Chapitres et versets citant Azarela

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 12.6 Elkanah, and Jesiah, and Azareel, and Joezer, and Jashobeam, the Korhites, sy Elkana sy Jisia sy Azarela sy Joezera ary Jasobeama Koraita Safatià avy any Harofa; Elkanà, Jesià, Azareela, Joesera ary Jesbaama zanak' i Kore; Éléuzaï, Yerimot, Béalya, Shemaryahu, Shephatyahu de Hariph,
...............
1Tt / 1Tan 25.18 The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve: ny fahiraika ambin' ny folo an' i Azarela, izy mbamin' ny zanany sy ny rahalahiny, dia roa ambin' ny folo; ny faharaika ambin' ny folo, an' i Azareela, mbamin' ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin' ny folo; Le onzième fut Azaréel; avec ses fils et ses frères ils étaient douze.
...............
1Tt / 1Tan 27.22 Of Dan, Azareel the son of Jeroham. These were the princes of the tribes of Israel. tamin' ny Dana dia Azarela, zanakalahin' i Jerohama. Ireo no lohan' ny firenen' Isiraely. amin' ny Dana, Ezriela zanak' i Jerohama. Ireo no lohan' ny fokon' Israely. Azaréel fils de Yeroham les Danites. Tels furent les officiers des tribus d' Israël.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 10.41 Azareel, and Shelemiah, Shemariah, sy Azarela sy Selemia sy Semaria Ezrela, Selemiao, Semeriasa, Azaréel, Shélémya, Shemarya,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 11.13 And his brethren, chief of the fathers, two hundred forty and two: and Amashai the son of Azareel, the son of Ahasai, the son of Meshillemoth, the son of Immer, ary ny rahalahiny, izay samy lohan' ny fianakaviana, dia roa amby efa-polo amby roan-jato; ary Amasay, zanak' i Azarela, zanak' i Ahazay, zanak' i Mesilemota, zanak' Imera, mbamin' ireo rahalahiny, samy loham-pianakaviana: roa amby efapolo sy roan-jato; ary Amasaì zanak' i Azreela, zanak' i Ahazì, zanak' i Mosolamota, zanak' i Emera, et ses frères, chefs de famille : 242; et Amasaï, fils d' Azaréel, fils d' Ahzaï, fils de Meshillémot, fils d' Immer,
...............
Neh / Ne 12.35 And certain of the priests' sons with trumpets; namely, Zechariah the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Michaiah, the son of Zaccur, the son of Asaph: ary ny sasany tamin' ny taranaky ny mpisorona nitondra trompetra, dia Zakaria, zanak' i Jonatana, zanak' i Semaia, zanak' i Matania, zanak' i Mikaia, zanak' i Zakora, zanak' i Asafa, mbamin' ny rahalahiny, Semeiasa, Azareela, Malalaì, Galalaì, Maaì, Natanaela, Jodà, ary Hananì, nitondra ny zava-manenon' i Davida, olon' Andriamanitra. Esdrasa mpanora-dalana no nialoha an' ireo. choisis parmi les prêtres et munis de trompettes; puis Zekarya, fils de Yonatân, fils de Shemaya, fils de Mattanya, fils de Mika, fils de Zakkur, fils d' Asaph,
Neh / Ne 12.36 And his brethren, Shemaiah, and Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, and Judah, Hanani, with the musical instruments of David the man of God, and Ezra the scribe before them. mbamin' ny rahalahiny, dia Semaia sy Azarela, Milalay, Gilalay, May, Netanela sy Joda ary Hanany, nitondra ny zava-manenon' i Davida, lehilahin' Andriamanitra; ary Ezra mpanora-dalàna nandeha teo alohan' ireo. Tao amin' ny vavahadin' ny Loharano izy ireo, dia niakatra ny ambaratongan' ny tanànan' i Davida, teo an-tandrifiny, nihazo ny fiakarana amin' ny manda, eo ambonin' ny manda, eo ambonin' ny tranon' i Davida hatreo amin' ny vavahadin' ny Rano, eo atsinanana. avec ses frères Shemaya, Azaréel, Milalaï, Gilalaï, Maaï, Netanéel, Yehuda, Hanani, munis des instruments de musique de David, l' homme de Dieu. Et Esdras, le scribe, marchait à leur tête.