Chapitres et versets citant Alemeta

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 6.45 The son of Hashabiah, the son of Amaziah, the son of Hilkiah, ary avy tamin' ny firenen' i Benjamina dia Geba sy ny tany manodidina azy ary Alemeta sy ny tany manodidina azy ary Anotata sy ny tany manodidina azy. Dia telo ambin' ny folo no isan' ny tanànan' izy mianakavy rehetra. manodidina azy ary Alemeta sy ny tany manodidina azy ary Anotata sy ny tany manodidina azy. Dia telo ambin' ny folo no isan' ny tanànan' izy mianakavy rehetra. ny avy amin' ny fokon' i Benjamina kosa, dia Gabea mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy ; Almata mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy. Totalin' ny tanànan' izy ireo, tanàna telo ambin' ny folo araka ny fianakaviany. Sur la tribu de Benjamin on leur donna Géba et ses pâturages, Alémet et ses pâturages, Anatot et ses pâturages. Leurs clans comprenaient en tout treize villes.
...............
1Tt / 1Tan 7.8 And the sons of Becher; Zemira, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jerimoth, and Abiah, and Anathoth, and Alameth. All these are the sons of Becher. Ary ny zanakalahin' i Bakera dia Zemira sy Joasy sy Eliezera sy Elioenay sy Omry sy Jerimota sy Abia sy Anatota ary Alameta. Ireo rehetra ireo no zanakalahin' i Bakera. Zanakalahin' i Bekora: Zamirà, Joasa, Eliezera, Elionaia, Amria, Jerimota, Abià, Anatota, ary Almata. Zanakalahin' i Bekora avokoa izy rehetra ireo, Fils de Béker : Zemira, Yoash, Éliézer, Élyoénaï, Omri, Yerémot, Abiyya, Anatot, Alémèt, tous ceux-là étaient les fils de Béker;
...............
1Tt / 1Tan 8.36 And Ahaz begat Jehoadah; and Jehoadah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza, Ary Ahaza niteraka an' i Joada; ary Joada niteraka an' i Alemeta sy Azmaveta ary Zimry; ary Zimry niteraka an' i Moza; Akaza niteraka an' i Joadà, Joadà niteraka an' i Alamata, Azmota ary Zamrì; Zamrì niteraka an' i Mosà, Ahaz engendra Yehoadda, Yehoadda engendra Alémèt, Azmavèt et Zimri. Zimri engendra Moça.
...............
1Tt / 1Tan 9.42 And Ahaz begat Jarah; and Jarah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza; Ary Ahaza niteraka an' i Jara; ary Jara niteraka an' i Alemeta sy Azmaveta ary Zimry; ary Zimry niteraka an' i Moza; Akaza niteraka an' i Jarà; Jarà niteraka an' i Alamata, Azmota ary Zamrì; Zamrì niteraka an' i Mosà. Ahaz engendra Yara, Yara engendra Alémèt, Azmavèt et Zimri; Zimri engendra Moça.