Benjamita io! Avelao ihany izy hanozona, fa Jehovah no nampanao azy izany. Ary hoy Davida tamin' i Abisaia sy ny mpanompony rehetra: He, ny zanako naloaky ny kiboko aza ity mitady ny aiko; ka mainka fa io zana-Benjamina io! Avelao izy hanozona, fa didin' ny Tompo taminy izany. David dit à Abishaï et à tous ses officiers : " Voyez : le fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. A plus forte raison maintenant ce Benjaminite! Laissez-le maudire, si Yahvé le lui a commandé.
...............
2Sm / 2Sam 18.2 And David sent forth a third part of the people under the hand of Joab, and a third part under the hand of Abishai the son of Zeruiah, Joab' s brother, and a third part under the hand of Ittai the Gittite. And the king said unto the people, I will surely go forth with you myself also. Ary Davida nampandeha ny olona, ka ny ampahatelony nofehezin' i Joaba, ary ny ampahatelony nofehezin' i Abisay, zanak' i Zeroia, rahalahin' i Joaba, ary ny ampahatelony kosa nofehezin' Itahy Gatita. Ary hoy ny mpanjaka tamin' ny vahoaka: Izaho koa dia handeha hiaraka aminareo tokoa. Dia nalamin' i Davida ny vahoaka, ka ny ampahatelony, nataony fehin' i Joaba, ny ampahatelony fehin' i Abisaia, zanak' i Sarvia, rahalahin' i Joaba, ny ampahatelony fehin' i Etaia, Geteana. Ary hoy ny mpanjaka tamin' ny vahoaka: Izaho koa mba handeha hiaraka aminareo. David divisa l' armée en trois corps : un tiers aux mains de Joab, un tiers aux mains d' Abishaï, fils de Çeruya et frère de Joab, un tiers aux mains d' Ittaï le Gittite. Puis David dit aux troupes : " Je partirai en guerre avec vous, moi aussi. "
...............
2Sm / 2Sam 18.5 And the king commanded Joab and Abishai and Ittai, saying, Deal gently for my sake with the young man, even with Absalom. And all the people heard when the king gave all the captains charge concerning Absalom. Ary ny mpanjaka nandidy an' i Joaba sy Abisay ary Itahy hoe: Noho ny amiko dia mamindrà fo amin' i Absaloma zatovo. Ary ny olona rehetra dia nahare ny nandidian' ny mpanjaka ny mpifehy rehetra ny amin' i Absaloma. Izao no didy nomen' ny mpanjaka an' i Joaba sy Abisaia ary Etaia: Tsimbino ilay zatovo Absaloma noho ny amiko. Ren' ny vahoaka rehetra fa nomen' ny mpanjaka didy momba an' i Absaloma ny filohan' ny tafika rehetra. Le roi fit un commandement à Joab, à Abishaï et à Ittaï : " Par égard pour moi, ménagez le jeune Absalom! " et toute l' armée entendit que le roi donnait à tous les chefs cet ordre concernant Absalom.
...............
2Sm / 2Sam 18.12 And the man said unto Joab, Though I should receive a thousand shekels of silver in mine hand, yet would I not put forth mine hand against the king' s son: for in our hearing the king charged thee and Abishai and Ittai, saying, Beware that none touch the young man Absalom. Fa hoy ralehilahy tamin' i Joaba: Na dia efa mby an-tanako aza ny sekely volafotsy arivo, tsy haninjitra ny tanako hamely ny zanaky ny mpanjaka aho; fa teo anatrehanay no nandidian' ny mpanjaka anao sy Abisay ary Itahy hoe: Samia mitandrina an' i Absaloma zatovo. Fa hoy ny navalin-dralehilahy tamin' i Joaba: Tsia, tsy mba haninji-tànana amin' ny zanaky ny mpanjaka aho, na dia volafotsy lanjan' arivo sikla aza no ho mby eo an-tànako, satria samy nandre isika ny didy nomen' ny mpanjaka anao sy Abisaia ary Etaia hoe: Samia hianareo mitandrina tsy haninon-tsy haninona ny zatovo, Absaloma! Mais l' homme répondit à Joab : " Quand même je soupèserais dans mes paumes mille sicles d' argent, je ne porterais pas la main sur le fils du roi! C' est à nos oreilles que le roi t' a donné cet ordre ainsi qu'à Abishaï et à Ittaï : "Par égard pour moi, épargnez le jeune Absalom. "
...............
2Sm / 2Sam 19.22 And David said, What have I to do with you, ye sons of Zeruiah, that ye should this day be adversaries unto me? shall there any man be put to death this day in Israel? for do not I know that I am this day king over Israel? Fa namaly Abisay, zanak' i Zeroia, ka nanao hoe: Tsy hovonoina va Simey noho izany, satria efa nanozona ny voahosotr' i Jehovah izy? Fa niteny kosa Abisaia zanak' i Sarvia ka nanao hoe: Tsy izany velively fa moa tsy vao mainka tokony hovonoina va Semeia noho izy nanozona ny voahosotry ny Tompo! Abishaï fils de Çeruya prit alors la parole et dit : " Shiméï ne mérite-t-il pas la mort pour avoir maudit l' oint de Yahvé ? "
...............
2Sm / 2Sam 20.6 And David said to Abishai, Now shall Sheba the son of Bichri do us more harm than did Absalom: take thou thy lord' s servants, and pursue after him, lest he get him fenced cities, and escape us. Ary hoy Davida tamin' i Abisay: Ankehitriny izao dia Seba, zanak' i Bikry no ahitantsika loza mihoatra noho Absaloma; koa ento ny mpanomponao ny tomponao, ka enjeho izy, fandrao mahazo tanàna mimanda ka tsy ho azontsika. Ka hoy Davida tamin' i Abisaia: Sebà zanak' i Bokrì izao no hampidi-doza amintsika, mihoatra noho Absaloma. Koa ento ny mpanompon' ny tomponao, dia enjeho iny, fandrao dia mahazo tanàna mimamda eo ihany izy, ka tsy ho hitan' ny masontsika intsony. Alors David dit à Abishaï : " Shéba fils de Bikri est désormais plus dangereux pour nous qu' Absalom. Toi, prends les gardes de ton maître et pourchasse-le de peur qu' il n' atteigne des villes fortes et ne nous échappe. "
2Sm / 2Sam 20.7 And there went out after him Joab' s men, and the Cherethites, and the Pelethites, and all the mighty men: and they went out of Jerusalem, to pursue after Sheba the son of Bichri. Ary dia nivoaka hanenjika azy ny olon' i Joaba sy ny miaramila mpiambina andriana ary ny lehilahy mahery rehetra; dia nivoaka avy tany Jerosalema ireo hanenjika an' i Seba, zanak' i Bikry. Nanaraka an' i Abisaia dia niainga koa ny olon' i Joaba, ny Keratiana sy ny Feletiana ary ny lehilahy mahery rehetra nivoaka teo Jerosalema hanenjika an' i Sebà zanak' i Bokrì. Derrière Abishaï partirent en campagne Joab, les Kerétiens, les Pelériens et tous les preux; ils quittèrent Jérusalem à la poursuite de Shéba fils de Bikri.
...............
2Sm / 2Sam 20.10 But Amasa took no heed to the sword that was in Joab' s hand: so he smote him therewith in the fifth rib, and shed out his bowels to the ground, and struck him not again; and he died. So Joab and Abishai his brother pursued after Sheba the son of Bichri. Fa Amasa tsy nanahinahy ny sabatra teny an-tànan' i Joaba, kanjo nasiany tamin' ny kibony izy, ka dia nivaroraka tamin' ny tany ny tsinainy, ary tsy nasiany intsony, fa matiny tamin' izay. Ary Joaba sy Abisay rahalahiny nanenjika an' i Seba, zanak' i Bikry. Tsy nanahinahy ny sabatra teny an-tànan' i Joaba Amasà, kanjo nasiany tamin' ny kibony izy, ka nampivaroraka ny tsinainy tamin' ny tany; tsy nasiana fanindroany akory izy dia maty. Dia rafitra nanenjika an' i Sebà zanak' i Bokrì Joaba sy Abisaia rahalahiny. Amasa ne prit pas garde à l'épée que Joab avait en main, et celui-ci l' en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre. Il n' eut pas à lui donner un second coup et Amasa mourut, tandis que Joab et son frère Abishaï se lançaient à la poursuite de Shéba fils de Bikri.
...............
2Sm / 2Sam 21.17 But Abishai the son of Zeruiah succoured him, and smote the Philistine, and killed him. Then the men of David sware unto him, saying, Thou shalt go no more out with us to battle, that thou quench not the light of Israel. Fa Abisay, zanak' i Zeroia, nanampy azy, dia namely ilay Filistina ka nahafaty azy. Ary tamin' izay ny olon' i Davida dia nianiana taminy ka nanao hoe: Tsy hiara-mivoaka aminay intsony ho amin' ny ady ianao, fandrao hovonoinao ny fahazavan' ny Isiraely. Fa tonga namonjy an' i Davida kosa Abisaia zanak' i Sarvià, ka namono nahafaty an' ilay Filistina. Nanaovan' ny olon' i Davida fianianana izy tamin' izay, ka nataony hoe: Tsy hiara-mivoaka aminay hiady intsony hianao, ka tsy hamono ny fanilon' Israely. Mais Abishaï fils de Çeruya vint au secours de celui-ci, frappa le Philistin et le mit à mort. C' est alors que les hommes de David le conjurèrent et dirent : " Tu n' iras plus avec nous au combat, pour que tu n'éteignes pas la lampe d' Israël! "
...............
2Sm / 2Sam 23.18 And Abishai, the brother of Joab, the son of Zeruiah, was chief among three. And he lifted up his spear against three hundred, and slew them, and had the name among three. Ary Abisay, rahalahin' i Joaba, zanak' i Zeroia, no lehibe amin' izy telo lahy, ary izy namely ny telon-jato lahy tamin' ny lefona ka nahafaty azy, ka dia izy no nalaza tamin' izy telo lahy. Abisaia rahalahin' i Joaba zanak' i Sarvià dia filohan' ny manam-boninahitra koa. Nampandihy ny lefony tamin' ny lehilahy telon-jato lahy, ka nahafaty ireo, ka nahazo laza tamin' izy telo lahy ireo. Abishaï, frère de Joab et fils de Çeruya, était chef des Trente. C' est lui qui brandit sa lance sur trois cents victimes et se fit un nom parmi les Trente.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.16 Whose sisters were Zeruiah, and Abigail. And the sons of Zeruiah; Abishai, and Joab, and Asahel, three. Zeroba sy Abigaila no anabaviny; ary telo ny zanakalahin' i Zeroia, dia Abisay sy Joaba ary Asahela; Ny anabavin' ireo dia Sarvià sy Abigaila. Zanak' i Sarvià: Abisaia, Joaba, Asaela, telo lahy. Ils eurent pour soeurs Çeruya et Abigayil. Fils de Çeruya : Abishaï, Joab et Asahel : trois.
...............
1Tt / 1Tan 11.20 And Abishai the brother of Joab, he was chief of the three: for lifting up his spear against three hundred, he slew them, and had a name among the three. Ary Abisay, rahalahin' i Joaba, no lehibe tamin' izy telo lahy; fa izy koa namely telonjato lahy tamin' ny lefona ka nahafaty azy, ka dia izy no nalaza tamin' izy telo lahy. Abisai, rahalahin' i Joaba lehiben' ny Telo lahy, dia nampandihy ny lefony tamin' ny lehilahy telon-jato, ka nahafaty an' ireo, ka nanan-daza tamin' izy telo lahy. Abishaï, frère de Joab, fut, lui, le chef des Trente. C' est lui qui brandit sa lance sur trois cents victimes et se fit un nom parmi les Trente.
...............
1Tt / 1Tan 18.12 Moreover Abishai the son of Zeruiah slew of the Edomites in the valley of salt eighteen thousand. Ary Abisay, zanak' i Zeroia, naharesy ny Edomita teo amin' ny Lohasahan-tsira, dia lehilahy valo arivo sy iray alina. Resin' i Abisaia zanak' i Sarvia tao amin' ny lohasahan-tsira ny Edomita valo arivo sy iray alina, Abishaï, fils de Çeruya, battit les Édomites dans la vallée du Sel, au nombre de dix-huit mille.
...............
1Tt / 1Tan 19.11 And the rest of the people he delivered unto the hand of Abishai his brother, and they set themselves in array against the children of Ammon. Ary ny olona sisa kosa nomeny ho entin' i Abisay rahalahiny, ka dia nilahatra hiady amin' ny taranak' i Amona ireo. ary nomeny hoentin' i Abisaia rahalahiny kosa ny vahoaka sisa, ka nalahany hifanatrika tamin' ny taranak' i Amona. Il confia à son frère Abishaï le reste de l' armée et le mit en ligne face aux Ammonites.
...............
1Tt / 1Tan 19.15 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, they likewise fled before Abishai his brother, and entered into the city. Then Joab came to Jerusalem. Ary nony hitan' ny taranak' i Amona fa nandositra ny Syriana, dia mba nandositra niala teo anoloan' i Abisay, rahalahin' i Joaba, koa izy ka niditra tao an-tanàna. Ary dia tonga tany Jerosalema Joaba. mba nandositra niala teo anoloan' i Abisay, rahalahin' i Joaba, koa izy ka niditra tao an-tanàna. Ary dia tonga tany Jerosalema Joaba. Nony nahita ny Siriana nandositra ny taranak' i Amona, dia mba nandositra teo anoloan' i Abisaia rahalahin' i Joaba koa izy, ka niditra tany an-tanàna indray. Dia niverina tany Jerosalema Joaba. Quand les Ammonites virent que les Araméens avaient fui, ils lâchèrent pied à leur tour devant Abishaï, le frère de Joab, et rentrèrent dans la ville. Alors Joab retourna à Jérusalem.