Toko sy andininy momba Maresa

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 15.44 And Keilah, and Achzib, and Mareshah; nine cities with their villages: sy Keila sy Akziba ary Maresa: tanàna Sivy sy ny zana-bohiny; Keilà, Aleziba, ary Maresà, tanàna sivy ary ny zanabohiny, Qéïla, Akzib et Maresha : neuf villes avec leurs villages.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.42 Now the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were, Mesha his firstborn, which was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron. Ary ny zanakalahin' i Kaleba, rahalahin' i Jeramela, dia Mesa, lahimatoa, razamben' ny any Zifa, sy ny zanakalahin' i Maresa, razamben' ny any Hebrona. Zanakalahin' i Kaleba rahalahin' i Jerameela: Mesà, lahimatoany, rain' i Zifa, sy ny zanakalahin' i Maresà, rain' i Hebrona. Fils de Caleb, frère de Yerahméel : Mésha, son premier-né; c' est le père de Ziph. Son fils, Maresha, père de Hébrôn.
...............
1Tt / 1Tan 4.21 The sons of Shelah the son of Judah were, Er the father of Lecah, and Laadah the father of Mareshah, and the families of the house of them that wrought fine linen, of the house of Ashbea, Ary ny zanakalahin' i Sela, zanak' i Joda, dia Era, rain' i Leka, sy Lada, rain' i Maresa, sy ny fokon' ny mpanao rongony fotsy madinika amin' ny ankohonan' i Asbea; Zanakalahin' i Selà, zanak' i Jodà: Hera rain' i Lekà; Laadà rain' i Maresà, sy ny fianakaviana amin' ny fokon' ny mpanao biso sy amin' ny fokon' i Askebea, Fils de Shéla, fils de Juda : Er père de Léka, Lada père de Maresha et les clans des producteurs de byssus à Bet-Ashbéa.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 11.8 And Gath, and Mareshah, and Ziph, sy Gata sy Maresa sy Zifa Geta, Maresà, Zifa, Gat, Maresha, Ziph,
...............
2Tt / 2Tan 14.8 And Asa had an army of men that bare targets and spears, out of Judah three hundred thousand; and out of Benjamin, that bare shields and drew bows, two hundred and fourscore thousand: all these were mighty men of valour. Ary Zera Etiopiana nivoaka hiady tamin' ireo ka nitondra miaramila iray tapitrisa sy kalesy telon-jato, ka dia tonga tao Maresa. Fa nivoaka hiady tamin' ireo Zarà, Etiopiana, nitondra miaramila iray tapitrisa sy kalesy telon-jato, ka nandroso hatrany Maresà. Zérah le Kushite fit une incursion avec une armée de mille milliers et de trois cents chars, et il atteignit Maresha.
2Tt / 2Tan 14.9 And there came out against them Zerah the Ethiopian with an host of a thousand thousand, and three hundred chariots; and came unto Mareshah. Ary Asa nivoaka hiady taminy, dia samy nilahatra hiady teo andohasaha Zefata akaikin' i Maresa izy. Dia nivoaka hiady aminy Asà, ka samy nilahatra hiady teo an-dohasaha Sefata akaikin' i Maresà izy. Asa sortit à sa rencontre et se rangea en bataille dans la vallée de Çephata, à Maresha.
...............
2Tt / 2Tan 20.37 Then Eliezer the son of Dodavah of Mareshah prophesied against Jehoshaphat, saying, Because thou hast joined thyself with Ahaziah, the Lord hath broken thy works. And the ships were broken, that they were not able to go to Tarshish. Ary Eliezera, zanak' i Dodavaho, avy any Maresa, naminany ny amin' i Josafata hoe: Noho ny nikambananao tamin' i Ahazia dia horavan' i Jehovah ny asanao. Ary nahavakiana ny sambo ka tsy nahazo nankany Tarsisy. Fa tamin' izay Eliezera zanak' i Dodao, any Maresà, naminany ny amin' i Josafata nanao hoe: Noho hianao nikambana tamin' i Okoziasa dia noravan' ny Tompo ny asanao. Dia vaky ny sambo ka tsy afa-nankany Tarsisa. Éliézer, fils de Dodavahu de Maresha, prophétisa alors contre Josaphat : " Parce que tu t' es associé à Ochozias, dit-il, Yahvé a fait une brèche dans tes oeuvres. " Les navires se brisèrent et ne furent pas en mesure de partir pour Tarsis.

  Book of Esther Estera Estera Livre d'Esther
...............
Est 1.14 And the next unto him was Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the seven princes of Persia and Media, which saw the king' s face, and which sat the first in the kingdom;) ary ny teo akaikiny dia Rarsena, Setara, Admata, Tarsisy, Maresa, Marsena, Memokana, mpanapaka fito tamin' i Persia sy Media, izay nahita ny tarehin' ny mpanjaka ka nipetraka tamin' ny fitoerana aloha teo amin' ny fanjakana): Ary ny nanakaiky azy indrindra, dia izy fito lahy, andriandahin' i Persa sy Media, Karsena, Setara, Admatà, Tarsisa, Maresa, Marsanà ary Mamokàna, izay nahita ny tavan' ny mpanjaka, sy nitana ny laharana voalohany teo amin' ny fanjakana. Il fit venir près de lui Karshena, Shétar, Admata, Tarshish, Mérès, Marsena et Memukân, sept grands officiers perses et mèdes admis à voir la face du roi et siégeant aux premières places du royaume.

  Book of Micah Mika Mikea Livre de Michée
Mik / Mi 1.15 Yet will I bring an heir unto thee, O inhabitant of Mareshah: he shall come unto Adullam the glory of Israel. Mbola hitondrako olon-kandova ianao. Ry mponina ao Maresa; Ho tonga hatrany Adolama aza ny voninahitr' Isiraely. Hitondrako mpandresy hianao, ry kala mponina ao Maresà; ho lasana hatrany Odollama ny tabihan' Israely. Le pillard te reviendra encore, toi qui demeures à Maresha! Jusqu'à Adullam s' en ira la gloire d' Israël.