Chapitres et versets citant Amaria

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 5.33 ary Meraiota niteraka an' i Amaria; ary Amaria niteraka an' i Ahitoba; Meraiota niteraka an' i Amariasa, Amariasa niteraka an' i Akitoba, Merayot engendra Amarya, Amarya engendra Ahitub,
...............
1Tt / 1Tan 5.37 ary Azaria niteraka an' i Amaria; ary Amaria niteraka an' i Ahitoba; Azariasa niteraka an' i Akitoba, Azarya engendra Amarya, Amarya engendra Ahitub,
...............
1Tt / 1Tan 6.37 The son of Tahath, the son of Assir, the son of Ebiasaph, the son of Korah, Meraiota no zanakalahin' i Zerahia, Amaria no zanakalahin' i Meraiota, Ahitoba no zanakalahin' i Amaria, Meraiota zanany, Amariasa zanany, Merayot son fils, Amarya son fils, Ahitub son fils,
...............
1Tt / 1Tan 23.19 Of the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, and Jekameam the fourth. Ny zanakalahin' i Hebrona, dia Jeria no lahimatoa, Amaria no lahiaivo, Jahaziela no fahatelo, ary Jekameama no faralahy. Zanakalahin' i Hebrona: Jeriao filohany, Amariasa faharoa, Jahaziela fahatelo, ary Jekmaama fahefatra. Fils de Hébrôn : Yeriyyahu le premier, Amarya le second, Yahaziel le troisième, Yeqaméam le quatrième.
...............
1Tt / 1Tan 24.23 And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth. Ary ny amin' ny taranak' i Sebrona dia Jeria no voalohany, Amaria no faharoa, Jahaziela no fahatelo, Jekameama no fahefatra. Zanakalahin' i Hebrona: Jeriao no voalohany, Amariasa faharoa, Jahaziela fahatelo, Jekmaàna fahefatra. Fils de Hébrôn : Yeriyya le premier, Amaryahu le second, Yahaziel le troisième, Yeqaméam le quatrième.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 19.11 And, behold, Amariah the chief priest is over you in all matters of the Lord; and Zebadiah the son of Ishmael, the ruler of the house of Judah, for all the king' s matters: also the Levites shall be officers before you. Deal courageously, and the Lord shall be with the good. Ary, indro, Amaria mpisoronabe no ho lehibenareo amin' ny raharahan' i Jehovah rehetra; ary Zebadia, zanak' Isimaela, mpanapaka ny taranak' i Joda, ho lehibenareo amin' ny raharahan' ny mpanjaka rehetra kosa; ary ny Levita ho mpifehy hanampy anareo. Mahereza, ka mahefà; ary Jehovah anie homba izay tsara. Indro Amariasa mpisorona lehibe, ho filohanareo amin' ny raharahan' ny Tompo rehetra; ary Zabadiasa zanak' Ismaely mpanapaka ny taranak' i Jodà, amin' ny raharahan' ny mpanjaka rehetra; ary ny Levita koa dia ho eo anatrehanareo ho manam-boninahitra. Matokia, ataovy ny asa, ary homba anareo anie Iaveh. Voici qu' Amaryahu, le premier prêtre, vous contrôlera pour toute affaire de Yahvé et Zebadyahu, fils de Yishmaèl, chef de la maison de Juda, pour toute affaire royale. Les lévites vous serviront de scribes. Soyez fermes, mettez cela en pratique et Yahvé sera là avec le bonheur. "
...............
2Tt / 2Tan 31.15 And next him were Eden, and Miniamin, and Jeshua, and Shemaiah, Amariah, and Shecaniah, in the cities of the priests, in their set office, to give to their brethren by courses, as well to the great as to the small: Ary ny fehin' i Kore dia Edena sy Miniamina sy Jesoa sy Semaia sy Amaria ary Sekania tao amin' ny tanànan' ny mpisorona; ary adidin' ireo ny hizara ho an' ny rahalahiny araka ny antokony avy, na ny lehibe na ny kely, Nisy fehiny niandry raharaha homeny azy ireo, tao amin' ny tanànan' ny mpisorona, dia Edena, Benjamina, Jesoe, Semeiasa, Amariasa, Sekeniasa, izay niadidy ny fizarana ho an' ny rahalahiny, araka ny antokony avy, na ny lehibe na ny kely; Éden, Minyamîn, Yéshua, Shemayahu, Amaryahu et Shekanyahu l' assistaient fidèlement dans les villes sacerdotales pour faire les distributions à leurs frères répartis en classes, autant au grand qu' au petit,

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 7.3 The son of Amariah, the son of Azariah, the son of Meraioth, zanak' i Amaria, zanak' i Azaria, zanak' i Meraiota, zanak' i Amariasa, zanak' i Azariasa, zanak' i Maraiota, fils d' Amarya, fils de Azarya, fils de Merayot,
...............
Ezr / Esd 10.42 Shallum, Amariah, and Joseph. sy Saloma sy Amaria ary Josefa; Seloma, Amariasa, Josefa; Shallum, Amarya, Yoseph;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 10.4 Hattush, Shebaniah, Malluch, Pasora, Amaria, Malkia, Fasora, Amariasa, Melkiasa, Pashehur, Amarya, Malkiyya,
...............
Neh / Ne 11.4 And at Jerusalem dwelt certain of the children of Judah, and of the children of Benjamin. Of the children of Judah; Athaiah the son of Uzziah, the son of Zechariah, the son of Amariah, the son of Shephatiah, the son of Mahalaleel, of the children of Perez; Ary tany Jerosalema no nonenan' ny sasany tamin' ny taranak' i Joda sy ny taranak' i Benjamina. Ny avy tamin' ny taranak' i Joda dia Ataia, zanak' i Ozia, zanak' i Zakaria, zanak' i Amaria, zanak' i Sefatia, zanak' i Mahalalila, avy tamin' ny taranak' i Fareza; Ny niorim-ponenana tao Jerosalema dia ny avy amin' ny taranak' i Jodà sy Benjamina. Avy amin' ny taranak' i Jodà: Ataiasa zanak' i Aziama, zanak' i Zakaria, zanak' i Amariasa, zanak' i Safatiasa, zanak' i Malaleela, avy amin' ny taranak' i Faresa; A Jérusalem demeuraient des fils de Juda et des fils de Benjamin Parmi les fils de Juda : Ataya, fils de Uzziyya, fils de Zekarya, fils d' Amarya, fils de Shephatya, fils de Mahalaléel, des descendants de Pérèç;
...............
Neh / Ne 12.2 Amariah, Malluch, Hattush, Amaria, Maloka, Hatosy, Amariasa, Melòka, Hatosa, Amarya, Malluk, Hattush,
...............
Neh / Ne 12.13 Of Ezra, Meshullam; of Amariah, Jehohanan; ny avy tamin' i Ezra dia Mesolama; ny avy tamin' i Amaria dia Johanana; Mosolama avy amin' i Esdrasa; Johanàna avy amin' i Amariasa; famille d' Esdras : Meshullam; famille d' Amarya : Yehohanân;

  Book of Zephaniah Zefania Sofonia Livre de Sophonie
Zef / Sof 1.1 The word of the Lord which came unto Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hizkiah, in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah. Ny tenin' i Jehovah, izay tonga tamin' i Zefania, zanak' i Kosy, zanak' i Gedalia, zanak' i Amaria, zanak' i Hezekia, tamin' ny andro nanjakan' i Josia, zanak' i Amona, mpanjakan' ny Joda. Ny tenin' ny Tompo izay natao tamin' i Sofonia, zanak' i Kosì, zanak' i Godoliasa, zanak' i Amariasa, zanak' i Ezekiasa, tamin' ny andron' i Josiasa, zanak' i Amona, mpanjakan' i Jodà. Parole de Yahvé qui fut adressée à Sophonie, fils de Kushi, fils de Gedalya, fils d' Amarya, fils de Hizqiyya, au temps de Josias, fils d' Ammon, roi de Juda.