Chapitres et versets citant Elioenay

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.23 And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three. Ary ny zanakalahin' i Nearia dia Elioenay sy Hezekia ary Azrikama; telo izy. Zanakalahin' i Naarià: Elioenaia, Ezekiasa ary Ezrikama, telo izy. Fils de Néarya : Élyoénaï, Hizqiyya, Azriqam : trois.
1Tt / 1Tan 3.24 And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven. Ary ny zanakalahin' i Elioenay dia Hodaia sy Eliasiba sy Pelaia sy Akoba sy Johanana sy Delaia ary Anany; fito izy. Zanakalahin' i Elioenaia: Odoià, Eliasoba, Feleià, Akoba, Johanàna, Dalaià, ary Ananì: fito izy. Fils d'Élyonéaï : Hodaïvahu, Élyashib, Pelaya, Aqqub, Yohanân, Delaya, Anani : sept.
...............
1Tt / 1Tan 4.36 And Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah, ary Elioenay sy Jakoba sy Jesohaia sy Asaia sy Adiela sy Jesimiela sy Benaia Elioenaì, Jakoba, Isohaià, Asaià, Adiela, Ismiela, Banaia, Élyoénaï, Yaaqoba, Yeshohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya,
...............
1Tt / 1Tan 7.8 And the sons of Becher; Zemira, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jerimoth, and Abiah, and Anathoth, and Alameth. All these are the sons of Becher. Ary ny zanakalahin' i Bakera dia Zemira sy Joasy sy Eliezera sy Elioenay sy Omry sy Jerimota sy Abia sy Anatota ary Alameta. Ireo rehetra ireo no zanakalahin' i Bakera. Zanakalahin' i Bekora: Zamirà, Joasa, Eliezera, Elionaia, Amria, Jerimota, Abià, Anatota, ary Almata. Zanakalahin' i Bekora avokoa izy rehetra ireo, Fils de Béker : Zemira, Yoash, Éliézer, Élyoénaï, Omri, Yerémot, Abiyya, Anatot, Alémèt, tous ceux-là étaient les fils de Béker;
...............
1Tt / 1Tan 26.3 Elam the fifth, Jehohanan the sixth, Elioenai the seventh. sy Elama, fahadimy, sy Johanana, fahenina, sy Elihoenay, faralahy. Elama fahadimy; Johanàna fahenina; Elioenaì fahafito. Élam le cinquième, Yehohanân le sixième, Élyhoénaï le septième.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 8.4 Of the sons of Pahathmoab; Elihoenai the son of Zerahiah, and with him two hundred males. Elihoenay, zanak' i Zerahia, avy tamin' ny taranak' i Pahata-moaba, mbamin' ny namany roan-jato lahy; Tamin' ny taranak' i Falata-Moaba, Elioenaì, zanak' i Zarehiasa mbamin' ireo roan-jato lahy izay niaraka taminy; des fils de Pahat-Moab : Elyehoénaï, fils de Zerahya, et avec lui 200 mâles;
...............
Ezr / Esd 10.22 And of the sons of Pashur; Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethaneel, Jozabad, and Elasah. ary ny avy tamin' ny taranak' i Pasora dia Elioenay sy Mahaseia sy Isimaela sy Netanela sy Jozabada ary Elasa. Tamin' ny taranak' i Fasora: Elioenaì, Maasiasa, Ismaela, Nataneale, Jozabeda ary Elasà. parmi les fils de Pashehur : Elyoénaï, Maaséya, Yishmaèl, Netanéel, Yozabad et Eléasa.
...............
Ezr / Esd 10.27 And of the sons of Zattu; Elioenai, Eliashib, Mattaniah, and Jeremoth, and Zabad, and Aziza. ary ny avy tamin' ny taranak' i Zato dia Elioenay sy Eliasiba sy Matania sy Jeremota sy Zabada ary Aziza; tamin' ny taranak' i Zetoà: Elioenai, Eliasiba, Mataniasa, Jerimota, Zabada, ary Azizà; des fils de Zattu : Elyoénaï, Elyashib, Mattanya, Yerémot, Zabad et Aziza;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 12.41 And the priests; Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Michaiah, Elioenai, Zechariah, and Hananiah, with trumpets; ary ny mpisorona, dia Eliakima, Mahaseia, Miniamina, Mikaia, Elioenay, Zakaria ary Hanania, nitondra trompetra, sy Maasiasa, Semeiasa, Ajì, Johanàna, Melkiasa, Elama, ary Ezera. Dia injay, niredona ny mpihira mbamin' i Jezraiasa mpifehy azy. ainsi que les prêtres Elyaqim, Maaséya, Minyamîn, Mika, Elyoénaï, Zekarya, Hananya, munis de trompettes,