Chapitres et versets citant Netanela

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 1.8 Of Issachar; Nethaneel the son of Zuar. ny avy amin' Isakara dia Netanela, zanak' i Zoara; ny amin' Isakara: Natanaela zanak' i Soara; Pour Issachar, Netanéel, fils de Çuar.
...............
Nom / Fan 2.5 And those that do pitch next unto him shall be the tribe of Issachar: and Nethaneel the son of Zuar shall be captain of the children of Issachar. Ary ny hitoby eo anilany dia ny firenen' Isakara; ary ny lohan' ny taranak' Isakara dia Netanela, zanak' i Zoara; Ny fokon' Isakara no hitoby eo anilany. Ny filohan' ny taranak' Isakara dia Natanaela zanak' i Soara, Campent près de lui :La tribu d' Issachar. Prince des fils d' Issachar : Netanéel, fils de Çuar.
...............
Nom / Fan 7.18 On the second day Nethaneel the son of Zuar, prince of Issachar, did offer: Ary tamin' ny andro faharoa dia Netanela, zanak' i Zoara, lohan' ny taranak' Isakara, no nanatitra. Tamin' ny andro faharoa, Natanaela zanak' i Soara, filohan' Isakara, no nanolotra ny fanatiny. Celui qui apporta son offrande le second jour fut Netanéel, fils de Çuar, prince d' Issachar.
...............
Nom / Fan 7.23 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Nethaneel the son of Zuar. ary ho fanati-pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, zanak' ondry dimy izay iray taona; ireo no fanatitr' i Netanela, zanak' i Zoara. ary omby roa, ondralahy dimy, osilahy dimy, zanak' ondry, dimy, efa iray taona, ho sorom-pihavanana. Ireo no fanatitr' i Natanaela zanak' i Soara. et pour le sacrifice de communion, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d' un an. Telle fut l' offrande de Netanéel, fils de Çuar.
...............
Nom / Fan 10.15 And over the host of the tribe of the children of Issachar was Nethaneel the son of Zuar. Ary Netanela, zanak' i Zoara, no mpifehy ny antokon' ny firenena taranak' Isakara. Ny antokon' ny fokon' ny zanak' Isakara, dia nofehezin' i Natanaela zanak' i Soara; à la tête du contingent de la tribu des fils d' Issachar selon leurs unités, était Netanéel, fils de Çuar ;

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.14 Nethaneel the fourth, Raddai the fifth, sy Netanela, fahefatra, sy Raday, fahadimy, Natanaela fahefatra, Radaia fahadimy, Netanéel le quatrième, Raddaï le cinquième,
...............
1Tt / 1Tan 15.24 And Shebaniah, and Jehoshaphat, and Nethaneel, and Amasai, and Zechariah, and Benaiah, and Eliezer, the priests, did blow with the trumpets before the ark of God: and Obededom and Jehiah were doorkeepers for the ark. Sebeniasa, Josafata, Natanaela, Amasaì, Zakaria, Banaiasa, ary Eliezera mpisorona, no nitsòka anjomara teo alohan' ny fiaran' Andriamanitra; Obededoma sy Jehiasa no mpiandry varavarana teo akaikin' ny fiara. Les prêtres Shebanyahu, Yoshaphat, Netanéel, Amasaï, Zekaryahu, Benayahu et Éliézer sonnaient de la trompette devant l' arche de Dieu. Obed-Édom et Yehiyya étaient portiers près de l' arche.
...............
1Tt / 1Tan 24.6 And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar. Ary Semaia, zanak' i Netanela, mpanoratra anankiray tamin' ny Levita, no nanoratra azy teo anatrehan' ny mpanjaka sy ny mpanapaka sy Zadoka mpisorona sy Ahimeleka, zanak' i Abiatara, sy teo anatrehan' ny lohan' ny fianakaviana tamin' ny mpisorona sy ny Levita: fianakaviana iray no nalaina ho an' i Eleazara, ary iray kosa ho an' Itamara. Semeiasa zanak' i Natanaela mpanoratra, anankiray tamin' ny Levita, no nandatsaka an-tsoratra azy ireo, teo anatrehan' ny mpanjaka sy ny filohany, teo anatrehan' i Sadaoka mpisorona, sy Akimeleka zanak' i Abiatara, ary teo anatrehan' ny loham-pianakavian' ny mpisorona sy ny Levita; amin' ny filokana, maka fianakaviana iray avy amin' i Eleazara, dia iray avy amin' Itamara. L' un des lévites, le scribe Shemaya, fils de Netanéel, les inscrivit en présence du roi, des officiers, du prêtre Sadoq, d' Ahimélek fils d'Ébyatar, des chefs de familles sacerdotales et lévitiques; on tirait une fois au sort pour chaque famille des fils d'Éléazar, toutes les deux fois pour les fils d' Itamar.
...............
1Tt / 1Tan 26.4 Moreover the sons of Obededom were, Shemaiah the firstborn, Jehozabad the second, Joah the third, and Sacar the fourth, and Nethaneel the fifth. Ary ny zanakalahin' i Obed-edoma dia Semaia, lahimatoa, sy Jozabada, lahiaivo, sy Joa, fahatelo, sy Sakara, fahefatra, sy Netanela, fahadimy, Zanakalahin' i Obededoma: Semeiasa lahimatoa, Jozabada faharoa, Joahà fahatelo, Sakara fahefatra, Natanaela fahadimy, Obed-Édom eut des fils : Shemaya l' aîné, Yehozabad le second, Yoah le troisième, Sakar le quatrième, Netanéel le cinquième,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 17.7 Also in the third year of his reign he sent to his princes, even to Benhail, and to Obadiah, and to Zechariah, and to Nethaneel, and to Michaiah, to teach in the cities of Judah. Ary tamin' ny taona fahatelo nanjakany dia naniraka ny mpanapaka izy, dia Benaila sy Obadia sy Zakaria sy Netanela ary Mikaia, hampianatra tany amin' ny tanànan' ny Joda, izy, dia Benaila sy Obadia sy Zakaria sy Netanela ary Mikaia, hampianatra tany amin' ny tanànan' ny Joda, Tamin' ny taona fahatelo nanjakany, nirahiny hampianatra tany amin' ny tanànan' i Jodà, ireto lehibe ireto: Bena-Haila, Obdiasa, Zakariasa, Natanaela ary Mikeasa, La troisième année de son règne, il envoya ses officiers : Ben-Hayil, Obadya, Zekarya, Netanéel, Mikayahu, instruire les cités judéennes.
...............
2Tt / 2Tan 35.9 Conaniah also, and Shemaiah and Nethaneel, his brethren, and Hashabiah and Jeiel and Jozabad, chief of the Levites, gave unto the Levites for passover offerings five thousand small cattle, and five hundred oxen. Ary Konania sy Semaia sy Netanela rahalahiny ary Hasabia sy Jeiela sy Jozabada, lehiben' ny Levita, nanome ondry aman' osy dimy arivo ho an' ny Levita hatao Paska ary omby dimam-jato. Koneniasa, Semeiasa sy Natanaela, rahalahiny, Hasabiasa, Jehiala, Jozabada, lehiben' ny Levita, nanome zanak' ondry dimy arivo sy omby diman-jato, ho an' ny Levita hanaovana ny Paka. Les officiers des lévites Konanyahu, Shemayahu et Netanéel son frère, Hashabyahu, Yeïel et Yozabad prélevèrent pour les lévites, comme victimes pascales, cinq mille têtes de petit bétail et cinq cents boeufs.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 10.22 And of the sons of Pashur; Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethaneel, Jozabad, and Elasah. ary ny avy tamin' ny taranak' i Pasora dia Elioenay sy Mahaseia sy Isimaela sy Netanela sy Jozabada ary Elasa. Tamin' ny taranak' i Fasora: Elioenaì, Maasiasa, Ismaela, Nataneale, Jozabeda ary Elasà. parmi les fils de Pashehur : Elyoénaï, Maaséya, Yishmaèl, Netanéel, Yozabad et Eléasa.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 12.21 Of Hilkiah, Hashabiah; of Jedaiah, Nethaneel. ny avy tamin' i Hilkia dia Hasabia; ny avy tamin' i Jedaia dia Netanela. Hasabiasa, avy amin' i Heliasa; Natanaela avy amin' i Idaiasa. famille de Hilqiyya : Hashabya; famille de Yedaya : Netanéel.
...............
Neh / Ne 12.35 And certain of the priests' sons with trumpets; namely, Zechariah the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Michaiah, the son of Zaccur, the son of Asaph: ary ny sasany tamin' ny taranaky ny mpisorona nitondra trompetra, dia Zakaria, zanak' i Jonatana, zanak' i Semaia, zanak' i Matania, zanak' i Mikaia, zanak' i Zakora, zanak' i Asafa, mbamin' ny rahalahiny, Semeiasa, Azareela, Malalaì, Galalaì, Maaì, Natanaela, Jodà, ary Hananì, nitondra ny zava-manenon' i Davida, olon' Andriamanitra. Esdrasa mpanora-dalana no nialoha an' ireo. choisis parmi les prêtres et munis de trompettes; puis Zekarya, fils de Yonatân, fils de Shemaya, fils de Mattanya, fils de Mika, fils de Zakkur, fils d' Asaph,
Neh / Ne 12.36 And his brethren, Shemaiah, and Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, and Judah, Hanani, with the musical instruments of David the man of God, and Ezra the scribe before them. mbamin' ny rahalahiny, dia Semaia sy Azarela, Milalay, Gilalay, May, Netanela sy Joda ary Hanany, nitondra ny zava-manenon' i Davida, lehilahin' Andriamanitra; ary Ezra mpanora-dalàna nandeha teo alohan' ireo. Tao amin' ny vavahadin' ny Loharano izy ireo, dia niakatra ny ambaratongan' ny tanànan' i Davida, teo an-tandrifiny, nihazo ny fiakarana amin' ny manda, eo ambonin' ny manda, eo ambonin' ny tranon' i Davida hatreo amin' ny vavahadin' ny Rano, eo atsinanana. avec ses frères Shemaya, Azaréel, Milalaï, Gilalaï, Maaï, Netanéel, Yehuda, Hanani, munis des instruments de musique de David, l' homme de Dieu. Et Esdras, le scribe, marchait à leur tête.