Chapitres et versets citant Jeramela

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.9 The sons also of Hezron, that were born unto him; Jerahmeel, and Ram, and Chelubai. Ary ny zanakalahin' i Hezrona izay naterany dia Jeramela sy Rama ary Kelobay; Zanaka naterak' i Hesrona: Jerameela, Rama ary Kalobi. Fils de Heçrôn : lui naquirent : Yerahméel, Ram, Kelubaï.
...............
1Tt / 1Tan 2.25 And the sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron were, Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Ozem, and Ahijah. Ary ny zanakalahin' i Jeramela, lahimatoan' i Hezrona, dia Rama, lahimatoa, sy Bona sy Orena sy Ozema ary Ahia. Ny zanakalahin' i Jerameela lahimatoan' i Hesrona dia: Rama lahimatoany, Bonà, Aràna, Asoma, Akià. Yerahméel, fils aîné de Heçrôn, eut des fils : Ram son premier-né, Buna, Orèn, Oçem, Ahiyya.
1Tt / 1Tan 2.26 Jerahmeel had also another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam. Jeramela nanana vady hafa koa atao hoe Atara; izy no renin' i Onama. Nanambady hafa koa atao hoe Atarà, Jerameela; io no renin' i Onama. Yerahméel eut une autre femme du nom de Atara; elle fut la mère d' Onam.
1Tt / 1Tan 2.27 And the sons of Ram the firstborn of Jerahmeel were, Maaz, and Jamin, and Eker. Ary ny zanakalahin' i Rama, lahimatoan' i Jeramela, dia Maza sy Jamina ary Ekera. Ny zanakalahin-dRama lahimatoan' i Jerameela dia ireto: Moosa, Jamina, Akora. Les fils de Ram, premier-né de Yerahméel, furent Maaç, Yamîn et Éqer.
...............
1Tt / 1Tan 2.33 And the sons of Jonathan; Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel. Ary ny zanakalahin' i Jonatana dia Paleta sy Zaza. Ireo no zanakalahin' i Jeramela. Zanakalahin' i Jonatàna: Faleta sy Zizà. Ireo no zanakalahin' i Jerameela. Fils de Yonatân : Pélèt et Zaza. Tels furent les fils de Yerahméel.
...............
1Tt / 1Tan 2.42 Now the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were, Mesha his firstborn, which was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron. Ary ny zanakalahin' i Kaleba, rahalahin' i Jeramela, dia Mesa, lahimatoa, razamben' ny any Zifa, sy ny zanakalahin' i Maresa, razamben' ny any Hebrona. Zanakalahin' i Kaleba rahalahin' i Jerameela: Mesà, lahimatoany, rain' i Zifa, sy ny zanakalahin' i Maresà, rain' i Hebrona. Fils de Caleb, frère de Yerahméel : Mésha, son premier-né; c' est le père de Ziph. Son fils, Maresha, père de Hébrôn.
...............
1Tt / 1Tan 24.28 Of Mahli came Eleazar, who had no sons. Avy tamin' i Maly no nihavian' i Eleazara, izay tsy nanan-janakalahy. avy amin' i Kisa, ny zanakalahin' i Kisa: Jerameela. pour Mahli, Éléazar qui n' eut pas de fils;
1Tt / 1Tan 24.29 Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel. Ny amin' i Kisy, ny zananilahy dia Jeramela. Zanakalahin' i Mosì: Moholì, Edera ary Jerimota. pour Qish : fils de Qish, Yerahméel.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 36.26 But the king commanded Jerahmeel the son of Hammelech, and Seraiah the son of Azriel, and Shelemiah the son of Abdeel, to take Baruch the scribe and Jeremiah the prophet: but the Lord hid them. Ary ny mpanjaka nandidy an' i Jeremela, zanak' andriana, sy Seraia, zanak' i Azriela, ary Selemia, zanak' i Abdela, hisambotra an' i Baroka mpanoratra sy Jeremia mpaminany; fa nafenin' i Jehovah izy roa lahy. Rahefa izany dia nodidian' ny mpanjaka Jermiely zanak' andriana, sy Saraiasa zanak' i Ezriely, ary Selemiasa zanak' i Abdeely, hisambotra an' i Baròka mpanoratra, sy Jeremia mpaminany, nefa nafenin' ny Tompo izy ireo. Et il ordonna à Yerahméel, fils du roi, à Serayahu, fils de Azriel, et à Shélémyahu, fils de Abdéel, de saisir Baruch, le scribe, et Jérémie, le prophète. Mais Yahvé les avait cachés.