Chapitres et versets citant Maak��

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 22.24 And his concubine, whose name was Reumah, she bare also Tebah, and Gaham, and Thahash, and Maachah. Ary ny vaditsindranony, izay atao hoe Reoma, izy koa dia niteraka an' i Teba sy Gahama sy Tahasy ary Meaka. Ilay vaditsindranony atao hoe Ramà koa dia niteraka an' i Tabea sy Gahama, ary Toasy sy Maakà. Il avait une concubine, nommée Réuma, qui eut aussi des enfants : Tébah, Gaham, Tahas et Maaka.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 3.3 And his second, Chileab, of Abigail the wife of Nabal the Carmelite; and the third, Absalom the son of Maacah the daughter of Talmai king of Geshur; ary Kileaba, tamin' i Abigaila, ilay novinadin' i Nabala Karmelita, no lahiaivo; ary ny fahatelo dia Absaloma, zanak' i Maka, zanakavavin' i Talmay, mpanjakan' i Gesora; Keleaba naterak' i Abigaïla avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala, no lahiaivo; Absaloma, zanak' i Maakà, zanakavavin' i Tolmaia, mpanjakan' i Gesora, no fahatelo; son cadet Kiléab, né d' Abigayil, la femme de Nabal de Karmel; le troisième Absalom, fils de Maaka, la fille de Talmaï roi de Geshur;
...............
2Sm / 2Sam 10.6 And when the children of Ammon saw that they stank before David, the children of Ammon sent and hired the Syrians of Bethrehob and the Syrians of Zoba, twenty thousand footmen, and of king Maacah a thousand men, and of Ishtob twelve thousand men. Ary nony hitan' ny taranak' i Amona fa efa mangidy hoditra eo anatrehan' i Davida izy, dia naniraka nanakarama ny Syriana any Beti-rehoba sy ny Syriana any Zoba izy, dia miaramila an-tongotra roa alina, ary tamin' ny mpanjakan' i Maka, olona arivo lahy, ary tamin' ny olona tany Toba, roa arivo sy iray alina. Fantatry ny taranak' i Amona, fa ankahalan' i Davida azy ny nataony ka ny taranak' i Amona dia naniraka olona haka miaramila hokaramainy avy amin' ny Siriana any Beta-Rohoba sy amin' ny Siriana any Sobà, dia miaramila an-tongotra roa alina, ary any amin' ny mpanjakan' i Maakà koa roa arivo lahy, ary any amin' ny olona ao Toba roa arivoa sy iray alin-dahy. Les Ammonites virent bien qu' ils s'étaient rendus odieux à David et ils envoyèrent des messagers pour prendre à leur solde les Araméens de Bet-Rehob et les Araméens de Çoba, vingt mille hommes de pied, le roi de Maaka, mille hommes, et le prince de Tob, douze mille hommes.
...............
2Sm / 2Sam 10.8 And the children of Ammon came out, and put the battle in array at the entering in of the gate: and the Syrians of Zoba, and of Rehob, and Ishtob, and Maacah, were by themselves in the field. Ary ny taranak' i Amona nivoaka ka nilahatra hiady teo anoloan' ny vavahady; ary ny Syriana avy any Zoba sy Rehoba sy ny olona avy tany Toba ary Maka nitokana teny an-tsaha kosa. Dia nivoaka ny taranak' i Amona, ka nilahatra hiady teo anoloan' ny vavahady; ny Siriana avy any Sobà sy Rohoba mbamin' ny lehilahy avy any Toba sy Maakà kosa nitokana teny an-tsaha. Les Ammonites sortirent et se rangèrent en bataille à l' entrée de la porte, tandis que les Araméens de Çoba et de Rehob et les gens de Tob et de Maaka étaient à part en rase campagne.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 2.39 And it came to pass at the end of three years, that two of the servants of Shimei ran away unto Achish son of Maachah king of Gath. And they told Shimei, saying, Behold, thy servants be in Gath. Ary nony afaka telo taona mipaka, dia nisy roa lahy mpanompon' i Simey, nandositra ho any amin' i Akisy, zanak' i Maka mpanjakan' i Gata. Ary nisy nanambara tamin' i Simey hoe: Indreo, any Gata ny mpanomponao. Kanjo nony afaka telo taona, dia sendra nandositra ny mpanompon' i Semeia roa lahy, tany amin' i Akisa, zanak' i Maakà, mpanjakan' i Geta. Dia nilazana izany Semeia, natao hoe: Indro any Geta ny mpanomponao. Mais, au bout de trois ans, il arriva que deux esclaves de Shiméï s' enfuirent chez Akish fils de Maaka, le roi de Gat, et on avertit Shiméï : " Tes esclaves sont à Gat. "
...............
1Mp 15.2 Three years reigned he in Jerusalem. and his mother' s name was Maachah, the daughter of Abishalom. Telo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Imaka, zanakavavin' i Absaloma. Ary telo taona no nanjakany teo Jerosalema. Maakà, zanakavavin' i Abesaloma no anaran-dreniny. et régna trois ans à Jérusalem ; sa mère s' appelait Maaka, fille d' Absalom.
...............
1Mp 15.10 And forty and one years reigned he in Jerusalem. And his mother' s name was Maachah, the daughter of Abishalom. Ary iraika amby efa-polo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Imaka, zanakavavin' i Absaloma. Iraika amby efapolo taona no nanjakany tao Jerosalema, ary Maakà, zanakavavin' i Abesaloma no anaran-dreniny. et régna quarante et un ans à Jérusalem ; sa grand-mère s' appelait Maaka, fille d' Absalom.
...............
1Mp 15.13 And also Maachah his mother, even her he removed from being queen, because she had made an idol in a grove; and Asa destroyed her idol, and burnt it by the brook Kidron. Ary na dia Imaka reniny aza dia naetriny tsy ho andriambavy, satria efa nanao sampy ho an' ny Aseraha; ary Asa nikapa ny sampiny ka nandoro azy tao an-dohasahan-driaka Kidrona. Maakà reniny aza, naongany amin' ny maha-renin' ny mpanjaka azy, satria nanao sampy vetaveta ho an' i Astarte. Nazeran' i Asà ny sampiny vetaveta, dia nodorany teo amin' ny ranon-driaka Sedròna. Même il enleva à sa grand-mère la dignité de Grande Dame, parce qu' elle avait fait une horreur pour Ashéra ; Asa abattit son horreur et la brûla dans la vallée du Cédron.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.48 Maachah, Caleb' s concubine, bare Sheber, and Tirhanah. Maka, vaditsindranon' i Kaleba, niteraka an' i Sabera sy Tirana. Maakà vaditsindranon' i Kaleba niteraka an' i Sabera sy Taranà. Maaka, concubine de Caleb, enfanta Shéber et Tirhana.
...............
1Tt / 1Tan 3.2 The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith: Absaloma, zanak' i Maka, zanakavavin' i Talmay, mpanjakan' i Gesora, no fahatelo; Adonia, zanak' i Hagita, no fahefatra; Absaloma zanak' i Maakà, zanakavavin' i Tolmaia mpanjakan' i Gesora, fahatelo; Adoniasa zanak' i Hagita, fahefatra; Absalom le troisième, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Geshur; Adonias le quatrième, fils de Haggit;
...............
1Tt / 1Tan 7.15 And Machir took to wife the sister of Huppim and Shuppim, whose sister' s name was Maachah;) and the name of the second was Zelophehad: and Zelophehad had daughters. Ary Makira naka vady ho an' i Hopima sy Sopima; ny anaran' ny rahavaviny dia Imaka; ary ny anaran' ny manarakaraka dia Zelofada; ary Zelofada nanan-janakavavy. Makira naka vady tamin' ny avy amin' i Hapfima sy Safàna: Maakà no anaran' ny anabaviny. Salfaada no zanany lahiaivo, ary nanan-janakavavy Salfaada. Makir prit une femme pour Huppim et Shuppim. Le nom de sa soeur était Maaka. Le nom du second était Çelophehad. Çelophehad eut des filles.
1Tt / 1Tan 7.16 And Maachah the wife of Machir bare a son, and she called his name Peresh; and the name of his brother was Sheresh; and his sons were Ulam and Rakem. Ary Imaka, vadin' i Makira, niteraka zaza, ahy, ka Paresy no nataony anarany; ary Saresy no anaran' ny rahalahiny; ary ny anaran' ny zananilahy dia Olama sy Rakema. Nitera-dahy Maakà, vadin' i Makira, ka nataony hoe Faresa no anarany ary Saresa no anaran' ny rahalahiny: Olama sy Resena no zanany lahy. Maaka, femme de Makir, enfanta un fils qu' elle appela Péresh. Son frère s' appelait Shéresh et ses fils Ulam et Réquem.
...............
1Tt / 1Tan 8.29 And at Gibeon dwelt the father of Gibeon; whose wife' s name was Maachah: Ary tao Gibeona no nonenan' ny razamben' ny an' i Gibeona, ary ny anaran' ny vadiny dia Imaka, Tao Gabaona no nonina ny rain' i Gabaona, ary Maakà no anaran' ny vadiny. A Gabaôn habitaient Yeïel, le père de Gabaôn, dont la femme s' appelait Maaka,
...............
1Tt / 1Tan 9.35 And in Gibeon dwelt the father of Gibeon, Jehiel, whose wife' s name was Maachah: Ary tao Gibeona no nonenan' i Jeiela, razamben' ny an' i Gibeona, ary ny anaran' ny vadiny dia Imaka; Tao Gabaona no nonenan' i Jehiela, rain' i Gabaona, Maakà no anaran' ny vadiny. A Gabaôn habitaient le père de Gabaôn, Yeïel, dont la femme s' appelait Maaka,
...............
1Tt / 1Tan 11.43 Hanan the son of Maachah, and Joshaphat the Mithnite, sy Hanana, zanak' i Maka, sy Josafata Mitnita Hanàna, zanak' i Maakà; Josafata avy any Matana; Hanân fils de Maaka, Yoshaphat le Mitnite,
...............
1Tt / 1Tan 19.6 And when the children of Ammon saw that they had made themselves odious to David, Hanun and the children of Ammon sent a thousand talents of silver to hire them chariots and horsemen out of Mesopotamia, and out of Syriamaachah, and out of Zobah. Ary nony hitan' ny taranak' i Amona fa efa nanao izay nampangidy hoditra azy tamin' i Davida izy, dia naniraka nampanatitra talenta volafotsy arivo hakaramany kalesy sy mpitaingin-tsoavaly any Mesopotamia sy Syriamaka ary Zoba Hanona sy ny taranak' i Amona. Fantatry ny taranak' i Amona, fa efa nanao izay nampangidy hoditra azy tamin' i Davida izy, dia nandefa talenta volafotsy arivo Hanona sy ny taranak' i Amona hanakaramany kalesy amam-pitaingin-tsoavaly tany amin' ny Siriana, any Mesopotamia, sy tany amin' ny Siriana any Maakà sy any Sobà. Les Ammonites virent bien qu' ils s'étaient rendus odieux à David; Hanûn et les Ammonites envoyèrent mille talents d' argent pour prendre à leur solde des Araméens de Mésopotamie, des Araméens de Maaka et des gens de Çoba, chars et charriers.
1Tt / 1Tan 19.7 So they hired thirty and two thousand chariots, and the king of Maachah and his people; who came and pitched before Medeba. And the children of Ammon gathered themselves together from their cities, and came to battle. Dia nanakarama kalesy roa arivo amby telo alina mbamin' ny mpanjakan' i Maka sy ny olony izy; ary tonga ireo ka nitoby tandrifin' i Medeba. Ary nivory ny taranak' Amona niala tany amin' ny tanànany avy ka tamy hiady. mpanjakan' i Maka sy ny olony izy; ary tonga ireo ka nitoby tandrifin' i Medeba. Ary nivory ny taranak' Amona niala tany amin' ny tanànany avy ka tamy hiady. Kalesy roa arivo amby telo alina, mbamin' ny mpanjakan' i Maakà sy ny vahoakany no nokaramainy, ka tonga nitoby tao akaikin' i Medabà izy ireo. Ny taranak' i Amona niala tany an-tanànany avy, dia nivory sy nandroso hiady. Ils prirent à leur solde le roi de Maaka, ses troupes, et trente-deux mille chars; ils vinrent camper devant Médba tandis que les Ammonites, après avoir quitté leurs villes et s'être rassemblés, arrivaient pour la bataille.
...............
1Tt / 1Tan 27.16 Furthermore over the tribes of Israel: the ruler of the Reubenites was Eliezer the son of Zichri: of the Simeonites, Shephatiah the son of Maachah: Ary izao no lohan ny firenen' Isiraely: Tamin' ny Robenita dia Eliezera, zanakalahin' i Zikry; tamin' ny Simeonita dia Sefatia, zanakalahin' i Maka; Izao kosa no lohan' ny fokon' Israely: amin' ny Robenita, Eliazera, zanak' i Zekrì; amin' ny Semeonita, Safatiasa zanak' i Maakà; Responsables des tribus d' Israël : Eliézer, fils de Zikri, commandait les Rubénites, Shephatyahu fils de Maaka les Siméonites,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 11.20 And after her he took Maachah the daughter of Absalom; which bare him Abijah, and Attai, and Ziza, and Shelomith. Ary nanarakaraka azy, dia nalainy koa Imaka, zanakavavin' i Absaloma, izay niteraka an' i Abia sy Atahy sy Ziza ary Selomita taminy. Manaraka an' io dia mbola naka an' i Maakà zanakavavin' i Absaloma izy, ka niteraka an' i Abià, Etaia, Zizà ary Salomita, taminy. Il épousa après elle Maaka, fille d' Absalom, qui lui enfanta Abiyya, Attaï, Ziza et Shelomit.
2Tt / 2Tan 11.21 And Rehoboam loved Maachah the daughter of Absalom above all his wives and his concubines: (for he took eighteen wives, and threescore concubines; and begat twenty and eight sons, and threescore daughters.) Ary Rehoboama tia an' Imaka, zanakavavin' i Absaloma, mihoatra noho ny vadiny sy ny vaditsindranony rehetra (fa naka vady valo ambin' ny folo sy vaditsindrano enim-polo izy ka niteraka lahy valo amby roa-polo sy vavy enim-polo). Maakà zanakavavin' i Absaloma no tian-dRoboama indrindra, tamin' ny vadiny sy ny vaditsindranony rehetra, fa nanambady valo ambin' ny folo sy vaditsindrano enimpolo izy; ary niteraka lahy valo amby roapolo sy vavy enimpolo. Roboam aima Maaka, fille d' Absalom, plus que toutes ses autres femmes et concubines. Il avait en effet pris dix-huit femmes et soixante concubines, et engendré vingt-huit fils et soixante filles.
2Tt / 2Tan 11.22 And Rehoboam made Abijah the son of Maachah the chief, to be ruler among his brethren: for he thought to make him king. Ary Abia, zanakalahin' Imaka, no nataon-dRehoboama lohany ho mpanapaka ny rahalahiny; fa izy no efa nokasainy hampanjakaina. Abià, zanakalahin' i Maakà no nataon-dRoboama loha laharana, ho filohan' ny rahalahiny, fa io no nokasainy hampanjakaina. Roboam fit d' Abiyya, fils de Maaka, le chef de famille, prince parmi ses frères, afin de le faire roi.
...............
2Tt / 2Tan 15.16 And also concerning Maachah the mother of Asa the king, he removed her from being queen, because she had made an idol in a grove: and Asa cut down her idol, and stamped it, and burnt it at the brook Kidron. Ary na dia Imaka, renin' i Asa mpanjaka, aza dia naetriny tsy ho andriambavy, satria efa nanao sampy ho an' ny Aseraha izy; ary Asa nikapa ny sampiny, dia nanorotoro ka nandoro azy tao amin' ny lohasahan-driaka Kidrona. Ka Maakà reniny aza, dia naongan' i Asà mpanjaka, tamin' ny fiandrianany amin' ny maha-renin' Andriamanjaka azy, noho izy nanao sampy vetaveta ho an' i Astarte. Nazeran' i Asà ny sampiny rehetra dia notorotoroiny ho vovoka sy nodorany tao an-dranon-driaka Sedròna. Même Maaka, grand-mère du roi Asa, se vit retirer par lui la dignité de Grande Dame, parce qu' elle avait fait une horreur pour Ashéra; Asa abattit son horreur, la réduisit en poudre et la brûla dans la vallée du Cédron.