Chapitres et versets citant Gatita

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 13.3 From Sihor, which is before Egypt, even unto the borders of Ekron northward, which is counted to the Canaanite: five lords of the Philistines; the Gazathites, and the Ashdothites, the Eshkalonites, the Gittites, and the Ekronites; also the Avites: hatrany Sihora, izay atsinanan' i Egypta, ka hatramin' ny fari-tanin' i Elzrona eo avaratra, izay atao ho an' ny Kananita, ireo andriana dimy amin' ny Filistina dia ny Gazita sy ny Asdodita sy ny Askelonita sy ny Gatita sy ny Ekronita ary ny Avita hatramin' i Sikora, izay eo atsinanan' i Ejipta ka hatrany amin' ny faritanin' i Akarona eo avaratra, izay tokony hatao ho tany Kananeana; ny andrianan' ny Filistina dimy, ny an' i Gazà, ny an' i Azota, ny an' i Askalona, ny an' i Geta, ny an' i Akarona; depuis le Shihor qui fait face à l'Égypte jusqu'à la frontière d'Éqrôn au nord, c' est compté comme cananéen. Les cinq princes des Philistins sont celui de Gaza, celui d' Ashdod, celui d' Ashqelon, celui de Gat et celui d'Éqrôn; les Avvites sont

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 30.14 We made an invasion upon the south of the Cherethites, and upon the coast which belongeth to Judah, and upon the south of Caleb; and we burned Ziklag with fire. Izahay efa nanafika ny tany atsimo izay an' ny Keretita sy ny an' i Joda ary ny tany atsimo izay an' i Kaleba ary nandoro an' i Ziklaga tamin' ny afo. Nanafika ny Negeban' ny Keretiana sy ny faritanin' i Jodà mbamin' ny Negeban' i Kaleba izahay, ary nodoranay Sikelega. Nous avons fait la razzia contre le Négeb des Kerétiens et celui de Juda et contre le Négeb de Caleb, et nous avons incendié Çiqlag. "

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 6.10 So David would not remove the ark of the Lord unto him into the city of David: but David carried it aside into the house of Obededom the Gittite. Ary Davida dia tsy nety namindra ny fiaran' i Jehovah ho ao aminy ao an-Tanànan' i Davida; fa naviliny ho ao an-tranon' i Obed-edoma Gatita. Koa Davida tsy nety nandray ny fiaran' ny Tompo ho any aminy, any an-tanànan' i Davida, fa nasain' i Davida nentina nankany an-tranon' i Obedeboma, any Geta, ny fiara. Ainsi David ne voulut pas conserver l' arche de Yahvé chez lui, dans la Cité de David, et il la conduisit chez Obed-Édom de Gat.
2Sm / 2Sam 6.11 And the ark of the Lord continued in the house of Obededom the Gittite three months: and the Lord blessed Obededom, and all his household. Ary nipetraka telo volana tao an-tranon' i Obed-edoma Gatita ny fiaran' i Jehovah; ka dia notahin' i Jehovah Obed-edoma sy ny ankohonany rehetra. Dia nipetraka tao an-tranon' i Obededoma any Geta telo volana ny fiaran' ny Tompo, ka nambinin' ny Tompo Obededoma sy ny ankohonany rehetra. L' arche de Yahvé demeura trois mois chez Obed-Édom de Gat, et Yahvé bénit Obed-Édom et toute sa famille.
...............
2Sm / 2Sam 8.18 And Benaiah the son of Jehoiada was over both the Cherethites and the Pelethites; and David' s sons were chief rulers. ary Benaia, zanak' i Joiada, no mpifehy ny mpiambina andriana; ary ny zanak' i Davida no mpanolo-tsaina. Banaiasa zanak' i Joiadà, no lehiben' ny Keretiana sy ny Feletiana; ary ny zanak' i Davida no mpanolo-tsaina manolotra azy indrindra. Benayahu, fils de Yehoyada, commandait les Kerétiens et les Pelétiens; les fils de David étaient prêtres. Bonté de David envers le fils de Jonathan.
...............
2Sm / 2Sam 15.18 And all his servants passed on beside him; and all the Cherethites, and all the Pelethites, and all the Gittites, six hundred men which came after him from Gath, passed on before the king. Ary ny mpanompony rehetra nandeha teny anilany, ka ny miaramila mpiambina andriana rehetra sy ny Gatita rehetra, dia enin-jato lahy izay nanaraka azy avy tany Gata, nandeha teo alohan' ny mpanjaka. Ny mpanompony rehetra nandeha teny anindrany; ny Keretiana sy ny Feletiana, ary ny Geteana rehetra enin-jato lahy, izay nanaraka azy hatrany Geta, dia nandeha teo alohan' ny mpanjaka. Tous ses officiers se tenaient à ses côtés. Tous les Kerétiens, tous les Pelétiens, Ittaï et tous les Gittites qui étaient venus de Gat à sa suite, six cents hommes, défilaient devant le roi.
2Sm / 2Sam 15.19 Then said the king to Ittai the Gittite, Wherefore goest thou also with us? return to thy place, and abide with the king: for thou art a stranger, and also an exile. Ary hoy ny mpanjaka tamin' Itahy Gatita: Nahoana no ianao avy no mba miaraka aminay? Miverena, ka mitoera any amin' ny mpanjaka; fa hafa firenena sady mpivahiny ianao; modia ho any amin' ny fonenanao. Ary hoy ny mpanjaka tamin' i Etaia, Geteana: Nahoana kosa ity hianao no hiaraka aminay? Miverena hitoetra amin' ny mpanjaka, fa mpivahiny hianao, ary voasesi-tany tsy manam-ponenana. Celui-ci dit à Ittaï le Gittite : " Pourquoi viens-tu aussi avec nous ? Retourne et demeure avec le roi, car tu es un étranger, tu es même exilé de ton pays.
...............
2Sm / 2Sam 15.22 And David said to Ittai, Go and pass over. And Ittai the Gittite passed over, and all his men, and all the little ones that were with him. Ary hoy Davida tamin' Itahy: Andeha mandroso ary. Dia nandroso Itahy Gatita sy ny olony rehetra mbamin' ny zaza amim-behivavy rehetra izay teo. Ka hoy Davida tamin' i Etaia: Andeha àry handroso. Dia nandeha Etaia Geteana, sy ny olony rehetra mbamin' ny zaza rehetra niaraka taminy. David dit alors à Ittaï : " Va et passe. " Et Ittaï le Gittite passa avec tous ses hommes et toute sa smala.
...............
2Sm / 2Sam 18.2 And David sent forth a third part of the people under the hand of Joab, and a third part under the hand of Abishai the son of Zeruiah, Joab' s brother, and a third part under the hand of Ittai the Gittite. And the king said unto the people, I will surely go forth with you myself also. Ary Davida nampandeha ny olona, ka ny ampahatelony nofehezin' i Joaba, ary ny ampahatelony nofehezin' i Abisay, zanak' i Zeroia, rahalahin' i Joaba, ary ny ampahatelony kosa nofehezin' Itahy Gatita. Ary hoy ny mpanjaka tamin' ny vahoaka: Izaho koa dia handeha hiaraka aminareo tokoa. Dia nalamin' i Davida ny vahoaka, ka ny ampahatelony, nataony fehin' i Joaba, ny ampahatelony fehin' i Abisaia, zanak' i Sarvia, rahalahin' i Joaba, ny ampahatelony fehin' i Etaia, Geteana. Ary hoy ny mpanjaka tamin' ny vahoaka: Izaho koa mba handeha hiaraka aminareo. David divisa l' armée en trois corps : un tiers aux mains de Joab, un tiers aux mains d' Abishaï, fils de Çeruya et frère de Joab, un tiers aux mains d' Ittaï le Gittite. Puis David dit aux troupes : " Je partirai en guerre avec vous, moi aussi. "
...............
2Sm / 2Sam 20.23 Now Joab was over all the host of Israel: and Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and over the Pelethites: Ary Joaba no komandin' ny miaramila rehetra tamin' ny Isiraely; ary Benaia, zanak' i Joiada, no mpifehy ny miaramila mpiambina andriana; Joaba no komandin' ny tafika tamin' Israely rehetra; Banaiasa zanak' i Joiadà no lehiben' ny Keretiana sy ny Feletiana, Joab commandait à toute l' armée; Benayahu fils de Yehoyada commandait les Kerétiens et les Pelétiens;
...............
2Sm / 2Sam 21.19 And there was again a battle in Gob with the Philistines, where Elhanan the son of Jaareoregim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath the Gittite, the staff of whose spear was like a weaver' s beam. Ary nisy ady indray koa tamin' ny Filistina teo Goba, ary Elanana, zanak' i Jare-oregima Betlehemita, namono an' i Goliata Gatita, izay nanan-jaran-defona tahaka ny vodi-tenon' ny mpanenona. Mbola nisy ady tamin' ny Filistina koa tao Goba, ary Elkanàna, zanak' i Jaare-Oregima avy any Betleema, no nahafaty an' i Goliata avy ao Geta, ilay nanan-jaran-defona, ohatra ny vodi-tenon' ny mpanenona. La guerre reprit encore à Gob avec les Philistins, et Elhanân, fils de Yaïr, de Bethléem, tua Goliath de Gat; le bois de sa lance était comme un liais de tisserand.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 1.38 So Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, went down, and caused Solomon to ride upon king David' s mule, and brought him to Gihon. Dia nidina Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany sy Renaia, zanak' i Joiada, ary ny miaramila mpiambina andriana, dia nampitaingina an' i Solomona ny ampondravavin' i Davida mpanjaka izy, ka dia nitondra azy nankany Gihona. Dia nandeha Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany, ary Banaiasa zanak' i Joiadasa mbamin' ny Keretiana sy ny Feletiana; nasainy nitaingina ny molevavin' i Davida mpanjaka Salomona, dia nentiny nankany Gihona. Le prêtre Sadoq, le prophète Natân, Benayahu fils de Yehoyada, les Kerétiens et les Pelétiens descendirent ; ils mirent Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Gihôn.
...............
1Mp 1.44 And the king hath sent with him Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, and they have caused him to ride upon the king' s mule: Ary ny mpanjaka efa naniraka an' i Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany sy Benaia, zanak' i Joiada, ary ny miaramila mpiambina andriana hiaraka aminy, ka nampitaingenin' ireo ny ampondravavin' ny mpanjaka izy. Nirahin' ny mpanjaka hiaraka aminy Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany ary Banaiasa zanak' i Joiadasa, mbamin' ny Keretiana sy ny Feletiana, ka nampitaingenin' ireo ny molevavin' ny mpanjaka izy. Le roi a envoyé avec lui le prêtre Sadoq, le prophète Natân, Benayahu fils de Yehoyada, les Kerétiens et les Pelétiens, ils l' ont mis sur la mule du roi,

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 13.13 So David brought not the ark home to himself to the city of David, but carried it aside into the house of Obededom the Gittite. Dia tsy nafindran' i Davida ho ao aminy ao an-tanànan' i Davida ny fiara, fa naviliny ho ao an-tranon' i Obededoma Gatita. Ka tsy notarihin' i Davida, ny fiara, fa nasainy nentina tany an-tranon' i Obededoma, any Geta. Et David ne mena pas l' arche chez lui, dans la Cité de David, mais il la fit conduire vers la maison d' Obed-Édom de Gat.
...............
1Tt / 1Tan 20.5 And there was war again with the Philistines; and Elhanan the son of Jair slew Lahmi the brother of Goliath the Gittite, whose spear staff was like a weaver' s beam. Ary dia nisy ady tamin' ny Filistina indray ary Elanana, zanak' i Jaira, namono an' i Lamy, rahalahin' i Goliata Gatita, izay nanan-jaran-defona tahaka ny vodi-tenon' ny mpanenona. Dia nisy ady tamin' ny Filistina koa, izay nahafatesan' i Elkanàna zanak' i Jaira, an' i Lakmì rahalahin' i Goliata, avy any Geta, ilay nanan-defona hoatry ny vodi-tenon' ny mpanenona ny zarany. La bataille reprit encore avec les Philistins. Elhanân, fils de Yaïr, tua Lahmi, frère de Goliath de Gat; le bois de sa lance était comme un liais de tisserand.