Chapitres et versets citant Ezrikama

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.23 And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three. Ary ny zanakalahin' i Nearia dia Elioenay sy Hezekia ary Azrikama; telo izy. Zanakalahin' i Naarià: Elioenaia, Ezekiasa ary Ezrikama, telo izy. Fils de Néarya : Élyoénaï, Hizqiyya, Azriqam : trois.
...............
1Tt / 1Tan 8.38 And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel. Ary Azela nanana zanaka enina mirahalahy, ka izao no anarany: Azrikama sy Bokero sy Isimaela sy Searia sy Obadia ary Hanana. Ireo rehetra ireo no zanakalahin' i Azela. Nanan-janaka enin-dahy Asela ka ireto avy no anarany: Ezrikama, Bokrao, Ismaela, Sarià, Obdià ary Hanàna: zanaka' i Asela avokoa ireo. Açel eut six fils dont voici les noms : Azriqam son premier-né, puis Yishmaèl, Shéarya, Obadya, Hanân. Ils étaient tous fils de Açel.
...............
1Tt / 1Tan 9.14 And of the Levites; Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari; Ary tamin' ny Levita dia Semaia, zanak' i Hasoba, zanak' i Azrikama, zanak' i Hasabia, tamin' ny taranak' i Merary, Ny tamin' ny Levita: Semeià zanak' i Hasoba, zanak' i Ezrikama, zanak' i Hasebià, tamin' ny taranak' i Merarì; Parmi les lévites : Shemaya, fils de Hashshub, fils d' Azriqam, fils de Hashabya des fils de Merari,
...............
1Tt / 1Tan 9.44 And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan: these were the sons of Azel. Ary Azela nanana zanaka enina mirahalahy ka izao no anarany avy: Azrikama sy Bokero sy Isimaela sy Searia sy Obadia ary Hanana; ireo no zanakalahin' i Azela. Nanan-janaka enin-dahy Asela, ka ireto no anarany avy: Ezrikama, Bokrao, Ismaela, Sarià, Obdià, ary Hanàna. Ireo no zanakalahin' i Asela. Açel eut six fils dont voici les noms : Azriqam, son premier-né, Yishmaèl, Shéarya, Obadya, Hanân; tels sont les fils de Açel.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 28.7 And Zichri, a mighty man of Ephraim, slew Maaseiah the king' s son, and Azrikam the governor of the house, and Elkanah that was next to the king. Ary Zikry, lehilahy mahery tamin' ny Efraima, namono an' i Mahaseia, zanaky ny mpanjaka, sy Azrikama, mpanapaka ny trano, ary Elkana, izay nanarakaraka ny mpanjaka. Novonoin' i Zekrì mpiadin' i Efraima, Maasiasa zanaky ny mpanjaka, sy Ezrikà lehiben' ny tao an-tranon' ny mpanjaka, ary Elkanà, faharoa manarakaraka ny mpanjaka. Zikri, héros éphraïmite, tua Maaséyahu, fils du roi, Azriqam, chef du palais, et Elqana le lieutenant du roi.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 11.15 Also of the Levites: Shemaiah the son of Hashub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, the son of Bunni; Ary ny avy tamin' ny Levita dia Semaia, zanak' i Hasoba, zanak' i Azrikama, zanak' i Hasabia, zanak' i Bony; Avy amin' ny levita: Semeiasa zanak' i Hasoba, zanak' i Ezrikama, zanak' i Hasabiasa, zanak' i Bonì; Parmi les lévites : Shemaya, fils de Hashshub, fils d' Azriqam, fils de Hashabya, fils de Bunni;