Chapitres et versets citant Berekia

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.20 And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushabhesed, five. ary Hasoba sy Ohela sy Berekia sy Hasadia ary Josaba-heseda; dimy izy. ary Hasabàna, Ohala, Barakiasa, Hasadiasa, Josabeseda, dimy izy. Fils de Meshullam : Hashuba, Ohel, Bérékya, Hasadya, Yushab-Hésed : cinq.
...............
1Tt / 1Tan 6.24 Tahath his son, Uriel his son, Uzziah his son, and Shaul his son. Ary Asafa rahalahiny, izay nitsangana teo amin' ny ankavanany, dia Asafa, zanakalahin' i Berekia, zanakalahin' i Simea, Asafa rahalahiny izay nitsangana teo an-kavanany: Asafa zanak' i Barakiasa, zanak' i Samà, Son frère Asaph se tenait à sa droite : Asaph, fils de Bérékyahu, fils de Shiméa,
...............
1Tt / 1Tan 9.16 And Obadiah the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun, and Berechiah the son of Asa, the son of Elkanah, that dwelt in the villages of the Netophathites. ary Obadia, zanak' i Semaia, zanak' i Galala, zanak' i Jedotona, ary Berekia, zanak' i Asa, zanak' i Elkana, izay nonina tamin' ny vohitry ny Netotatita. Obdià, zanak' i Semeià, zanak' i Galala, zanak' Iditona; Barakià, zanak' i Asà, zanak' i Elkanà, izay nonina tao an-tanànan' ny Netofatiana. Obadya, fils de Shemaya, fils de Galal, fils de Yedutûn, Bérékya, fils d' Asa, fils d' Elqana, qui demeurait dans les villages des Netophatites.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 28.12 Then certain of the heads of the children of Ephraim, Azariah the son of Johanan, Berechiah the son of Meshillemoth, and Jehizkiah the son of Shallum, and Amasa the son of Hadlai, stood up against them that came from the war, Dia nitsangana ny loholona sasany avy amin' ny taranak' i Efraima, dia Azaria, zanak' i Johanana, sy Berekia, zanak' i Mesilemota, sy Jehizkia, zanak' i Saloma, ary Amasa, zanak' i Hadlay, ka nanohitra izay vao avy tany an-tafika Dia nitsangana ny lehibe sasany amin' ny taranak' i Efraima, Azariasa zanak' i Johanàna, Barakiasa zanak' i Mosolamota, Ezekiasa zanak' i Seloma, ary Amasà zanak' i Adalì, ka nanohitra an' ireo avy any an-tafika, Certains des chefs éphraïmites, Azaryahu fils de Yehohanân, Bérékyahu fils de Meshillemot, Yehizqiyyahu fils de Shallum, Amasa fils de Hadlaï, s'élevèrent alors contre ceux qui revenaient de l' expédition.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.4 And next unto them repaired Meremoth the son of Urijah, the son of Koz. And next unto them repaired Meshullam the son of Berechiah, the son of Meshezabeel. And next unto them repaired Zadok the son of Baana. Ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Meremota.zanak' i Oria, zanak' i Hakoza. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Mesolama, zanak' i Berekia, zanak' i Mesezabela. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Zadoka, zanak' i Bana. ary teo anilany dia Merimota zanak' i Oria, zanak' i Akosa no nanamboatra; ary teo anilany dia Mosolama zanak' i Barakia, zanak' i Mesezebela, no nanamboatra; ary teo anilany dia Sadaoka zanak' i Baanà no nanamboatra; A leur suite répara Merémot, fils d' Uriyya, fils d' Haqqoç; à sa suite répara Meshullam, fils de Bérékya, fils de Meshèzabéel; à sa suite répara Sadoq, fils de Baana.
...............
Neh / Ne 3.30 After him repaired Hananiah the son of Shelemiah, and Hanun the sixth son of Zalaph, another piece. After him repaired Meshullam the son of Berechiah over against his chamber. Manarakaraka io koa dia nisy namboarin' i Hanania, zanak' i Setemia, sy Hanona, fahenin' ny zanak' i Zalafa. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Mesolama, zanak' i Berekia, dia ny teo amin' ny tandrifin' ny efi-tranony ihany. Manarakaraka azy, Hananìasa zanak' i Selemiasa sy Hanona fahenin' ny zanak' i Selefa, nanamboatra ny laniny iray hafa. Manarakaraka azy Mosolama, zanak' i Barakia, nanamboatra ny teo anoloan' ny tranony. Après lui Hananya, fils de Shélémya, et Hanûn, sixième fils de Calaph, réparèrent un autre secteur. Après lui Meshullam, fils de Bérékya, répara vis-à-vis de son habitation.
...............
Neh / Ne 6.18 For there were many in Judah sworn unto him, because he was the son in law of Shechaniah the son of Arah; and his son Johanan had taken the daughter of Meshullam the son of Berechiah. Fa nisy maro tany Joda efa nianiana niray tetika taminy, satria vinanton' i Sekania, zanak' i Ara, izy; ary Johanana zananilahy efa nanambady ny zanakavavin' i Mesolama, zanak' i Berekia. satria maro tamin' ny lehiben' i Jodà no efa tafaray taminy tamin' ny fianianana, noho izy vinanton' i Sekeniasa, zanak' i Areà, sy noho Johanàna zanany lahy nanambady ny zanakavavin' i Mosolama, zanak' i Barakia. car il avait en Juda beaucoup d' alliés, étant le gendre de Shekanya, fils d' Ara, et son fils Yohanân ayant pris pour femme la fille de Meshullam, fils de Bérékya.

  Book of Zechariah Zakaria Zakaria Livre de Zacharie
Zak / Za 1.1 In the eighth month, in the second year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying, Tamin' ny volana fahavalo tamin' ny taona faharoa nanjakan' i Dariosa no nahatongavan' ny tenin' i Jehovah tamin' i Zakaria mpaminany, zanak' i Berekia, zanak' Ido, nanao hoe: Tamin' ny volana fahavalo, taona faharoa nanjakan' i Dariosa, ny tenin' ny Tompo dia natao tamin' i Zakaria, mpaminany, zanak' i Barakia, zanak' i Adao, nanao hoe: La deuxième année de Darius, au huitième mois, la parole de Yahvé fut adressée au prophète Zacharie fils de Bérékya , fils de Iddo, en ces termes :
...............
Zak / Za 1.7 Upon the four and twentieth day of the eleventh month, which is the month Sebat, in the second year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying, Tamin' ny andro fahefatra amby roa-polo tamin' ny volana fahiraika ambin' ny folo (volana Sebata izany) tamin' ny taona faharoa nanjakan' i Dariosa dia tonga tamin i Zakaria mpaminany, zanak' i Berekia, zanak' Ido, ny tenin' i Jehovah nanao,hoe: Tamin' ny andro fahefatra amby roapolon' ny volana, izay volana Sabata, tamin' ny taona faharoa nanjakan' i Dariosa, tonga tamin' i Zakaria, mpaminany, zanak' i Barakia, zank' i Adao, ny tenin' Andriamanitra, dia izao: Le vingt-quatrième jour du onzième mois le mois de Shebat , la deuxième année de Darius, la parole de Yahvé fut adressée au prophète Zacharie fils de Bérékya , fils de Iddo, en ces termes.