Chapitres et versets citant Bigvay

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.2 Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mizpar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel: dia ny olona izay niaraka tamin' i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Seraia sy Relaia sy Mordekay sy Bilsana sy Mispara sy Bigvay sy Rehoma ary Bana. Ary ny isan' ny lehilahy tamin' ny Isiraely dia izao: dia niverina niaraka tamin' i Zorobabela, Josoe, Nehemia, Saraiasa, Rahelaiasa, Mardokea, Belsana, Mesfara, Begoai, Rehoma, Baana. Izao no isan' ny ankapobem-bahoaka tamin' Israely: Ils arrivèrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraya, Réélaya, Nahamani, Mordokaï, Bilshân, Mispar, Bigvaï, Rehum, Baana. Liste des hommes du peuple d' Israël
...............
Ezr / Esd 2.14 The children of Bigvai, two thousand fifty and six. ny taranak' i Bigvay dia enina amby dimam-polo sy roa arivo; enina amby dimampolo sy roa arivo ny taranak' i Begoaì; les fils de Bigvaï : 2.056;
...............
Ezr / Esd 8.14 Of the sons also of Bigvai; Uthai, and Zabbud, and with them seventy males. Otahy sy Zaboda, avy tamin' ny taranak' i Bigvay, mbamin' ny namany fito-polo lahy. tamin' ny taranak' i Begoaì, Otaì sy Zakora, mbamin' ireo fitopolo lahy niaraka taminy. et des fils de Bigvaï : Utaï, fils de Zabud, et avec lui 70 mâles.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 7.7 Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this; dia ny olona izay niaraka tamin' i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Ramia sy Nahanany sy Mordekay sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvay sy Nehoma ary Bana: Ary ny isan' ny lehilahy tamin' ny Isiraely dia izao: dia ireo niara-niverina tamin' i Zorobabela, Josoe, Nehemia, Azariasa, Raamiasa, Nahamanì, Mardokea, Belsana, Mesfarata, Begoai, Nahoma, Baana. Izao no isan' ny lehilahy tamin' ny vahoakan' Israely: Ils arrivèrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordokaï, Bilshân, Mispérèt, Bigvaï, Nehum, Baana. Nombre des hommes du peuple d' Israël
...............
Neh / Ne 7.19 The children of Bigvai, two thousand threescore and seven. ny taranak' i Bigvay dia fito amby enim-polo sy roa arivo; fito amby enimpolo sy roa arivo ny taranak' i Begoaì; les fils de Bigvaï : 2.067;
...............
Neh / Ne 10.17 Ater, Hizkijah, Azzur, Adonia, Bigvay, Adina, Adoniasa, Begoaì, Adìna, Adoniyya, Bigvaï, Adîn,