Chapitres et versets citant Abdona

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 21.30 And out of the tribe of Asher, Mishal with her suburbs, Abdon with her suburbs, ary avy tamin' ny firenen' i Asera dia Misala sy ny tany manodidina azy ary Abdona sy ny tany manodidina azy Avy amin' ny fokon' i Asera: Masala sy ny manodidina azy, Abdona sy ny manodidina azy, De la tribu d' Asher, Mishéal et ses pâturages, Abdôn et ses pâturages,

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 12.13 And after him Abdon the son of Hillel, a Pirathonite, judged Israel. Ary Abdona, zanak' i Elela, avy any Piratona, no nitsara ny Isiraely nandimby azy. Taorian' izy io, dia Abdòna, zanak' Ilela, avy any Faratòna, no mpitsara tamin' Israely. Après lui Abdôn, fils de Hillel de Piréatôn, fut juge en Israël.
...............
Mts / Mpits 12.15 And Abdon the son of Hillel the Pirathonite died, and was buried in Pirathon in the land of Ephraim, in the mount of the Amalekites. Dia maty Abdona, zanak' i Elela, avy any Piratona, ka nalevina tany Piratona, any amin' ny tanin' ny Efraima any amin' ny tany havoan' ny Amalekita. Nandritra ny valo taona izy no mpitsara tamin' Israely. Puis Abdôn, fils de Hillel de Piréatôn, mourut et il fut enseveli à Piréatôn, au pays d'Éphraïm, dans la montagne des Amalécites.
Mts / Mpits 12.16 Rahefa izany dia maty Abdòna zanak' Ilela, avy ao Faratòna, ka nalevina tao Faratòna amin' ny tanin' i Efraima any amin' ny tendrombohitry ny Amalesita.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 6.59 And Ashan with her suburbs, and Bethshemesh with her suburbs: ary ny avy tamin' ny firenen' i Asera dia Masala sy ny tany manodidina azy ary Abdona sy ny tany manodidina azy avy amin' ny fokon' i Asera: Masala, mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy; sur la tribu d' Asher, Mashal et ses pâturages, Abdôn et ses pâturages,
...............
1Tt / 1Tan 8.23 And Abdon, and Zichri, and Hanan, sy Abdona sy Zikry sy Hanana Abdona, Zekria, Hanàna, Abdôn, Zikri, Hanân,
...............
1Tt / 1Tan 8.30 And his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab, ary Abdona no lahimatoany, dia Zora, dia Kisy, dia Bala, dia Nadaba, Abdona no zanany lahimatoa, dia Soara, Kisa, Baala, Nadaba, son fils premier-né Abdôn, ainsi que Çur, Qish, Baal, Ner, Nadab,
...............
1Tt / 1Tan 9.36 And his firstborn son Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab. ary ny zanany lahimatoa dia Abdona, dia Zora, dia Kisy, dia Bala, dia Nera, dia Nadaba, Ary Abdona no zanany lahimatoa, dia Sora, Kisa, Baala, Nera, Nadaba, et son fils premier-né Abdôn, ainsi que Çur, Qish, Baal, Ner, Nadab,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 34.20 And the king commanded Hilkiah, and Ahikam the son of Shaphan, and Abdon the son of Micah, and Shaphan the scribe, and Asaiah a servant of the king' s, saying, sady nandidy an' i Hilkia sy Ahikama, zanak' i Safana, sy Abdona, zanak' i Mika, sy Safana mpanoratra ary Asaia, mpanompon' andriana, ka nanao hoe: ka nanome didy an' i Helkiasa, Ahikama zanak' i Safàna, Abdòna zanak' i Mikà, Safàna mpanoratra, ary Asaà mpanompon' ny mpanjaka hoe: Il donna cet ordre à Hilqiyyahu, à Ahiqam fils de Shaphân, à Abdôn fils de Mika, au secrétaire Shaphân et à Asaya, ministre du roi :