Chapitres et versets citant Emera

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 9.12 And Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah, and Maasiai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer; ary Adaia, zanak' i Jerohama, zanak' i Pasora, zanak' i Malkia, ary Masay, zanak' i Adiela, zanak' i Jazera, zanak' i Mesolama, zanak' i Mesilemita, zanak' Imera. Adaiasa, zanak' i Jerohama, zanak' i Fasora, zanak' i Melkiasa; Maasaì zanak' i Adiela, zanak' i Jezrà, zanak' i Mosolama, zanak' i Mosolamita, zanak' i Emmera; Adaya, fils de Yeroham, fils de Pashehur, fils de Malkiyya, Maasaï fils de Adiel, fils de Yahzéra, fils de Meshullam, fils de Meshillémit, fils d' Immer.
...............
1Tt / 1Tan 24.14 The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer, ny fahadimy ambin' ny folo an' i Bilga, ny fahenina ambin' ny folo an' Imera, an' i Belgà ny fahadimy ambin' ny folo, an' i Emmera ny fahenina ambin' ny folo, Bilga le quinzième, Immér le seizième,

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.37 The children of Immer, a thousand fifty and two. ny taranak' Imera dia roa amby dimam-polo sy arivo; roa amby dimampolo sy arivo ny taranak' i Emera; les fils d' Immer : 1.052;
...............
Ezr / Esd 2.59 And these were they which went up from Telmelah, Telharsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father' s house, and their seed, whether they were of Israel: Ary izao no niakatra avy tany Tela-mela sy Tela-harsa sy Keroba sy Adana ary Imera (fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany izy, na avy tamin' ny Isiraely, na tsia): Izao no nandeha avy tany Tel-Melà, Tel-Harsà, Keroba, Adona, Emera, ka tsy nahalaza ny fianakavian-drainy amam-pirazanany, hanamarina ny maha-Israely azy: Quant aux suivants, qui venaient de Tel-Mélah, Tel-Harsha, Kerub, Addân et Immer, ils ne purent faire connaître si leur famille et leur race étaient d' origine israélite
...............
Ezr / Esd 10.20 And of the sons of Immer; Hanani, and Zebadiah. Ary ny avy tamin' ny taranak' Imera dia Hanany sy Zebedia; Tamin' ny taranak' i Emera: Hananì sy Zebediasa. Parmi les fils d' Immer : Hanani et Zebadya;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.29 After them repaired Zadok the son of Immer over against his house. After him repaired also Shemaiah the son of Shechaniah, the keeper of the east gate. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Zadoka, zanak' Imera, dia ny teo amin' ny tandrifin' ny. tranony ihany. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Semaia, zanak' i Sekania, mpiandry ny vavahady atsinanana. Manarakaraka azy, Sadaoka zanak' i Emera nanamboatra ny teo anoloan' ny tranony; manarakaraka azy, nanamboatra Semeiasa zanak' i Sikemiasa mpiandry ny vavahady atsinanana amin' ny tempoly. Après eux Sadoq, fils d' Immer, répara en face de sa maison. Après lui répara Shemaya, fils de Shekanya, gardien de la porte de l' Orient.
...............
Neh / Ne 7.40 The children of Immer, a thousand fifty and two. ny taranak' Imera, dia roa amby dimam-polo amby arivo; roa amby dimampolo sy arivo, ny taranak' i Emera; les fils d' Immer : 1.052;
...............
Neh / Ne 7.61 And these were they which went up also from Telmelah, Telharesha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father' s house, nor their seed, whether they were of Israel. Ary izao no niakatra avy tany Tela-mela sy Tela-harsa sy Kerofa sy Adona ary Imera (fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany, na avy tamin' ny Isiraely na tsia, izy): Izao no nandeha niala tany Tel-Melà, Tel-Harsà, Keroba, Adaona, ary Emera, izay tsy nahalaza ny fianakavian-drainy amam-pirazanany, hanamarina ny maha-Israely azy: Les gens suivants, qui venaient de Tel-Mélah, Tel-Harsha, Kerub, Addôn et Immer, ne purent faire connaître si leur famille et leur race étaient d' origine israélite
...............
Neh / Ne 11.13 And his brethren, chief of the fathers, two hundred forty and two: and Amashai the son of Azareel, the son of Ahasai, the son of Meshillemoth, the son of Immer, ary ny rahalahiny, izay samy lohan' ny fianakaviana, dia roa amby efa-polo amby roan-jato; ary Amasay, zanak' i Azarela, zanak' i Ahazay, zanak' i Mesilemota, zanak' Imera, mbamin' ireo rahalahiny, samy loham-pianakaviana: roa amby efapolo sy roan-jato; ary Amasaì zanak' i Azreela, zanak' i Ahazì, zanak' i Mosolamota, zanak' i Emera, et ses frères, chefs de famille : 242; et Amasaï, fils d' Azaréel, fils d' Ahzaï, fils de Meshillémot, fils d' Immer,

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
Jer / Jr 20.1 Now Pashur the son of Immer the priest, who was also chief governor in the house of the Lord, heard that Jeremiah prophesied these things. Ary Pasora, zanak' i Imera, mpisorona sady mpiandraikitra ny tranon' i Jehovah, raha nandre an' i Jeremia naminany izany zavatra izany, Nandre an' i Jeremia nanonona izany faminaniana izany Fasora mpisorona zanak' i Emmera, izay mpitandrina ambony ny tranon' ny Tompo. Or le prêtre Pashehur, fils d' Immer, qui était le chef de la police dans le Temple de Yahvé, entendit Jérémie qui proférait cet oracle.