Chapitres et versets citant Jasiela

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 46.24 And the sons of Naphtali; Jahzeel, and Guni, and Jezer, and Shillem. Ary ny zanakalahin' i Naftaly dia Jaziela sy Gony sy Jezera ary Silema. Zanak' i Neftalì: Jasiela, Gonì, Jesera ary Salema. Les fils de Nephtali : Yahçéel, Guni, Yéçer et Shillem.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 26.48 Of the sons of Naphtali after their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites: of Guni, the family of the Gunites: Ny taranak' i Naftaly, araka ny fokony, dia izao: avy tamin' i Jaziela ny fokon' ny Jazielita; avy tamin' i Gony ny fokon' ny Gonita; Zanak' i Neftalì, araka ny fokony avy: ny fokon' ny Jesielita avy tamin' i Jesiela; ny fokon' ny Gonita, avy tamin' i Gonì; Les fils de Nephtali, par clans : pour Yahçéel, le clan Yahçéélite ; pour Guni, le clan Gunite ;

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 7.13 The sons of Naphtali; Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah. Ny zanakalahin' i Naftaly dia Jaziela sy Gony sy Jezera sy Saloma, samy zanakalahin' i Bila ireo. Zanakalahin' i Neftalì: Jasiela, Gonia, Jesera ary Seloma, zanakalahin' i Bala. Fils de Nephtali : Yahaçiel, Guni, Yéçer, Shallum. Ils étaient fils de Bilha.
...............
1Tt / 1Tan 11.46 Eliel the Mahavite, and Jeribai, and Joshaviah, the sons of Elnaam, and Ithmah the Moabite, sy Eliala Mahavita sy Jeribay sy Josavia, zanak' i Elnama, sy Jitma Moabita Eliela avy any Mahoma; Jeribaì sy Josaia, zanak' i Elnaema; Jetma, Noabita; Eliela sy Obeda ary Jasiela avy any Masobià. Éliel le Mahavite, Yeribaï et Yoshavya, fils d' Elnaam, Yitma le Moabite,
...............
1Tt / 1Tan 27.21 Of the half tribe of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah: of Benjamin, Jaasiel the son of Abner: tamin' ny antsasaky ny firenen' i Manase tao Gileada dia Ido, zanakalahin' i Zakaria; tamin' ny Benjamina dia Jasiela, zanakalahin' i Abnera; amin' ny antsasa-pokon' i Manase any Galaada, Jadao zanak' i Zakariasa; amin' i Benjamina, Jasiela zanak' i Abnera; Yiddo fils de Zekaryahu la demi-tribu de Manassé en Galaad, Yaasiel fils d' Abner les Benjaminites,